Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2013

Gepubliceerd: 4 februari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04619
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4d942e4-6ab4-4433-9115-4060e62caf19&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuHa-Os%20d.d.%2031%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 32605, 29911


Voorstel tot bijeenkomst over toekomstig revolving fund OS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 30 januari 2013 Voorstel tot bijeenkomst over toekomstig revolving fund OS - 2013Z01762

Besluit: Het lid De Caluwé zal in een bijzondere procedure meerdere sprekers ontvangen inzake het toekomstig revolving fund OS.
Noot: Na ontvangst door de Kamer van de notitie terzake van de minister voor BuHa-OS zal de commissie een hoorzitting/rondetafelgesprek organiseren.

Voorstel werkbezoek aan FAO, IFAD en WFP in Rome inzake voedselzekerheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 30 januari 2013 Voorstel werkbezoek aan FAO, IFAD en WFP in Rome inzake voedselzekerheid - 2013Z01761

Besluit: Er wordt nagegaan of een werkbezoek van 2 dagen binnen de mogelijkheden behoort.

Fiche: Verordening handhaving van internationale handelsregels

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Verordening handhaving van internationale handelsregels - 22112-1558

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg d.d. 16 april 2013 over RBZ/Handel dd 17-18 april 2013.

Geannoteerde agenda van de Informele Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking van 12 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 januari 2013 Geannoteerde agenda van de Informele Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking van 12 februari 2013 - 21501-04-150

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over Europees Ontwikkelingsbeleid d.d. 30 januari 2013.

Reactie op verzoek commissie Eerste Kamer inzake de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 januari 2013 Reactie op verzoek commissie Eerste Kamer inzake de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening - 2013Z01358

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De Nederlandse inzet in de post-2015 ontwikkelingsagenda

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 januari 2013 De Nederlandse inzet in de post-2015 ontwikkelingsagenda - 32605-120

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg (of zo mogelijk een nota overleg) vóór Meireces over toekomst Ontwikkelingssamenwerking.

Aanbieding OESO evaluatierapport Anti-Corruptieverdrag

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 januari 2013 Aanbieding OESO evaluatierapport Anti-Corruptieverdrag - 29911-78

Besluit: Aanhouden en betrekken bij de behandeling van de in het najaar te ontvangen integrale beleidsreactie van het kabinet over de Nederlandse corruptiebestrijding.

De Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Pascal Lamy, zal op 7 maart 2013 ('s middags) een gesprek hebben de commissie.

Zaak: Brief derden - T. Stoppels te - 30 januari 2013 Verzoek ministerie van Buitenlandse Zaken voor een ontmoeting algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking met de Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) d.d. 7 maart 2013 - 2013Z02011

Besluit: Agenderen voor gesprek.

Verzoek Global Witness om gesprek over Nederlandse steun voor vrijstellingen binnen de EU Transparantierichtlijn

Zaak: Brief derden - Global Witness te - 16 januari 2013 Verzoek Global Witness om bijzondere procedure over Nederlandse steun voor vrijstellingen binnen de EU Transparantierichtlijn - 2013Z00696

Besluit: Mevrouw Maij zal vertegenwoordigers van organisaties 'Global Witness' en 'Publish what you pay coalition' ontvangen in bijzondere procedure (woensdag 6 of donderdag 7 februari).

Voorstel hoorzitting/rondetafelgesprek Internationale duurzame handel

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 24 januari 2013 Groslijst uit te nodigen personen en organisaties hoorzitting duurzame handel - 2013Z01324

Besluit: - Voor volgende procedurevergadering zal staf commissie een nieuwe lijst opstellen met ca. 5 uit te nodigen personen per cluster van een uur, mede op basis van een nieuwe inventarisatie van prioriteiten bij fracties. - De hoorzitting zal plaatsvinden op maandag 4 maart van 14.00 tot 17.00 uur.