Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 januari 2013

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04724
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e0cc0f9-0663-45dc-9a6a-3e9bebf26b9f&title=Besluitenlijst%20commissie%20voor%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%2023%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33177, 32317, 32317, 22112, 22112, 32317, 21501, 19637, 24587, 27062, 24587, 19637, 19637, 19637, 32175, 27062, 29838, 29344, 29838, 28638, 29344, 19637, 26643, 32398, 29628, 29628, 26643, 29628, 29628, 29628, 29628, 32608, 29754, 32891, 29628, 33517, 31753, 32512, 33364, 33355, 33309, 33309

Inhoud


EU-notitie behandeladvies EU-voorstel Verordening insolventieprocedures, COM(2012)744

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 17 januari 2013 EU-notitie behandeladvies EU-voorstel Verordening insolventieprocedures, COM(2012)744 - 2013Z00700

Besluit: Conform voorstel.
Noot: Zie agendapunt 50.

Verzoek Politievakbond ACP, mede namens NPB en VMHP, om gesprek met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over inrichting Nationale Politie

Zaak: Brief derden - Politievakbond ACP te Leusden - 21 december 2012 Verzoek Politievakbond ACP, mede namens NPB en VMHP, om gesprek met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over inrichting Nationale Politie - 2013Z00003

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 4 januari 2013 heeft de commissie besloten om een gesprek te voeren met de ACP, de NPB en VMHP.

Verzoek om brief inzake beleidswijziging Somalie aan de agenda van het algemeen overleg over tentenkampen op 19 december 2012 toe te voegen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 17 december 2012 Verzoek om brief inzake beleidswijziging Somalie aan de agenda van het algemeen overleg over tentenkampen op 19 december 2012 toe te voegen - 2012Z22158

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 18 december 2012 heeft de commissie besloten om de brief inzake beleidswijziging Somalië aan de agenda van het algemeen overleg over tentenkampen op 19 december 2012 toe te voegen.

Petitieaanbieding door Made in Zeeland inzake locatiebeleid politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak en meldkamer met betrekking tot Zeeland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 23 januari 2013 Petitieaanbieding door Made in Zeeland inzake locatiebeleid politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak en meldkamer met betrekking tot Zeeland - 2013Z01164

Besluit: Het verzoek wordt ingewilligd.

Rappel brief over het vertrouwelijk informeren van de Kamer over de verbeterde Nederlandse asielprocedure

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 januari 2013 Rappel brief over het vertrouwelijk informeren van de Kamer over de verbeterde Nederlandse asielprocedure - 2013Z01163

Besluit: De staatssecretaris zal wederom worden gerappelleerd met betrekking tot de toegezegde brief over het vertrouwelijk informeren van de Kamer over de verbeterde Nederlandse asielprocedure.

Reactie op een bericht over de zelfmoord van een Russische asielzoeker

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 januari 2013 Reactie op bericht over de zelfmoord van een Russische asielzoeker - 2013Z01071

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

SBF-regeling van gevangenispersoneel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 23 januari 2013 SBF-regeling van gevangenispersoneel - 2013Z01060

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; het voortouw in deze kwestie ligt bij de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst.

Brief over uitzending van de Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs door een bemiddelingsbureau

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 14 januari 2013 Brief over uitzending van de Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs door een bemiddelingsbureau - 2013Z00408

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op de uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs en waarin hij aangeeft of onderzoek zal worden gedaan naar de rol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in deze.

Initiatiefnota van het lid Bouwmeester "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 11 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de initiatiefnota "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer" - 33177-3

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 17 februari 2012 Initiatiefnota van het lid Bouwmeester "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer" - 33177

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg, waarvoor ook de staatssecretaris en de verantwoordelijke bewindspersoon van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen worden uitgenodigd.

Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari 2013 Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman - 32317-152

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 7 februari 2013.

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 17-18 januari 2013 in Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 januari 2013 Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 17-18 januari 2013 in Dublin - 32317-151

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de informele JBZ-raad d.d. 17-18 januari 2013 op 16 januari 2013.

Uitstel aanbieding BNC fiche aanpassing EU insolventieregelgeving, COM(2012)742, 743 en 744

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 december 2012 Uitstel aanbieding BNC fiche aanpassing EU insolventieregelgeving, COM(2012)742, 743 en 744 - 22112-1536

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake Mededeling visumbeleid als instrument voor economische groei in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Fiche inzake Mededeling visumbeleid als instrument voor economische groei in de EU - 22112-1525

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de informele JBZ-raad d.d. 17-18 januari 2013 op 16 januari 2013.

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6 en 7 december 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2012 Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6 en 7 december 2012 te Brussel - 32317-148

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de informele JBZ-raad d.d. 17-18 januari 2013 op 16 januari 2013.

EU-voorstel: Verordening insolventieprocedures - COM(2012)744 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 december 2012 EU-voorstel: Verordening insolventieprocedures - COM(2012)744 (Engelstalige versie) - 2012Z22762

Besluit: Behandelvoorbehoud plaatsen en bevorderen dat over dit behandelvoorbehoud in week 6 plenair wordt gestemd.
Besluit: Algemeen overleg voeren over behandelvoorbehoud (binnen vier weken na plaasting voorbehoud).
Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg een technische briefing door de Europese Commissie laten verzorgen over de details van het EU-voorstel.
Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg een rondetafelgesprek organiseren met de stakeholders, waarvoor in ieder geval de NOvA, VNO/NCW en de KNB kunnen worden uitgenodigd; de leden zal worden verzocht suggesties voor andere uit te nodigen organisaties/personen te doen.

Agendering Dublin-Verordening als A-punt op Transportraad van 20 december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 december 2012 Agendering Dublin-Verordening als A-punt op Transportraad van 20 december 2012 - 21501-33-399

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid Pakistan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 januari 2013 Landgeboden asielbeleid Pakistan - 19637-1599

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Inspectierapport brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2013 Inspectierapport brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen - 24587-481

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2013 Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag - 33400-VI-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Reactie op rapport Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in procesopvanglocaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2013 Reactie op rapport Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in procesopvanglocaties - 27062-87

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2013 Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 24587-482

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.
Besluit: Het onderdeel van de brief dat betrekking heeft op de Inspectierapporten over reclassering agenderen voor een algemeen overleg over de reclassering.
Besluit: Het onderdeel van de brief dat betrekking heeft op de Inspectierapporten doorlichting FPK Inforsa en doorlichting FPK Assen agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.
Besluit: Het onderdeel van de brief dat betrekking heeft op vreemdelingenbewaring agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 januari 2013 Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid - 19637-1598

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Regeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2012 Regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-1597

Besluit: De voorzitter zal tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 24 januari 2013 namens de commissie voorstellen een plenair debat te houden op zeer korte termijn.
Besluit: Indien blijkt dat een plenair debat op zeer korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort, zal onderhavige brief in een algemeen overleg in de laatste week van januari 2013 worden behandeld.

Ontwikkelingen in de opvang bij het COA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2012 Ontwikkelingen in de opvang bij het COA - 19637-1596

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Maatregelen gezinsmigratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2012 Maatregelen gezinsmigratie - 32175-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Kamerbrief monitoring nieuw beleid beperking bewaring alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 december 2012 Kamerbrief monitoring nieuw beleid beperking bewaring alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-86

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Taverne m.b.t. de thuiskopieheffingen (n.a.v. motie 29838, nr. 56)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 december 2012 Reactie naar aanleiding van het verzoek van het lid Taverne met betrekking tot de thuiskopieheffingen (n.a.v. motie 29838, nr. 56) - 29838-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie-Verhoeven/Oosenbrug over afzien van een downloadverbod (Kamerstuk 29838, nr. 56).

Vertrouwelijke toelichting omtrent de reden van weigering aan de grens van Guinee van een gezin.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 december 2012 Vertrouwelijke toelichting omtrent de reden van weigering aan de grens van Guinee van een gezin. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z22475

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 december 2012 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken - 29344-109

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over ontruiming tentenkampen op 19 december 2012.

Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over blokkering en censuur (29 838, nr.57)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 december 2012 Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over blokkering en censuur - 29838-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief inzake toezegging onderzoek oneigenlijk gebruik van de B9-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 december 2012 Brief inzake toezegging onderzoek oneigenlijk gebruik van de B9-regeling - 28638-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitleg over de ontstane situatie na het ontruimen van de tentenkampen onder meer met betrekking tot opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 december 2012 Uitleg over de ontstane situatie na het ontruimen van de tentenkampen onder meer met betrekking tot opvang - 29344-108

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg ontruiming tentenkampen op 19 december 2012.

Reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht - 33400-VI-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 juli 2010 Reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht - 32123-VI-121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidswijziging Somalië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 december 2012 Beleidswijziging Somalië - 19637-1595

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over ontruiming tentenkampen op 19 december 2012.

Rapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake renteberekening door gerechtsdeurwaarders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 december 2012 Rapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake renteberekening door gerechtsdeurwaarders - 26643-263

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op adviezen m.b.t. de Wet forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 december 2012 Reactie op adviezen m.b.t. de Wet forensische zorg - 32398-24

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel forensische zorg.

Stand van zaken Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 december 2012 Stand van zaken Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012-2014 - 29628-347

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.
Noot: Zie agendapunt 5.

Reactie op verzoek van het lid Bontes over het bericht ‘Pakkans voor misdrijven nagenoeg nihil’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Bontes over het bericht ‘Pakkans voor misdrijven nagenoeg nihil’ - 29628-354

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de pakkans van misdrijven.

Landelijk beeld jaarwisseling 2012-2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 januari 2013 Landelijk beeld jaarwisseling 2012-2013 - 33400-VI-86

Besluit: Algemeen overleg voeren na ommekomst van de aangekondigde brief over het totaal beeld jaarwisseling 2012-2013.

Kader voor Responsible Disclosure

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 januari 2013 Kader voor Responsible Disclosure - 26643-264

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber security.

Voortgangsbericht vorming nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2012 Voortgangsbericht vorming nationale politie - 29628-353

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 24 januari 2013.

Akkoord nieuw arbeidsvoorwaardenkader voor de politietop

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2012 Akkoord nieuw arbeidsvoorwaardenkader voor de politietop - 29628-352

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek om informatie over de huisvesting van de Hoge Raad

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2012 Reactie op verzoek om informatie over de huisvesting van de Hoge Raad - 33400-VI-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bevelsbevoegdheid van de politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2012 Bevelsbevoegdheid van de politie - 29628-350

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 24 januari 2013.

Informatie over ontstane situatie bij de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2012 Informatie over ontstane situatie bij de Politieacademie - 29628-351

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 24 januari 2013.

Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2012 Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013 - 33400-VI-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Instelling van een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 december 2012 Instelling van een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen - 32608-4

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Groot en Recourt "Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen".

Rapport "Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geld-boetes in het bestuursrecht en het strafrecht"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 december 2012 Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel - onderzoek Referentiekader geldboetes - 33400-VI-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 februari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 januari 2012 Rapport "Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geld-boetes in het bestuursrecht en het strafrecht" - 33000-VI-77

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 februari 2013.

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 december 2012 Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 31 - 29754-215

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de (jaarlijkse) voortgangsrapportage contraterrorisme en -extremisme.

Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 december 2012 Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties - 32891-22

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en Openbaar Ministerie.
Noot: Zie agendapunt 14.

Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 december 2012 Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie - 29628-348

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Onderzoek wetgevingsprocessen in transitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 december 2012 Onderzoek wetgevingsprocessen in transitie - 33400-VI-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een burgerbrief inzake vernietiging van een ministeriële regeling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 december 2012 Reactie op een burgerbrief inzake vernietiging van een ministeriële regeling - 2012Z21931

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 17 januari 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z00648

Besluit: Wetgevingsoverleg voeren over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528) en over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293).

Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 20 juni 2012 Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie - 33311

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013.

Protocol tussen de Benelux-Staten en de Macedonische Regering ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Protocol tussen de Benelux-Staten en de Macedonische Regering ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33517-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2013 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie - 33514-(R1998)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2013.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 januari 2013 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland - 33512

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2013.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 13 februari 2013 aan te geven of hij bereid is het per 1 januari 2012 geldende inreisverbod op korte termijn te evalueren met het oog op de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel.

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 20 december 2012 Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen - 33486-(R1994)-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2012 Ontwerpbesluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen - 31753-55

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op korte termijn.
Besluit: Via een schriftelijke procedure zal de leden worden verzocht kenbaar te maken of de voorhangtermijn gestuit moet worden totdat het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid heeft plaatsgevonden.

Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen (32 512)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 december 2012 Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen - 32512-24

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33364-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 11 september 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283) - 33364

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33355-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus 2012 Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) - 33355

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 december 2012 Nota van wijziging - 33309-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33309-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juni 2012 Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) - 33309

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.