Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 november 2012

Gepubliceerd: 28 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04546
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc5ca57c-a116-4aff-89a1-a473b2685200&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2028%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30523, 28694, 29984


Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg d.d. 29 november 2012 over de lange termijn spooragenda tot nader order uit te stellen en om het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet uit te stellen tot na het kerstreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 28 november 2012 Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg d.d. 29 november 2012 over de lange termijn spooragenda tot nader order uit te stellen en om het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet uit te stellen tot na het kerstreces. - 2012Z20453

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om vóór de procedurevergadering van 5 december 2012 een stappenplanbrief over spoor aan de Kamer te doen toekomen, waarin zij aangeeft welke onderwerpen zij met betrekking tot spoor met de Kamer wenst te bespreken, in welke volgorde en wat haar voorkeur is voor de planning daarvan.
Besluit: Het algemeen overleg over de lange termijn spooragenda wordt tot nader order uitgesteld. Het algemeen overleg over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet wordt voorlopig gehandhaafd. In de procedurevergadering van 5 december 2012 zal, aan de hand van de brief van de staatssecretaris, worden besloten over de planning van de spoordebatten.

Voorstel voor opzet Notaoverleg MIRT d.d 3 december 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 23 november 2012 Voorstel voor opzet Notaoverleg MIRT d.d 3 december 2012 - 2012Z20185

Besluit: Het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012 wordt vervangen door een algemeen overleg MIRT van 4 uur, te houden vóór het Kerstreces. Voor dit AO worden zowel de minister als de staatssecretaris van IenM uitgenodigd. Een notaoverleg MIRT, eveneens met beide bewindspersonen, zal worden gehouden in het voorjaar van 2013. Tijdens de procedurevergadering van 5 december 2012 zal, op basis van de nog te ontvangen brief van de minister over voor welke projecten de bezuinigingen uit het Regeerakkoord gevolgen zullen hebben, besloten worden wat precies besproken zal worden tijdens het algemeen overleg MIRT.

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake besprekingen in de CCR en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 november 2012 Uitstel beantwoording vragen commissie inzake besprekingen in de CCR en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee - 30523-70

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december te 12.00 uur.

Stand van zaken op het gebied van inzameling en hergebruik van verpakkingsafval

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 november 2012 Stand van zaken op het gebied van inzameling en hergebruik van verpakkingsafval - 28694-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval. Dit algemeen overleg wordt op verzoek van het lid Van Gerven uitgesteld tot na het Kerstreces, in verband met het feit dat minister de Kamer in december zal informeren over het verpakkingenakkoord.

Nadere toelichting op een aantal punten naar aanleiding van het Algemeen Overleg Winterweer op 23 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 november 2012 Nadere toelichting op een aantal punten naar aanleiding van het Algemeen Overleg Winterweer op 23 oktober 2012 - 29984-332

Besluit: Desgewenst betrekken bij reeds aangevraagd VAO Winterweer op het spoor