Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2013

Gepubliceerd: 17 januari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04617
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=477fe747-1015-45bd-a511-6393d9c350b8&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuHa-OS%2017-1.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26234, 32852, 26234, 26485

Inhoud


Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

Zaak: Wetgeving - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 december 2012 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling - 33446-(R1992)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 januari 2013 te 16.00 uur.

Aanbieding IOB-evaluatierapport Turning a right into practice. Impact evaluation of the Ixchen Centre for Women cervical cancer programme in Nicaragua

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 10 januari 2013 Aanbieding IOB-evaluatierapport Turning a right into practice. Impact evaluation of the Ixchen Centre for Women cervical cancer programme in Nicaragua - 33400-V-109

Besluit: Aanhouden en betrekken bij behandeling van nog te ontvangen reactie op de beleidsdoorlichting SRGR, waarin de minister ook meer in detail zal ingaan op de bevindingen van deze evaluatie.
Noot: Dit evaluatierapport vormt een van de bouwstenen voor de beleidsdoorlichting SRGR die door de IOB dit jaar wordt afgerond.

Verslag Mid Term Review van de 16e International Development Association-onderhandelingsronde (IDA-16)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 10 januari 2013 Verslag Mid Term Review van de 16e International Development Association-onderhandelingsronde (IDA-16) - 26234-131

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wereldbank met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorafgaand aan de Voorjaarsvergadering van IMF/Wereldbank.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 december 2012 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z22997

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie motie De Lange over a-biotische grondstoffen (Kamerstuk 32852, nr.4)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 december 2012 Uitstel reactie motie De Lange over a-biotische grondstoffen (Kamerstuk 32852, nr.4) - 32852-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag jaarvergadering IMF en Wereldbank 12 en 13 oktober 2012 in Tokio

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Verslag jaarvergadering IMF en Wereldbank 12 en 13 oktober 2012 in Tokio - 26234-129

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wereldbank met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorafgaand aan de Voorjaarsvergadering van IMF/Wereldbank.
Noot: De vaste commissie voor Financiën voert separaat Algemeen Overleg met de minister van Financiën over het deel IMF van deze brief, eveneens voorafgaand aan de Voorjaarvergadering van IMF/Wereldbank. De Kamer ontvangt van beide ministers ten behoeve van beide AO's een geannoteerde agenda van de Voorjaarsvergadering.

Standpunt t.a.v. landroof (“land grabbing”) en de rol van de Wereldbank daarbij

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 19 december 2012

Besluit: Betrekken bij Hoorzitting Landroof maandag 11 februari a.s. (14.00-17.00 uur).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wereldbank met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorafgaand aan de Voorjaarsvergadering van IMF/Wereldbank.

Reactie op toezeggingen over handelsmissie tijdens WGO op 17 december jl.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 december 2012 Reactie op toezeggingen over handelsmissie tijdens WGO op 17 december jl. - 33400-V-106

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handelsmissies en exportpromotie d.d. 14 maart 2013.

Antwoorden op vragen van het lid Voordewind gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 december jl. over verduurzaming huismerken

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 december 2012 Antwoorden op vragen van het lid Voordewind gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 december jl. over verduurzaming huismerken - 26485-150

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 7 maart 2013.

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 - 33400-XVII-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkbezoek 2013

Zaak: Brief derden - BBO te Den Haag - 14 januari 2013 Voorstel BBO, namens Indonesië Overleg, voor bezoek van algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Indionesië - 2013Z00450

Besluit: Betrokken bij de bespreking van het agendapunt werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - Taipei Representative Office te Den Haag - 18 december 2012 Informatie Taipei Representative Office over Taiwan en uitnodiging voor bezoek aan Taiwan - 2013Z00116

Besluit: Betrokken bij de bespreking van het agendapunt werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - Initiatief Duurzame Handel (IDH) te Utrecht - 7 januari 2013 Voorstel IDH voor werkbezoek aan cacaoprojecten in Ghana - 2013Z00166

Besluit: Betrokken bij de bespreking van het agendapunt werkbezoeken.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 16 januari 2013 Suggesties te bezoeken landen werkbezoek commissie BuHa-OS 2013 - 2013Z00619

Besluit: De commissie besluit tot een werkbezoek aan Tanzania en Ethiopië. De bezoeken hebben als onderwerp zowel buitenlandse handel als ontwikkelingssamenwerking. De leden ontvangen een convocatie om de belangstelling voor deelname aan de delegatie te inventariseren. De delegatie zal verder de wensen voor het programma bespreken.