Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04579
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=09da7115-c6fe-47e2-b193-f2f14fe53a03&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%2031%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33330, 32602, 29407


Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 januari 2013 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33330-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 juli 2012 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330

Besluit: Aangemeld voor spoedige plenaire behandeling.

Verzoek van het lid Jansen om rondetafelgesprek over de gevolgen van de huurplannen van het kabinet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 24 januari 2013 Verzoek van het lid Jansen om rondetafelgesprek over de gevolgen van de huurplannen van het kabinet - 2013Z01219

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en vervolgens bepalen of er een rondetafelgesprek gehouden zal worden.

Verzoek van het lid Monasch om reactie op rapport "Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten energiebesparing in de gebouwde omgeving"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 24 januari 2013 Verzoek van het lid Monasch om reactie op rapport "Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten energiebesparing in de gebouwde omgeving" - 2013Z01189

Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken om een reactie.

Verzoek van het lid Kooiman om kort AO over SBF-regeling gevangenispersoneel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 23 januari 2013 Verzoek van het lid Kooiman om kort AO over SBF-regeling gevangenispersoneel - 2013Z01156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Kort voor het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden gehouden. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek.

Intrekken tijdelijke status baten-lastendienst Doc-Direkt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 januari 2013 Intrekken tijdelijke status baten-lastendienst Doc-Direkt - 32602-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang Actieagenda Bouw van het Bouwteam

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 januari 2013

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 31 januari 2013 te 14.00 uur.

Voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 januari 2013 Voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten - 29407-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting EU-arbeidsmigranten d.d. 14 februari 2013.

Afschrift van het antwoord op de in de brief van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin gestelde vragen m.b.t. de verhuurderheffing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2013 Afschrift van het antwoord op de in de brief van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin gestelde vragen m.b.t. de verhuurderheffing - 2013Z00623

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Verhuurderheffing