Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 21 december 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04497
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4dfaef13-2192-44eb-a276-9eca4cdba0ee&title=Besluitenlijst%20pv%20BuHa-OS%2020%20dec.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 26485, 21501, 29237, 32605, 32605

Inhoud


Werkbezoeken van de commissie in 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 20 december 2012 Werkbezoeken van de commissie in 2013 - 2012Z22765

Besluit: Suggesties voor te bezoeken landen en regio's inventariseren, Het onderwerp Werkbezoeken agenderen voor de volgende procedurevergadering 17 januari 2013.

Reisbudget commissie Buitenlandse Handel en OS

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - , Bakker H.W. - 17 december 2012 Reisbudget commissie Buitenlandse Handel en OS - 2012Z22259

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek ‘budgettaire gevolgen van de beleidsvoornemens over internationaal klimaatbeleid en internationale veiligheid voor ontwikkelingssamenwerking’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 december 2012 Onderzoek ‘budgettaire gevolgen van de beleidsvoornemens over internationaal klimaatbeleid en internationale veiligheid voor ontwikkelingssamenwerking’ - 33400-V-17

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 december 2012.

Aanbieding verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (inzake Handelspolitiek) van 29 november jl.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Aanbieding verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (inzake Handelspolitiek) van 29 november jl. - 21501-02-1206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over eerstkomende RBZ Handelspolitiek

Verslag van het bezoek van minister Ploumen aan Mali en appreciatie laatste ontwikkelingen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Verslag van het bezoek van minister Ploumen aan Mali en appreciatie laatste ontwikkelingen - 33400-V-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het position paper 2012 van de Netherlands-African Business Council (NABC)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Reactie op het position paper 2012 van de Netherlands-African Business Council (NABC) - 2012Z22226

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handelsmissies en exportpromotie
Besluit: Tevens agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over bedrijfsleveninstrumentarium ontwikkelingssamenwerking na ontvangst van de door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegezegde notitie terzake.

Verslag van de economische missie naar Brazilië (19-23 november 2012)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Verslag van de economische missie naar Brazilië (19-23 november 2012) - 33400-V-96

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handelsmissies en exportpromotie

Indicatoren in vrijhandelsakkoord tussen EU Colombia en Peru

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Indicatoren in vrijhandelsakkoord tussen EU Colombia en Peru - 2012Z22146

Besluit: Betrekken bij behandeling nog te ontvangen wetsvoorstel ter goedkeuring van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Colombia en Peru

Reactie op verzoek van commissie over krantenartikelen over de Fairtrade cacao-industrie

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Visie op de artikelen in het Nederlands Dagblad over de Fairtrade cacao-industrie en de reactie hierop van Fairtrade Max Havelaar Netherlands en in reactie op de vraag hoe het vertrouwen van de fairtrade kopende consument behouden kan worden - 26485-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, waartoe commissie eerder heeft besloten

Uitvoering motie Voordewind over een duurzame handelsmissie (33 000 V, nr.54)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 december 2012 Uitvoering motie Voordewind over een duurzame handelsmissie (33 000 V, nr.54) - 33400-V-93

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handelsmissies en exportpromotie.
Noot: De commissie zal in principe twee maal per jaar een AO voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over handelsmissies.

Kabinetsreactie op de motie Slob c.s. over het revolverende fonds (33 410, nr. 48)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 14 december 2012 Kabinetsreactie op de motie Slob c.s. over het revolverende fonds (33 410, nr. 48) - 2012Z22106

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 december 2012.

Reactie op het verzoek van de commissie ELI met betrekking tot de situatie van Shell in Nigeria

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 12 december 2012 Reactie op het verzoek van de commissie ELI met betrekking tot de situatie van Shell in Nigeria - 2012Z21832

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, waartoe commissie eerder heeft besloten.

Reactie op verzoek Van Klaveren over de omvang van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 december 2012 Reactie op verzoek Van Klaveren over de omvang van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking - 33400-V-18

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 december 2012.

Kabinetsvisie op het Europees beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 december 2012 Kabinetsvisie op het Europees beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking - 21501-04-149

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO over Europees ontwikkelingsbeleid op 30 januari 2013.

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 7 december 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 - 33400-XVII

Besluit: Wetsvoorstel wordt niet in behandeling genomen aangezien uit de inmiddels ontvangen tweede Nota van Wijziging op de begroting van Buitenlandse Zaken 2013 blijkt dat dit wetsvoorstel zal worden ingetrokken.

Reactie op verzoek commissie inzake de situatie in Goma en het oosten van de DRC

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Reactie op verzoek commissie inzake de situatie in Goma en het oosten van de DRC - 29237-144

Besluit: Reeds behandeld in AO d.d. 11 december 2012 over situatie Oost-Congo en Grote Merengebied.

Humanitaire hulpbijdrage aan Syrië van 10 miljoen euro

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 6 december 2012 Humanitaire hulpbijdrage aan Syrië van 10 miljoen euro - 32605-117

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 december 2012.

Melding van vermoeden van misbruik GAVI Fondsen in Sierra Leone

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 december 2012 Melding van vermoeden van misbruik GAVI Fondsen in Sierra Leone - 33400-V-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vermoedens van fraude met ontwikkelingsgeld op Makerere University in Oeganda weerlegd.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 december 2012 Informatie over de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar mogelijke fraude met ontwikkelingsgeld op de Makerere Universiteit in Oeganda - 32605-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bezoek Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, de heer Guterres, op dinsdag 15 januari 2013 van 15.00 tot 16.00 uur.

Zaak: Brief derden - United Nations High Commissioner for Refugees Nederland (UNHCR) te Den Haag - 14 december 2012 Verzoek UNHCR, namens Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 15 januari 2013 - 2012Z22294

Besluit: Agenderen voor gesprek op dinsdag 15 januari van 15.00 tot 16.00 uur.