Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04629
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=21718f61-7a07-408e-a207-b309389ca159&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BuHa-OS%20d.d.%2013%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:

Inhoud


Verslag bezoek minister BuHa-OS aan Afrikaanse Unie en Uganda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 13 juni 2013 Verslag bezoek minister BuHa-OS aan Afrikaanse Unie en Uganda - 2013Z12159

Besluit: De minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de Kamer een verslag te sturen van haar recente deelname aan de top van de Afrikaanse Unie en haar werkbezoek aan Uganda en in deze brief o.a. in te gaan op de relatie van Nederland met de AU en afspraken die zijn gemaakt over samenwerking tussen AU en Nederland op het gebied van vrede en veiligheid, en op de voortgang van het Peace, Security and Cooperation Framework (PSCF) voor het Grote Merengebied en de rol van Nederland hierbij.

Verzoek van het lid Sjoerdsma om brief van minister BuHa-OS over verdeling fondsen genderbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 13 juni 2013 Verzoek van het lid Sjoerdsma om brief van minister BuHa-OS over verdeling fondsen genderbeleid - 2013Z12158

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht de Kamer te informeren over de verdeling van de fondsen voor het genderbeleid en hierbij aan te geven welke organisaties in aanmerking kunnen komen voor deze gelden en welke criteria het Ministerie hierbij hanteert. Deze informatie kan desgewenst worden meegenomen in de door de minister toegezegde brief over het speerpunt gender, mits deze brief nog vóór het zomerreces aan de Kamer wordt gestuurd. Indien de toezending van deze speerpuntbrief later is voorzien, verzoekt de commissie om een aparte brief over de verdeling van de fondsen te ontvangen vóór het zomerreces.

Verzoek van het lid Sjoerdsma de minister te rappelleren op de toegezegde brief over nadere informatie van de douane over exporten van glycol naar Syrië.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 13 juni 2013 Verzoek van het lid Sjoerdsma de minister te rappelleren op de toegezegde brief over nadere informatie van de douane over exporten van glycol naar Syrië. - 2013Z12150

Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de toegezegde brief over nadere informatie van de douane over exporten van glycol naar Syrië zo spoedig mogelijk aan de Kamer toe te zenden.

Stand van zaken van door de commissie gevraagde brieven van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 10 juni 2013 Overzicht nog te ontvangen brieven van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 2013Z11713

Besluit: De Kamer ontvangt nog heden een reactie van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het verzoek van de commissie om de Kamer schriftelijk te informeren over de termijn waarop nog openstaande toezeggingen gestand worden gedaan. Deze brief wordt geagendeerd voor de procedurevergadering van 27 juni a.s. Indien leden met betrekking tot een of meer van de toegezegde brieven een verzoek namens de commissie willen doen aan de minister om deze nog vóór het zomerreces aan de Kamer toe te zenden, zal de commissie hierover besluiten in een schriftelijke procedure.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 28 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 31 mei 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 28 mei 2013 - 2013Z10944

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 11 december 2013 van 10.00-12.00 uur over Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken over handel op 14 juni 2013 en reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een importheffing op Chinese zonnepanelen en over de positie van Frankrijk over uitzondering van de audiovisuele sector in de onderhandelingen met de VS

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 31 mei 2013 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken over handel op 14 juni 2013 en reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een importheffing op Chinese zonnepanelen en over de positie van Frankrijk over uitzondering van de audiovisuele sector in de onderhandelingen met de VS - 2013Z10945

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 6 juni 2013

Nederlandse financiële instellingen en landroof

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 juni 2013 Nederlandse financiële instellingen en landroof - 2013Z11867

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 11 september 2013 over landroof.
Noot: Voor dit AO is reeds geagendeerd de brief van de minister voor BuHa-OS over Nederlandse inzet bij tegengaan landroof (26234, nr. 136).

Verslag IMF-Wereldbank voorjaarsvergadering 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juni 2013 Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 19 en 20 april 2013 in Washington DC - 2013Z11505

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Wereldbank voorafgaand aan de najaarsvergadering.

Uitstelbrief over de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbetering van arbeidsomstandigheden in de textielsector in Bangladesh

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 10 juni 2013 Uitstelbrief over de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbetering van arbeidsomstandigheden in de textielsector in Bangladesh - 2013Z11748

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Algemeen Overleg over IMVO en arbeidsomstandigheden in Bangladesh is gepland op dinsdag 2 juli a.s. van 16.30 tot 18.30 uur.

Versterking belastingsdiensten in ontwikkelingslanden

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 6 juni 2013 Versterking belastingsdiensten in ontwikkelingslanden - 2013Z11514

Besluit: Betrekken bij behandeling nog te ontvangen brief over onderzoek naar belastingverdragen met ontwikkelingslanden.

Uitstelbrief om brief over Dutch Good Growth Fund vóór het zomerreces te ontvangen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 6 juni 2013 Uitstelbrief om brief over Dutch Good Growth Fund vóór het zomerreces te ontvangen - 2013Z11495

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 3 juni 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z11057

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 3 juni 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z11026

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 juni 2013 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië - 2013Z11169

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg wapenexportbeleid d.d. 3 juli 2013.