Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april 2013

Gepubliceerd: 26 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04518
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5f1ba6f1-a354-46a2-a3c0-09308f790302&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2024%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 31490, 31490, 31428, 21501, 21501, 21501, 21501, 31066, 25087, 33402, 28684, 28165, 33532, 33589, 33533, 33610

Inhoud


Verzoek om een reactie van de minister van Financiën op een bericht van de Kredietunie Nederland met betrekking tot de CRD 4-Richtlijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 24 april 2013 Verzoek om een reactie van de minister van Financiën op een bericht van de Kredietunie Nederland met betrekking tot de CRD 4-Richtlijn - 2013Z08581

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een reactie op het bericht van de Kredietunie Nederland dat problemen ondervonden kunnen worden bij het opzetten van kredietunies omdat Nederland geen uitzondering heeft bedongen voor kredietunies bij de richtlijn CRD 4. De minister van Financiën wordt gevraagd aan te geven of dit probleem bekend is en of er een oplossing mogelijk is.

Voorstel om een gesprek met DNB te voeren naar aanleiding van het DNB-rapport "Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 24 april 2013 Gesprek met De Nederlansche Bank (DNB) naar aanleiding van het rapport "Overzicht financiële stabiliteit in Nederland" - 2013Z08577

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van het onlangs gepubliceerde rapport van de Nederlandsche Bank (DNB) "Overzicht financiële stabiliteit in Nederland". In de procedurevergadering van 15 mei 2013 zal worden bezien of dit rapport samen het rapport van het Centraal Planbureau "CPB Risicorapportage Financiële Markten" en het DNB-rapport "Macro-economische risico's voor het financiële stelsel - voorjaar 2013" (beiden nog te ontvangen) geagendeerd worden voor een openbaar gesprek met DNB en het CPB.

Rekenkamerrapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer - 31490-115

Besluit: Desgewenst betrekken bij het verantwoordingsdebat dat is gepland op donderdag 16 mei 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Desgewenst betrekken bij het verantwoordingsdebat dat is gepland op donderdag 16 mei 2013.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij het verantwoordingsdebat dat is gepland op donderdag 16 mei 2013.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 18 april 2013 besloten de desbetreffende commissies te verzoeken de behandeling over te nemen voor uitvoeringsorganisaties op hun beleidsterrein. Het betreft op het beleidsterrein van de commissie Financiën: de Autoriteit Financiële Markten (rwt) en de Belastingdienst (rijksdienst).

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 18 april2013 besloten het werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer onder de aandacht te brengen van de betrokken vaste commissies.

Parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: De commissie stelt prijs op een technische briefing door de Algemene Rekenkamer. Besloten wordt van de overige aanvullende instrumenten die kunnen worden ingezet bij de behandeling van de verantwoordingsstukken dit jaar geen gebruik te maken.
Noot: • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten is door de Kamer vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 aan de Kamer toe te sturen. • Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2013 om 14.00 uur aan de Kamer toesturen. • De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de Voorjaarsnota 2013 en over de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen 2013 is vastgesteld op woensdag 13 juni 2013 te 12.00 uur. De ministers zijn verzocht de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op maandag 24 juni 2013 aan de Kamer toe te sturen.

Uitstel toezending geannoteerde agenda tbv de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2013 Uitstel toezending geannoteerde agenda tbv de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en 14 mei 2013 - 21501-07-1046

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op korte termijn te informeren over de actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR). Over de nog te ontvangen brief zal een schriftelijk overleg worden gevoerd.

Politiek akkoord Eurogroep over specifieke invulling van het leningenprogramma Cyprus en bijbehorende conditionaliteiten uit het MoU, 12 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 april 2013 Politiek akkoord Eurogroep over specifieke invulling van het leningenprogramma Cyprus en bijbehorende conditionaliteiten uit het MoU, 12 april 2013 - 21501-07-1030

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het leningenprogramma voor Cyprus d.d. 23 april 2013.

Stand van zaken Slovenië

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 april 2013 Stand van zaken Slovenië - 21501-07-1044

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het leningenprogramma voor Cyprus d.d. 23 april 2013.

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 april 2013 Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin - 21501-07-1045

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.

EU-Voorstel: Mededeling diepte-onderzoeken macro-economische onevenwichtigheden COM (2013) 199 (Engelstalige versie),

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 april 2013 EU-Voorstel: Mededeling diepte-onderzoeken macro-economische onevenwichtigheden COM (2013) 199 (Engelstalige versie), - 2013Z07333

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma dat is gepland op donderdag 25 april 2013.
Noot: Over dit voorstel zal nog een BNC-fiche verschijnen dat t.z.t geagendeerd zal worden voor de procedurevergadering.

Reactie op verzoek commissie om informatie over vernieuwingen in de werkwijze van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 april 2013 Reactie op verzoek commissie om informatie over vernieuwingen in de werkwijze van de Belastingdienst - 31066-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook: de internetconsultatie en het nieuwsbericht waar de staatssecretaris van Financiën in bovenstaande brief naar verwijst.

Vertrouwelijke toezending van de correspondentie met Mongolië over de opzegging van het belastingverdrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Vertrouwelijke toezending van de correspondentie met Mongolië over de opzegging van het belastingverdrag - 25087-50

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië.

Afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers - 33402-55

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Belastingplicht overheidsbedrijven; Fiscale moties en toezeggingen d.d. 17 april 2013.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de door hem toegezegde nadere brief over motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers uiterlijk vandaag - woensdag 24 april - aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 33402-55

Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 april 2013 Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen - 28684-379

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief aangekondigde aanvullende reactie.
Noot: Deze brief is een reactie op het verzoek om informatie over de ICT-problemen bij de banken dat de Kamer op voorstel van de heer Van Hijum (CDA) bij de regeling van werkzaamheden van 9 april 2013 heeft gedaan. In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 april is er nog om aanvullende informatie gevraagd. De minister heeft aangekondigd dat hij binnenkort een aanvullende reactie aan de Kamer zal toesturen.

Kruissubsidiëring tussen NS en Qbuzz

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 april 2013 Kruissubsidiëring tussen NS en Qbuzz - 28165-160

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 29 mei 2013.

Reactie op het verzoek om uitbreiding van de onderzoeksopdracht voor de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 april 2013 Reactie op het verzoek om uitbreiding van de onderzoeksopdracht voor de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL - 33532-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 april 2013 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) - 33615

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 uur. De regering wordt verzocht de nota n.a.v. het verslag tijdig vóór het einde van het zomerreces aan de Tweede Kamer toe te sturen. In de eerste procedurevergadering na het zomerreces wordt nagegaan of de plenaire behandeling van het wetsvoorstel nog vóór Prinsjesdag kan worden gepland.
Noot: • Beoogde datum van inwerkingtreding: 1 januari 2014. • Tractatenblad 2012, 123: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2012-123.html.

Wetsvoorstel implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn (33589)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2013 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn) - 33589

Besluit: Wetsvoorstel als hamerstuk (na het meireces) bij de griffie plenair aanmelden. De leden worden verzocht uiterlijk op donderdag 25 april 2013 de griffier van de commissie te laten weten of zij toch behoefte hebben aan een mondelinge behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33589-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33589-5

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) (33533)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) - 33533

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 april 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) - 33533-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33533-4

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 april 2013 Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 2013Z07939

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. • De goedkeuring wordt voor Curacao en Sint Maarten gevraagd. • Zie ook Trb. 2009, 185 en Trb. 2010,

Verdrag Republiek Argentinië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 april 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Buenos Aires, 26 september 2012 - 33445-(R1991)-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. • De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. • Zie Trb. 2012, 197

Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen - 33610-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33610).
Gerelateerde kamerstukken: 33610-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) - 33610

Besluit: Het behandelschema wordt vastgesteld (zie de noot), te beginnen met de inbrengdatum voor het verslag op woensdag 22 mei 2013 te 14.00 uur.
Noot: Het volgende behandelschema wordt vastgesteld: • woensdag 22 mei 2013 te 14.00 uur: inbrengdatum voor het verslag • vrijdag 31 mei 2013: nota n.a.v. het verslag • vergaderweek van 4, 5 en 6 juni 2013: bespreken in een (extra)