Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04726
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d662f624-f547-4938-8918-5bfcd189e268&title=Besluitenlijst%20commissie%20voor%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%2027%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 22112, 32761, 32317, 32317, 33552, 30573, 29452, 33512, 19637, 31265, 19637, 19637, 31051, 31051, 19637, 29838, 29936, 26956, 26956, 29628, 28286, 33054, 33151, 33455

Inhoud


EU-voorstel solidariteitsclausule

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, F.H. Mittendorff - 20 februari 2013 EU-voorstel solidariteitsclausule - 2013Z03441

Besluit: De minister zal worden verzocht ter aanvulling op het fiche een appreciatie te geven van de consequenties van de consequenties van de voorlopige uitkomst van de Meerjarig Financieel Kader onderhandelingen voor het voorziene Solidariteitsfonds.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer ieder kwartaal dan wel in de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad en wanneer daartoe, gezien het verloop van de onderhandelingen aanleiding bestaat, te informeren over het verloop van de onderhandelingen en daarbij steeds (de ontwikkeling van) het krachtenveld in de Raad aan te geven ten aanzien van de reikwijdte van het voorstel, de criteria voor gecoördineerde actie, de verhouding tussen lidstaten, Raad, Commissie, Hoge Vertegenwoordiger, betrokken diensten (zowel nationale als Europese diensten, ook militair) en de financiële consequenties.

EU strategie cyberbeveiliging

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, F.H. Mittendorff - 20 februari 2013 EU strategie cyberbeveiliging - 2013Z03439

Besluit: De minister zal worden verzocht het BNC-fiche uiterlijk 20 maart 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De Kamer zal worden verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen en bevorderd zal worden dat over dit behandelvoorbehoud in week 14 wordt gestemd.
Besluit: Algemeen overleg voeren over het behandelvoorbehoud (binnen vier weken na plaasting van het behandelvoorbehoud).
Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg een technische briefings te laten verzorgen door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en door de Europese Commissie over de details van het EU-voorstel.

Voorstel opzet rondetafelgesprek werkdruk en afnemende kwaliteit rechtspraak

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 20 februari 2013 Voorstel opzet rondetafelgesprek werkdruk en afnemende kwaliteit rechtspraak - 2013Z03431

Besluit: Het voorstel wordt met enige aanpassingen overgenomen.

Verzoek om uitstel algemeen overleg over locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie op 6 februari 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 31 januari 2013 Verzoek om uitstel algemeen overleg over locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie op 6 februari 2013 - 2013Z01910

Besluit: Door middel van een schiftelijke procedure op 1 februari 2013 heeft de commissie besloten het algemeen overleg uit te stellen.

Petitie-aanbieding door de Ondernemingsraad van de Penitentiaire Inrichtingen Limburg Zuid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 27 februari 2013 Petitie-aanbieding door de Ondernemingsraad van de Penitentiaire Inrichtingen Limburg Zuid - 2013Z03853

Besluit: De petitie zal voorafgaand aan het algemeen overleg over gevangeniswezen op 14 maart 2013 worden aangeboden.

Verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) aan Mogadishu ten behoeve van het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 27 februari 2013 Verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) aan Mogadishu ten behoeve van het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013 - 2013Z03851

Besluit: Ten behoeve van het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013 zal de staatssecretaris worden verzocht het verslag van het recente werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) aan Mogadishu aan de Kamer te doen toekomen.

Vermeende opleidingsstop bij de Politieacademie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 27 februari 2013 Vermeende opleidingsstop bij de Politieacademie - 2013Z03736

Besluit: Ten behoeve van een reeds te plannen algemeen overleg zal de minister worden verzocht zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over de vermeende opleidingsstop bij de Politieacademie.
Noot: Het lid Bontes zal het aangevraagde dertigledendebat over de opleidingstop bij de Politieacademie intrekken.

Stroomlijning van toelatingsprocedures

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 27 februari 2013 Stroomlijning van toelatingsprocedures - 2013Z03733

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht zijn beleidsvisie op de verdere stroomlijning van de toelatingsprocedures aan de Kamer te doen toekomen.

Uitstel inbrengdatum voor het verslag van initiatiefwetsvoorstel-Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (Kamerstuk 33311)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 26 februari 2013 Uitstel inbrengdatum voor het verslag van initiatiefwetsvoorstel-Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (Kamerstuk 33311) - 2013Z03697

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt met één week uitgesteld.

Agendering beleidsreactie op de derde monitor nazorg ex-gedetineerden voor het algemeen overleg over reclassering op 20 maart 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 26 februari 2013 Agendering beleidsreactie op de derde monitor nazorg ex-gedetineerden voor het algemeen overleg over reclassering op 20 maart 2013 - 2013Z03667

Besluit: De beleidsreactie op de derde monitor nazorg d.d. 22 februari 2013 zal worden agendeerd voor het algemeen overleg op 20 maart 2013 over reclassering.

Gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel na ommekomst van de kabinetsbrief over prostitutiewetgeving

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 25 februari 2013 Gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel na ommekomst van de kabinetsbrief over prostitutiewetgeving - 2013Z03534

Besluit: Na ommekomst van de brief van de minister over prostitutiewetgving zal er een gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel worden gepland.

Plannen van het algemeen overleg over slachtofferbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 26 februari 2013 Plannen van het algemeen overleg over slachtofferbeleid - 2013Z03666

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Voorstel om Mea Culpa United uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over de eerste monitorrapportage over de uitvoering van de aanbeveling en van de (voormalige) Commissie van Onderzoek naar Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk op 28 maart 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 19 februari 2013 Voorstel om Mea Culpa United ook uit te nodigen voor het rondetafelgesprek op 28 maart 2013 - 2013Z03366

Besluit: Mea Culpa zal worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek op 28 maart 2013.

Verzoek aan de minister om een reactie te geven over het bericht van de NOS dat de overheid laks is geweest na aanval door botnet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 18 februari 2013 Verzoek aan de minister om een reactie te geven over het bericht van de NOS dat de overheid laks is geweest na aanval door botnet - 2013Z03315

Besluit: De minister zal worden verzocht om binnen twee weken een reactie te geven op het bericht van de NOS dat de overheid laks is geweest na aanval door botnet.

Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg op 11 maart 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 14 februari 2013 Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg op 11 maart 2013 - 2013Z03107

Besluit: Het verzoek wordt ingewilligd; voor het wetgevingsoverleg op 11 maart 2013 zal een andere datum worden gezocht.

Voorstel voor een werkbezoek aan private gevangenissen in Engeland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 14 februari 2013 Voorstel voor een werkbezoek aan private gevangenissen in Engeland - 2013Z03075

Besluit: Het werkbezoek zal worden georganiseerd; een en ander zal verder worden uitgewerkt.

Brief over de veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van de gaswinning

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 12 februari 2013 Brief over de veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van de gaswinning - 2013Z02850

Besluit: De minister zal een aantal vragen worden voorgelegd over de veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Verslag van de Informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Dublin op 17 en 18 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari 2013 Verslag van de Informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Dublin op 17 en 18 januari 2013 - 32317-154

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013.

Fiche: Besluit Solidariteitsclausule

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Fiche: Besluit Solidariteitsclausule - 22112-1568

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-raad op 6 maart 2013.

Stand van zaken onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Stand van zaken onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming - 32761-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-raad op 6 maart 2013.

Reactie op verzoek Ouwehand om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2013 Reactie op verzoek Ouwehand om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling - 33400-XVI-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortzetting maatregelen vernieuwing grensbeheer

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 maart 2012 Gebruik van passagiersgegevens in het grensbeheer - 32317-111

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van dit dossier.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 februari 2013 Voortzetting maatregelen vernieuwing grensbeheer - 32317-156

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer naar aanleiding van het NOS-bericht "Strenge controle illegalen werkt" te informeren over mogelijke ruimere regels voor grenscontroles.

Rapport ´Over leven na de moord`

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 februari 2013 Rapport ´Over leven na de moord` - 33552-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.
Noot: Zie agendapunt 33.

Vierde voortgangsrapportage INDiGO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 februari 2013 Vierde voortgangsrapportage INDiGO - 30573-114

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Kosten van de tbs-klinieken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 februari 2013 Kosten van de tbs-klinieken - 29452-158

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs op 21 maart 2013.

Evaluatie inreisverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 februari 2013 Evaluatie inreisverbod - 33512-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland (33512).

Medisch onderzoek voor terugkeergesprek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Medisch onderzoek voor terugkeergesprek - 19637-1604

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.

Rapport Inspectie Jeugdzorg 'Casusonderzoek interlandelijke adoptie'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Rapport Inspectie Jeugdzorg 'Casusonderzoek interlandelijke adoptie' - 31265-46

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de Regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-1603

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen.

Reactie op het rapport over de verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Reactie op het rapport over de verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland - 19637-1605

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 14 februari 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 13 maart 2013.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht zijn toezeggingen gedaan in het algemeen overleg over Vreemdelingen- en asielbeleid op 14 februari 2013 nog voor het algemeen overleg op 13 maart 2013 gestand te doen.

Beleidsvisie ANPR (geautomatiseerde kentekenherkenning, voertuigherkenning of nummerplaatherkenning)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2012 Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) in de opsporing - 31051-10

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de beleidsvisie ANPR.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Beleidsvisie ANPR (geautomatiseerde kentekenherkenning, voertuigherkenning of nummerplaatherkenning) - 31051-11

Besluit: Algemeen overleg voeren, nog voor de inbrengdatum voor het verslag van wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542).

Reactie op het bericht van het lid Arib dat het asielbeleid is doorgeslagen, zoals vermeld in het Trouw artikel ‘PvdA en VVD botsen over asielbeleid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 februari 2013 Reactie op het bericht van het lid Arib dat het asielbeleid is doorgeslagen, zoals vermeld in het Trouw artikel ‘PvdA en VVD botsen over asielbeleid’ - 19637-1602

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie m.b.t. uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over afzien van een downloadverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 februari 2013 Reactie m.b.t. uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over afzien van een downloadverbod - 29838-64

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer binnen twee weken te informeren over de gevolgen van de uitspraak d.d. 20 februari 2013 van de rechtbank Den Haag over de thuiskopieregeling.

Reactie op de petitie aangeboden door de Vereniging SIGV inzake gekwalificeerde gerechtstolken en juridische vertalers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 januari 2013 Reactie op de petitie aangeboden door de Vereniging SIGV inzake gekwalificeerde gerechtstolken en juridische vertalers - 29936-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk” en over de onderdelen van de brief over rampenbestrijding en crisisbeheersing die de aanvullende kabinetsreactie op het bovengenoemde rapport behelzen - 26956-147

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari 2012 Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk - 26956-116

Besluit: Algemeen overleg over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, waartoe reeds is besloten, plannen.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de samenhang tussen de huidige en toekomstige Europese regelgeving en verdragen, die de verwerking, doorgifte en bescherming van persoonsgegevens betreffen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de samenhang tussen de huidige en toekomstige Europese regelgeving en verdragen, die de verwerking, doorgifte en bescherming van persoonsgegevens betreffen - 2013Z02202

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013.

Onderzoeksrapport Blauwdruk Mentale Zorglijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari 2013 Onderzoeksrapport Blauwdruk Mentale Zorglijn - 29628-366

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Onderzoeksrapport WODC Dierenwelzijn in het vizier

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari 2013 Onderzoeksrapport WODC Dierenwelzijn in het vizier - 28286-619

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg tezamen met de brief van de minister van Economische Zaken van 12 februari 2013 over Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling (Kamerstuk 28345, nr. 125) vaststellen op 21 maart 2013.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigledendebatten)

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 februari 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigledendebatten) - 2013Z03063

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde nota van wijziging inzake het voorstel van Wet tot wijziging van boek 1 BW inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 februari 2013 Derde nota van wijziging - 33054-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven) (33 151)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 februari 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33151-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari 2013 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie - 33542

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 maart 2013.

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb.2011,109)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 februari 2013 Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) - 33486-(R1994)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 maart 2013.

Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht, 33455)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 februari 2013 Verzoek inzake behandeling van het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) - 33455-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.