Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 maart 2013

Gepubliceerd: 8 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A04580
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=51a825e3-d308-477b-9ac4-81d957081aaf&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%207%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30174, 30372, 30372, 26643, 33489, 24827, 32501, 33344, 22112, 33219, 33219, 33047, 26643, 32280, 30111, 33268, 33423, 30111, 33545

Inhoud


Gesprek met de Raad van de financiële verhoudingen over problemen bij de

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 7 maart 2013 Gesprek met de Raad van de financiële verhoudingen over problemen bij de gemeentelijke decentralisatie - 2013Z04574

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden aanwezig kan zijn bij een nog te plannen gesprek met de Raad voor financiële verhoudingen.

Gesprek met een expertcommissie van de Raad van Europa over de implementatie van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (Kaderverdrag)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 7 maart 2013 Bezoek gesprek Raad van Europa - 2013Z04582

Besluit: Ter informatie. Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden wenst deel te nemen aan het gesprek.

Verzoek om een algemeen overleg over mogelijk onderzoek door CTIVD naar optreden veiligheidsdiensten ten opzichte van een oud-politicus

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 4 maart 2013 Verzoek om een algemeen overleg over mogelijk onderzoek door CTIVD naar optreden van veiligheidsdiensten ten opzichte van een oud-politicus - 2013Z04173

Besluit: De minister van BZK verzoeken om na het gesprek met de heer Van Duijn de commissie hierover, evt. vertrouwelijk, te informeren.

Aangemelde wetsvoorstellen en plenaire debatten/30 ledendebatten

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 28 februari 2013 Aangemelde wetsvoorstellen en plenaire debatten/30 ledendebatten - 2013Z03991

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoekscommissie Privatisering

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 5 maart 2013 Behandeling rapport Verbinding verbroken - 2013Z04273

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden zitting wil nemen in een subcommissie die de behandeling van het rapport in de Tweede Kamer, nadat de behandeling in de Eerste Kamer is voltooid, kan voorbereiden. De samenstelling van de subcommissie zal in de volgende procedurevergadering worden vastgeteld.

Aanbieding advies 'Het onbehagen voorbij. Een wenkend perspectief op

Zaak: Brief derden - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) te Den Haag - 25 februari 2013 Aanbieding advies 'Het onbehagen voorbij. Een wenkend perspectief op onvrede en onmacht.' van RMO - 2013Z03943

Besluit: Kabinetsreactie vragen.

Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 8 februari 2013 Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 30174-25

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 11 februari 2013 Vierde nota van wijziging - 30372-42

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 8 februari 2013 Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 30372-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 16 november 2005 Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) - 30372

Besluit: Het wetsvoorstel is op 14 februari 2013 door de Kamer aanvaard.

Reactie op Rob-advies 'Gij zult openbaarmaken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 februari 2013 Reactie op Rob-advies "Gij zult openbaarmaken" - 33400-VII-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Actieplan afwachten dat voor het zomerreces aan de Kamer zal worden toegezonden.

Toezegging verslag evalutatie calamiteit DigiD op 9 januari jl.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 februari 2013 Toezegging verslag evalutatie calamiteit DigiD op 9 januari jl. - 26643-267

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over beveiligingsaspecten en ICT op 27 maart 2013.

Beantwoording vragen van het lid Omtzigt betreffende derivatenpositie medeoverheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 februari 2013 Beantwoording vragen van het lid Omtzigt betreffende derivatenpositie medeoverheden - 33489-7

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het 30-ledendebat over derivatenposities dat door het lid Omtzigt is aangevraagd.

Teruggave Koninklijke Onderscheidingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 februari 2013 Teruggave Koninklijke Onderscheidingen - 24827-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Agenderen voor een algemeen gesprek met het Kapittel van de Civiele Orden en de Kanselier over het decoratiebeleid. Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden aanwezig kan zijn bij het nog te plannen gesprek na het zomerreces.
Noot: De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 28 februari jl. de Kanselier van de Nederlandse Orden voor een kennismakingsgesprek ontvangen. Daar is in overweging gegeven dat de commissie voor Binnenlandse Zaken het Kapittel van de Civiele Orden en de Kanselier ontvangt voor een algemeen gesprek over het decoratiebeleid.

Externe inhuur BZK 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 februari 2013 Externe inhuur BZK 2013 - 32501-22

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te verschijnen Jaarverslag BZK over 2012.

Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 februari 2013 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) - 33555

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2013 te 14:00 uur. Het wetsvoorstel zal bij voorkeur worden behandeld in samenhang met het wetsvoorstel Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen (33219)) (zie agendapunt 13).

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 22 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33344-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. Dijkstra (D66) - 3 augustus 2012 Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling - 33344

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 februari 2013 Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd - 33400-VII-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 maart 2013 te 14.00 uur.

Verslag van het bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg in het kader van de verordening inzake het Statuut en de financiering van Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2013 Verslag van het bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg in het kader van de verordening inzake het Statuut en de financiering van Europese politieke partijen - 22112-1572

Besluit: Betrekken bij Verordening Statuut en financiering Europese politieke partijen TK 22112 nrs. 1493 en 1520
Besluit: De minister verzoeken om het Nederlandse standpunt te bepleiten bij zijn collega's van de EU-landen, evt. in de Raad Algemene Zaken, en de commissie over het resultaat te informeren.

Aanbieding van de tweede nota van wijziging en advies van de Raad van State en nader rapport op de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Tweede nota van wijziging - 33219-9

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2013 Aanbieding van de tweede nota van wijziging en advies van de Raad van State en nader rapport op de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel - 33219-8

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is plenair aangemeld en wordt zo mogelijk behandeld in samenhang met de Aanpassingswet basisregistratie personen TK 33555 (zie agendapunt 17).

Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 februari 2013 Open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-6

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De commissie heeft in de vorige procedurevergadering besloten de minister te verzoeken z.s.m. een beleidsnotitie terzake aan de Kamer te zenden. Deze notitie is nog niet ontvangen.

Aanbieding van de eerste i-NUPdate krant

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 februari 2013 Aanbieding van de eerste i-NUPdate krant - 26643-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid op 3 april 2013

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2013 Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer - 32280-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Resultaat van nader overleg afwachten.

Actualisering Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 februari 2013 Actualisering Code Interbestuurlijke Verhoudingen - 33400-VII-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontbrekende gegevens m.b.t. de WOPT-lijst over 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 februari 2013 Ontbrekende gegevens m.b.t. de WOPT-lijst over 2011 - 2013Z02729

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Wopt dd 14 februari 2013

Correctie van bijlage 1a bij de brief inzake nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 februari 2013 Correctie van bijlage 1a bij de brief inzake nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 - 30111-59

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Wopt dd 14 februari 2013

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Derde nota van wijziging - 33268-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen - 33268

Besluit: Reeds plenair behandeld op woensdag 6 maart 2013

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33423-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 oktober 2012 Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) - 33423

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Nadere toelichting over Wopt-rapportage 2011 - 30111-58

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Wopt dd 14 februari 2013

Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 4 maart 2013 Procedure benoeming leden CTIVD - 2013Z04199

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 februari 2013 Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) - 33545-1

Besluit: Formeren van een representatieve sollicitatiecommissie van 5 leden uit de leden van de commissie Binnenlandse Zaken, die de taken van de commissie BiZa vervult zoals deze in de benoemingsprocedure (zie bijlage) zijn beschreven onder punt 5 e.v.
Besluit: De samenstelling van de commissie zal in de volgende procedurevergadering worden vastgesteld.

Afschrift van het Koninklijk Besluit Koningsdag en het Koninklijk Besluit Nationaal Comité Inhuldiging

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 februari 2013 Afschrift van het Koninklijk Besluit Koningsdag en het Koninklijk Besluit Nationaal Comité Inhuldiging - 2013Z02792

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.