Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A04582
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=77346df6-5874-4e59-9120-8f2f01cbf85b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2020%20juni.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33609, 33258, 33573, 31490, 26643

Inhoud


Verzoek tot gesprek over gevolgen bezuinigingen voor de AIVD.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 20 juni 2013 Verzoek tot gesprek over gevolgen bezuinigingen voor de AIVD. - 2013Z12777

Besluit: Het lid Van Raak zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel uitwerken voor een gesprek met de AIVD over de gevolgen van de bezuinigingen voor de AIVD.

Verzoek reactie minister op brief Bits of Freedom

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 20 juni 2013 Verzoek reactie minister op brief Bits of Freedom - 2013Z12781

Besluit: Minister van Binnenlandse Zaken verzoeken om in zijn brief over PRISM ook een reactie op de brief van Bits of Freedom op te nemen.

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen en debatten voor Binnenlandse Zaken.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 18 juni 2013 Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen en debatten voor Binnenlandse Zaken. - 2013Z12530

Besluit: Ten aanzien van de Aanpassingwet basisregistratie personen (TK 33 555) zal de staf van de commissie onder de leden inventariseren of zij kunnen instemmen met het voorstel deze wet als hamerstuk aan te melden.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van Klaveren tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 28 mei 2013 over de financiering van moskeeën

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 juni 2013 Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van Klaveren tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 28 mei 2013 over de financiering van moskeeën - 2013Z12446

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbrief inzake over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juni 2013 Uitstelbrief inzake over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt - 2013Z12269

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Verslag EU-burgerschap 2013 COM (2013) 269

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 14 juni 2013 EU-Stafnotitie - Verslag over het EU-burgerschap 2013 - 2013Z12235

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Verslag EU-burgerschap 2013 en overzicht “vordering op weg naar een echt EU-burgerschap 2011-2013” - 2013Z12285

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur na het zomerreces.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 juni 2013 EU-voorstel: Verslag EU-burgerschap 2013 COM (2013) 269 - 2013Z12369

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur na het zomerreces.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juni 2013 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s - 33659

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 september 2013 om 14:00 uur.

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met het schrappen van de aanwijzingsbevoegdheid om een privaatrechtelijk lichaam als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP aan te wijzen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2013 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met het schrappen van de aanwijzingsbevoegdheid om een privaatrechtelijk lichaam als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP aan te wijzen - 33658

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 september 2013 te 14:00u.

Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 13 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33609-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Raming.

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 12 april 2013 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 33609

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op maandag 24 juni van 10:00 - 17:00 uur.

Brief van het lid Van Raak inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Klein

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 6 juni 2013 Brief van het lid Van Raak inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Klein - 33258-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Kamerstuk 33605-VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-VII-7

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg op 19 juni jl.
Noot: De lijst van vragen en antwoorden is tevens toegevoegd aan het WGO 19 juni 2013 van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Kamerstuk 33605-VII, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-VII-8

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg op 19 juni jl.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Gemeentefonds 2012 (Kamerstuk 33605-B, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2013 Lijst houdende een vraag en een antwoord over het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds - 33605-B-5

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg op 19 juni jl.

Reactie op de door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangekomen resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2013 Reactie op de door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangekomen resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ - 2013Z12013

Besluit: Desgewenst betrekken bij decentralisatiedosier (TK 33400 VII nr. 59 e.a.)

Voorhang Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juni 2013 Ontwerpbesluit Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming - 33573-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding publicatie Werken in de publieke sector. Feiten en Cijfers 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2013 Aanbieding publicatie Werken in de publieke sector. Feiten en Cijfers 2013 - 31490-120

Besluit: De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst verzoeken om het te betrekken bij het AO op 27 juni as. over Hervormingsagenda Rijksdienst. De commissie Binnenlandse Zaken ziet af van een afzonderlijke behandeling van onderdelen in de publicatie.

Aanbieding rapport PwC vervolgonderzoek omvang en schade identiteitsfraude

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juni 2013 Aanbieding rapport PwC over vervolgonderzoek naar de omvang en schade van identiteitsfraude - 26643-281

Besluit: Desgewenst betrekken bij het eventueel t.z.t. in te plannen AO over de brede visie op de aanpak van identiteitsfraude die de minister van BZK dit najaar naar de Kamer zal sturen.

Lijst van vragen en antwooren het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Wonen en Rijksdienst)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012, onderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inclusief Vreemdelingenzaken en Integratie - 33605-VII-6

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg op 19 juni jl.

Aanbieding afschrift van antwoorden op vragen van het Eerste kamerlid Koffeman inzake het koninklijk huis

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2013 Aanbieding afschrift van antwoorden op vragen van het Eerste kamerlid Koffeman inzake het koninklijk huis - 2013Z11121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.