Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04729
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afe0f8af-d87a-4c5b-bf5d-9d87b4555800&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2010%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 22112, 22112, 31516, 19637, 33552, 19637, 24587, 24587, 19637, 26643, 29628, 33571, 31568, 26956, 25232, 29279, 30573

Inhoud


No cure, no pay

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 11 april 2013 No cure, no pay - 2013Z07348

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden van dinsdag 9 april de brief over no cure no pay voor de stemmingen op dinsdag 16 april aan de Kamer te doen toekomen.

Wijziging volgorde behandeling wetsvoorstellen wetgevingsoverleg op 15 april 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 10 april 2013 Wijziging volgorde behandeling wetsvoorstellen wetgevingsoverleg op 15 april 2013 - 2013Z07233

Besluit: De volgorde van behandeling van de wetsvoorstellen tijdens het wetgevingsoverleg op maandag 15 april 2013 zal worden veranderd.

Adoptienazorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 9 april 2013 Adoptienazorg - 2013Z07133

Besluit: Ten behoeve van algemeen overleg over adoptie op 25 april 2013 zal de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden verzocht de Kamer te informeren over adoptienazorg. Indien deze brief de Kamer niet tijdig bereikt, zal het algemeen overleg worden uitgesteld tot na ommekomst van de brief.
Besluit: Voor het algemeen overleg over adoptie op 25 april 2013 zal ook de staatssecretaris van VWS worden uitgenodigd.

Stroomlijning toelatingsprocedures en gezinsmigratie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 8 april 2013 Stroomlijning toelatingsprocedures en gezinsmigratie - 2013Z06990

Besluit: Ten behoeve van het wetgevingsoverleg op 15 april 2013 zal de staatssecretaris worden verzocht de gevraagde beleidsvisie op de verdere stroomlijning van de toelatingsprocedures aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te berichten over de stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak voor het aanscherpen van de richtlijnen inzake gezinsmigratie.

Kabinetsreactie op eindrapport "Te veel, te vroeg, te hard" van het meldpunt vuurwerkoverlast.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 april 2013 Kabinetsreactie op eindrapport "Te veel, te vroeg, te hard" van het meldpunt vuurwerkoverlast. - 2013Z06902

Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg over het totaalbeeld van Jaarwisseling 2012- 2013 op 22 mei 2013 zal de minister worden verzocht een reactie te geven op het eindrapport "Te veel, te vroeg, te hard" van het meldpunt vuurwerkoverlast.

Politieacademie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 5 april 2013 Rapport Vogelzang inzake Politieacademie - 2013Z06895

Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg op 23 april 2013 over de Politieacademie zal de minister worden verzocht de beleidsreactie op het adviesrapport Wallage tijdig aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 5 april 2013 Conflict Politieacademie - 2013Z06892

Besluit: Zie onderstaand besluit.

Algemeen overleg over het stopzetten van opvang van Syrische vluchtelingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 2 april 2013 Algemeen overleg over het stopzetten van opvang van Syrische vluchtelingen - 2013Z06505

Besluit: Het kabinetsstandpunt over de opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland zal worden besproken in een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 7 en 8 maart 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 maart 2013 Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 7 en 8 maart 2013 - 32317-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Fiche: Verordeningen “slimme grenzen”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 maart 2013 Fiche: Verordeningen “slimme grenzen” - 22112-1591

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-voorstellen Slimme Grenzen op 16 mei 2013.

Meerjarig Financieel Kader voor het Solidariteitsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 maart 2013 Meerjarig Financieel Kader voor het Solidariteitsfonds - 22112-1594

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Stand van zaken m.b.t. de reactie op motie Segers c.s. (33400 VI, nr. 50) over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2013 Stand van zaken m.b.t. de reactie op motie Segers c.s. (33400 VI, nr. 50) over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel - 33400-XIII-140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting naar de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2013 Beleidsdoorlichting naar de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel - 31516-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie, waartoe in de vorige procedurevergadering is besloten.

Afschrift van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport “De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 april 2013 Afschrift van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport “De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief” - 2013Z06775

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Situatie van gezinnen met minderjarige kinderen die vóór 27 juli 2010 uit de opvang werden geplaatst en in gemeenten (hebben) verbleven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 april 2013 Situatie van gezinnen met minderjarige kinderen die vóór 27 juli 2010 uit de opvang werden geplaatst en in gemeenten (hebben) verbleven - 19637-1644

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 maart 2013 Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg - 33552-3

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van het een schriftelijk overleg vaststellen op 16 mei 2013.

Asielbeleid ten aanzien van Pakistaanse christenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 maart 2013 Asielbeleid ten aanzien van Pakistaanse christenen - 19637-1632

Besluit: Betrokken bij het VAO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 2 april 2013.

Rapport "Slechts op bezoek" van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart 2013 Rapport "Slechts op bezoek" van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 24587-491

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Masterplan DJI 2013-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2013 Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013-2018 - 24587-490

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat.

Kabinetsreactie op het advies "Recht op menswaardig bestaan" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2013 Kabinetsreactie op het advies "Recht op menswaardig bestaan" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 19637-1630

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht 'Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker'.

Onderzoek naar het Pobelka-botnet

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2013 Onderzoek naar het Pobelka-botnet - 26643-272

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over cyber security, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Informatie naar aanleiding van het algemeen overleg over de monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 maart 2013 Informatie naar aanleiding van het algemeen overleg over de monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk) - 33400-VI-95

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de eerste monitorrapportage van voormalig commissie Deetman op 3 april 2013.

Reactie op motie van de leden Dijkhoff en Marcouch (29628, nr. 364) over outlawbikers werkzaam binnen domein veiligheid en justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 maart 2013 Reactie op motie van de leden Dijkhoff en Marcouch (29628, nr. 364) over outlawbikers werkzaam binnen domein veiligheid en justitie - 29628-375

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijke brief van de minister van Veiligheid en Justitie over een uitleveringszaak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 maart 2013 Vertrouwelijke brief van de minister van Veiligheid en Justitie over een uitleveringszaak - 2013Z06380

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de bevindingen van de Commissie Haren

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 maart 2013 Reactie op de bevindingen van de Commissie Haren - 33571-2

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 24 april 2013.

Beleidsreactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over hulp aan slachtoffers van delicten op Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 maart 2013 Beleidsreactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over hulp aan slachtoffers van delicten op Caribisch Nederland - 31568-128

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over slachtofferbeleid.

Reactie op het eindrapport 'Eenheid in verscheidenheid; uitwerkingsfase bovenregionale samenwerking'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 maart 2013 Reactie op het eindrapport 'Eenheid in verscheidenheid; uitwerkingsfase bovenregionale samenwerking' - 26956-148

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk op 4 april 2013.

Briefing nationale politie over sociale media en kabinetsreactie op rapport commissie Haren

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 maart 2013 Briefing nationale politie over sociale media en kabinetsreactie op rapport commissie Haren - 2013Z05860

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voetbal en veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 maart 2013 Voetbal en veiligheid - 25232-62

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over (onder meer) de initiatiefnota van de leden De Mos, Dekken en Coruz over de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast.
Besluit: Het notaoverleg wordt op maandag 3 juni 2013 van 14.00 tot 18.30 uur gehouden.

Kwaliteit rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 maart 2013 Kwaliteit rechtspraak - 29279-160

Besluit: Betrekken bij het debat over de rechtspraak.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden gepland na ommekomst van de toegezegde brief over het beleid voor de komende vierenhalf jaar.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 april 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z06710

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regeling houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 maart 2013 Regeling houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 - 30573-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 maart 2013 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) - 33581

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 april 2013.