Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04516
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=33b3b96d-e043-4fa3-8a71-229b1271b392&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2027%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21501, 33402, 33402, 33402, 25087, 31066, 26234, 28165, 31980, 28165, 31789, 30952, 33416, 33416

Inhoud


Nakoming toezegging kruissubsidiëring NS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 28 maart 2013 Nakoming toezegging kruissubsidiëring NS - 2013Z06198

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht tijdig voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op dinsdag 23 april 2013 zijn toezegging na te komen. De nog te ontvangen brief wordt geagendeerd voor het algemeen overleg.
Noot: Tijdens het AO staatsdeelnemingen d.d. 6 maart 2013 en het VAO staatsdeelnemingen d.d. 19 maart 2013 is o.a. gesproken over kruissubsidiëring door NS. In het VAO heeft de minister van Financiën de Kamer toegezegd op dat onderwerp binnen een maand terug te komen.

Rondetafelgesprek over 'Innovatieve werkwijzen voor de Belastingdienst"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 27 maart 2013 Voorstel Van Vliet (PVV) voor een rondetafelgesprek over 'Innovatieve werkwijzen voor de Belastingdienst" - 2013Z06190

Besluit: De heer Van Vliet (PVV) wordt verzocht zijn voorstel voor het organiseren van een rondetafelgesprek nader te onderbouwen c.q. uit te werken. Het aangevulde voorstel wordt t.z.t. opnieuw geagendeerd voor de procedurevergadering
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om informatie te verstrekken omtrent de stand van zaken en het tijdpad van de genoemde brief over vernieuwingen in de werkwijze van de Belastingdienst.
Noot: Op een door het Weekblad Fiscaal Recht georganiseerde bijeenkomst in Nieuwspoort is onder andere gesproken over vernieuwingen in de werkwijze van de Belastingdienst. Met betrekking tot dit onderwerp zal zeer waarschijnlijk een brief van de staatssecretaris van Financiën worden ontvangen. Indien wordt besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek zal dit in ieder geval niet eerder plaatsvinden dan nadat de brief is ontvangen.

Het bericht dat de EU 11,2 miljard meer vraagt voor de begroting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 27 maart 2013 Voorstel Merkies (SP) over het bericht dat de EU 11,2 miljard meer vraagt voor de begroting - 2013Z06181

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 4 april 2013 zijn reactie te geven op het bericht dat de Europese Commissie 11,2 miljard euro meer vraagt voor de EU-begroting voor het jaar 2013.

Voorstel hoorzitting met multinationals over belastingontwijking via Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 27 maart 2013 Voorstel hoorzitting met multinationals over belastingontwijking via Nederland - 2013Z06141

Besluit: De heer Klaver (GroenLinks) wordt verzocht zijn voorstel voor het organiseren van een hoorzitting nader te onderbouwen c.q. uit te werken. Het aangevulde voorstel wordt t.z.t. opnieuw geagendeerd voor de procedurevergadering.
Besluit: Indien wordt besloten tot een hoorzitting dan wordt die niet eerder gepland dan na ontvangst van het onderzoek naar de non-bank finance sector dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Holland Financial Centre (HFC) uitvoert.

Verzoek van Agentschap NL, namens Griekse journalisten, om gesprek met vaste commissie voor Financiën i.h.k.v. influentials bezoekersprogramma van ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 17 april 2013

Zaak: Brief derden - Agentschap NL te Den Haag - 25 maart 2013 Verzoek van Agentschap NL, namens Griekse journalisten, om gesprek met vaste commissie voor Financiën i.h.k.v. influentials bezoekersprogramma van ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 17 april 2013 - 2013Z06110

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek om brief i.v.m. wegsluizen tegoeden Cyprus

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 27 maart 2013 Verzoek om brief i.v.m. wegsluizen tegoeden Cyprus - 2013Z06129

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van recente berichten in de media over het wegsluizen van tegoeden via buitenlandse filialen van Laiki Bank. Tevens heeft de commissie kennisgenomen van berichten dat in de periode voordat de banken op Cyprus hun deuren sloten, mogelijk als gevolg van voorkennis bij betrokkenen, grote tegoeden zijn opgenomen. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer hierover te informeren. Kloppen deze berichten, wat is er er precies gebeurd en wat is gedaan om dit te voorkomen? Wordt er een onafhankelijk onderzoek ingesteld?

Aanvulling onderzoeksopdracht evaluatie nationalisatie SNS REAAL

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 25 maart 2013 Voorstel Koolmees (D66) over SNS REAAL - 2013Z05869

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de onderzoeksopdracht voor de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL uit te breiden. De commissie Financiën verzoekt de minister te bevorderen dat in het onderzoek ook expliciet aandacht wordt besteed aan: - de mate waarin er bij de goedkeuring voor de overname van Property Finance door SNS REAAL aandacht is besteed aan integriteitskwesties, en de vraag of signalen over mogelijke misstanden bij Bouwfonds serieus zijn genomen; en - de organisatie en het functioneren van het risicobeheer binnen SNS REAAL en de mate van toezicht daarop door de Nederlandsche Bank.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 25 maart 2013 Voorstel Van Hijum (CDA) over SNS REAAL - 2013Z05866

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de onderzoeksopdracht voor de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL uit te breiden. De commissie Financiën verzoekt de minister te bevorderen dat in het onderzoek ook expliciet aandacht wordt besteed aan: - de mate waarin er bij de goedkeuring voor de overname van Property Finance door SNS REAAL aandacht is besteed aan integriteitskwesties, en de vraag of signalen over mogelijke misstanden bij Bouwfonds serieus zijn genomen; en - de organisatie en het functioneren van het risicobeheer binnen SNS REAAL en de mate van toezicht daarop door de Nederlandsche Bank.
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht zijn reactie op bovenstaand verzoek om uitbreiding van de onderzoeksopdracht aan de Kamer toe te sturen en in zijn brief de Kamer ook te informeren wanneer de evaluatie gereed zal zijn. In de brief van de minister van 5 maart 2013 (33532, nr. 25) staat dat de evaluatoren inschatten dat zij in het najaar van 2013 een rapportage aan de Raad van Commissarissen van DNB en aan de minister van Financién kunnen toezenden. De commissie vraagt zich af of het mogelijk is de evaluatie na de zomer af te ronden.

Alternatief voor de VAR

Zaak: Brief derden - FNV Zelfstandigen te Utrecht - 15 maart 2013 Aanbieding alternatief voor de VAR van FNV Zelfstandigen en meerdere organisaties - 2013Z05560

Besluit: Op voorstel van mw. Mei Li Vos (PvdA) c.s. verzoeken om een kabinetsreactie (zie hierboven).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 20 maart 2013 Alternatief voor de VAR - 2013Z05630

Besluit: De staatssecretaris van Financiën en de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken worden verzocht om een gezamenlijke reactie op "Het alternatief voor de VAR" van de samenwerkende zzp-organisaties FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw.
Noot: Tijdens het AO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen d.d. 27 maart 2013 is reeds een brief toegezegd met betrekking tot dit onderwerp door de staatssecretaris van Financiën.

Verzoek Portugal om verlenging buitensporigtekortprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2013 Verzoek Portugal om verlenging buitensporigtekortprocedure - 21501-07-1018

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 april 2013.

Verslag Eurogroep van 15 maart en 18 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 maart 2013 Verslag Eurogroep van 15 maart en 18 maart 2013 inzake de vormgeving van een steunpakket voor Cyprus - 2013Z05584

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de overeenstemming over de steun aan Cyprus d.d. 26 maart 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 april 2013.

Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn - 22112-1578

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 april 2013.
Noot: In de procedurevergadering van 13 maart 2013 is over dit fiche reeds besloten: 1. De minister van Financiën te verzoeken om de Kamer ieder kwartaal een stand van zakenbrief te sturen over de voortgang van de onderhandelingen van dit voorstel en hierbij in te gaan op het krachtenveld in de Raad, en ook de posities en het krachtenveld in het Europees Parlement. 2. De rapporteur namens het Europees Parlement voor de 4e anti-witwasrichtlijn uit te nodigen voor een gesprek of videoconferentie (Judith Sargentini, Groenen, Nederland). N.B. Op verzoek van mw. Sargentini is het eerder op 11 april 2013 geplande gesprek uitgesteld; een nieuwe datum is nog niet bekend.

Extra ingelaste Eurogroep op 15 maart over de situatie in Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 maart 2013 Extra ingelaste Eurogroep op 15 maart over de situatie in Cyprus - 21501-07-1016

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Europese top van 14-15 maart d.d 13 maart 2013.

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2013 Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 33402-52

Besluit: Op 21 maart 2013 d.m.v. een e-mailprocedure reeds toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Belastingplicht overheidsbedrijven dat is gepland op woensdag 17 april 2013; het algemeen overleg is met een half uur verlengd.

Verslag van een schriftelijk overleg over de werkkostenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 maart 2013 Aanbieding verkenning inzake werkkostenregeling - 33402-54

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen d.d 27 maart 2013
Besluit: Ingaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën om een technische briefing te verzorgen over de werkkostenregeling nadat de concrete voorstellen
Noot: Tijdens het AO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen d.d. 27 maart 2013 heeft de staatssecretaris aangeboden een technische briefing te verzorgen met betrekking tot de werkkostenregeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de werkkostenregeling - 33402-53

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen d.d 27 maart 2013.

Opzegging van het belastingverdrag door Mongolië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2013 Opzegging van het belastingverdrag door Mongolië - 25087-49

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen- dertigledendebat over de opzegging van het belastingverdrag door Mongolië.
Noot: Zie ook de antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op schriftelijke vragen van de leden Klaver (GroenLinks) en Groot (PvdA) (2013Z04142 en 2013. Z04042).

Stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 maart 2013 Stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst - 31066-156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige conclusies IMF Artikel IV consultatie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 maart 2013 Voorlopige conclusies IMF Artikel IV consultatie - 26234-132

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma.
Noot: In de procedurevergadering van 13 maart 2013 is vastgesteld dat het Stabiliteitsprogramma het beste direct in een plenair debat zou kunnen worden besproken. Vanwege de inhoudelijke samenhang zou het Nationaal Hervormingsprogramma bij dat debat kunnen worden betrokken. De griffie plenair is over de voorkeur van de commissie voor deze wijze van behandeling geïnformeerd.

Reactie op verzoek van de commissie voor FIN over de kapitaalbehoefte van de staatsdeelneming TenneT Holding

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2013 Reactie op verzoek van de commissie voor FIN over de kapitaalbehoefte van de staatsdeelneming TenneT Holding - 28165-156

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Staatsdeelnemingen d.d. 19 maart 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op dinsdag 23 april 2013.

Reactie op verzoek van het lid Nijboer m.b.t. reikwijdte onderzoek Commissie Structuur Nederlandse banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2013 Reactie op het verzoek van het lid Nijboer m.b.t. de reikwijdte van het onderzoek Commissie Structuur Nederlandse banken - 31980-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Participatie van NS in HTM Personenvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 maart 2013 Participatie van NS in HTM Personenvervoer - 28165-149

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Staatsdeelnemingen d.d. 19 maart 2013.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op dinsdag 23 april 2013.

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën inzake Deutsche Bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake Deutsche Bank - 31789-42

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg kredietmarkt d.d. 20 maart 2013.

Wetsvoorstel implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2013 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn) - 33589

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 april 2013 te 14.00 uur.

Notawisseling verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2013 Notawisseling verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten - 30952-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Trb. 2013, 26. • Ingevolge artikel 7, onderdeel b, van genoemde Rijkswet behoefde dit

Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 maart 2013 Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I - 33575

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 april 2013 te 14.00 uur.

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 september 2012 Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) - 33416

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2013 Nota van wijziging - 33416-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet Hof.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33416-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet Hof.