Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04517
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fa46daf3-dffa-43c7-a1c7-8badf7b88d82&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2010%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 32545, 26234, 33319

Inhoud


Aanbod Holland Financial Centre (HFC) voor een openbare technische briefing over het SEO-onderzoek 'Overige Financiële Instellingen'

Zaak: Brief derden - Holland Financial Centre (HFC) te Amsterdam - 5 april 2013 Aanbod Holland Financial Centre (HFC) voor een openbare technische briefing over het SEO-onderzoek 'Overige Financiële Instellingen' - 2013Z06899

Besluit: De commissie gaat graag in op het aanbod van HFC voor een technische briefing; in week 22 (week van 27 mei 2013) zal de briefing worden gepland.

Het online betalingsverkeer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 9 april 2013 Voorstel rondetafelgesprek online betalingsverkeer - 2013Z07208

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek. Er wordt onder de leden van de commissies Financiën en V&J geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen. De uitkomst van de inventarisatie wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) -

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om zijn reactie n.a.v. de recente storingen en problemen in het online betalingsverkeer. Is naar het oordeel van de minister de betrouwbaarheid van het betalingsverkeer in het geding? Is het online betalingssysteem wel robuust? Hoe is dit in andere landen vormgegeven? Is de minister bereid een internationale vergelijking te maken? Maakt het online betalingsverkeer onderdeel uit van het programma bescherming vitale infrastructuur? Kan het worden vergeleken met de infrastructuur in de energiesector? Ook wil de commissie graag worden geïnformeerd over de wijze waarop de Nederlandsche Bank (DNB) het afgelopen jaar op dit punt toezicht heeft gehouden. Hoe heeft DNB gereageerd op de herhaaldelijke storingen bij ING? Wanneer is het onderzoek van ING en DNB naar de meest recente storing afgerond? Is de minister bereid om dit onderzoek, met zijn reactie, aan de Tweede Kamer te doen toekomen? Tenslotte verzoekt de commissie de minister om een reactie op de brief van 8 april 2013 namens de gezamenlijke toonbankinstellingen t.g.v. de notitie verbetering betalingsverkeer.
Noot: In de regeling van werkzaamheden van dinsdag 9 april 2013 is besloten de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie een brief te vragen (binnen één week) over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen. Tevens is besloten tot het voeren van een dertigledendebat (toegevoegd aan de lijst).

Voorbereiding EU-voorzittersconferentie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 28 maart 2013 EU-stafnotitie Aanscherping inzetnotitie parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z06332

Besluit: De commissie stemt in met de inzetnotitie.
Noot: Ter mandatering van de Voorzitter van de Tweede Kamer tijdens de EU-voorzittersconferentie van 21-23 april 2013 is de eerder - in afstemming met de commissies Financiën en Rijksuitgaven - vastgestelde inzetnotitie inzake de artikel-13 conferentie aangescherpt. De vaste commissie voor Europese Zaken is in haar procedurevergadering van 4 april jl. reeds akkoord gegaan met de aangescherpte inzetnotitie. Op verzoek van de Voorzitter van de Tweede Kamer wordt ook aan de vaste commissie voor Financiën en aan de commissie voor de Rijksuitgaven expliciet om instemming gevraagd. Nadat de betrokken commissies hebben ingestemd, wordt de inzetnotitie aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Negende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 april 2013 Negende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland - 21501-07-1028

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om informatie over de berichten in de media aangaande het wegsluizen van tegoeden in Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 april 2013 Reactie op verzoek commissie om informatie over de berichten in de media aangaande het wegsluizen van tegoeden in Cyprus - 21501-07-1029

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 4 april 2013.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een reactie - tijdig voorafgaand aan het plenaire debat over het steunprogramma voor Cyprus - naar aanleiding van berichten in de media dat de onderzoekscommissie in Cyprus die moet nagaan hoe de financiële crisis in Cyprus is ontstaan, haar werk heeft neergelegd.
Noot: Over dit onderwerp zijn tevens schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Dijck (PVV) (2013Z07362).

Notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 april 2013 April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 33400-IX-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma.
Noot: • In de procedurevergadering van 13 maart 2013 is vastgesteld dat het Stabiliteitsprogramma het beste direct in een plenair debat zou kunnen worden besproken. Vanwege de inhoudelijke samenhang zou het Nationaal Hervormingsprogramma bij dat debat kunnen worden betrokken. De griffie plenair is over de voorkeur van de commissie voor deze wijze van behandeling geïnformeerd. • De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 28 maart 2013 besloten om bij het (mogelijke) plenair debat over het Stabiliteitsprogramma ook het Nationaal Hervormingsprogramma te betrekken. Tevens is door de commissie EZ vastgesteld dat de aanwezigheid van de minister EZ bij het plenair debat gewenst is.

Informeren over de twee aanvullende EU-begrotingen voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 april 2013 Informatie over de twee aanvullende EU-begrotingen voor het jaar 2013 - 21501-03-67

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 4 april 2013.

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele ECOFIN Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2013 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele ECOFIN Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin - 21501-07-1026

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 4 april 2013.

EU-voorstel: Groenboek langetermijnfinanciering van de Europese economie - COM (2013) 150

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 maart 2013 EU-voorstel: Groenboek langetermijnfinanciering van de Europese economie - COM (2013) 150 - 2013Z06130

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om bij de (nog te ontvangen) conceptkabinetsreactie op het groenboek ook specifiek in te gaan op de dertig vragen die in het groenboek worden gesteld.
Besluit: Het groenboek desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de (nog te
Noot: In de op 28 maart 2013 toegestuurde geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin (21501-07, nr. 1026) kondigt de minisrter van Financiën aan dat het parlement binnenkort uitgebreider geïnformeerd zal worden over de positie van de regering ten aanzien van het groenboek.
Noot: • De reactietermijn van deze consultatie van de Europese Commissie verloopt op 25 juni 2013 (twee dagen voor de Europese Raad d.d. 27-28 juni 2013). • Uit de huidige afspraken tussen regering en Kamer over de informatievoorziening m.b.t. groen- en witboeken volgt, dat:

Verslag van de extra ingelaste Eurogroep van 24-25 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus (en telefonische vergadering van 21 maart 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2013 Verslag van de extra ingelaste Eurogroep van 24-25 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus (en telefonische vergadering van 21 maart 2013) - 21501-07-1023

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over de steun aan Cyprus d.d. 26 maart 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het verslag Eurogroep van 15 maart en 18 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake het verslag Eurogroep van 15 maart en 18 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus - 21501-07-1025

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over de steun aan Cyprus d.d. 26 maart 2013.

Afspraken EU-informatievoorziening

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 maart 2013 Afspraken informatievoorziening Europese dossiers - 2013Z05597

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Over EU-informatievoorziening heeft op 12 februari 2013 een algemeen overleg plaatsgevonden tussen de vaste commissie voor Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken (zie voor het verslag: 22112, nr. 1581). In dat AO zijn enkele afspraken gemaakt die alle Kamercommissies aangaan. • Op de volgende vier terreinen zijn afspraken gemaakt (zie verder de brief): 1. Groen- en Witboeken en overige consultaties van de Europese Commissie over voorgenomen beleid 2. Geannoteerde agenda’s voor Raadsbijeenkomsten 3. Toegang van de Kamer tot Raadsdocumenten 4. Transparantie van de Raad • De brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken is ter informatie toegestuurd aan het Ministerie van Financiën.

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 april 2013 Provisieverbod voor beleggingsondernemingen - 32545-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.
Noot: • Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen zal deel uitmaken van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014. Dit besluit wordt begin april geconsulteerd. De einddatum van de consultatie is 1 mei 2013. De amvb zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2014. Website internetconsultatie:http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluitfm2014. • Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) is nog niet ingediend; het advies van de Raad van State is in week 14 vastgesteld.

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 20 tot en met 22 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 april 2013 Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 20 tot en met 22 februari 2013 - 2013Z06819

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank (onderdeel IMF)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 maart 2013 Geannoteerde agenda voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank - 26234-133

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg IMF d.d. 10 april 2013.

Commissiebeoordeling structurele EMU-saldo

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 maart 2013 Commissiebeoordeling structurele EMU-saldo - 33319-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (Fiscal compact; Begrotingspact) (33319).
Noot: Over het wetsvoorstel is gestemd op 26 maart 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33319-8