Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04627
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4871b8ab-05d5-4878-9108-550f697b99f4&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%2016%20mei.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33625, 32605, 32605

Inhoud


Verzoek van het lid (Jasper) van Dijk om brief van ministers BuHa-OS en Financiën inzake rol van banken bij Landroof.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 16 mei 2013 Verzoek van het lid (Jasper) van Dijk om brief van ministers BuHa-OS en Financiën inzake rol van banken bij Landroof. - 2013Z09603

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën wordt verzocht om een brief over de betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij landroof, mede naar aanleiding van een recent rapport terzake van Milieudefensie en een uitzending van EenVandaag d.d. 9 mei jl. over landroof. Deze brief wordt na ontvangst geagendeerd voor een (breed) algemeen overleg over landroof.

Voorstel van het lid Van Ojik tot het plannen van een AO met de minister voor BuHa-OS over de ramp in de fabriek in Bangladesh

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 15 mei 2013 Voorstel van het lid Van Ojik tot het plannen van een AO met de minister voor BuHa-OS over de ramp in de fabriek in Bangladesh - 2013Z09515

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht om de Kamer in de tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei jl. gevraagde brief over de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de textielsector in Bangladesh tevens in te gaan op het door haar tijdens de bijeenkomst van FNV Mondiaal op 16 mei jl. uitgesproken voornemen van het kabinet om 'foute kleren' te weren uit Nederlandse winkels, en met name wat daarbij de nieuwe plannen zijn in vergelijking met het reeds bestaande beleid terzake. Tevens wordt de minister verzocht om in deze brief aan te geven uit welke begrotingspost de door haar toegezegde 9 miljoen euro voor dit beleid afkomstig is en waarvoor dit geld precies wordt ingezet. Deze brief wordt geagendeerd voor een AO met de minister.

Verzoek van het lid Leegte om reactie minister op het Franse standpunt om bij de onderhandelingen over het handelsverdrag met de VS de audiovisuele diensten uit te zonderen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 16 mei 2013 Verzoek van het lid Leegte om reactie minister op het Franse standpunt om bij de onderhandelingen over het handelsverdrag met de VS de audiovisuele diensten

Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt verzocht de Kamer vóór 1 juni a.s. een reactie toe te zenden op het Franse standpunt om bij de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag met de VS de audiovisuele diensten uit te zonderen. Deze brief wordt na ontvangst geagendeerd voor algemeen overleg van 6 juni 2013 over de EU Handelsraad.

Verzoek van het lid Leegte om reactie minister op importheffingen op Chinese zonnepanelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 15 mei 2013 Verzoek van het lid Leegte om reactie minister op importheffingen op Chinese zonnepanelen. - 2013Z09463

Besluit: De ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken wordt verzocht om de Kamer vóór 1 juni a.s. een reactie te sturen op het besluit van de Europese Commissie om importheffingen in te stellen op Chinese zonnepanelen en in deze brief ook aan te geven wat het standpunt van de Nederlandse regering is over dit besluit mede gezien eerdere uitspraken van de minister van Economische Zaken hierover. Deze brief wordt na ontvangst geagendeerd voor AO op 6 juni over de EU-Handelsraad.

Wetgevingsrapport over wetsvoorstel ter goedkeuring van Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (33591)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 13 mei 2013 Wetgevingsrapport over wetsvoorstel ter goedkeuring van Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (33591) - 2013Z09254

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng voor verslag over wetsvoorstel (16 mei).

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Handel) op 17 en 18 april jl.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 april 2013 Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Handel) op 17 en 18 april jl. - 21501-02-1250

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken/Handel op 6 juni 2013

Nadere informatie over de verschillen tussen algemene en sectorale begrotingssteun en stabiliteitssteun

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 mei 2013 Nadere informatie over de verschillen tussen algemene en sectorale begrotingssteun en stabiliteitssteun - 2013Z09395

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake de Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" op 23 mei 2013.

AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 mei 2013 AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ - 2013Z09173

Besluit: Kabinetsreactie afwachten.

Voortgang Programma Partners for International Business

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 april 2013 Voortgang Programma Partners for International Business - 33625-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de door de commissie aan de minister gevraagde brief over instrumenten exportbevordering en exportvergunningen.

Aanbieding PBL-rapport ‘Watervoetafdruk: bruikbaar voor duurzaamheidsbeleid?’

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 april 2013 Aanbieding Planbureau voor de Leefongeving (PBL)-rapport ‘Watervoetafdruk: bruikbaar voor duurzaamheidsbeleid?’ - 32605-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingssamenwerking met Mali

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 april 2013 Ontwikkelingssamenwerking met Mali - 32605-122

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de ontwikkelingsamenwerkingsrelatie met Mali en andere Sahellanden.

Verzoek van Ambassade van Georgië, namens vice-minister van Economie van Georgië, om gesprek met vaste commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief derden - Ambassade van Georgië (NL) te Den Haag - 13 mei 2013 Verzoek van Ambassade van Georgië, namens vice-minister van Economie van Georgië, om gesprek met vaste commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 2013Z09301

Besluit: Agenderen voor gesprek op dinsdag 28 mei a.s. eind van de middag, waarvoor tevens de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (woordvoerders energiebeleid) worden uitgenodigd.

Uitnodiging IMPEC voor presentatie van evaluatiemethode voor meten en verbeteren van uitvoer van overheidsbeleid

Zaak: Brief derden - Independent Monitoring Performance Expertise Center (IMPEC) te Rijswijk - 14 mei 2013 Uitnodiging IMPEC voor presentatie van evaluatiemethode voor meten en verbeteren van uitvoer van overheidsbeleid - 2013Z09295

Besluit: Organisatie informeren dat is besloten niet op de uitnodiging in te gaan.