Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2013

Gepubliceerd: 26 april 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04626
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cbba50e-e0d4-4c2e-a8b8-8de6406d3af3&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%2025%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22054

Inhoud


Openstaande toezeggingen gedaan door minister voor BuHa-OS

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 19 april 2013 Openstaande toezeggingen gedaan door minister voor BuHa-OS - 2013Z08129

Besluit: De minister verzoeken de Kamer per brief te informeren over de termijn waarop de nog openstaande toezeggingen gestand worden gedaan en er er daarbij naar te streven om deze toezeggingen voor zo ver mogelijk vóór aanvang van het zomerreces af te handelen. Tevens wordt de minister verzocht om toegezegde brieven die relevant zijn voor de behandeling van de Nota 'Wat de wereld verdient' vóór het AO van 23 mei aan de Kamer toe te zenden.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Ter informatie.

Fiche inzake Mededeling betere voeding voor moeders en kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Fiche inzake Mededeling betere voeding voor moeders en kinderen - 2013Z08108

Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg over RBZ/Ontwikkelingsraad d.d. 23 mei 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 17-18 april 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 april 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 17-18 april 2013 - 2013Z07899

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde Agenda informele RBZ/Handelsraad 17-18 april 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 april 2013 Geannoteerde Agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 17-18 april 2013 - 2013Z07397

Besluit: Reeds behandeld in het Schriftelijke Overleg RBZ/Handelsraad op 16 april 2013.

Reactie op een tweetal adviezen van de AIV ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’ (Nr. 80) en ‘Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking: Naar flexibiliteit en vertrouwen’ (Nr. 82)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 april 2013 Reactie op een tweetal adviezen van de AIV ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’ (Nr. 80) en ‘Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking: Naar flexibiliteit en vertrouwen’ (Nr. 82) - 2013Z08215

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Beleidsnota 'Wat de wereld verdient' d.d. 23 mei 2013.

Reactie op het verzoek commissie inzake de regionale visie op de Grote Merenregio

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Reactie op het verzoek commissie inzake de regionale visie op de Grote Merenregio - 2013Z08116

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Grote Merenregio d.d. 24 april 2013.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 april 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z07866

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake de kabinetsvisie op de post MDG ontwikkelingsagenda

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 april 2013 Reactie op verzoek commissie inzake de kabinetsvisie op de post MDG ontwikkelingsagenda - 2013Z07747

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Beleidsnota 'Wat de wereld verdient' d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingsraad d.d. 23 mei 2013.

Opvolging AO over Evaluaties Ontwikkelingssamenwerking over de mogelijkheden om beleid op het niveau van begrotingsartikelen en/of sub-artikelen te evalueren

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 12 april 2013 Opvolging AO over Evaluaties Ontwikkelingssamenwerking over de mogelijkheden om beleid op het niveau van begrotingsartikelen en/of sub-artikelen te evalueren - 2013Z07549

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) wetgevingsoverleg over Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2012 in de maand juni 2013.

Afgifte vergunning voor export militair materieel via het Verenigd Koninkrijk naar Algerije

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 april 2013 Afgifte vergunning voor export militair materieel via het Verenigd Koninkrijk naar Algerije - 2013Z07653

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Oman

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 10 april 2013 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Oman - 22054-219

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid op 3 juli van 16.00 - 18.00 uur.

Verzoek UNRWA, namens afdelingshoofd Donor Relations Division, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 mei 2013

Zaak: Brief derden - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) te Ashqelon - 17 april 2013 Verzoek UNRWA, namens afdelingshoofd Donor Relations Division, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 mei 2013 - 2013Z08247

Besluit: Gesprek op 14 mei is vanwege de volle agenda van Kamer en commissie op die dag niet mogelijk. Het verzoek wordt overgelaten aan individuele leden.

Aanbod van Frank Heemskerk, Nederlands bewindvoerder bij de Wereldbank, tot het regelmatig informeren van de commissie over beleid Wereldbank en voorstel tot gesprek met commissie op maandag 13 mei 2013

Zaak: Brief derden - The World Bank te - 15 april 2013 Verzoek van The World Bank om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 13 mei 2013 - 2013Z08414

Besluit: De commissie dankt de bewindvoerder voor zijn aanbod tot een gesprek met de commissie, maar de voorgestelde datum van maandag 13 mei zijn de leden vanwege fractievergaderingen niet aanwezig. De commissie nodigt de bewindvoerder graag uit voor een gesprek op een volgend moment dat hij in Nederland is en stelt prijs op reguliere ontmoetingen met de bewindvoerder om te worden geïnformeerd over het beleid van de Wereldbank.