Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 februari 2013

Gepubliceerd: 7 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04725
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a2d660ee-0a1a-429d-9247-e57a3607dd31&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%206%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 32317, 31839, 29452, 33192, 24587, 29452, 19637, 31575, 26643, 29628, 33400, 29628, 29911, 29628, 33295, 19637, 33192, 33012, 31415, 33369, 33071, 32003, 33126, 33420

Inhoud


Voorstel opzet rondetafegesprek over het EU-voorstel Verordening insolventieprocedures

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 30 januari 2013 Voorstel opzet rondetafelgesprek over EU-voorstel verordening insolventieprocedures - 2013Z01745

Besluit: Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notaoverleg initiatiefnota van het lid Bouwmeester "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 7 februari 2013 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Bouwmeester "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer" - 2013Z02471

Besluit: Het notaoverleg zal plaatsvinden op 8 april 2013 van 13.00 tot 17.00 uur.

Beleidsvisie verkeersboetes

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 6 februari 2013 Beleidsvisie verkeersboetes - 2013Z02387

Besluit: De minister zal worden verzocht de recente suggesties van de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid te betrekken bij het opstellen van zijn beleidsvisie op verkeersoetes.

Rappel reactie op brief over WAO-uitkeringen van politiemensen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 6 februari 2013 Rappel reactie op brief over WAO-uitkeringen van politiemensen - 2013Z02386

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de gevraagde reactie op een brief over WAO-uitkeringen van politiemensen.

Planning algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 6 februari 2013 Planning algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring - 2013Z02384

Besluit: Het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring, waartoe reeds is besloten, zal na het krokusreces worden gepland.

Mening van het Openbaar Ministerie over het initiatiefwetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 6 februari 2013 Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538) - 2013Z02383

Besluit: De minister zal wordt verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de mening van het Openbaar Ministerie over het initiatiefwetsvoorstel.

Planning algemeen overleg over locatiebeleid politie, meldkamer, rechtspraak en Openbaar Ministerie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 6 februari 2013 Planning algemeen overleg locatiebeleid, politie, meldkamer, rechtspraak en Openbaar Ministerie - 2013Z02325

Besluit: Het (uitgestelde) algemeen overleg locatiebeleid, politie, meldkamer, rechtspraak en Openbaar Ministerie zal worden gepland, bij voorkeur in de eerste week van maart 2013.
Besluit: De minister zal worden verzocht geen onomkeerbare beslissingen te nemen voordat het algemeen overleg heeft plaatsgevonden.

Werkdruk en afnemende kwaliteit rechtspraak

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 6 februari 2013 Werkdruk en afnemende kwaliteit rechtspraak - 2013Z02288

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren na ommekomst van de resultaten van de interne discussie binnen de Raad voor de rechtspraak en van de toegezegde brieven van de minister over de kwaliteit en over de toekomst van de rechstpraak; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor (aanvullend) uit te nodigen personen/organisaties.

Uitvoering van eerder genomen besluit over de behandeling van de eerste monitorraportage van de (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 5 februari 2013 Uitvoering van eerder genomen besluit over de behandeling van de eerste monitorraportage van de (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk - 2013Z02208

Besluit: Gesprek voeren met de heer Deetman over de eerste monitorrapportage.
Besluit: Rondetafelgesprek organiseren, waarvoor worden uitgenodigd: de Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK), de Stichting Beheer en Toezicht, Bisschoppenconferentie, Konferentie van Nederlandse Religieuzen, de Klachtencommissie en de Compensatiecommisie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Reactie op het rapport "Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland" van de Werkgroep Kind in azc ten behoeve van het algemeen overleg over asiel- en vreemdelingenbeleid op 14 februari 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 31 januari 2013 Reactie op het rapport "Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland" van de Werkgroep Kind in azc ten behoeve van het algemeen overleg over asiel- en vreemdelingenbeleid op 14 februari 2013 - 2013Z01858

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht ten behoeve van het algemeen overleg over asiel- en vreemdelingenbeleid op 14 februari 2013 een reactie te geven op het rapport "Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland" van de Werkgroep Kind in azc.

Rappel visie op de aanpak van mensenhandel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 30 januari 2013 Rappel visie op de aanpak van mensenhandel - 2013Z01679

Besluit: De minister zal worden herinnerd aan zijn toezegging om vóór 1 maart 2013 met zijn visie te komen op de aanpak van mensenhandel.

Reactie op het bericht dat Nederland overweegt de steun aan het EU-voorstel inzake privacy in te trekken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 29 januari 2013 Reactie op het bericht dat Nederland overweegt de steun aan het EU-voorstel inzake privacy in te trekken - 2013Z01621

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013 een reactie te geven het bericht dat Nederland overweegt de steun aan het EU-voorstel inzake Privacy in te trekken.

Reactie op het bericht dat de Nationale Ombudsman vorig jaar ruim vijfhonderd klachten binnen heeft gekregen over het tekort schieten van de politie bij het opnemen van aangiften

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 28 januari 2013 Reactie op het bericht dat de Nationale Ombudsman vorig jaar ruim vijfhonderd klachten binnen heeft gekregen over het tekort schieten van de politie bij het opnemen van aangiften - 2013Z01428

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht dat De Nationale ombudsman vorig jaar ruim vijfhonderd klachten binnen kreeg over het tekort schieten van de politite bij het opnemen van aangiften.

Fiche: Mededeling content in de digitale interne markt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling content in de digitale interne markt - 22112-1561

Besluit: De commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Mededeling en verordening wijziging insolventieverordening

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling en verordening wijziging insolventieverordening - 22112-1554

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud insolventieverordening op 6 februari 2013.

Fiche inzake Mededeling informatie-uitwisseling voor rechtshandhavingsdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 januari 2013 Fiche inzake Mededeling informatie-uitwisseling voor rechtshandhavingsdiensten - 22112-1549

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 maart 2013.

Fiche inzake Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 januari 2013 Fiche inzake Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance - 22112-1550

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad d.d. 7 en 8 maart 2013 op 6 maart 2013.

Reactie op de brief van de Commissie Meijers van 24 januari 2013 over het EURODAC-voorstel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 januari 2013 Reactie op de brief van de Commissie Meijers van 24 januari 2013 over het EURODAC-voorstel - 32317-153

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over EURODAC op 31 januari 2013.

William Schrikker Groep (WSG) onder verscherpt toezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 januari 2013 William Schrikker Groep (WSG) onder verscherpt toezicht - 31839-266

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Taskforce TBS naar (mogelijke) gemaximeerde tbs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 januari 2013 Onderzoek Taskforce TBS naar (mogelijke) gemaximeerde tbs - 29452-156

Besluit: Betrekken bij het aangevraagde plenaire debat.

Toezegging met betrekking tot de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Toezegging met betrekking tot de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling - 33192-16

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33192-16

Inspectierapport “Doorlichting PI Lelystad”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Inspectierapport “Doorlichting PI Lelystad” - 24587-486

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Reactie op verzoek van de leden Van der Steur en Helder over tbs-gestelden in de longstay

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Reactie op verzoek van de leden Van der Steur en Helder over tbs-gestelden in de longstay - 29452-157

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over tbs, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake terugkeer Oeigoerse asielzoekers uit China (De vertrouwelijke brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 januari 2013 Mededeling inzake een vertrouwelijke brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake terugkeer Oeigoerse asielzoekers uit China (De vertrouwelijke brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) - 2013Z01380

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Procedurele waarborgen asielprocedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari 2013 Procedurele waarborgen asielprocedure - 19637-1600

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 14 februari 2013.

Evaluatie inning partneralimentatie door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari 2013 Evaluatie inning partneralimentatie door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - 31575-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31575-13

Rapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake renteberekening door gerechtsdeurwaarders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 december 2012 Rapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake renteberekening door gerechtsdeurwaarders - 26643-263

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 maart 2013.

Beleidsreactie Inspectierapport Klimongeval Cornwall

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 januari 2013 Beleidsreactie Inspectierapport Klimongeval Cornwall - 29628-365

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 33400-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpak problemen bij de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 januari 2013 Aanpak problemen bij de Politieacademie - 29628-356

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over politieonderwerpen op 24 januari 2013.

Herziening toezicht op rechtspersonen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari 2013 Herziening toezicht op rechtspersonen - 29911-77

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit.

Begroting 2013 nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 januari 2013 Begroting 2013 nationale politie - 29628-355

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 24 januari 2013.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 31 januari 2013 Nader verslag wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859) - 2013Z01797

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag van de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859) vastgesteld op 7 maart 2013.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 30 januari 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z01657

Besluit: De Griffie zal worden verzocht de volgende aangemelde wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden
Besluit: - Wetgevingsoverleg voeren over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528) op maandag 11 maart 2013 van 10.00 tot 14.00 uur;

Tweede nota van wijziging inzake aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermdgen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (33295)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 33295-8

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33295-8

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 30 januari 2013 Aanvullende informatie over Regeling langdurig verblijvende kinderen - 2013Z01743

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over het aantal mensen dat onder de overgangsregeling en de permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen valt, waarop deze schatting is gebaseerd en hoe dit zich verhoudt tot het voorstel dat eerder werd gedaan door de toenmalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Ook wordt verzocht toe te lichten waarom deze regeling verschilt van het eerdere voorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 januari 2013 Regeling voor langdurig verblijvende kinderen - 19637-1601

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Regeling voor langdurig verblijvende kinderen.

Wijziging Verdrag Groot-Brittannië, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen in burgerlijke en handelszaken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2013 Wijziging Verdrag Groot-Brittannië, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen in burgerlijke en handelszaken - 33524-(R1999)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap - 33526

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 maart 2013.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (33192)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 33192-17

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33192-17

Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (33012)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2013 Derde nota van wijziging - 33012-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33012-9

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 januari 2013 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring - 31415-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Bosma (PVV) - 24 januari 2013 Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting - 33369-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33369-4

Intrekking wetsvoorstel verhoging griffierechten (33071)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 januari 2013 Brief houdende intrekking het wetsvoorstel - 33071-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33071-11

Intrekking wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming (32003)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 januari 2013 Brief houdende intrekking het wetsvoorstel - 32003-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32003-7

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33 126)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 33126-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33126-9

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PBEU 2011, L 316)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33420-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33420-5

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2012 Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PBEU 2011, L 316) - 33420

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 januari 2013 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) - 33520

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013.