Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013

Gepubliceerd: 1 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04512
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a8ccdce6-c6f6-4dec-8de0-ee39514fc6dd&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2030%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31980, 22112, 22112, 30180, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 32637, 25087, 32013, 33518, 33319

Inhoud


Aanwezigheid staatssecretaris van Financiën bij algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 30 januari 2013 Aanwezigheid staatssecretaris van Financiën bij algemeen overleg

Besluit: De commissie rekent op de aanwezigheid van zowel de minister als de staatssecretaris van Financiën bij algemeen overleggen Eurogroep/Ecofn Raad. Een verzoek van een bewindspersoon om bij een algemeen overleg niet aanwezig te hoeven zijn, wordt - zoals gebruikelijk - aan de commissie voorgelegd.

Proces Icesave-claim IJsland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 29 januari 2013 Proces Icesave-claim IJsland - 2013Z01581

Besluit: Besloten wordt de minister van Financiën om een brief te verzoeken n.a.v. het FD-artikel van 29 januari 2013 "Nederland verliest proces Icesave-claim tegen IJsland". Wat zijn de gevolgen van het oordeel (voor de schatkist) en zijn er eventueel nog andere mogelijkheden om verhaal te halen bij "Reykjavik"?

Aandachtspunten voor het plenair debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 25 januari 2013 Aandachtspunten voor het plenair debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel - 31980-78

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het rapport van de parlementaire enquetecommissie financieel stelsel.

Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,

Besluit: Ter informatie.

BOR-notitie - Wet Hof en Europese regelgeving

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 29 januari 2013 Voorstel om de BOR-notitie over de Wet HOF openbaar te maken - 2013Z01588

Besluit: Besloten wordt om de BOR-notitie openbaar te maken, zodat er desgewenst naar kan verwezen in debatten met de regering en bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Door dit besluit van de commissie kan de notitie onderdeel van het debat met de regering worden. Dit betekent overigens niet dat de commissie de inhoud van de notitie tot haar eigen standpunt maakt. De openbare versie van de BOR-notitie wordt schriftelijk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. De minister van Financiën wordt over het besluit van de commissie geïnformeerd.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 25 januari 2013 BOR-notitie - Wet Hof en Europese regelgeving - 2013Z01405

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33416).
Noot: De inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel is donderdag 31 januari 2013.

Rapport 'In het krijt bij de overheid. Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten' van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 17 januari 2013 Aanbieding rapport 'In het krijt bij de overheid. Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten' van de Nationale ombudsman - 2013Z00856

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 februari 2013. Er is geen behoefte aan een nadere toelichting door de Nationale ombudsman.

Kennismakingsgesprek met de Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: Ter informatie; u kunt zich aanmelden bij de staf van de commissie Financiën (zie verder de noot).
Noot: • Het gesprek is gepland op dinsdag 26 februari 2013 van 16.30 - 18.00 uur. Het gesprek vindt plaats in het vernieuwde gebouw van Raad van State aan de Kneuterdijk. • Het betreft een gesprek met leden uit een cluster Kamercommissies: Financiën, Rijksuitgaven, SZW en VWS.

Fiche: Mededeling Wegwerken grensoverschrijdende fiscale obstakels personenauto’s

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling Wegwerken grensoverschrijdende fiscale obstakels personenauto’s - 22112-1556

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 7 februari 2013.

Fiche: Verordening EU-programma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Verordening EU-programma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen. - 22112-1559

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlichting Raad van State op verzoek van de Eerste Kamer over de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 23 januari 2013 Advies van Raad van State n.a.v. Eerste Kamer-verzoek om voorlichting inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa ter bestrijding van de economische en financiële crisis - 2013Z01056

Besluit: Ook bij dit agendapunt stelt de commissie vast dat dit tevens het werkterrein van de commissie Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven raakt. Besloten wordt na ontvangst van de gevraagde schriftelijke reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op de voorlichting van de Raad van State deze ook te agenderen voor de procedurevergadering van de commissie Financiën.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie EU-zaken van 24 januari 2013 is besloten om in afstemming met de Eerste Kamer de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie te vragen.

Informele Voorzittersconferentie Luxemburg, 11 januari 2013; parlementaire betrokkenheid versterkte EMU

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 22 januari 2013 EU-stafnotitie (vervolg) parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z01004

Besluit: De commissie stelt vast dat veel aspecten van het debat over parlementaire betrokkenheid bij de versterkte EMU tevens het werkterrein van de vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven raken. De commissie rekent erop dat zij goed en volledig zal worden betrokken bij vervolgstappen, b.v. bij het vaststellen van een eventueel mandaat of position paper. De voorzitter zal het standpunt van de commissie bespreken met de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie EU-zaken van 24 januari 2013 is als volgt besloten: De commissie [EU-zaken] neemt kennis van het verslag van de informele Voorzittersconferentie op 11 januari in Luxemburg, waar gesproken is over de mogelijke invulling van de conferentie van nationale parlementen en het Europees Parlement waarvan sprake is in artikel 13 van het 'Fiscal Compact'. Een position paper over de invulling van de parlementaire betrokkenheid bij de versterkte EMU zal op de volgende procedurevergadering op basis van een EU-stafnotitie worden vastgesteld, ten behoeve van de Kamerdelegaties die de komende maanden in diverse gremia over dit onderwerp zullen komen te spreken.

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 21 januari 2013 Verslag van de Informele Voorzittersconferentie Luxemburg, 11 januari 2013 - 30180-17

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op 11 januari 2013 vond een informele Voorzittersconferentie plaats van de parlementen van de oprichtingslanden ('Founding Member States') van de Europese Unie. De Voorzitters van de parlementen van de oorspronkelijke zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Voorzitter van het Europees Parlement waren door het Luxemburgse parlement uitgenodigd om te spreken over het vergroten van het parlementair toezicht op besluiten binnen de Economische en Monetaire Unie, en in het bijzonder het begrotingsbeleid.

Benoeming van minister Dijsselbloem tot Eurogroep-voorzitter

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 januari 2013 Benoeming van minister Dijsselbloem tot Eurogroep-voorzitter - 21501-07-993

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over de benoeming van de minister van Financiën tot voorzitter van de eurogroep d.d. 22 januari 2013.

Goedkeuring plannen voor herstructurering en uitkering tweede tranche Spaans bankenprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 januari 2013 Goedkeuring plannen voor herstructurering en uitkering tweede tranche Spaans bankenprogramma - 21501-07-987

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 januari 2013.

Reactie op verzoek van het lid Tony Van Dijck over het mogelijke voorzitterschap van de Eurogroep door de Nederlandse minister van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Tony Van Dijck over het mogelijke voorzitterschap van de Eurogroep door de Nederlandse minister van Financiën - 21501-07-986

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 januari 2013.

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2013 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 te Brussel - 21501-07-984

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 januari 2013.

Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 januari 2013 Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland - 21501-07-985

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 januari 2013.

Fiche: Mededeling actieplan en aanbevelingen tegen belastingfraude en – ontwijking

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Mededeling actieplan en aanbevelingen tegen belastingfraude en – ontwijking - 22112-1545

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingverdragen d.d. 23 januari 2013.

Versnelde kabinetsappreciatie van het voorstel tot wijziging van de MiFID/MiFIR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 november 2012 Versnelde kabinetsappreciatie van het voorstel tot wijziging van de MiFID/MiFIR - 21501-07-971

Besluit: Voor een eerste bespreking op hoofdlijnen agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 7 februari 2013. In een latere fase van behandeling van de herschikking van de richtlijn (MiFID) c.q. de aanvullende verordening (MiFIR) wordt besloten of nog een apart algemeen overleg met de minister van Financiën wordt gevoerd.

Lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Aanbieding lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt

Besluit: Ter informatie (i.v.m. onderdeel Financiën).
Noot: Het voortouw voor de behandeling van deze brief ligt bij de commissie BuZa.

Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering - 32637-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kredietmarkt dat is gepland op woensdag 20 maart 2013.
Noot: • In de procedurevergadering van de commissie EZ van 22 januari 2013 is besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen met het oog op het algemeen overleg Kredietmarkt. • De commissie EZ heeft deze brief reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012. • Het rondetafelgesprek kredietmarkt (voortouw commissie Financiën, volgcommissie EZ) is gepland op woensdag 13 februari 2013.

Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over het Verslag van bevindingen kansspelautomatensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 24 januari 2013 Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over het Verslag van bevindingen kansspelautomatensector - 2013Z01288

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op brief Ernst & Young m.b.t. de 30%-regeling en de 150 kilometergrens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 januari 2013 Afschrift van het antwoord op brief Ernst & Young m.b.t. de 30%-regeling en de 150 kilometergrens - 2013Z00701

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Belastingheffing internationale ondernemingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 januari 2013 Belastingheffing internationale ondernemingen - 25087-34

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingverdragen d.d. 23 januari 2013.

Toezending eindrapportage Monitoring Commissie Code Banken en Governance Principes Verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 januari 2013 Toezending eindrapportages Monitoring Commissie Code Banken en Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars - 32013-28

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over de invulling van de in het regeerakkoord opgenomen afspraak over de wettelijke verankering van de zorgplicht van banken. Deze - nog te ontvangen - brief wordt eveneens geagendeerd voor het hierboven bedoelde algemeen overleg.

Financieel akkoord Rijk en medeoverheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 januari 2013 Financieel akkoord Rijk en medeoverheden - 33400-B-7

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het financieel akkoord Rijk en medeoverheden.
Noot: • Tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 januari 2013 heeft de Kamer op voorstel van de heer Van Hijum (CDA) besloten over dit onderwerp een plenair debat te voeren met de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. • Bij de griffie plenair wordt nagegaan of het plenaire debat in week 6 kan worden gepland.

Verdrag Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; ‘s-Gravenhage, 11 september 2009

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 januari 2013 Verdrag Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; ‘s-Gravenhage, 11 september 2009 - 33518-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd; termijn 13 februari 2013. • De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland gevraagd.

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (fiscal compact; begrotingspact)

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 28 juni 2012 Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling (bij voorkeur snel na het krokusreces).

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33319-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.