Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juni 2013

Gepubliceerd: 7 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A04581
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=268707a3-528e-4021-9b56-7afb13c7cd6b&title=Besluitenlijst%20Binnenlandse%20Zaken%20procedurevergadering%206%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33555, 33555, 33644, 33605, 27859, 28750, 26643, 33565, 33565

Inhoud


Verzoek van het lid Schouw om bewindspersonen SZW uit te nodigen voor plenaire behandeling van het Jaarverslag van de Nationale ombudsman

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 31 mei 2013 Verzoek van het lid Schouw om bewindspersonen SZW uit te nodigen voor plenaire behandeling van het Jaarverslag van de Nationale ombudsman - 2013Z10884

Besluit: De bewindspersonen SZW zullen worden uitgenodigd voor de plenaire behandeling van het Jaarverslag van de Nationale ombudsman.

Aanbieding afschrift van antwoorden op vragen van het Eerste kamerlid Koffeman inzake het koninklijk huis

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2013 Aanbieding afschrift van antwoorden op vragen van het Eerste kamerlid Koffeman inzake het koninklijk huis - 2013Z11121

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rapport CTIVD rubricering van staatsgeheimen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juni 2013 Rapport CTIVD rubricering van staatsgeheimen - 2013Z11052

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 5 juni 2013.

Visie op taken en prioriteiten AIVD binnen het inlichtingen-en veiligheidsdomein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juni 2013 Visie op taken en prioriteiten AIVD binnen het inlichtingen-en veiligheidsdomein - 2013Z10981

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 5 juni 2013.

Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juni 2013 Nota van wijziging - 33555-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33555-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 februari 2013 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) - 33555

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, na het zomerreces.

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Zijlstra (VVD) - 31 mei 2013 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2012 - 33644-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 5 juni 2013.

Aanbieding meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 mei 2013 Aanbieding meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 - 33400-B-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting Gemeentefonds en Provinciefonds (B en C) voor 2014.

Notitie over het aanmerken van het voorgenomen decentralisatiebeleid als Groot Project.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 4 juni 2013 BOR/Commissiestaf-notitie - Informatieafspraken over decentralisaties - 2013Z11192

Besluit: Besloten wordt om de BOR-notitie over de behandeling van het decentralisatiebeleid in een extra-procedurevergadering d.d. 11 juni 2013 te 16.00 uur (direct na afloop van de stemmingen) te bespreken.

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen en debatten voor Binnenlandse Zaken.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 4 juni 2013 Aangemelde zaken plenair commissie Binnenlandse Zaken - 2013Z11199

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: De leden kunnen desgewenst aan de staf van de commissie laten weten welke rapporten zij wensen in te zien. Een overzicht van de beschikbare rapporten is aan de Kamer verstrekt en is in Parlis raadpleegbaar in de bijlage bij TK 33605 nr. 13.

BOR-notitie - Feitelijke vragen bij jaarverslag 2012.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 22 mei 2013 BOR-notitie - Feitelijke vragen bij jaarverslag 2012. - 2013Z10007

Besluit: Reeds behandeld.

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 mei 2013 Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2013 - 33400-B-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting Gemeentefonds C voor 2014.

Stand van zaken inzake het bevorderen van het Nedersaksisch in het bestuurlijk verkeer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Stand van zaken inzake het bevorderen van het Nedersaksisch in het bestuurlijk verkeer - 2013Z10723

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het onderwerp is besproken in het plenair debat over de Wet gebruik Friese taal (TK 33335) op 29 mei jl.

Tweede editie "Van GBA tot Z" krant

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 mei 2013 Aanbieding Tweede editie "Van GBA tot Z" krant - 27859-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-H

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Aanbieding van het nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 mei 2013 Aanbieding van het nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling - 28750-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur voor het zomerreces.

Kabinetsreactie op ROB advies ‘Belichaming van de kundige overheid’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 mei 2013 Kabinetsreactie op ROB advies ‘Belichaming van de kundige overheid’ - 29362-

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting Hfst VII BZK voor 2014.

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-VII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-IIB

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-IIA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.
Noot: Vragen betreffende de eigen begroting van de Kamers worden vrijwel uitsluitend aan het Presidium gesteld bij de behandeling van de Raming. Het uitbrengen van een Verslag bij Hfst IIA is dan ook pro forma en de leden wordt in overweging gegeven blanco Verslag uit te brengen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-B

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Visiebrief digitale overheid 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017 - 26643-280

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 uur in oktober/november nadat het toegezegde actieplan "Open Overheid" en de toegezegde roadmap "op weg naar 2017" in oktober zijn ontvangen.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 mei 2013 Nota van wijziging - 33565-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33565-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 maart 2013 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa) - 33565

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Indien mogelijk voor het zomerreces.

Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke basisadministratie personen (mGBA)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) d.d. 29 mei 2013.

Uitstel beanwoording van de motie van de leden Heijnen en Segers (kamerstuk 33400-VII nr. 26) inzake Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 mei 2013 Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Heijnen en Segers (Kamerstuk 33400-VII nr. 26) inzake Caribisch Nederland - 33400-VII-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 mei 2013 Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen - 33400-VII-67

Besluit: Desgewenst betrekken bij diverse dossiers die bij de commissie aanhangig zijn: bestuurlijke inrichting, decentralisatie, en BES-eilanden.

Actualisering van de Brief over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33400-VII, nr.59) en de Lijst van vragen en antwoorden betreffende dit onderwerp (33400-VII, nr.63)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2013 Actualisering van de Brief over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33400-VII, nr.59) en de Lijst van vragen en antwoorden betreffende dit onderwerp (33400-VII, nr.63) - 33400-VII-70

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over de Decentralistiebrief op 22 mei jl.

Uitstelbrief op een brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het verplicht gebruik van software door de burger opgelegd door de overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 april 2013 Uitstelbrief op een brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het verplicht gebruik van software door de burger opgelegd door de overheid - 2013Z09653

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-I

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 13 juni te 12:00 uur.

Opnieuw vastgestelde algemene vlaginstructie voor het uitsteken van de vlag van de rijksgebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 17 mei 2013 Opnieuw vastgestelde algemene vlaginstructie voor het uitsteken van de vlag van de rijksgebouwen - 33400-VII-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.