Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 juni 2013

Gepubliceerd: 5 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04732
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f0ffed6b-2c79-4bed-9d8d-789af8bdbbd0&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%204%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 22112, 22112, 32317, 33605, 30481, 31265, 33293, 28741, 24587, 24587, 19637, 19637, 19637, 27062, 19637, 24587, 29517, 26643, 29517, 33033, 28684, 29628, 29754, 29628, 33311, 33498, 33520, 33520, 30538, 33308

Inhoud


Interparlementaire conferentie Stockholmprogramma op 20 juni 2013

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, F.H. Mittendorff - 30 mei 2013 Stafnotitie Interparlementaire conferentie Stockholmprogramma op 20 juni 2013 - 2013Z10774

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel opzet rondetafelgesprek over gebruik van "drones" in Nederland

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 30 mei 2013 Voorstel opzet rondetafelgesprek over het gebruik van “drones” in Nederland - 2013Z10795

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Advies "Buiten Schuld" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 28 mei 2013 Advies "Buiten Schuld" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 2013Z10533

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 29 mei 2013 heeft de commissie niet ingestemd met het voorstel.

Uitstel algemeen overleg over adoptie d.d. 30 mei 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 28 mei 2013 Uitstel algemeen overleg over adoptie d.d. 30 mei 2013 - 2013Z10540

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 28 mei 2013 heeft de commissie besloten het algemeen overleg over adoptie op 30 mei 2013 te verplaatsen naar 27 juni 2013.

Reactie op het bericht dat er een strop dreigt voor de Politieacademie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 22 mei 2013 Reactie op het bericht dat er een strop dreigt voor de Politieacademie - 2013Z09938

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 22 mei 2013 heeft de commissie besloten de minister te verzoeken op uiterlijk 23 mei 2013 te 12.00 uur een reactie aan de Kamer te doen toekomen op het bericht dat er een strop dreigt voor de Politieacademie.

Reactie op position paper van de Raad voor de Rechtspraak "De organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 21 mei 2013 Reactie op position paper van de Raad voor de Rechtspraak "De organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie" - 2013Z09786

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 21 mei 2013 heeft de commissie besloten de minister te verzoeken in aanvulling op de gevraagde brief over de splitsing van de Raad van State tevens een reactie te geven op het position paper van de Raad voor de Rechtspraak"‘De organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie."

Lotgenotenorganisaties van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 5 juni 2013 Lotgenotenorganisaties van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen - 2013Z11272

Besluit: De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de Kamer te informeren over vermeende spanningen tussen en in lotgenotenorganisaties van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen.

Kabinetsreactie op het rapport over kinderhandel in Nederland van UNICEF, Defence for Children en ECPAT

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.M. Segers (ChristenUnie) - 5 juni 2013 Kabinetsreactie op het rapport over kinderhandel in Nederland van UNICEF, Defence for Children en ECPAT - 2013Z11274

Besluit: De minister zal worden verzocht de gevraagde reactie op het rapport over kinderhandel in Nederland van UNICEF, Defence for Children en ECPAT uiterlijk 13 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen opdat die kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op 13 juni 2013, waarvoor ook de staatsseceratris zal worden uitgenodigd.
Noot: Inmiddels is bekend dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de week van 11-13 juni in het buitenland is.

Reactie op het bericht dat geweld tegen politieagenten is toegenomen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 4 juni 2013 Reactie op het bericht dat geweld tegen politieagenten is toegenomen - 2013Z11162

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven over de toename van geweld tegen politieagenten.

Gesprek met de Hoge Raad voor het zomerreces 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 4 juni 2013 Gesprek met de Hoge Raad voor het zomerreces 2013 - 2013Z11160

Besluit: Wegens de drukke parlementaire agenda zal het reguliere gesprek met de Hoge Raad pas na het zomerreces kunnen plaatsvinden.

Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale Ombudsman "Verantwoord politiegeweld" en op de aanbevelingen van de VN-commissie tegen marteling om af te zien van de inzet van tasers (stroomstootwapens) door de Nederlandse politie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 3 juni 2013 Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale Ombudsman "Verantwoord politiegeweld" - 2013Z10957

Besluit: Zie bovenstaand besluit.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 3 juni 2013 Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale Ombudsman "Verantwoord politiegeweld" en op de aanbevelingen van de VN-commissie tegen marteling om af te zien van de inzet van tasers (stroomstootwapens) door de Nederlandse politie - 2013Z10958

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013 een reactie te doen toekomen op het rapport van de Nationale Ombudsman "Verantwoord politiegeweld" en op de aanbeveling van de VN-commissie tegen marteling inzake het afzien van de inzet van tasers (stroomstootwapens) door de Nederlandse politie.

Informatie over de kabinetsreactie op het advies over het buitenschuldcriterium van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 30 mei 2013 Informatie over de kabinetsreactie op het advies over het buitenschuldcriterium van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 2013Z10779

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Reactie op artikel over de strafzaak tegen de heer Van Rey

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 30 mei 2013 Reactie op artikel over de strafzaak tegen de heer Van Rey - 2013Z10746

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het krantenartikel "Van Rey voor inval getipt."

Rondetafelgesprek over kwaliteit rechtspraak

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 28 mei 2013 Rondetafelgesprek over kwaliteit rechtspraak - 2013Z10522

Besluit: Rondetafelgesprek na het zomerreces plannen.

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 6-7 juni 2013 in Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 mei 2013 Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 6-7 juni 2013 in Luxemburg - 32317-173

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van JBZ-Raad 6 en 7 juni 2013.

Fiche: Verordening bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van Frontex

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Fiche: Verordening bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van Frontex - 22112-1623

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 26 en 27 september 2013 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 25 september 2013.

Fiche: Verordening Europol en fusie met Cepol

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Fiche: Verordening Europol en fusie met Cepol - 22112-1621

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 6-7 juni 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Afschrift van de brief aan het Ierse voorzitterschap van de Raad met het verzoek om de thematiek van oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van personen op de agenda van de volgende JBZ-Raad op 6 en 7 juni a.s. te plaatsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 mei 2013 Afschrift van de brief aan het Ierse voorzitterschap van de Raad met het verzoek om de thematiek van oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van personen op de agenda van de volgende JBZ-Raad op 6 en 7 juni a.s. te plaatsen - 32317-172

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 6-7 juni 2013 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag op 26 juni 2013.

Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Rapportage uitspraken 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30481-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname ambtenaar aan het rondetafelgesprek over de Politieacademie op 23 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2013 Toestemming deelname ambtenaar aan het rondetafelgesprek over de Politieacademie op 23 mei 2013 - 2013Z09733

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Kooiman over de Berichtgeving in de Telegraaf over het Masterplan DJI

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 mei 2013 Reactie op verzoek van het lid Kooiman over de Berichtgeving in de Telegraaf over het Masterplan DJI - 2013Z10754

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018.

Eindonderzoek "Doelbereik pilot BIJ" en advies RSJ “beter richten!”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 mei 2013 Eindonderzoek "Doelbereik pilot BIJ" en advies RSJ “beter richten!” - 2013Z10680

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Invulling van de adoptienazorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 mei 2013 Invulling van de adoptienazorg - 31265-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over adoptie op 27 juni 2013.

Nadere informatie over de hoogte en opbouw van de kostprijs van de leges voor een vervangend verblijfsdocument

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 mei 2013 Nadere informatie over de hoogte en opbouw van de kostprijs van de leges voor een vervangend verblijfsdocument - 33293-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de motie-Schouw (Kamerstuk 33293, nr. 12).

Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2013 Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte - 2013Z10382

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Cijfermatige ontwikkelingen m.b.t. de Motie Spekman-procedure (opvang medisch)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2013 Cijfermatige ontwikkelingen m.b.t. de Motie Spekman-procedure (opvang medisch) - 2013Z10341

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 mei 2013 Procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening - 28741-22

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg voortgang aanpak problematische jeugdgroepen op 26 juni 2013.

Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over het Masterplan DJI 2013-2018 - 24587-507

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2013 Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018 - 24587-490

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018.

Voorlichting Raad van State over de mogelijkheid van dwangvoeding bij hongerstakers en/of vochtweigeraars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 mei 2013 Aanbieding van voorlichting van de Raad van State over de mogelijkheid van dwangvoeding bij hongerstakers en/of vochtweigeraars - 19637-1671

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid op 22 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Humaan vreemdelingenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 mei 2013 Humaan vreemdelingenbeleid - 19637-1670

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid op 22 mei 2013.

Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 mei 2013 Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers - 19637-1669

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid op 22 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 mei 2013 Herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) - 27062-88

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Toezegging tijdens het AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen op eigen verzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 mei 2013 Toezegging tijdens het AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen op eigen verzoek - 19637-1668

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie ‘IBO Dienst Justitiële Inrichtingen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 mei 2013 Kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - 24587-506

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Masterplan DJI 2013-2018.

Stand van zaken van het verdrag “Rotterdam Rules”

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 mei 2013 Stand van zaken van het verdrag “Rotterdam Rules” - 2013Z10710

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen op 3 juli 2013.

Coffeeshopbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 mei 2013 Coffeeshopbeleid - 2013Z10670

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het coffeeshopbeleid op 3 juli 2013 dan wel betrekken bij het plenaire debat over de bestrijding van straathandel van drugs en drugsoverlast in Maastricht.

Staat van de Rampenbestrijding 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Staat van de Rampenbestrijding 2013 - 29517-69

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Zelfstandige strafbaarstelling identiteitsfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Zelfstandige strafbaarstelling identiteitsfraude - 26643-273

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden (33352)

Stand van zaken WODC-onderzoek naar sektes in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 mei 2013 Stand van zaken WODC-onderzoek naar sektes in Nederland - 33400-VI-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van de gaswinning

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van de gaswinning - 29517-70

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren over algemeen overleg nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland - 33033-13

Besluit: Algemeen overleg voeren na het zomerreces.

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven - 28684-382

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen.

Reactie op het bericht in de media dat er een strop dreigt van de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Reactie op het bericht in de media dat er een strop dreigt voor de Politieacademie - 29628-397

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Politieacademie op 12 juni 2013.

Deelname van functionarissen aan het rondetafelgesprek Politieacademie op 23 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2013 Deelname van functionarissen aan het rondetafelgesprek Politieacademie op 23 mei 2013 - 2013Z09870

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op mediaberichten over ronselaars voor Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2013 Reactie op mediaberichten over ronselaars voor Syrië - 29754-227

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32 op 22 mei 2013.

Tussenresultaten integriteitsonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 mei 2013 Tussenresultaten integriteitsonderzoek - 29628-393

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere uitwerking budgettaire opgave Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 mei 2013 Nadere uitwerking budgettaire opgave Veiligheid en Justitie - 33400-VI-106

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op eindrapport 'Te veel, te vroeg, te hard' van het meldpunt vuurwerkoverlast

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 mei 2013 Reactie op eindrapport 'Te veel, te vroeg, te hard' van het meldpunt vuurwerkoverlast - 33400-VI-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het totaalbeeld jaarwisseling 2012-2013 op 5 juni 2013.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 28 mei 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z10581

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het
Besluit: Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286) wordt alsnog als hamerstuk aangemeld.

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33486-(R1994)-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 februari 2013 Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) - 33486-(R1994)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 27 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33311-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 20 juni 2012 Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie - 33311

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-VI

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 13 juni 2013.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht (Kamerstuk 33 498)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33498-9

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 mei 2013 Nota van wijziging - 33520-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33520-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 januari 2013 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) - 33520

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Brief van de leden Recourt, Oskam en Segers inzake de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 22 mei 2013 Brief van de leden Recourt, Oskam en Segers - 30538-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33308-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2012 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) - 33308

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 13 juni 2013.