Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04520
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae4d2dde-4f12-44e9-b769-846d81986284&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2029%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21109, 21501, 21501, 21501, 31213, 31066, 17050, 31066, 17050, 32131, 33605, 33640, 27863, 33610, 33589, 33589, 33589

Inhoud


Uitnodiging NS Corporate Communication voor werkbezoek aan NS d.d. 21 of 28 juni 2013

Zaak: Brief derden - NS Corporate Communication te Utrecht - 7 mei 2013 Uitnodiging NS Corporate Communication voor werkbezoek aan NS d.d. 21 of 28 juni 2013 - 2013Z10108

Besluit: De commissie gaat graag in op de uitnodiging voor een werkbezoek. In overleg met NS zal worden gezocht naar een geschikte datum na het zomerreces.

Vooraankondiging commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten op maandag 24 juni 2013

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 8 mei 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013 - 2013Z09401

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold over de extra financiële bijdragen van Nederland aan de EU begroting 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Reactie op verzoek van het lid Pechtold over de extra financiële bijdragen van Nederland aan de EU begroting 2013 - 21501-07-1059

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat d.d. 21 mei 2013 over de Europese top van 22 mei.

Aanbieding kabinetsreactie “Lange termijn financiering van de Europese

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Aanbieding kabinetsreactie op het groenboek “Lange termijn financiering van de Europese economie” - 22112-1617

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 12 juni 2013 te 14.00 uur.
Noot: • Tijdens de procedurevergadering d.d. 10 april 2013 is besloten het EU-voorstel: Groenboek langetermijnfinanciering van de Europese economie desgewenst te betrekken bij de verdere behandeling van de conceptkabinetsreactie op het groenboek. • De reactietermijn van deze consultatie van de Europese Commissie verloopt op 25 juni 2013 (twee dagen voor de Europese Raad d.d. 27-28 juni 2013). • Uit de huidige afspraken tussen regering en Kamer over de informatievoorziening m.b.t. groen- en witboeken volgt, dat: 1. Conceptkabinetsreacties op groenboeken ten minste dertig dagen voor het verstrijken van de reactietermijn aan de Kamer worden gezonden; 2. Definitieve kabinetsreacties op groen- en witboeken aan de Europese Commissie in afschrift aan de Kamer worden gezonden.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 - 21109-211

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Op het terrein van Financiën zijn geen implementatieachterstanden. Er zijn nog zeven ingebrekestellingen aanhangig (waarover de commissie al eerder uitgebreider is geïnformeerd).

Tweede voortgangsrapportage hervormingsprogramma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Tweede voortgangsrapportage hervormingsprogramma Griekenland - 21501-07-1057

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.
Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van een interview in de Griekse media met de minister van Financiën over (gedeeltelijke) schuldkwijtschelding van de lening aan Griekenland. Besloten wordt de minister te verzoeken om tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013 de Kamer te informeren, b.v. in de geannoteerde agenda, over het Nederlandse standpunt over dit onderwerp.

Toezending verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 13 en 14 mei te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Toezending verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei te Brussel - 21501-07-1058

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2013 Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF - 21501-07-1055

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 2013Z09416

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Deze brief bevat een actualisatie van het overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer. • Het overzicht bevat drie wetsvoorstellen op het terrein van Financiën: 1. Belastingplan 2014; 2. Aanpassing fiscale regelgeving aan wijzigingen (aanvullende) pensioenen (Witteveenkader); 3. Winstbox.

Toelichting op voorgenomen fiscale maatregelen ANBI's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 28 mei 2013 Toelichting op voorgenomen fiscale maatregelen ANBI's - 2013Z10514

Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg in de loop van de maand juni.

Afschrift antwoordbrief Ministerie van Financiën aan Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie m.b.t. verlaagd btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (33245)

Zaak: Brief derden - Ministerie van Financiën te Den Haag - 7 mei 2013 Afschrift antwoordbrief Ministerie van Financiën aan Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie m.b.t. verlaagd btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (33245) - 2013Z09243

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, afschrift antwoord aan betrokkene sturen.

Voortgang van de ontwikkeling van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) webmodule

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 27 mei 2013 Voorstel Mei Li Vos (PvdA) voor een AO ZZP'ers en fiscale behandeling - 2013Z10295

Besluit: Zie het hierboven genomen besluit over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 mei 2013 over de voortgang van de ontwikkeling van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) webmodule. Voor het AO wordt tevens geagendeerd de onderwerpen "BTW heffing voor zelfstandigen in de zorg" en "Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 mei 2013 Voortgang van de ontwikkeling van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) webmodule - 2013Z10017

Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg in de loop van de maand juni.

Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders en een reactie op de motie van het lid Bashir (33000 IXB, nr. 21) over een jaarlijkse rapportage over problemen van grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 mei 2013 Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders en een reactie op de motie van het lid Bashir (33000 IXB, nr. 21) over een jaarlijkse rapportage over problemen van grensarbeiders - 2013Z09966

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel voor goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) (33615).

Belastingplicht overheidsbedrijven, dienstige maatregelen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 28 mei 2013 Voorstel Nepperus (VVD) voor een AO belastingplicht overheidsbedrijven - 2013Z10526

Besluit: Zie het hierboven genomen besluit over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 mei 2013 over Belastingplicht overheidsbedrijven, dienstige maatregelen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 mei 2013 Belastingplicht overheidsbedrijven, dienstige maatregelen - 31213-11

Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg in de loop van de maand juni.
Noot: De Nederlandse regering is voornemens, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, om binnen een termijn van 18 maanden wetgeving vast te stellen die erop gericht is dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetgeving zal uiterlijk in het daaropvolgende belastingjaar in werking treden. Dit betekent concreet dat de wetgeving per 1 januari 2015 tot wet zal worden verheven en de wet per 1 januari 2016 in werking zal treden.

Reactie op verzoek van de heer Van Ojik inzake cijfers van de OESO over belastingontwijking en het bericht in de Volkskrant onder de kop 'Fiscus breekt afspraak met Portugese energiereus open'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 mei 2013 Reactie op verzoek van de heer Van Ojik inzake cijfers van de OESO over belastingontwijking en het bericht in de Volkskrant onder de kop 'Fiscus breekt afspraak met Portugese energiereus open' - 31066-172

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat d.d. 21 mei 2013 over de Europese top van 22 mei.

Maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 mei 2013 Maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen - 17050-435

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de fraude met toeslagen. De griffie plenair verzoeken het debat na het zomerreces te plannen.
Noot: De reikwijdte van het debat kan ook de elementen bevatten uit het (nog te ontvangen) rapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen) die zien op toeslagen.

Reactie op het Abvakabo-rapport van 28 maart jl alsmede reactie op de aangehouden motie over windhappers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 mei 2013 Reactie op het Abvakabo-rapport van 28 maart jl alsmede reactie op de aangehouden motie over windhappers - 31066-171

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de fraude met toeslagen. De griffie plenair verzoeken het debat na het zomerreces te plannen.
Noot: De reikwijdte van het debat kan ook de elementen bevatten uit het (nog te ontvangen) rapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen) die zien op toeslagen.

Antwoorden op vragen n.a.v. feitenrelaas systeemfraude met toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 mei 2013 Antwoorden op vragen n.a.v. feitenrelaas systeemfraude met toeslagen - 17050-434

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen d.d. 14 mei 2013.

Aan de Volkskrant verstrekte overzicht loonstrookjes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 mei 2013 Vergelijking van verschillende loonstrookjes - 32131-28

Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg consequenties Wet uniformering loonbegrip d.d. 27 mei 2013.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt wordt tevens besloten een algemeen overleg te plannen over de (nog te ontvangen) evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip.
Noot: Tijdens het notaoverleg consequenties Wet uniformering loonbegrip d.d. 27 mei 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de evaluatie uiterlijk op 21 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Ter informatie.
Noot: • In de procedurevergadering van de commissie Rijksuitgaven van 23 mei 2013 is besloten deze stukken onder de aandacht te brengen van de vaste commissies ter agendering in procedurevergaderingen, opdat commissies kunnen besluiten deze stukken desgewenst te betrekken bij de behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012. • Tevens heeft de commissie Rijksuitgaven besloten om een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Financiën over deze stukken (inbreng uiterlijk 30 mei 2013, 14.00 uur).

Voorjaarsnota 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 mei 2013 Voorjaarsnota 2013 - 33640-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds eerder door het Presidium vastgesteld op donderdag 13 juni 2013 te 14.00 uur. Voor de met de Voorjaarsnota samenhangende suppletoire begrotingen geldt dezelfde inbrengdatum.
Noot: • Een notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over de Voorjaarsnota 2013 en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingswetten wordt u uiterlijk op donderdag 6 juni toegestuurd. • De bewindslieden zijn verzocht de antwoorden op de door de commissie gestelde vragen uiterlijk op maandag 24 juni om 14.00 uur aan de Tweede Kamer toe te sturen. • De plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2013 c.a. is voorzien in de laatste week vóór het zomerreces (vergaderweek van 2, 3 en 4 juli 2013).

Voorgenomen verkoop aandelen URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2013 Voorgenomen verkoop aandelen URENCO - 2013Z10132

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 29 mei 2013.
Noot: Door middel van een schriftelijke procedure d.d. 24 mei is besloten deze brief toe te voegen aan de agenda van het AO Staatsdeelnemingen.

Aanbieding van de rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Aanbieding van de rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over het jaar 2012 - 27863-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Online betalingsverkeer dat is gepland op woensdag 19 juni 2013.

Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het AO kredietmarkt d.d. 20 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 mei 2013 Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het AO kredietmarkt d.d. 20 maart 2013 - 2013Z09801

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 mei 2013 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) - 33637

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 juni 2013 te 14.00 uur.

Verdrag Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 - 33638

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering die is gepland op woensdag 12 juni 2013.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 23 juni 2013). • De goedkeuring wordt voor het Europese en het Caribische deel van Nederland gevraagd. • Trb. 2012, 179 en 192 en Trb. 2013, 84.

Actuariële berekening Witteveen 2005 (uitvoering motie Krol 33566, nr.36)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 mei 2013 Actuariële berekening effecten van wetsvoorstel Wet verlaging maximum opbouw- en premie percentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (uitvoering motie Krol 33566, nr.36) - 33610-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33610).
Besluit: Besloten wordt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te verzoeken een oordeel te geven over de brief en de actuariële berekening van de effecten van het wetsvoorstel waarbij wordt getoetst aan de door de AFM gehanteerde criteria op het gebied van pensioentransparantie, te weten: • Is de informatie feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend? • Kunnen deelnemers op grond van de informatie rekenen op een pensioen dat overeenkomt met hun gerechtvaardigde verwachtingen? • Is de informatie van voldoende kwaliteit? Tevens zou de commissie graag vernemen of de aannames die onder de berekeningen liggen naar het oordeel van de AFM realistisch zijn.

Wetsvoorstel implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn (33589)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Aanbieding van de brief van de Europese Commissie inzake AIFM - 33589-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33589-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2013 Nota van wijziging - 33589-6

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.