Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 februari 2013

Gepubliceerd: 15 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04513
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d0888099-485f-4dca-bf04-8aab15e08210&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2013%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 32131, 31066, 33532, 28165, 33535, 33462, 33400

Inhoud


NLFI betrekken bij het AO Staatsdeelnemingen dat is gepland op 6 maart 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 13 februari 2013 Verzoek van het lid Van Vliet (PVV) om NLFI te betrekken bij het AO Staatsdeelnemingen dat is gepland op 6 maart 2013 - 2013Z03078

Besluit: De heer Van Vliet (PVV) kondigt aan dat hij voornemens is tijdens het algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013 ook te spreken over NLFI.

Nadere toelichting op de fiscale component van het "Woonakkoord"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 13 februari 2013 Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën om een brief met daarin uitleg over de fiscale component van het "Woonakkoord" - 2013Z03074

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer op korte termijn te informeren over de fiscale componenten uit het "Woonakkoord". Verzocht wordt in de brief tevens een uitgebreide toelichting te geven op de hypotheekmogelijkheden en dit ook uit te werken in een aantal concrete en inzichtelijke casussen.

Openbaarmaking vertrouwelijke stukken inzake SNS REAAL

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 13 februari 2013 Verzoek van het lid Van Dijck (PVV) om openbaarmaking van vertrouwelijke stukken inzake SNS REAAL - 2013Z03066

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van recente berichten in de media waarin geheime documenten over de nationalisatie van SNS REAAL openbaar zijn gemaakt. Besloten wordt de minister van Financiën te verzoeken de Kamer hierover te informeren en hem te verzoeken om openbaarmaking van de documenten. Tevens wordt de minister gevraagd om openbaarmaking van de taxatierapporten van Ernst & Young en Cushman & Wakefield.

Verzoek lid Schouten over uittreding uit de eurozone

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 januari 2013 Verzoek lid Schouten over uittreding uit de eurozone - 21501-07-1004

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 7 februari 2013.

Nadere informatie over extra steun voor Griekenland in 2015/2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2013 Nadere informatie over extra steun voor Griekenland in 2015/2016 - 21501-07-1007

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 7 februari 2013.

Voortgang onderhandelingen ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2013 Voortgang onderhandelingen ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken - 21501-07-1008

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 7 februari 2013.

Toezending geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 en de geannoteerde agenda van de Raad van gouverneurs van het ESM van 11 februari 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 februari 2013 Toezending geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 en de geannoteerde agenda van de Raad van gouverneurs van het ESM van 11 februari 2013 te Brussel - 21501-07-1005

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 7 februari 2013.

Fiche: Mededeling over de stand van de douane-unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Fiche: Mededeling over de stand van de douane-unie - 2013Z02023

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka inzake behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de eerste subtranche van 2013 uit het EFSF. Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Genera

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2013 Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka inzake behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de eerste subtranche van 2013 uit het EFSF. Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Genera - 21501-07-995

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer te informeren wanneer de vertrouwelijkheid van de rapportage van de Trojka kan worden opgeheven.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 januari 2013 Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 te Brussel - 21501-07-996

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 7 februari 2013.

Reactie op verzoek van het lid Van Vliet om een plenair debat over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Vliet om een plenair debat over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip - 32131-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip wordt vastgesteld op donderdag 7 maart 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Na ontvangst van de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg wordt een notaoverleg gepland.
Noot: In de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2013 is door het lid Van Vliet een debat aangevraagd over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip. Op 30 januari 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën in het plenaire debat met betrekking tot koopkracht - mede in het licht van de moties Neppérus/Van Vliet en Van Vliet/Neppérus - toegezegd de Wet uniformering loonbegrip versneld te willen evalueren en zich in te spannen vóór de augustusbesluitvorming van dit jaar de Kamer daarover te informeren. Een debat op dit moment lijkt de staatssecretaris om die reden niet zinvol. De staatssecretaris geeft de Kamer in overweging dit debat uit te stellen tot na de door hem op 30 januari 2013 toegezegde versnelde evaluatie.
Gerelateerde kamerstukken: 32131-26

Reactie op verzoek van het lid van Vliet inzake de inkomenseffecten voor gepensioneerden, militairen en Wajongers van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid van Vliet inzake de inkomenseffecten voor gepensioneerden, militairen en Wajongers van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) - 33400-XV-87

Besluit: Reeds betrokken bij het dertigledendebat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling d.d. 30 januari 2013.

Afschrift van de reactie op de brief van Actal over de btw-ontheffing voor commissarissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 januari 2013 Afschrift van de reactie op de brief van Actal over de btw-ontheffing voor commissarissen - 2013Z01626

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 27 februari 2013.

Elfde halfjaarsrapportage Belastingdienst december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 januari 2013 Aanbieding 11e halfjaarsrapportage Belastingdienst december 2012 - 31066-154

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 27 februari 2013.

Reactie op verzoek van het lid Klaver om een reactie op het Global Shadow Banking Monitoring Report 2012 van de Financial Stability Board (FSB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Klaver om een reactie op het Global Shadow Banking Monitoring Report 2012 van de Financial Stability Board (FSB) - 2013Z02380

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eerstverantwoordelijke bewindspersoon beleidsnota "Waardering Commercieel Vastgoed"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 februari 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister van Financiën meldt in deze brief aan de Kamer dat dit dossier over de vastgoedmarkt verschillende aspecten heeft, die aan de beleidsterreinen van verschillende ministeries raken: Financiën, Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst.

Nationalisatie van SNS REAAL

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) - 33533

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen wordt vastgesteld op donderdag 14 maart 2013 te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 februari 2013 Reactie op het verzoek om toestemming voor een hoorzitting met DNB over het toezicht op SNS Reaal - 2013Z02713

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2013 Nationalisatie van SNS REAAL - 33532-1

Besluit: Besloten wordt een hoorzitting te organiseren op vrijdag 8 maart 2013; zie verder de noot.
Noot: De uitkomst van de inventarisatie onder de fracties (aanmeldingen personen/organisaties en thema's voor de hoorzitting over het toezicht op SNS Reaal) is besproken in een besloten deel van de procedurevergadering. Besloten is: • een hoorzitting te organiseren op vrijdag 8 maart 2013; • voor de hoorzitting, die in drie blokken wordt ingedeeld, uit te nodigen: - Een delegatie van de zijde van SNS Reaal. Verzocht wordt de delegatie zodanig samen te stellen dat recht wordt gedaan aan de wens van de commissie om informatie te vergaren over de bestuurlijke afwegingen en het toezicht daarop in de periode van de acquisitie van Property Finance tot en met het besluit tot nationalisatie van 1 februari 2013. SNS Reaal en de accountant van SNS Reaal worden verzocht de commissie uiterlijk op 22 februari 2013 te informeren over de samenstelling van hun delegaties. - De heer Schilder en de heer Hoogduin, voormalige bestuursleden van de Nederlandsche Bank. - De heer Sijbrand, directeur toezicht van de Nederlandsche Bank.

Verkoop van de aandelen Connexxion

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 januari 2013 Verkoop van de aandelen Connexxion - 28165-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013.

Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 januari 2013 Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten - 33400-IX-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 februari 2013 Verslag schriftelijk overleg over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) - 2013Z02785

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de staatssecretaris van Financiën over plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (zie hieronder).

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek van 4 maart 1974 tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Praag, 15 oktober 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 februari 2013 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek van 4 maart 1974 tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Praag, 15 oktober 2012 - 33535-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 7 maart 2013). • De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland gevraagd.

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 1 november 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen - 33462

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33462-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33462-6

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 33400-19

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Deze brief bevat een overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer. Het streven van het kabinet is deze voorstellen dit kalenderjaar bij de Tweede Kamer in te dienen zodat de parlementaire behandeling een aanvang kan nemen. In het overzicht is ook de beoogde datum van inwerkingtreding van de maatregelen opgenomen.