Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04727
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=665d1c07-a7ae-4aea-897e-d1351a6e3cd4&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2013%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33173, 32317, 32317, 28345, 28345, 19637, 29344, 30573, 19637, 31753, 24587, 31753, 31839, 19637, 19637, 29270, 33552, 29628, 31415, 28684, 31415, 28638, 33112, 33351, 33351

Inhoud


EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-voorstellen Slimme Grenzen

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 7 maart 2013 EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-voorstellen Slimme Grenzen - 2013Z04575

Besluit: Zie agendapunt 29.

E-mailprocedure: nieuw verzoek lid De Wit onzake spoed algemeen overleg over de Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 6 maart 2013 E-mailprocedure: nieuw verzoek lid De Wit inzake spoed algemeen overleg over de Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand - 2013Z04366

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 6 maart 2013 heeft de commissie besloten een algemeen overleg te voeren.

E-mailprocedure: voorstel lid De Wit inzake spoed algemeen overleg over de Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 4 maart 2013 E-mailprocedure: voorstel lid De Wit inzake spoed algemeen overleg over de Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand - 2013Z04188

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 5 maart 2013 heeft de commissie besloten geen spoed algemeen overleg te voeren over de quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand.

Afschrift reactie op brief Stichting Hulp voor Hulpverleners inzake de voortgang van de circulaire posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 13 maart 2013 Afschrift reactie op brief Stichting Hulp voor Hulpverleners inzake de voortgang van de circulaire posttraumatische stressstoornis (PTSS) - 2013Z05042

Besluit: De minister zal worden verzocht een afschrijhft van zijn reactie op de brief van de Stichting Hulp voor Hulpverleners inzake de voortgang van de circulaire posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 13 maart 2013 Besluit over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister - 2013Z05040

Besluit: De minister zal worden gerappellerd met betrekking tot het kabinetsbesluit over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister.

Onderwerpen op het terrein van discriminatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 13 maart 2013 Onderwerpen op het terrein van discriminatie - 2013Z05039

Besluit: De griffier zal met zijn collega van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleggen over hoe om te gaan met brieven van de regering inzake discriminatie op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Splitsing algemeen overleg over de JBZ-Raad in twee aparte algemeen overleggen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 13 maart 2013 Splitsing algemeen overleg over de JBZ-Raad in twee aparte algemeen overleggen - 2013Z05038

Besluit: Het algemeen over JBZ-Raad zal voortaan in twee aparte algemeen overleggen worden gesplitst, te weten een algemeen overleg van twee uur over JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid en een algemeen overleg van twee uur over overige JBZ-onderwerpen.

Voorstel werkbezoek over kinderporno

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 13 maart 2013 Voorstel werkbezoek over kinderporno - 2013Z05037

Besluit: Het werkbezoek zal plaatsvinden op vrijdag 12 april 2013 van 10 tot 13 uur.

Voorstel SP-, VVD- en PVV-fractie inzake uitnodiging Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik voor rondetafelgesprek op 28 maart 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 13 maart 2013 Voorstel SP-, VVD- en PVV-fractie inzake uitnodiging Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik voor rondetafelgesprek op 28 maart 2013 - 2013Z04953

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Voorbereiding plenaire behandeling van het rapport van de commissie-Haren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 12 maart 2013 Voorbereiding plenaire behandeling van het rapport van de commissie-Haren - 2013Z04787

Besluit: De minister zal worden verzocht zijn reactie op het rapport commissie-Haren binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De minister zal worden verzocht te bewerkstelligen dat de nationale politie een briefing verzorgt over de omgang met sociale media.
Besluit: Na ommekomst van de beleidsreactie op het rapport Haren zal er een algemeen overleg worden gepland.

Werkbezoek aan het Openbaar Ministerie te Rotterdam op 17 mei 2013

Zaak: Brief derden - Openbaar Ministerie (OM) te Den Haag - 14 september 2012 Uitnodiging OM voor werkbezoek - 2012Z15896

Besluit: Werkbezoek brengen aan het OM op vrijdag 17 mei 2013 mits het kan worden verplaatst naar de ochtend.

Vervolg op onderzoek Prestaties in de strafrechtketen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 maart 2013 Vervolg op onderzoek Prestaties in de strafrechtketen - 33173-6

Besluit: Agenderen voor een te zijner te houden algemeen overleg over de eerstvolgende voortgangsrapportage prestaties in de strafrechtketen.

Alarm voor aanslagen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 28 februari 2013 Alarm voor aanslagen - 2013Z03894

Besluit: Algemeen overleg voeren met de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de op 13 maart 2013 ontvangen brieven over het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 32.

EU-voorstellen: Slimme Grenzen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 maart 2013 EU-voorstel: Slimme Grenzen – verordening tot wijziging Schengengrenscode – COM(2013)96 - 2013Z04202

Besluit: Zie bovenstaande besluiten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 maart 2013 EU-voorstel: Slimme Grenzen – verordening tot instelling in- en uitreissysteem – COM (2013) 95 - 2013Z04201

Besluit: Zie bovenstaande besluiten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 maart 2013 EU-voorstel: Slimme Grenzen – verordening programma voor geregistreerde reizigers – COM (2013) 97 - 2013Z04200

Besluit: De Kamer zal worden verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen.
Besluit: Algemeen overleg voeren over het behandelvoorbehoud binnen vier weken na plaasting van het behandelvoorbehoud.
Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg een technische briefing laten verzorgen door de Europese Commissie over de details van de EU-voorstellen.
Besluit: Er wordt geen rondetafelgesprek georganiseerd.
Besluit: Het brengen van een werkbezoek aan Schiphol wordt aan individuele leden overgelaten.

Agendapunt cohesiebeleid JBZ-raad 7/8 maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 maart 2013 Agendapunt cohesiebeleid JBZ-raad 7/8 maart 2013 - 32317-164

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 februari 2013 Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2012. 3 - 32317-157

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013.

Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2012 Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW) - 28345-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling - 28345-125

Besluit: Reeds besloten een schriftelijk overleg te voeren tezamen met de brief over het WODC-onderzoek Dierenwelzijn in het vizier (28 286, nr. 619) met als inbrengdatum 21 maart 2013.

Inzet private escorts bij gedwongen vertrek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 maart 2013 Inzet private escorts bij gedwongen vertrek - 19637-1612

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Stand van zaken met betrekking tot de strategische landenbenadering migratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 maart 2013 Stand van zaken met betrekking tot de strategische landenbenadering migratie - 29344-116

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Inwerkingtreding Wet modern migratiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 maart 2013 Inwerkingtreding Wet modern migratiebeleid - 30573-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel van de reactie op de uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 maart 2013 Uitstel van de reactie op de uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs - 19637-1611

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2013 Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-57

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 14 maart 2013.

WODC rapport 'Zeg maar Henk tegen de Chef', Ervaringen met het Belgische detentieregime in PI Tilburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2013 WODC rapport 'Zeg maar Henk tegen de Chef', Ervaringen met het Belgische detentieregime in PI Tilburg - 24587-487

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 14 maart 2013.

Afschrift van de reactie aan de Kinderombudsman op het rapport over de bijzondere curator

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de Kinderombudsman op het rapport over de bijzondere curator - 31753-56

Besluit: De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling over te nemen.

Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de ombudsmannen op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen - 31839-270

Besluit: De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling over te nemen.

Kabinetsreactie op het advies Expertise getoetst van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Kabinetsreactie op het advies Expertise getoetst van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 19637-1606

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Advies over buitenschuldbeleid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Advies over buitenschuldbeleid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) - 19637-1607

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere aangekondigde informatie afwachten.

Beleidsreactie 3e monitor Nazorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 11 maart 2013 Verzoek van leden Kooiman en Helder om het algemeen overleg reclassering op 20 maart 2013 uit te stellen - 2013Z04758

Besluit: Het algemeen overleg over reclassering op 20 maart 2013 wordt uitgesteld.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2013 Beleidsreactie derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden en aanbieding factsheet ‘nazorgproblematiek 18 t/m 26 jarige gedetineerden’ - 29270-74

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over reclassering.

Visie op slachtoffers van criminaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2013 Visie op slachtoffers van criminaliteit - 33552-2

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 28 maart 2013.

Reactie op verzoek van de commissie voor V&J op een burgerbrief inzake het niet toekennen van levensloopbijdragen bij gedeeltelijke WAO-uitkering

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 maart 2013 Reactie op verzoek van de commissie voor V&J op een burgerbrief inzake het niet toekennen van levensloopbijdragen bij gedeeltelijke WAO-uitkering - 2013Z04460

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bericht Nationale Ombudsman: vorig jaar 500 klachten over opnemen aangiften door politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 maart 2013 Bericht Nationale Ombudsman: vorig jaar 500 klachten over opnemen aangiften door politie - 29628-369

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Procedure voor het aanvragen van werkbezoeken door Tweede Kamerleden

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 februari 2013 Procedure voor het aanvragen van werkbezoeken door Tweede Kamerleden - 2013Z04120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 maart 2013 Evaluatie Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) - 31415-7

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch onderzoek.

Veiligheidsmonitor 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 maart 2013 Veiligheidsmonitor 2012 - 28684-371

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen.

Meewerkplicht grootschalig DNA-onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 februari 2013 Meewerkplicht grootschalig DNA-onderzoek - 31415-6

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch onderzoek.

Publicaties Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 februari 2013 Publicaties Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-96

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Openstaande vrijheidsstraffen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 februari 2013 Openstaande vrijheidsstraffen - 33400-VI-90

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over veroordeelde criminelen die gewoon vrij rondlopen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 5 maart 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z04310

Besluit: De griffie zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het
Besluit: Het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528) en de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293) zal op maandag 15 april van 10.00 tot 19.00 uur worden gepland.

Reactie op de amendementen inzake het Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 maart 2013 Reactie op de amendementen inzake het Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden - 33112-16

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel.

Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 februari 2013 Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen - 33554

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 april 2013.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2013 Nota van wijziging - 33351-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33351-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 augustus 2012 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte - 33351

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.