Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04625
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=75b2a7d4-8990-48dd-a13f-9960a9f9e254&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BuHa-OS%2011%2F4.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22054

Inhoud


Fiche: Mededeling een waardig leven voor iedereen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 april 2013 Fiche: Mededeling een waardig leven voor iedereen - 2013Z06930

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/OS-raad op 23 mei 2013.

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 9 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33446-(R1992)-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 december 2012 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling - 33446-(R1992)

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)

Zaak: Wetgeving - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 maart 2013 Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178) - 33591

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 mei 2013 te 14.00 uur.

AIV-advies 'Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking'

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 april 2013 AIV-advies 'Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking' - 2013Z06786

Besluit: Agenderen voor overleg over Beleidsnota 'Wat de wereld verdient'.

IOB-rapport 'Working with the World Bank'. Evaluation of Dutch World Bank policies and funding #2000-2011#

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 april 2013 IOB-rapport 'Working with the World Bank'. Evaluation of Dutch World Bank policies and funding (2000-2011) - 2013Z06893

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Wereldbank d.d. 11 april 2013.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 april 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z06828

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (26485, nr. 154) en van de leden Verhoeven en Sjoerdsma (26485, nr. 157) over de MVO toezichthouder en van het lid Thieme c.s. (33400 V, nr. 119) over exportkredietverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 2 april 2013 Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (26485, nr. 154) en van de leden Verhoeven en Sjoerdsma (26485, nr. 157) over de MVO toezichthouder en van het lid Thieme c.s. (33400 V, nr. 119) over exportkredietverzekeringen - 2013Z06463

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betrokken bij de stemmingen van 2 april 2013).

Toezegging AO wapenexport inzake mogelijke afgifte van exportvergunning voor Jordanië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 maart 2013 Toezegging AO wapenexport inzake mogelijke afgifte van exportvergunning voor Jordanië - 2013Z06256

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over wapenexportbeleid.
Noot: De aanvraag voor de exportvergunning wordt eind 2013 verwacht.

Procedure vergunningverlening bij militaire en dual use uitvoertransacties

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 27 maart 2013 Procedure vergunningverlening bij militaire en dual use uitvoertransacties - 22054-217

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 maart 2013 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z05014

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen in Amsterdam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 14 februari 2013 Voorstel voor een bezoek aan Artsen zonder Grenzen in Amsterdam - 2013Z03144

Besluit: Wordt overgelaten aan de individuele leden.

Uitnodiging PNoWB voor 11e jaarlijkse conferentie van Parliamentary Network on the World Bank en IMF d.d. 23 en 24 april 2013

Zaak: Brief derden - Parliamentary Network on the World Bank & International Monetary Fund (PNoWB) te Paris - 13 maart 2013 Uitnodiging PNoWB voor 11e jaarlijkse conferentie van Parliamentary Network on the World Bank en IMF d.d. 23 en 24 april 2013 - 2013Z07130

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Brief van Both Ends inzake verzoek om een gesprek met de commissie op 25 april 2013

Zaak: Brief derden - Both ENDS te Amsterdam - 4 april 2013 Verzoek Both ENDS, namens delegatie van Indonesische NGO's, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het gebruik door Indonesische houtkapbedrijven van de Nederlandse belasting jurisdictie d.d. 25 april 2013 - 2013Z07018

Besluit: Een gesprek is vanwege de volle agenda van de commisie en de leden niet mogelijk. De organisatie wordt verzocht om de commissie schriftelijke informatie toe te zenden over de gesignaleerde problematiek.

Informatie CINOP over het belang van kennisoverdracht aan ontwikkelingslanden en tevens verzoek om gesprek

Zaak: Brief derden - CINOP te 's-Hertogenbosch - 29 maart 2013 Informatie CINOP over het belang van kennisoverdracht aan ontwikkelingslanden en tevens verzoek om gesprek - 2013Z06754

Besluit: Betrekken bij de afweging van uit te nodigen personen en organisaties voor de hoorzitting/rondetafelgesprekken op 22 april over de nota 'Wat de wereld verdient'.