Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04730
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=222adfb2-cfa0-4a09-bf65-ccf29eaa862e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2024%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 32317, 19637, 19637, 19637, 19637, 19637, 31753, 19637, 33042, 19637, 24587, 19637, 29628, 29628, 28684, 28684, 30538, 29628, 29628, 29628, 29628, 33316, 33422, 33478, 33419, 33498, 33498

Inhoud


EU-stafnotitie Europolverordening

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 18 april 2013 EU-stafnotitie Europolverordening - 2013Z07964

Besluit: Het voorstel voor een verordening om de rol van Europol als Europese rechtshandhavingsdienst te versterken wordt als prioritair aangemerkt.
Besluit: Werkbezoek brengen aan Europol.

Uitnodiging diner met delegatie uit het Zwitserse parlement op 16 mei 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 24 april 2013 Uitnodiging diner met delegatie uit het Zwitserse parlement op 16 mei 2013 - 2013Z08583

Besluit: Vanwege het verantwoordingsdebat op 16 mei 2013 kan niet op de uitnodiging worden ingegaan.

Stand van zaken onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar sektes in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 24 april 2013 Stand van zaken onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar sektes in Nederland - 2013Z08574

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar sektes in Nederland.

Rondetafelgesprek over de positionering van de Politieacademie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 24 april 2013 Rondetafelgesprek over de positionering van de Politieacademie - 2013Z08461

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek over de positionering van de Politieacademie worden georganiseerd, bij voorkeur eind mei 2013.
Besluit: De leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties; het voorstel van de staf voor de opzet van het rondetafelgesprek zal door middel van een e-mailprocedure worden vastgesteld.
Besluit: Voor het zomerreces zal een algemeen overleg worden gevoerd over de (nog te ontvangen) toegezegde brief over de Politieacademie.

Reactie op het rapport van VluchtelingenWerk en UNHCR over grensdetentie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 april 2013 Reactie op het rapport van VluchtelingenWerk en UNHCR over grensdetentie - 2013Z08460

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer binnen een maand een reactie te doen toekomen op het rapport "Bedreigd, gevlucht, geland...gevangen" van VluchtelingenWerk en UNHCR.

Ontvangst van de directeur van het EU Grondrechtenagentschap FundamentaL Rights Agency (FRA) op 16 mei 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 24 april 2013 Ontvangst van de directeur van het EU Grondrechtenagentschap FundamentaL Rights Agency (FRA) op 16 mei 2013. - 2013Z08565

Besluit: Vanwege het verantwoordingsdebat op 16 mei 2013 kan het verzoek niet worden ingewilligd.

Algemeen overleg over de regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 april 2013 Algemeen overleg over de regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers - 2013Z08419

Besluit: Algemeen overleg van 1,5 uur voeren over de regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers.

Algemeen overleg over Dreigingsbeeld Terrorisme nog voor het meireces 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 23 april 2013 Algemeen overleg over Dreigingsbeeld Terrorisme nog voor het meireces 2013 - 2013Z08416

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd; het algemeen overleg zal op 23 mei worden gehouden.

Voorgenomen splitsing van de Raad van State

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 22 april 2013 Voorgenomen splitsing van de Raad van State - 2013Z08219

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer vóór 24 mei 2013 te informeren over de voorgenomen splitsing van de Raad van State, inclusief het besluitvormingsproces en de bijbehorende consultatie.

Zaken rondom de inhuldiging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 april 2013 Zaken rondom de inhuldiging - 2013Z08488

Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer voor 30 april 2013 te informeren over de wijze waarop demonstranten tegen de monarchie zullen worden bejegend.
Besluit: Het verzoek om een brief over de beveiligingsoperatie rondom de inhuldiging van de Koning en vervolgens een algemeen overleg daarover wordt niet ingewilligd.

Conceptverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over no cure, no pay

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 17 april 2013 Conceptverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over no cure, no pay - 2013Z07824

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de (inhoud van de) conceptverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake "no cure, no pay" zodra die is vastgesteld.

Vertrouwelijke conceptovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de doorgifte en verwerking van PNR-gegevens

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 april 2013 Vertrouwelijke conceptovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de doorgifte en verwerking van PNR-gegevens - 32317-169

Besluit: Agenderen voor een besloten gedeelte binnen het algemeen overleg over de JBZ-Raad (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Richtlijn toegang en verblijf tot EU van onderzoekers, studenten, stageairs, au-pairs en vrijwilligers uit derde landen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 8 april 2013 EU-voorstel: Richtlijn toegang en verblijf tot EU van onderzoekers, studenten, stageairs, au-pairs en vrijwilligers uit derde landen - COM(2013)151 - 2013Z06943

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Uitvoering van de toezeggingen en drie moties (32317-158, 32317-159 en 3231. 7-162 ) over het EURODAC-voorstel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Uitvoering van de toezeggingen en drie moties (32317, nrs.158, 159 en 162) over het EURODAC-voorstel - 32317-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

EU-voorstel: Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2013 EU-voorstel: Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) 48 - 2013Z06816

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) 48 op 24 april 2013.

Reactie op verzoek van het lid Voortman inzake de eventuele toenadering van de heer Dolmatov door de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Voortman inzake de eventuele toenadering van de heer Dolmatov door de AIVD - 19637-1651

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam.

Reactie van 19 maart 2013 op de brief van de Nationale ombudsman van 23 januari 2013 inzake zijn rapport over vreemdelingenbewaring van 7 augustus 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 april 2013 Reactie van 19 maart 2013 op de brief van de Nationale ombudsman van 23 januari 2013 inzake zijn rapport over vreemdelingenbewaring van 7 augustus 2012 - 19637-1650

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam.

Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam - 19637-1649

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 april 2013 Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam - 19637-1648

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam.

Toekomst toezicht terugkeer vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april 2013 Toekomst toezicht terugkeer vreemdelingen - 19637-1655

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april 2013 Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017 - 2013Z07863

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013-2018.

Toestemming aan de Inspectie Veiligheid en Justitie voor deelname aan het gesprek inzake rapport Dolmatov

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 april 2013 Toestemming aan de Inspectie Veiligheid en Justitie voor deelname aan het gesprek inzake rapport Dolmatov - 2013Z07744

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Schouw inzake de bekostiging van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 april 2013 Reactie op de motie van het lid Schouw inzake de bekostiging van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) - 33400-VI-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Van der Steur en Recourt (31753, nr. 61) over "no cure, no pay"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 april 2013 Reactie op de motie van de leden Van der Steur en Recourt (31753, nr. 61) over "no cure, no pay" - 31753-62

Besluit: Betrokken bij de stemming over de motie-Van der Steur/Recourt over no pay, no cure.

Beleidsvisie op de verdere stroomlijning van de toelatingsprocedures

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 april 2013 Beleidsvisie op de verdere stroomlijning van de toelatingsprocedures - 19637-1654

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293).

Verkenning naar de ZBO-status van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 april 2013 Verkenning naar de ZBO-status van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - 33042-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (Kamerstuk 33554).

Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 april 2013 Aanbieding rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met december 2012 - 19637-1645

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Toestemming tot deelname van ambtenaren aan een openbaar rondetafelgesprek over het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 april 2013 Toestemming tot deelname van ambtenaren aan een openbaar rondetafelgesprek over het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018 - 2013Z07028

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspectierapport ‘doorlichting Stichting Exodus Den Bosch’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Inspectierapport ‘doorlichting Stichting Exodus Den Bosch’ - 24587-502

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Toezegging over de mogelijkheden voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om het mobiel toezicht veiligheid (MTV) zo effectief mogelijk uit te voeren en over mogelijke ruimere regels voor grenscontroles

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Informatie over de mogelijkheden voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om het mobiel toezicht veiligheid (MTV) zo effectief mogelijk uit te voeren - 19637-1647

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg om een brief over het concrete politieoptreden n.a.v. de geweldsincidenten in Eindhoven en Oosterhout

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg om een brief over het concrete politieoptreden n.a.v. de geweldsincidenten in Eindhoven en Oosterhout - 29628-383

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over straatterreur.

Reactie op verzoek van het lid Oskam over het gestegen aantal woninginbraken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Oskam over het gestegen aantal woninginbraken - 29628-385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over woninginbraken, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Voortgang in de aanpak van problematische jeugdgroepen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 16 april 2013 Algemeen overleg over voortgang in de aanpak van problematische jeugdgroepen - 2013Z07777

Besluit: Apart algemeen overleg voeren voor het zomerreces.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Voortgang in de aanpak van problematische jeugdgroepen - 28684-377

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over straatterreur.

Reactie op verzoek van het lid Bontes over de situatie in Gouda

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Bontes over de situatie in Gouda - 28684-378

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over het bericht "Pakkans nagenoeg nihil" en het debat over straatterreur.

Afschrift van het advies van het College van procureurs-generaal m.b.t. initiatiefswetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Afschrift van het advies van het College van procureurs-generaal m.b.t. initiatiefswetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538) - 30538-14

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538).

Opdrachtformuleringen meldkameronderzoeken naar financiën en veiligheidsrisico's

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Opdrachtformuleringen meldkameronderzoeken naar financiën en veiligheidsrisico's - 29628-382

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Brief en antwoorden op vragen van de leden De Wit en Helder over Bredase zedenzaak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 april 2013 Brief en antwoorden op vragen van de leden De Wit en Helder over Bredase zedenzaak - 33400-VI-99

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat.

Werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 april 2013 Werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie - 33400-VI-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Adviesrapport Vogelzang en adviesrapport Wallage over de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 april 2013 Aanbieding adviesrapport Vogelzang en adviesrapport Wallage over de Politieacademie - 29628-378

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Politieacademie op 23 april 2013.

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 april 2013 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie - 29628-376

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over politieonderwerpen, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Toezegging tijdens de behandeling van de Politiewet inzake benoemingen van de leden van de voormalige korpsleidingen en een reactie op de motie van het lid Van Raak betreffende de sollicitatieprocedure van de regionale politiechefs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 april 2013 Toezegging tijdens de behandeling van de Politiewet inzake benoemingen van de leden van de voormalige korpsleidingen en een reactie op de motie van het lid Van Raak betreffende de sollicitatieprocedure van de regionale politiechefs - 29628-377

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 9 april 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z07094

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1 .Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (32459).

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33316-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2012 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken - 33316

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de Modernisering van het Arbitragerecht

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht - 33611

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 mei 2013.

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33422-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 oktober 2012 Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) - 33422

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; via een schriftelijke procedure zal de leden worden gevraagd kenbaar te maken of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden aangemeld.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33478-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) - 33478

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33514-(R1998)-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2013 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie - 33514-(R1998)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; via een schriftelijke procedure zal de leden worden gevraagd kenbaar te maken of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden aangemeld.

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33419-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 september 2012 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat - 33419

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; via een schriftelijke procedure zal de leden worden gevraagd kenbaar te maken of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden aangemeld.

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 april 2013 Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) - 33603

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 mei 2013.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Nota van wijziging - 33498-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33498-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 december 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht - 33498

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.