Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 15 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eeff9e07-76ad-43b8-a347-317b0e369d26&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2013%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 21501, 21109, 22112, 21501, 32847, 32637, 31066, 33402, 31213, 31213, 31371, 33532, 32013, 33489, 33566, 28165, 33532, 32013, 32013, 28165, 33548

Inhoud


Gasunie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 14 maart 2013 Gasunie - 2013Z05070

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van het artikel "Gasunie vraagt te veel van gebruikers gasnet" in het FD van 13 maart 2013. De minister van Financiën wordt verzocht om een reactie op het artikel.

Kapitaalbehoefte TenneT

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 14 maart 2013 Kapitaalbehoefte TenneT - 2013Z05062

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van recente berichten in de media over de kapitaalbehoefte van TenneT. Met het oog op het VAO staatsdeelnemingen wordt de minister van Financiën verzocht de Kamer uiterlijk op maandag 18 maart 2013 hierover te informeren.

Deutsche Bank

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 12 maart 2013 Deutsche Bank - 2013Z05036

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om nadere informatie over Deutsche Bank (zie de noot).
Noot: De commissie heeft kennisgenomen van de antwoorden op enkele series schriftelijke vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) en van de leden Van Hijum en Geurts (beiden CDA) over Deutsche Bank. De commissie verzoekt de minister tijdig vóór het algemeen overleg Kredietmarkt dat is gepland op woensdag 20 maart 2013 de volgende vragen te beantwoorden: 1. Heeft Deutsche Bank aan zijn zorgplicht voldaan richting de ondernemers? 2. Valt het MKB onder hetzelfde beschermingsniveau van de zorgplicht als ondernemers? 3. Welke afspraken zijn er bij de overname van de klanten van ABN AMRO naar Deutsche Bank gemaakt over de continuering van de dienstverlening? 4. Waarom kunnen banken eenzijdig de voorwaarden veranderen terwijl in dit geval ondernemers gebonden blijven aan het financieringsaanbod dat deze ondernemers destijds hebben

Fiche: Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 maart 2013 Fiche: Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting - 22112-1580

Besluit: Schriftelijk overleg voeren over het fiche - Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting. De inbrengdatum voor het stellen van vragen wordt vastgesteld op donderdag 11 april 2013 te 14:00 uur.

Aanbieding verslag van de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 4 en 5 maart 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 maart 2013 Aanbieding verslag van de vergadering van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 4 en 5 maart 2013 te Brussel - 21501-07-1015

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 april 2013.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de eerste en tweede subtranche van 2013 uit het EFSF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de eerste en tweede subtranche van 2013 uit het EFSF - 21501-07-1014

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 februari 2013 Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstelling door Griekenland voor het uitkeren van de tweede subtranche van 2013 uit het EFSF aan Griekenland - 21501-07-1013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Verordening informatie bij geldovermakingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 april 2013.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 - 21109-208

Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën verzoeken een brief te sturen met daarin de stand van zaken en de voorgenomen vervolgstappen per aanhangige infractieprocedure op het terrein van Financiën.

EU-voorstel – Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme - COM (2013)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 februari 2013 EU-voorstel – Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme - COM (2013) 45 - 2013Z02734

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 11 maart 2013 EU-stafnotitie - Behandelvoorstel 4e anti-witwasrichtlijn - 2013Z04696

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het fiche over de 4e anti-witwasrichtlijn (2013Z04109).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn - 22112-1578

Besluit: De rapporteur namens het Europees Parlement voor de 4e anti-witwasrichtlijn uitnodigen voor een gesprek of videoconferentie (Judith Sargentini, Groenen, Nederland).
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer ieder kwartaal een stand van zakenbrief te sturen over de voortgang van de onderhandelingen van dit voorstel en hierbij in te gaan op het krachtenveld in de Raad, en ook de posities en het krachtenveld in het Europees Parlement.

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 4 en 5 maart 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 februari 2013 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 4 en 5 maart 2013 te Brussel - 21501-07-1011

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 28 februari 2013.

Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt en Beleidsbesluit aanvullende lening

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 februari 2013 Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt en Beleidsbesluit aanvullende lening - 32847-44

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Alternatieve financieringsvormen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 februari 2013 Alternatieve financieringsvormen - 32637-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kredietmarkt dat is gepland op woensdag 20 maart 2013.
Noot: De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 26 februari 2013 besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.

Aangiftecampagne 2012 en de resultaten van de steekproef Particulieren 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 maart 2013 Aangiftecampagne 2012 en de resultaten van de steekproef Particulieren 2010 - 31066-155

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 27 maart 2013.

Werkkostenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 maart 2013 Werkkostenregeling - 33402-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse Fiscale Onderwerpen dat is gepland op 27 maart 2013.
Noot: De Staatssecretaris van Financiën wordt tevens verzocht de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg Werkkostenregeling tijdig voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse Fiscale Onderwerpen toe te zenden.

De belastingplicht van overheidsbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 mei 2012 Notitie belastingplicht overheidsbedrijven - 31213-7

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de belastingplicht van overheidsbedrijven - 31213-9

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.

Mogelijke gevolgen van de uitspraak van het EFTA-Hof voor de vordering van Nederland op IJsland uit hoofde van Icesave

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Mogelijke gevolgen van de uitspraak van het EFTA-Hof voor de vordering van Nederland op IJsland uit hoofde van Icesave - 31371-374

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie van de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) en ministerie van Financiën bij de nationalisatie SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 maart 2013 Evaluatie van de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) en ministerie van Financiën bij de nationalisatie SNS REAAL - 33532-25

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het dossier nationalisatie SNS REAAL.

Evaluatie geschiktheidstoetsing commissarissen vier grootste banken en verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2013 Evaluatie geschiktheidstoetsing commissarissen vier grootste banken en verzekeraars - 32013-31

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het - nog te ontvangen - wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.

Reactie m.b.t. vragen van het lid Omtzigt betreffende derivatenposities medeoverheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2013 Reactie m.b.t. vragen van het lid Omtzigt betreffende derivatenposities medeoverheden - 33489-8

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de Voorzitter om een plenair debat te plannen met twee bewindspersonen: de minister van Financiën en de minister van BZK.
Noot: In de procedurevergadering van 16 januari 2013 is besloten de griffie plenair te verzoeken om de scope van het reeds geplande plenaire debat over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ te verbreden tot een debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen". Voor het debat zouden in ieder geval moeten worden uitgenodigd de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, en indien mogelijk, tevens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tenslotte is verzocht de spreektijd voor het debat iets te verruimen. Het verzoek van de commissie Financiën is doorgeleid naar de griffie plenair. N.a.v. het verzoek stelt de Voorzitter voor een plenair debat te plannen met twee bewindspersonen: de minister van Financiën en de minister van BZK.

Wijze van behandeling Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 8 maart 2013 Verzoek om gezamenlijk AO over Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma - 2013Z04609

Besluit: De commissie Financiën is geen voorstander van een gezamenlijk algemeen overleg. De commissie meent dat het Stabiliteitsprogramma het beste direct in een plenair debat zou kunnen worden besproken. Vanwege de inhoudelijke samenhang zou het Nationaal Hervormingsprogramma bij dat debat kunnen worden betrokken. De griffie plenair wordt over de voorkeur van de commissie voor deze wijze van behandeling geïnformeerd.
Noot: • De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken verzoekt de commissies EZ, Financiën en SZW om over het (nog te ontvangen) Stabiliteitsprogramma en het (nog te ontvangen) Nationaal Hervormingsprogramma, voordat zij eind april in definitieve vorm naar de Europese Commissie worden gestuurd, een gezamenlijk AO te houden met de betreffende bewindspersonen. • In de in het vorige agendapunt genoemde brief van de minister van Financiën met een reactie op de CPB-cijfers (33566, nr. 1) wordt een pakket van aanvullende maatregelen aangekondigd dat zal neerslaan in het Stabiliteitsprogramma. • Door de minister van EZ is toegezegd dat het Nationaal Hervormingsprogramma vóór 1 april 2013 aan de Kamer wordt toegestuurd.

Reactie op CPB-cijfers

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2013 Reactie op CPB-cijfers inzake financieel en sociaal-economisch beleid - 33566-1

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over over het beleid van het kabinet als het gaat om de loonontwikkeling, de aanpak van de economische crisis en over de sterk oplopende werkloosheid d.d. 5 maart 2013.

Aanbieding rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Staatsdeelnemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2013 Aanbieding rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Staatsdeelnemingen - 28165-148

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de minister van Financiën over staatsdeelnemingen (4 uur; vóór het aanstaande meireces).
Noot: Zie ook agendapunt 6.

Toezending openbaar gemaakte stukken inzake SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 februari 2013 Toezending openbaar gemaakte stukken inzake SNS REAAL - 33532-23

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het dossier nationalisatie SNS REAAL.

Reactie op verzoek commissie over de wettelijke verankering van de zorgplicht van banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 januari 2013 Toezending eindrapportages Monitoring Commissie Code Banken en Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars - 32013-28

Besluit: Besloten wordt terug te komen op het besluit van de commissie dat is genomen in de procedurevergadering van 30 januari 2013; ook de brief van de minister van Financiën van 22 januari 2013 t.g.v. de eindrapportages van de Monitoring Commissie Code Banken en de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars kan desgewenst worden betrokken bij de behandeling van het - nog te ontvangen - wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 februari 2013 Reactie op verzoek commissie over de wettelijke verankering van de zorgplicht van banken - 32013-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het - nog te ontvangen - wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.
Noot: In deze brief meldt de minister dat een wetsvoorstel dat ertoe strekt de zorgplicht van banken wettelijke te verankeren deel uitmaakt van de Wijzigingswet financiële markten 2014. Dat wetsvoorstel ligt thans voor advies bij de Raad van State. De minister verwacht het wetsvoorstel medio april aan de Kamer te kunnen toezenden. De inhoudelijke aspecten van het wetsvoorstel zal de minister nader toelichten in de aangekondigde beleidsagenda voor de financiële sector.

Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten onderzoek naar overname Gasunie Deutschland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten onderzoek naar overname Gasunie Deutschland - 28165-146

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Staatsdeelnemingen d.d. 6 maart 2013.
Besluit: Vóór het aanstaande meireces wordt nog een algemeen overleg gepland met de minister van Financiën over staatsdeelnemingen (4 uur).
Noot: Zie ook agendapunt 9.

Wijzigingen van Bijlage 9 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Wijzigingen van Bijlage 9 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) -

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen behoefden de wijzigingen van deze overeenkomst niet de goedkeuring van de Staten-Generaal • Trb. 2013,10

Nota van wijziging incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 februari 2013 Nota van wijziging - 33548-3

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van de incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht.