Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 25 juni 2013

Gepubliceerd: 26 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04482
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f22a511e-54f5-4509-9981-b954cfa0f663&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2025%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33643, 28625, 21501, 21501, 27858, 29659, 33576, 30825, 31389, 27858, 28286, 28973, 33666, 27622, 30826, 26991, 31532, 33037, 32615, 33561, 21501, 31083, 21501, 21501, 32412, 22112, 22112, 21501, 32645, 32645, 33626, 29048, 22112

Inhoud


Verzoek overzicht van voor het zomerreces toegezegde brieven en visies.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 26 juni 2013 Verzoek overzicht van voor het zomerreces toegezegde brieven en visies. - 2013Z13381

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een overzicht te geven van alle door haar voor het zomerreces toegezegde maar nog niet ontvangen brieven en de concrete data aan te geven wanneer deze naar de Kamer zullen worden gestuurd.

Rappèl op toegezegde nadere informatie over de positie van de vos op de landelijke vrijstellingslijst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 26 juni 2013 Rappèl op toegezegde nadere informatie over de positie van de vos op de landelijke vrijstellingslijst - 2013Z13380

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden gerappelleerd op de toegezegde nader informatie omtrent de positie van de vos op de landelijke vrijstellingslijst.

Verzoek van het lid van Gerven om twee verzoeken tot toelichting toe te voegen aan de brief aan de Europese Commissie betreffende het plant- en diergezondheidspakket

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 26 juni 2013 Verzoek van het lid van Gerven 2 verzoeken tot toelichting toe te voegen aan de brief aan de Europese Commissie betreffende het plant- en diergezondheidspakket - 2013Z13365

Besluit: Via een schriftelijke ronde zal besloten worden of de vragen van het lid Van Gerven toegevoegd worden aan de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.
Noot: Zie agendapunt 56.

Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dikkers, om het algemeen overleg NVWA uit te stellen tot na ontvangst van de brief inzake retributies.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 24 juni 2013 Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dikkers, om het algemeen overleg NVWA uit te stellen tot na ontvangst van de brief inzake retributies. - 2013Z13077

Besluit: Het algemeen overleg NVWA wordt tot nader order uitgesteld.

Verzoek van het lid Ouwehand de staatssecretaris van EZ te verzoeken te reageren op het bericht 'EU maant Nederland over dierenwelzijnswetten'.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 20 juni 2013 Verzoek van het lid Ouwehand de staatssecretaris van EZ te verzoeken te reageren op het bericht 'EU maant Nederland over dierenwelzijnswetten'. - 2013Z12853

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op het bericht 'EU maant Nederland over dierenwelzijnswetten', nog deze week te ontvangen.

Verzoek van het lid Jacobi om een algemeen overleg over Toezicht in de natuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 20 juni 2013 Verzoek van het lid Jacobi na het zomerreces een algemeen overleg over Toezicht in de natuur te plannen. - 2013Z12835

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Jacobi om uitstel van het AO Biodiversiteit op 3 juli a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 20 juni 2013 Verzoek van het lid Jacobi het AO Biodiversiteit op 3 juli uit te stellen tot na het reces zodat AO Biodiversiteit en AO The Economics of Ecosystems and Biodiversity kort na elkaar kunnen worden gepland. - 2013Z12833

Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit wordt tot nader order uitgesteld.

Verzoek van het Lid Geurts een rondetafelgesprek te organiseren over Tuinbouw

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 20 juni 2013 Verzoek van het Lid geurts een rondetafelgesprek te organiseren over Tuinbouw - 2013Z12721

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts om een rondetafelgesprek over Tuinbouw te organiseren is gehonoreerd. Kort na het aanstaande zomerreces zullen via een schriftelijke procedure suggesties voor genodigden geïnventariseerd worden.

Verzoek van het lid Van Gerven of t.a.v. motie 31 389, nr. 128 aan de staatssecretaris van Economische Zaken kan worden gevraagd of dieren met gedragsproblemen, die deze doorgeven aan nakomelingen, vallen onder de regels voor dieren met ernstige gedragsproblemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 juni 2013 Verzoek van het lid Van Gerven of t.a.v. motie 31 389, nr. 128 aan de staatssecretaris vna Economische Zaken kan worden gevraagd of dieren met gedragsproblemen die deze doorgeven aan nakomelingen, vallen onder de regels voor dieren met ernstige gedragsproblemen. - 2013Z12002

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven honoreren om de staatssecretaris van EZ te vragen naar de wijze van uitvoering van de aangenomen motie van de leden Van Gerven/Van Dekken (Kamerstuk 31 389, nr. 128) en te vragen of dieren met gedragsproblemen, die deze doorgeven aan nakomelingen, vallen onder de regels voor dieren met ernstige gedragsproblemen.

Verzoek van het lid van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen naar de wijze waarop naleving van het verbod pelsdierhouderij wordt gehandhaafd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 juni 2013 Verzoek van het lid van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen naar de wijze waarop naleving van het verbod pelsdierhouderij wordt gehandhaafd - 2013Z11947

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven is gehonoreerd en betrokken bij agendapunt 37.

Verzoek van het lid van Gerven een bijzondere procedure te beleggen op 4 september 2013 met Proefdiervrij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 juni 2013 Verzoek van het lid van Gerven een bijzondere procedure te mogen beleggen op 4 september 2013 met Proefdiervrij - 2013Z11883

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven tot het voeren van een bijzondere procedure op 4 september 2013 met Proefdiervrij wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op berichtgeving over een uitspraak van de Raad van State inzake vergunningverlening op basis van de PAS in Overijssel.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 11 juni 2013 Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op berichtgeving over een uitspraak van de Raad van State inzake vergunningverlening op basis van de PAS in Overijssel. - 2013Z11818

Besluit: Het verzoek van het lid Van Veldhoven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een kabinetsreactie te vragen op berichtgeving over een uitspraak van de Raad van State inzake vergunningverlening op basis van de PAS in Overijssel.

Reactie op verzoek commissie over de doorvoer van walvisvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 juni 2013 Reactie op verzoek commissie over de doorvoer van walvisvlees - 2013Z12756

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013.

Bestuurlijk overleg pluimveesector - ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 juni 2013 Bestuurlijk overleg pluimveesector - ingrepen bij pluimvee - 2013Z12669

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg met inbrengdatum 24 juni 2013 - Reactie op motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector.

Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v. EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 31 mei 2013 Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v. EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327 - 33643-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng m.b.t. subsidiariteit EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Fiche: Verordening beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Verordening beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten - 2013Z12283

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng m.b.t. subsidiariteits EU-voorstel Plant- en

Fiche: Controleverordening levensmiddelen- en diervoeder, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Controleverordening levensmiddelen- en diervoeder, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen. - 2013Z12282

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng m.b.t. subsidiariteits EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Fiche: Verordening Teeltmateriaal

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Verordening Teeltmateriaal - 2013Z12281

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng m.b.t. subsidiariteits EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Fiche: Diergezondheidsverordening

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Diergezondheidsverordening - 2013Z12280

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng m.b.t. subsidiariteits EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Fiche: Mededeling wetgevingspakket voor gezondere dieren en planten en een veiligere voedselketen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Mededeling wetgevingspakket voor gezondere dieren en planten en een veiligere voedselketen - 2013Z12279

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng m.b.t. subsidiariteits EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Aanbieden van studie LEI 'CAP and EU Trade Policy Reform. Assessing impact on developing countries'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 juni 2013 Aanbieden van studie LEI 'CAP and EU Trade Policy Reform. Assessing impact on developing countries' - 28625-164

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op

Effecten van het loslaten van de melkquotering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Effecten van het loslaten van de melkquotering - 21501-32-720

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg landbouw- en Visserijraad d.d. 24-25 juni 2013 op 19 juni 2013.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 en 25 juni 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 en 25 juni 2013 - 21501-32-715

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 24-25 juni 2013 op 19 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 over het onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur - 33605-XIII-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur op 26 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Kamerstuk 33605-XIII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur - 33605-XIII-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur op 26 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur (Kamerstuk 33605-XIII, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur - 33605-XIII-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur op 26 juni 2013.

Vereenvoudigde procedure onder de Biocidenverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2013 Vereenvoudigde procedure onder de Biocidenverordening - 27858-159

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij stemmingen over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (33 490) op 13 juni 2013.

BOR-notitie Verantwoordingsstukken ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 19 juni 2013 BOR-notitie Verantwoordingsstukken ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur - 2013Z12650

Besluit: De commissie stemt in met de inbreng van de rapporteur tijdens het WGO.
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over de Verantwoordingsstukken 2012 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 6 juni 2013 EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket - 2013Z11463

Besluit: Via een schriftelijke ronde inventariseren of er belangstelling bestaat voor een rapporteurschap op het Plant- en Diergezondheidspakket. Finale besluitvorming over het aanwijzen van een rapporteur zal plaatsvinden tijdens de procedurevergadering van 2 juli 2013.

EU-stafnotitie inzake het subsidiariteitsoordeel m.b.t. het Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 20 juni 2013 EU-stafnotitie - Inbreng subsidiariteitstoets plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 e.v. - 2013Z12808

Besluit: Er is ingestemd met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.
Noot: Zie agendapunt 83.

Stafnotitie voorstel toevoegen brieven aan plenair debat Intensieve veehouderij

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 14 juni 2013 Stafnotitie t.b.v. toevoegen brieven aan plenair debat Intensieve veehouderij - 2013Z12247

Besluit: De brieven zoals genoemd in de stafnotitie te betrekken bij het plenaire debat Intensieve veehouderij.

BOR-notitie onderzoek grondwaterstanden

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 18 juni 2013 BOR-notitie met voorstel voor literatuuronderzoek grondwaterstanden - 2013Z12512

Besluit: Er wordt ingestemd met het voorstel voor onderzoek betreffende grondwaterstanden, waarbij besloten is dat de literatuurstudie zich zal richten op de afgelopen 5 i.p.v. 3 jaar.

Fiche: Mededeling Groene Infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 juni 2013 Fiche: Mededeling Groene Infrastructuur - 2013Z12277

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde algemeen overleg EHS.

Evaluatie grondverkoop Daarle en nadere invulling van de financiele taakstelling van €100 miljoen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Evaluatie grondverkoop Daarle en nadere invulling van de financiele taakstelling van €100 miljoen - 29659-118

Besluit: Het algemeen overleg EHS op 2 juli 2013 wordt tot nader order uitgesteld.
Besluit: Zodra de visie over Staatsbosbeheer door de Kamer is ontvangen zal een algemeen overleg Staatsbosbeheer worden gepland waar deze brief voor geagendeerd wordt.

Beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 juni 2013 Beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer - 33576-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2014 van het ministerie van EZ.

Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 juni 2013 Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit - 2013Z13007

Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit is tot nader order uitgesteld. Deze brief wordt geagendeerd voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Financiële gevolgen van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Financiële gevolgen van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017 - 30825-194

Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit is tot nader order uitgesteld. Deze brief wordt geagendeerd voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 juni 2013 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) - 33669

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2013 om 12.00 uur.

Resultaat van het onderzoek naar export van babymelkpoeder naar China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 juni 2013 Resultaat van het onderzoek naar export van babymelkpoeder naar China - 2013Z12927

Besluit: Het algemeen overleg NVWA is tot nader order uitgesteld. Deze brief wordt geagendeerd voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.

Rapportage van de onderzoeken naar fraude met paardenvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 juni 2013 Rapportage van de onderzoeken naar fraude met paardenvlees - 2013Z12926

Besluit: Het algemeen overleg NVWA is tot nader order uitgesteld. Deze brief wordt geagendeerd voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.

Jaarverslag 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 juni 2013 Jaarverslag 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 2013Z12758

Besluit: Het algemeen overleg NVWA is tot nader order uitgesteld. Deze brief wordt geagendeerd voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.
Besluit: De staatssecretaris van EZ rappelleren op de brief over de resultaten van de gesprekken met QLL over een kwaliteitssysteem voor diertransport, die is toegezegd tijdens het AO Voedselfraude op 14 maart 2013. De brief is inmiddels ontvangen op 26 juni 2013.

Uitstelbrief visie tuinbouw en AO visie tuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 juni 2013 Uitstelbrief visie tuinbouw en AO visie tuinbouw - 2013Z12703

Besluit: Het algemeen overleg Tuinbouw wordt tot nader order uitgesteld.

Positieflijst voor te houden zoogdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 juni 2013 Positieflijst voor te houden zoogdieren - 31389-130

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 juli 2013 om 12.00 uur.

Onderzoeksrapport van Pesticide Action Network (Pan Europe)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 juni 2013 Onderzoeksrapport van Pesticide Action Network (Pan Europe) - 27858-160

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013 van 18.00 tot 23.00 uur.

Monitoring integraal duurzame stallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 juni 2013 Monitoring integraal duurzame stallen - 28286-631

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Intensieve veehouderij dat kort na het zomerreces gepland zal worden.

Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 17 juni 2013 Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Van Dekken, tot het afleggen van een werkbezoek inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte - 2013Z12294

Besluit: Het verzoek van de leden Lodders en Van Dekken tot het afleggen van een door het ministerie van EZ georganiseerd werkbezoek inzake veehouderij op 6 juli 2013 wordt niet gehonoreerd. Dit wordt overgelaten aan de individuele fracties.
Besluit: Het lid Lodders zal voor de eerstvolgende procedurevergadering een voorstel doen voor een voor het plenaire debat te organiseren rondetafelgesprek Intensieve veehouderij.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte - 28973-134

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Intensieve veehouderij dat kort na het zomerreces gepland zal worden.

Voorgenomen oprichting stichting Q-support

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2013 Voorgenomen oprichting stichting Q-support - 33666-1

Besluit: De minister VWS zal worden verzocht de commissie voor de volgende procedurevergadering nader te informeren over de honorering van bestuur en Raad van Toezicht van de stichting Q-support. Tijdens de volgende procedurevergadering zal de commissie nader besluiten over de voorhangprocedure en het al dan niet vragen van nadere inlichtingen over het voornemen tot oprichting van de stichting.

Uitstelbrief over de stand van zaken inzake de MKZ-procedures in Kootwijkerbroek en Kamperveen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Uitstelbrief over de stand van zaken inzake de MKZ-procedures in Kootwijkerbroek en Kamperveen - 27622-146

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitstelbrief commissieverzoek betreffende wet verbod op de pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie betreffende wet verbod op de pelsdierhouderij - 30826-31

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een spoedige beantwoording van de vragen omtrent de pelsdierhouderij en deze te sturen in samenhang met de vragen betreffende handhaving van naleving van het verbod op de
Noot: Zie ook het rondvraagpunt van het lid Van Gerven, agendapunt 76.

Resultaten Taskforce Voedselvertrouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 juni 2013 Resultaten Taskforce Voedselvertrouwen - 26991-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 4 september 2013 van 16.00 tot 18.00 uur.

Aanbieding van de Monitor Duurzaam Voedsel 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2013 Aanbieding van de Monitor Duurzaam Voedsel 2012 - 31532-116

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 4 september 2013 van 16.00 tot 18.00 uur.
Besluit: Afhankelijk van het tijdstip waarop de toegezegde voedselvisie naar de Kamer komt zal het lid Ouwehand een voorstel doen voor een rondetafelgesprek Voedsel.

Stand van zaken fosfaatvoerspoor 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 juni 2013 Stand van zaken fosfaatvoerspoor 2012 - 33037-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33 322).

Verzoek IVN Zuid-Holland, namens twee Junior Rangers, tot aanbieding petitie m.b.t. toekomst van educatie in de Nationale Parken voorafgaand aan algemeen overleg Natuur- en milieueducatie d.d. 3 juli 2013

Zaak: Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Zuid-Holland te Den Haag - 17 juni 2013 Verzoek IVN Zuid-Holland, namens twee Junior Rangers, tot aanbieding petitie m.b.t. toekomst van educatie in de Nationale Parken voorafgaand aan algemeen overleg Natuur- en milieueducatie d.d. 3 juli 2013 - 2013Z12704

Besluit: Het verzoek om een petitieaanbieding met betrekking tot de toekomst van educatie in de Nationale Parken honoreren en plannen voorafgaand aan het algemeen overleg Natuur- en milieueducatie op 3 juli 2013 van 12.00-14.00 uur.

Uitnodiging Stichting AAP en Eurogroup For Animals voor Europese seminar over 'positive lists and exotic pets' d.d. 10 juli 2013

Zaak: Brief derden - Stichting AAP te Almere - 18 juni 2013 Uitnodiging Stichting AAP en Eurogroup For Animals voor Europese seminar over 'positive lists and exotic pets' d.d. 10 juli 2013 - 2013Z12526

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Vooraankondiging van NPO voor uitnodiging symposium Nationaal Park Oosterschelde d.d. 9 september 2013

Zaak: Brief derden - Nationaal Park Oosterschelde (NPO) te Kapelle - 30 mei 2013 Vooraankondiging van NPO voor symposium Nationaal Park Oosterschelde d.d. 9 september 2013 - 2013Z11778

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verslag schriftelijk overleg (SO) over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) - 32615-9

Besluit: Nog voor het zomerreces afronden middels een VSO.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2013 Verslag schriftelijk overleg (SO) over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) - 2013Z12967

Besluit: Nog voor het zomerreces afronden middels een VSO.

Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 mei 2013 Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces - 2013Z09032

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van het Lid Geurts, mede namens het Lid Agnes Mulder, om het toegezegde tijdsschema van de evaluatie van de laatste Telecomveiling en het tijdsschema ter voorbereiding op de komende veiling nog voor de zomer aan de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 26 juni 2013 Verzoek van het Lid Geurts, mede namens het Lid Agnes Mulder, om het toegezegde tijdschema van de evaluatie van de laatste Telecomveiling en het tijdschema ter voorbereiding op de komende veiling nog voor de zomer aan de Kamer te zenden. - 2013Z13432

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts wordt gehonoreerd, de minister EZ zal worden verzocht nog voor het zomerreces het toegezegde tijdsschema van de evaluatie van de laatste telecomveiling en het tijdsschema met betrekking tot de komende veiling aan de Kamer te zenden.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie van de minister EZ te ontvangen op het bericht chauffeurs postNL leggen werk neer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 25 juni 2013 Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie van de minister EZ te ontvangen op het bericht chauffeurs postNL leggen werk neer - 2013Z13347

Besluit: Het voorstel van het lid Gesthuizen wordt gehonoreerd. De minister van EZ zal worden verzocht de Kamer nog voor het algemeen overleg Postmarkt d.d. 27 juni 2013 een reactie te sturen op het bericht.

Verzoek van het lid Lucas om het algemeen overleg Groene Groei op 26 juni 2013 uit te stellen tot na het zomerreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 24 juni 2013 Verzoek van het lid Lucas om het algemeen overleg Groene Groei op 26 juni 2013 uit te stellen tot na het zomerreces. - 2013Z13008

Besluit: Het verzoek van het lid Lucassen wordt gehonoreerd, het algemeen overleg zal opnieuw worden ingepland na het zomerreces.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een algemeen overleg te plannen over e-privacyvisie in de eerste week na het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 20 juni 2013 Verzoek van het lid Gesthuizen om een algemeen overleg te plannen over e-privacyvisie in de eerste week na het zomerreces - 2013Z12695

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen wordt gehonoreerd, het algemeen overleg zal plaatsvinden op 10 september 2013 van 17.00-20.00 uur met de minister EZ en de staatssecretaris V&J.

Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister van EZ te vragen de rapportage waaruit blijkt dat de gevolgen van een zware aardbeving in de Eemshaven en het Delfzijlster industriegebied naar verwachting beperkt worden, aan de commissie toe te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 14 juni 2013 Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister van EZ te vragen de rapportage waaruit blijkt dat de gevolgen van een zware aardbeving in de Eemshaven en het Delfzijlster industriegebied naar verwachting beperkt worden, aan de commissie toe te zenden. - 2013Z12204

Besluit: Het verzoek de minister te vragen om een reactie op de rapportage inzake het aardbevingsrisico voor bedrijven in de Eemsdelta wordt gehonoreerd.

Reactie op verzoek van het lid De Graaf over het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid De Graaf over het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten - 33561-3

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Wind op land d.d. donderdag 20 juni jl.

Wetgevingsrapport Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 11 juni 2013 Wetgevingsrapport Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622) - 2013Z11874

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622) op 18 juni 2013

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juni 2013 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013 - 21501-30-311

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013 op 16 juli 2013.

Werkbezoek commissie EZ aan Duitsland

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 20 juni 2013 Werkbezoek commissie EZ aan Duitsland - 2013Z12768

Besluit: Een werkbezoek aan Duitsland op het terrein van Innovatie zal gepland worden in de periode dat ook de Grüne Woche plaatsvindt (januari 2014, rond week 4). Indien de commissie op een later moment besluit deel te nemen aan de Grüne Woche zullen beide bezoeken gecombineerd worden.

Kabinetsreactie op rapport 2012 van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en kabinetsreactie op onderzoek SEO naar het Nederlandse stelsel van corporate governance en monitoring

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juni 2013 Kabinetsreactie op rapport 2012 van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en kabinetsreactie op onderzoek SEO naar het Nederlandse stelsel van corporate governance en monitoring - 31083-46

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Monitoring Commissie Corporate Governance Code met de minister van Economische Zaken, te plannen na het zomerreces.

Aanbieding van het Strategisch Meerjarenprogramma 2014-2018 van het CBS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Aanbieding van het Strategisch Meerjarenprogramma 2014-2018 van het CBS - 33400-XIII-142

Besluit: Het CBS verzoeken het Strategisch Meerjarenprogramma toe te lichten tijdens een gesprek met de commissie, te plannen na het zomerreces.

Cohesiebeleid 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2013 Voortgang van de onderhandelingen betreffende het Cohesiebeleid 2014-2020 - 21501-08-470

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Cohesiebeleid 2014-2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO - 21501-08-461

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) - 33656

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2013 te 16.00 uur.

Bekrachtiging initiatiefvoorstel van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2013 Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen - 32412-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Groenboek ‘betreffende de verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2013 Aanbieding Groenboek ‘betreffende de verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen’ - 22112-1634

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg op 16 juli 2013 over de Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013.

Fiche inzake Verordening Europese milieu-economische rekeningen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 juni 2013 Fiche inzake Verordening Europese milieu-economische rekeningen - 22112-1632

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg op 16 juli 2013 over de Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013.

Reactie op Gezondheidsraadsadvies ‘Blik op Brussel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2013 Reactie op Gezondheidsraadsadvies ‘Blik op Brussel’ - 21501-31-312

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg op 16 juli 2013 over de Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013.

Reactie op het voornemen van de Belgische overheid om de kerncentrales in Doel en Tihange weer op te starten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Reactie op het voornemen van de Belgische overheid om de kerncentrales in Doel en Tihange weer op te starten - 32645-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Europese 'peer review' van de Nationale Actieplannen ter implementatie van post-Fukushima maatregelen voor verdere vergroting van de nucleaire veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Europese 'peer review' van de Nationale Actieplannen ter implementatie van post-Fukushima maatregelen voor verdere vergroting van de nucleaire veiligheid - 32645-54

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg energie.

Verslag schriftelijk overleg inzake het besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor - 33626-2

Besluit: De commissie constateert dat de nadere inlichtingen door de minister van Economische Zaken genoegzaam zijn beantwoord en zal dit, ter plenaire afdoening, overbrengen aan de Voorzitter van de Kamer.

Inwerkingtreding Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2013 Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet) - 29048-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake Mededeling energietechnologieën en innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 juni 2013 Fiche inzake Mededeling energietechnologieën en innovatie - 22112-1633

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg t.b.v de Informele Energieraad op 19 en 20 september as. waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 10 september 2013 om 12.00 uur.

Verzoek GBB tot aanbieding fotoboek van de mensen achter de aardbevingsschade d.d. 2 juli 2013

Zaak: Brief derden - Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) te Middelstum - 12 juni 2013 Verzoek GBB tot aanbieding fotoboek van de mensen achter de aardbevingsschade d.d. 2 juli 2013 - 2013Z12080

Besluit: Honoreren van het verzoek tot een petitieaanbieding op dinsdag 2 juli a.s.

Verzoek Ambassade van de Republiek Kroatië, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over samenwerking met comité van toerisme van het Kroatisch parlement d.d. 3 of 4 juli 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek Kroatië (NL) te Den Haag - 10 juni 2013 Verzoek Ambassade van de Republiek Kroatië, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over samenwerking met comité van toerisme van het Kroatisch parlement d.d. 3 of 4 juli 2013 - 2013Z12062

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Uw voorzitter is verhinderd om op de gevraagde data aan het gesprek deel te nemen.

Uitnodiging KNAW voor minisymposium "De waarde van economisch onderzoek voor het maken van beleid" d.d. 14 juni 2013

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 4 juni 2013 Uitnodiging KNAW voor minisymposium "De waarde van economisch onderzoek voor het maken van beleid" d.d. 14 juni 2013 - 2013Z12009

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.