Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 januari 2013

Gepubliceerd: 21 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A04511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=228cd992-c168-47ee-9471-f68f64ce0372&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2016%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 31066, 31066, 32545, 33480, 32013, 29984, 29984, 21501, 28753, 33489, 26234, 33480, 33480

Inhoud


Ontwikkelingen SNS Reaal

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 17 januari 2013 Ontwikkelingen SNS Reaal - 2013Z00689

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van recente berichten in de media over ontwikkelingen over SNS Reaal. Besloten wordt de minister van Financiën te verzoeken de Tweede Kamer te informeren over de inhoud van deze berichten.

Informatie Ambassade van de Republiek Cyprus m.b.t. aanvraag financiële steun uit ESM en voorstel voor bezoek aan vaste commissie voor Financiën

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek Cyprus (NL) te Den Haag - 16 januari 2013 Informatie Ambassade van de Republiek Cyprus m.b.t. aanvraag financiële steun uit ESM en voorstel voor bezoek aan vaste commissie voor Financiën - 2013Z00667

Besluit: Besloten wordt gebruik te maken van de suggestie om een gesprek te voeren met de minister van Financiën van Cyprus.

Voorstel van de heer Van Hijum (CDA) over de Wet HOF

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 16 januari 2013 Voorstel van de heer Van Hijum (CDA) over de Wet HOF - 2013Z00527

Besluit: Besloten wordt het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) te verzoeken een
Noot: • Vragen van de heer van Hijum over de Wet HOF (33416) 1. In hoeverre verplichten de Europese regels Nederland om decentrale overheden een macronorm op te leggen met betrekking tot het EMU-tekort, en welke juridische ruimte er is om in plaats daarvan voort te bouwen op het bestaande bestuurlijke coördinatiemechanismen (wettelijke eis van meerjarig begrotingsevenwicht, preventief en repressief toezicht)?

Voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) verzoek brief Europese begrotingsnorm

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 15 januari 2013 Voorstel Klaver brief Europese begrotingsnorm - 2013Z00516

Besluit: De heer Klaver trekt zijn voorstel in onder verwijzing naar de eerder gestelde schriftelijke vragen van de heer Van Hijum (CDA) over o.a. dit onderwerp (zie de noot).
Noot: Schriftelijke vragen van het lid van Hijum (CDA) over het bericht "Komt de JSF er en gaat de 'Koningin?" d.d. 16 januari 2013 (2013Z00513).

Voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) verzoek brief opt-outs vóór AO Eurogroep/Ecofin Raad

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 15 januari 2013 Voorstel Klaver brief opt-outs vóór AO Eurogroep/Ecofin Raad - 2013Z00475

Besluit: De heer Klaver trekt staande de vergadering zijn voorstel in.

Uitnodiging van het Ierse parlement voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst van (voorzitters van) commissies Financiën van parlementen in de Europese Unie op 24-25 februari 2013 te Dublin, Ierland

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 11 januari 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Financiën d.d. 24 en 25 februari 2013 - 2013Z00656

Besluit: Besloten wordt bij de commissieleden belangstelling te inventariseren voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst.
Noot: Op 24-25 februari 2013 organiseert het Ierse parlement de (halfjaarlijkse) conferentie van Voorzitters van commissies Financiën in Dublin, Ierland. De agenda bevat drie agendapunten: 1) de toekomstige ontwikkeling van de EMU (met Olli Rehn), 2) de Europese groeiagenda, of de Europese meerjarenbegroting, 3) rol van nationale parlementen in het Europees Semester als controleur van de regering.

Verzoek VEH tot aanbieding petitie m.b.t. hypotheekrente

Zaak: Brief derden - Vereniging Eigen Huis (VEH) te Amersfoort - 28 december 2012 Verzoek VEH tot aanbieding petitie m.b.t. hypotheekrente - 2013Z00283

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Werkbezoek

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 6 april 2012 Voorstel voor studiereis Duitsland-Luxemburg in herfstreces 2012 over Toezicht op de financiële stabiliteit in Europa - 2012Z07283

Besluit: De commissie verzoekt de staf om een uitgewerkt voorstel te doen, inclusief concrete data, voor een studiereis omtrent het thema “nieuw toezicht op financiële stabiliteit in Europa”. Er is ingestemd met de ambitie om hierbij de steden Luxemburg, Frankfürt en Berlijn te bezoeken.

Afschrift brief Actal aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. advies btw-plicht kleine commissariaten

Zaak: Brief derden - Actal, adviescollege toetsing administratieve lasten te Den Haag - 3 januari 2013 Afschrift brief Actal aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. advies btw-plicht kleine commissariaten - 2013Z00225

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om zijn reactie op de brief van Actal aan de Tweede Kamer toe te sturen. De reactie van de staatssecretaris wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 30 januari 2013.

Europees Semester en bijeenkomst Europese Week

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 22 november 2012 Uitnodiging Europees Parlement voor parlementaire week van het Europees semester d.d. 28 t/m 30 januari 2013 - 2012Z20379

Besluit: De heer Servaes (PvdA) die door de commissie EU-zaken is benoemd tot rapporteur voor het Europees Semester, geeft een mondelinge toelichting ter vergadering. Hij roept de leden van de commissie Financiën op zich aan te melden voor de bijeenkomst in Brussel in het kader van de Europese Week (28 t/m 30 januari 2013). De aanmeldtermijn voor deze bijeenkomst wordt met één dag verlengd tot donderdag 17 januari 2013 te 12.00 uur. Met het oog op de Europese Week wordt nog een position paper opgesteld; de heer Servaes zegt toe de commissie Financiën hierover tijdig nader te informeren.

Toezending verslag van de Ecofin Raad en Eurogroep van 12 en

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Toezending verslag van de Ecofin Raad en Eurogroep van 12 en 13 december 2012 te Brussel - 21501-07-981

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 17 januari 2013 en voor het algemeen overleg Bankenunie dat is gepland op donderdag 24 januari 2013.

Zesde Voortgangsrapportage Portugal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 januari 2013 Zesde Voortgangsrapportage Portugal - 21501-07-983

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording kamervragen over de voortgang van het leningenprogramma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 december 2012 Beantwoording kamervragen over de voortgang van het leningenprogramma Griekenland - 21501-07-980

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 januari 2013 Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten - 33400-IX-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 24 januari 2013 te 14.00 uur.
Noot: • Link naar het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Stb. 2012, nr. 694): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-694.html. • Artikel 15, elfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 luidt: 11. Een krachtens het vierde lid, eerste volzin, en tiende lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Antwoorden op nadere vragen gesteld m.b.t. tot de gang van zaken in de afgelopen periode rond de huisvesting van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 december 2012 Antwoorden op nadere vragen gesteld m.b.t. tot de gang van zaken in de afgelopen periode rond de huisvesting van de Belastingdienst - 31066-152

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Belastingdienst te informeren over de actuele stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst.

Antwoord op vragen over de huisvesting van de Belastingdienst in Noord-Limburg en contacten tussen de Belastingdienst en de heer van Rey

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 december 2012 Antwoord op vragen over de huisvesting van de Belastingdienst in Noord-Limburg en contacten tussen de Belastingdienst en de heer van Rey - 31066-150

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Belastingdienst te informeren over de actuele stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst.

Regelgeving inzake investeringen in clustermunitie die op 1 januari 2013 in werking is getreden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 januari 2013 Regelgeving inzake investeringen in clustermunitie die op 1 januari 2013 in werking is getreden - 33400-X-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 17 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 januari 2013 Uitkomsten van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 17 december 2012 - 32545-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Website Financieel Stabiliteitscomité (FSC): http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Begrotingsconsequenties crisismaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 januari 2013 Begrotingsconsequenties crisismaatregelen - 33480-13

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de bij de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2013 door de Kamer gevraagde nadere brief over de begrotingsconsequenties van de crisismaatregelen.

Reactie op het Overzicht Financiële Stabiliteit (najaar 2012) van DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2012 Reactie op het Overzicht Financiële Stabiliteit (najaar 2012) van DNB - 32013-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Outlook 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2012 Aanbieding Outlook 2013 - 33400-IX-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beloningsbeleid van NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2012 Beloningsbeleid van NS - 29984-375

Besluit: Agenderen voor het AO staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013.

Deelprivatisering NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Deelprivatisering NS - 29984-374

Besluit: Agenderen voor het AO staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 6 maart 2013.

Uitkomst onderhandelingen EU-begroting 2013 en suppletoire EU-begroting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Uitkomst onderhandelingen EU-begroting 2013 en suppletoire EU-begroting 2012 - 21501-03-66

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2012.

De voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2012 De voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) - 28753-28

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de minister van Financiën over PPS / DBFMO.

Reactie op verzoek van de leden Klaver en Omtzigt inzake Planning resultaten derivatenposities (semi-) publieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2012 Reactie op verzoek van de leden Klaver en Omtzigt inzake Planning resultaten derivatenposities (semi-) publieke sector - 33489-5

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’.
Besluit: Besloten wordt de griffie plenair te verzoeken om de scope van het reeds geplande plenaire debat over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ te verbreden tot een debat over "Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen". Verzocht wordt het debat niet eerder te doen plaatsvinden dan na ontvangst van de toegezegde brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties terzake. Voor het debat zouden in ieder geval moeten worden uitgenodigd de ministers van Financiën en van Binnenlandse

Verslag jaarvergadering IMF en Wereldbank 12 en 13 oktober 2012 in Tokio

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Verslag jaarvergadering IMF en Wereldbank 12 en 13 oktober 2012 in Tokio - 26234-129

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg IMF met de minister van Financiën voorafgaand aan de voorjaarsvergadering IMF/Wereldbank.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Schouten over het onderbrengen van het Budgettair Kader Zorg in de Comptabiliteitswet (t.v.v. 33480, nr.8)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2012 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Schouten over het onderbrengen van het Budgettair Kader Zorg in de Comptabiliteitswet (t.v.v. 33480, nr.8) - 33480-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2012.

Reactie op de decemberraming 2012 van het Centraal Planbureau (CPB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Reactie op de decemberraming 2012 van het Centraal Planbureau (CPB) - 33480-11

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2012.

Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.