Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04628
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=850b826b-86df-4b4d-bf8e-99851348544d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BuHa-OS%2030%2F5.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 26234, 33625, 26150, 33625


Rondvraagpunt van het lid Voordewind inzake bijzondere procedure 'Eerlijke chocolade'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 30 mei 2013 Rondvraagpunt van het lid Voordewind inzake bijzondere procedure 'Eerlijke chocolade' - 2013Z10830

Besluit: Het lid Voordewind ontvangt op woensdag 5 juni 2013 van 10.00 tot 12.00 uur een aantal organisaties om te spreken over 'Eerlijke chocolade".

Verzoek om brief over Dutch Good Growth Fund vóór het zomerreces te ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 30 mei 2013 Rondvraagpunt van het lid Voordewind inzake een verzoek om een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Dutch Good Growth Fund - 2013Z10822

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht om de toegezegde brief over het Dutch Good Growth Fund op een zodanig moment naar de Kamer te zenden dat vóór het zomerreces een algemeen overleg hierover kan worden gehouden.

Verzoek om een overzicht van nog te ontvangen brieven van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 30 mei 2013 Rondvraagpunt van het lid Sjoerdsma inzake een verzoek om een 'overzicht van nog te ontvangen brieven van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' - 2013Z10819

Besluit: De commissiestaf stelt een overzicht op van nog te ontvangen brieven van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en vermeldt daarbij voor zover bekend wanneer die brieven naar de Kamer worden gezonden.

EU-stafnotitie - Mededeling inzake ontwikkelingsagenda post 2015 voortbouwend op millenniumdoelen en Rio+20

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.T.A. van Haaster - 14 mei 2013 EU-stafnotitie - Mededeling inzake ontwikkelingsagenda post 2015 voortbouwend op millenniumdoelen en Rio+20 - 2013Z09349

Besluit: Desgewenst reeds betrokken bij het algemeen overleg RBZ/OS-raad d.d. 23 mei 2013.

Fiche inzake Verordening modernisering EU handelsbeschermingsinstrumenten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 mei 2013 Fiche inzake Verordening modernisering EU handelsbeschermingsinstrumenten - 22112-1619

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken/Handel d.d. 6 juni 2013.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking van 28 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 mei 2013 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking van 28 mei 2013 - 21501-04-153

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg RBZ Ontwikkelingsraad d.d. 23 mei 2013

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Merkies (25087, nr. 42) over het geldende kader voor belastingverdragen met ontwikkelingslanden

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 mei 2013 Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Merkies (25087, nr. 42) over het geldende kader voor belastingverdragen met ontwikkelingslanden - 2013Z09737

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister heeft toegezegd de Kamer vóór de zomer in een brief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar een aantal belastingverdragen met ontwikkelingslanden om mogelijke risico’s op onbedoeld gebruik in beeld te brengen en daarbij ook in brede zin in te gaan op het geldende kader voor belastingverdragen met ontwikkelingslanden. Deze brief wordt na ontvangst geagendeerd voor een algemeen overleg.

Nederlandse inzet bij tegengaan landroof

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 mei 2013 Nederlandse inzet bij tegengaan landroof - 26234-136

Besluit: Agenderen voor kort na het zomerreces te plannen algemeen overleg over landroof.

Lopende onderhandelingen over handelsvrijmaking

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 mei 2013 Lopende onderhandelingen over handelsvrijmaking - 2013Z09726

Besluit: Agenderen voor nog vóór het zomerreces te plannen algemeen overleg over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) en handelsvrijmaking.

Stand van zaken m.b.t. de economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 mei 2013 Stand van zaken m.b.t. de economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) - 33625-6

Besluit: Agenderen voor nog vóór het zomerreces te plannen algemeen overleg over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) en handelsvrijmaking.

Reactie op de aangenomen motie van het lid Maij c.s. (33400-V, nr. 32) over een nationaal comité van UN Women in Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 mei 2013 Reactie op de aangenomen motie van het lid Maij c.s. (33400-V, nr. 32) over een nationaal comité van UN Women in Nederland - 26150-130

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen"

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over de Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" - 33625-5

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg inzake de Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" d.d. 23 mei 2013