Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 februari 2013

Gepubliceerd: 5 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04514
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=113956f6-cbcd-4b7d-becb-92e2c9453995&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2027%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 21501, 22112, 21501, 21109, 33402, 25087, 28165, 24691, 33548, 33533

Inhoud


Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 februari 2013 Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt - 32847-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering is gesproken over het nogmaals verzoeken van de staatssecretaris van Financiën om een brief met daarin concreet uitgewerkte voorbeelden van de fiscale gevolgen van het "Woonakkoord". Naar aanleiding van de op 28 februari ontvangen brief van de minister van Wonen & Rijksdienst over de uitwerkingen van het "Woonakkoord" is middels een schriftelijke procedure besloten de staatssecretaris van Financiën niet nogmaals te verzoeken om een brief met voorbeelden.

Aanbieding position paper 'Investeren in Nederland' van Verbond van Verzekeraars

Zaak: Brief derden - Verbond van Verzekeraars te Den Haag - 28 februari 2013

Besluit: Reactie aan de minister van Financiën vragen.

Tweede voortgangsrapportage Spanje

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 februari 2013 Tweede voortgangsrapportage Spanje - 21501-07-1012

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 28 februari 2013.

Verzoek Ambassade van Litouwen, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over maatregelen om de economische crisis aan te pakken en de begroting

Zaak: Brief derden - Ambassade van Litouwen (NL) te Den Haag - 13 februari 2013 Verzoek Ambassade van Litouwen, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over maatregelen om de economische crisis aan te pakken en de begroting - 2013Z03296

Besluit: Een bezoek van de Litouwse ambassade is vanwege de drukke vergaderagenda niet mogelijk gebleken. Daarom wordt de Litouwse ambassade verzocht de prioriteiten met betrekking tot het Litouwse voorzitterschap op schrift te stellen.

Fiche Mededeling over douanerisico beheer en beveiliging van de Toeleveringsketen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Fiche: Mededeling over douanerisico beheer en beveiliging van de Toeleveringsketen - 22112-1570

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad.

Delegatie-inzet interparlementaire bijeenkomst Financiën op 24-25 februari 2013 te Dublin

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 14 februari 2013 Delegatie-inzet interparlementaire bijeenkomst Financiën op 24-25 februari 2013 te Dublin - 2013Z03226

Besluit: De delegatie-inzet is op 19 februari 2013 goedgekeurd d.m.v. een emailprocedure.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2013 Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 te Brussel - 21501-07-1009

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 28 februari 2013.

EU-voorstel – Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme - COM (2013)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 februari 2013 EU-voorstel – Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme - COM (2013) 45 - 2013Z02734

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het fiche over dit EU-voorstel.
Noot: Het fiche wordt naar verwachting op vrijdag 1 maart 2013 aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 - 21109-208

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Te late implementatie: het overzicht bevat op het terrein van Financiën één te laat geïmplementeerde Richtlijn. Notificatie van de implementatie heeft inmiddels plaatsgevonden. • Ingebrekestelling: voor Financiën is een eind gekomen aan de zaak over RL 2009/110 (werkzaamheden instellingen voor elektronisch geld) en die over RL 2009/111 (bankentoezicht).

Fiscale toezegging rode diesel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 februari 2013 Fiscale toezegging rode diesel - 33402-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen gepland op 27 maart 2013

Gevolgen van de recente ontwikkelingen rond de stichting Holland Financial Centre (HFC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 februari 2013 Gevolgen van de recente ontwikkelingen rond de stichting Holland Financial Centre (HFC) - 25087-45

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Belastingverdragen d.d. 14 februari 2013.

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - herziene versie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2013 Aanbieding herziene versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - 28165-145

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013.

Terugbetaling voorschot Havenbedrijf Rotterdam aan het Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 februari 2013 Terugbetaling voorschot Havenbedrijf Rotterdam aan het Rijk - 24691-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) (33548)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33548-4

Besluit: Over de wijze van behandeling van dit wetsvoorstel is reeds d.m.v. enkele e-mailprocedures besloten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2013 Garantieregeling DNB - 2013Z03253

Besluit: Over de wijze van behandeling van deze brief is reeds d.m.v. enkele e-mailprocedures besloten.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) - 33548

Besluit: Over de wijze van behandeling van dit wetsvoorstel is reeds d.m.v. enkele e-mailprocedures besloten.

Nota van wijziging - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 februari 2013 Nota van wijziging - 33533-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De inbrengdatum voor het verslag (feitelijke vragen) over het wetsvoorstel is eerder vastgesteld op donderdag 14 maart 2013 te 14.00 uur.

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 33559-(R2000)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. • De goedkeuring wordt voor Curaçao en Sint Maarten gevraagd. • Zie Trb. 2010, 279 en Trb. 2013, 3.

Verdrag Filipijnen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Manilla, 4 februari 2011

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 februari 2013 Verdrag Filipijnen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Manilla, 4 februari 2011 - 33560-(R2001)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. • De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. • Zie Trb. 2011, 67 en Trb. 2012, 245.

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, E.M. Maas - 20 februari 2013 Wetgevingsrapport wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren - 2013Z03425

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 februari 2013 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) - 33540

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 april 2013 te 14.00 uur.
Noot: Samenvatting advies Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/samenvatting/?summary_id=157.