Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04481
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c877828e-6fda-4142-86bb-986312bac7e9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2011%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32372, 32201, 29675, 28286, 29659, 30862, 32670, 33037, 30826, 33490, 29683, 33605, 33493, 31574, 33501, 27926, 29502, 32637, 22112, 32761, 21501, 32813

Inhoud


Verzoek van het lid Jacobi een bijzondere procedure te beleggen, waarbij de filmers van de film "De Nieuwe Wildernis" een voorvertoning verzorgen in de Tweede Kamer waarna er discussie zal plaatsvinden over natuur-educatie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 11 juni 2013 Verzoek van het lid Jacobi een bijzondere procedure te beleggen, waarbij de filmers van de film "De Nieuwe Wildernis" een voorvertoning verzorgen in de Tweede Kamer waarna er discussie zal plaatsvinden over natuur-educatie. - 2013Z11851

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi zal via een schriftelijke ronde ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verzoek van de leden Dijkgraaf en Geurts met het verzoek het BOR aanvullend onderzoek te laten doen naar de wijze waarop grondwaterstanden worden gemeten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 11 juni 2013 Verzoek van de leden Dijkgraaf en Geurts met het verzoek het BOR aanvullend onderzoek te laten doen naar de wijze waarop grondwaterstanden worden gemeten. - 2013Z11879

Besluit: Het BOR zal verzocht worden een korte stafnotitie op te stellen over de opzet en tijdpad van deze onderzoeksvraag, welke geagendeerd zal worden voor de procedurevergadering op 25 juni 2013.

Verzoek van het lid Ouwehand om een brief te vragen aan de staatssecretaris van EZ inzake haar voornemen om de doorvoer van walvisvlees door de haven van Rotterdam te weren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 juni 2013 Verzoek van het lid Ouwehand om een brief te vragen aan de staatssecretaris van EZ inzake haar voornemen om de doorvoer van walvisvlees door de haven van Rotterdam te weren. - 2013Z11757

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand zal via een schriftelijke ronde ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verzoek tot uitstel van het debat over de financiering van megastallen in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 juni 2013 Verzoek tot uitstel van het debat over de financiering van megastallen in het buitenland - 2013Z11151

Besluit: Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2013 is het dertigledendebat omgezet in een plenair debat Intensieve veehouderij, te voeren na het zomerreces 2013.

Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Bijensterfte over oa gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit (KRW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Bijensterfte over oa gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit (KRW) - 32372-97

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Bijensterfte op 4 juni 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-97

EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 6 juni 2013 EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket - 2013Z11463

Besluit: Het voorstel om de EU-stafnotitie te bespreken wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stafnotitie betreffende het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 4 juni 2013 Notaoverleg Duurzame gewasbescherming - 2013Z11120

Besluit: Het voorstel om in te stemmen met het toevoegen van een aantal brieven aan het notaoverleg Duurzame gewasbescherming en instemmen met de voorgestelde spreektijden wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stafnotitie ten behoeve van het toevoegen van de TEEB-studies aan het AO Biodiversiteit.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 3 juni 2013 TEEB-studies agenderen voor AO Biodiversiteit op 3 juli 2013 - 2013Z11007

Besluit: Het voorstel om in te stemmen met het toevoegen van de TEEB-studies aan het AO Biodiversiteit op 3 juli 2013 wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Europees Visserijfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juni 2013 Europees Visserijfonds - 2013Z11379

Besluit: Het voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 van 15.00-17.30 uur wordt via een schriftelijke ronde ter besluitvorming voorgelegd.

Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-63

Besluit: Het voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni 2013 van 10.30-13.00 uur wordt via een schriftelijke ronde ter besluitvorming voorgelegd.

Beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 juni 2013 Beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer - 2013Z11540

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 mei 2013 Voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan - 29675-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 juli 2013 van 18.00-22.00 uur.

Reactie op de foto van een gezenderde zeehond bij de Brouwersdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 mei 2013 Reactie op de foto van een gezenderde zeehond bij de Brouwersdam - 28286-630

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 juli 2013 van 18.00-22.00 uur.

Grondverkoop Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 mei 2013 Grondverkoop Staatsbosbeheer - 29659-117

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal verzocht worden de Kamer uiterlijk 19 juni 2013 te informeren wanneer de evaluatie afgerond is en naar de Kamer gestuurd zal worden.

Reactie op verzoek commissie over de Westerschelde en infractieprocedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Westerschelde en infractieprocedure - 30862-92

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op op 19 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Nadere duiding van de motie Geurts c.s. (Kamerstuk 33037, nr. 62) met betrekking tot het aanwijzen van Natura 2000-gebieden in relatie tot haalbaarheid en betaalbaarheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2013 Nadere duiding van de motie Geurts c.s. (Kamerstuk 33037, nr. 62) met betrekking tot het aanwijzen van Natura 2000-gebieden in relatie tot haalbaarheid en betaalbaarheid - 32670-73

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 19 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 juni 2013 Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector - 2013Z11653

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden geïnformeerd dat de Kamer deze brief beschouwd als een voorhang en zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze brief naar voldoening met de Kamer is besproken.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 19 juni 2013 om 12.00 uur.
Noot: Uit artikel 10.10 van de Wet dieren ziet toe op de volgende voorhang bepaling: De voordracht voor een vast te stellen algemene maatregel van bestuur voor zover het betreft een voordracht voor een maatregel mede met of met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Afschrift van de reactie aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de opvang van inheemse dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2013 Afschrift van de reactie aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de opvang van inheemse dieren - 2013Z10977

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Zorg voor niet gehouden dieren.

Reactie op de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkgraaf over een onderzoek naar monopolisering in de Nederlandse veredelingssector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juni 2013 Reactie op de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkgraaf over een onderzoek naar monopolisering in de Nederlandse veredelingssector - 2013Z11331

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wijziging Rijksoctrooiwet (in verband met de invoering van een beperkte kwekersvrijstelling) (Kamerstuk 33 365).

Noodvaccinatie tegen besmettelijke dierziekten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juni 2013 Noodvaccinatie tegen besmettelijke dierziekten - 2013Z11139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni 2013 van 10.30-13.00 uur.

Verslag van de Informele Landbouwraad van 26 mei tot en met 28 mei 2013 en over de beschikbaarheid van babyvoeding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juni 2013 Verslag van de Informele Landbouwraad van 26 mei tot en met 28 mei 2013 en over de beschikbaarheid van babyvoeding - 2013Z11135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni 2013 van 10.30-13.00 uur.

Uitbraak vogelgriep in Leusden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juni 2013 Uitbraak vogelgriep in Leusden - 2013Z11060

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni 2013 van 10.30-13.00 uur.

Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 7 juni 2013 Verzoek van het lid Dijkgraaf om de staatssecretaris vragen voor te leggen inzake Review Ammoniakonderzoek - 2013Z11609

Besluit: Deze vragen zullen betrokken worden bij het schriftelijk overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren - 33037-65

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juni 2013 om 14.00 uur.

Niet publiceren mededelingen vergunningen Wet op de Dierproeven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juni 2013 Niet publiceren mededelingen vergunningen Wet op de Dierproeven - 2013Z11130

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Reactie op verzoek commissie betreffende de pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 mei 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de pelsdierhouderij - 30826-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-30

Verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden (33490)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 mei 2013 Verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden - 33490-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33490-9

Onderzoek Consumentenbond naar ESBL in rundvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 mei 2013 Onderzoek Consumentenbond naar ESBL in rundvlees - 29683-165

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibiotica met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Uitnodiging Commissievoorzitter voor haringproeverij in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort d.d. 19 juni 2013

Zaak: Brief derden - Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag - 4 juni 2013 Uitnodiging Internationaal Perscentrum Nieuwspoort voor haringproeverij in Nieuwspoort d.d. 19 juni 2013 - 2013Z11181

Besluit: Ter informatie.

Uitnodiging Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer voor het bijwonen van de 104e Landbouwtentoonstelling Opmeer d.d. 5 augustus 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer te Spanbroek - 4 juni 2013 Uitnodiging Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer voor het bijwonen van de 104e Landbouwtentoonstelling Opmeer d.d. 5 augustus 2013 - 2013Z11118

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 21 en 22 juli 2013

Zaak: Brief derden - Seimas of the Republic of Lithuania te Brussels - 29 mei 2013 Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 21 en 22 juli 2013 - 2013Z11040

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 mei 2013 Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces - 2013Z09032

Besluit: Ter informatie.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij de wetgevingsoverleggen over de verantwoordingsstukken 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-13

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-F

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 13 juni 2013 om 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 13 juni 2013 om 14.00 uur.

Verzoek van het lid Ziengs om het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk uit te stellen tot na het zomerreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 11 juni 2013 Verzoek van het lid Ziengs om het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk uit te stellen tot na het zomerreces. - 2013Z11814

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk uit te stellen tot na het zomerreces wordt gehonoreerd en zal plaatsvinden op 12 september 2013 van 14.00 - 16.30 uur.

Verzoek van het lid Van Tongeren de minister van Economische Zaken te verzoeken te reageren op de motie van de provincie Zeeland inzake de kerncentrale Borssele.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 12 juni 2013 Verzoek van het lid Van Tongeren de minister van Economische Zaken te verzoeken te reageren op de motie van de provincie Zeeland inzake de kerncentrale Borssele. - 2013Z11923

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister te verzoeken een reactie te geven op de motie van de provincie Zeeland inzake de kerncentrale Borssele.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33605-XIII, nr, 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 - 33605-XIII-11

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie - 33605-XIII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie - 33605-XIII-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33605-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie - 33605-XIII-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 12 juni 2013 van 16.00 tot 18.30 uur.

Reactie op verzoek commissie om een reactie over het NOS-bericht ‘Crisis raakt winkels NL harder’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Reactie op verzoek commissie om een reactie over het NOS-bericht ‘Crisis raakt winkels NL harder’ - 2013Z11450

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 3013.

Uitvoerings- en handhavingstoets op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (33493, nr. 7)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2013 Uitvoerings- en handhavingstoets op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet - 33493-23

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Wijziging van de Electriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (33493) op 3 juni 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33493-23

Toezegging AO Uitkoopregeling hoogspanningslijnen over de wijze waarop gemeenten gebonden zijn aan de norm van 0,4 microtesla

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2013 Uitkoopregeling hoogspanningslijnen over de wijze waarop gemeenten gebonden zijn aan de norm van 0,4 microtesla - 31574-34

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Uitkoopregeling Hoogspanningslijnen d.d. 29 mei 2013.

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33501-10

Besluit: Reeds via een e-mailprocedure besloten de nota te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33501-10

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2012 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht - 33501

Besluit: Reeds via een e-mailprocedure besloten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling, zo mogelijk voor het zomerreces.

BOR-notitie Jaarverslag 2012 ministerie van Economische zaken, onderdeel Economie en Innovatie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 5 juni 2013 BOR-notitie Jaarverslag 2012 ministerie van Economische zaken, onderdeel Economie en Innovatie - 2013Z11348

Besluit: De rapporteur (het lid Ziengs) licht zijn inbreng tijdens het WGO kort toe waarna de commissie instemt met zijn inbreng.
Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie Economische Zaken onderdeel Economie en Innovatie op 12 juni

Beantwoording vragen commissie over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) (Kamerstuk 32 615, nr. 8)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) (Kamerstuk 32 615, nr. 8) - 2013Z11816

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 18 juni a.s. om 14.00 uur.

Uitkomsten van de analyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de horecabiermarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2013 Uitkomsten van de analyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de horecabiermarkt - 2013Z11604

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelspraktijken, te plannen na het zomerreces.

Hoogte van de boete wanneer een VvE zich niet inschrijft in Handelsregister

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 mei 2013 Hoogte van de boete wanneer een VvE zich niet inschrijft in Handelsregister - 27926-200

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk.
Noot: Zie ook besluitvorming bij agendapunt 30 over uitstel van het AO Ondernemen en regeldruk.

Toekomstvisie op de Nederlandse postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2013 Toekomstvisie op de Nederlandse postmarkt - 29502-110

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni a.s. van 19.00 tot 21.30 uur.

Evaluatie van Syntens voor de periode 2007-2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2013 Evaluatie van Syntens voor de periode 2007-2011 - 32637-58

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553)

Fiche: richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Fiche: richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid - 22112-1624

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 16 juli a.s. over de Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013

Kabinetsvisie op e-privacy: op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2013 Kabinetsvisie op e-privacy: op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen - 32761-49

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Telecommunicatie en Digitale agenda.

Stand van zaken SER-traject naar een Energieakkoord voor duurzame groei

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013 Stand van zaken SER-traject naar een Energieakkoord voor duurzame groei - 2013Z11472

Besluit: Toevoegen aan het algemeen overleg Energiewende van donderdag 13 juni a.s. dat daartoe met één uur wordt verlengd (10-14 uur) en wordt opgedeeld in twee blokken zodat de brief over het SER-traject naar een Energieakkoord in een afzonderlijk blok wordt behandeld.
Besluit: Indien mogelijk zal nog voor het zomerreces een besloten gesprek plaatsvinden met in elk geval de voorzitter van de SER over de voortgang van het energieakkoord. Indien blijkt dat dit gesprek niet voor het zomerreces kan plaatsvinden, zal dit punt opnieuw aan de orde komen tijdens de procedurevergadering van 25 juni as.
Besluit: Voor de procedurevergadering van 25 juni a.s. zal tevens worden geagendeerd de wenselijkheid en mogelijkheid van een overleg over het SER energieakkoord, te houden direct na het zomerreces. Daarbij wordt ook aan de orde gesteld de mogelijkheid van een aan dit overleg voorafgaande technische briefing, zoals aangeboden door de minister van Economische Zaken in zijn brief.
Noot: Tijdens de Regeling van Werkzamheden van dinsdag 11 juni jl. is een dertigleden debat gehonoreerd, te houden direct na het zomerreces, over het SER energieakkoord.

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven over energiebesparing in een oogopslag

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 juni 2013 Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven over energiebesparing in een oogopslag - 33649

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht deze initiatiefnota mee te nemen in haar reactie op het (nog te verschijnen) SER energie-akkoord.

Verklaring van geen bezwaar reparatie en opstart Hoge Fluxreactor te Petten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juni 2013 Verklaring van geen bezwaar reparatie en opstart Hoge Fluxreactor te Petten - 2013Z11153

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 juni 2013 om 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Energieraad 7 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over de Energieraad - 21501-33-424

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de hoofdvragen die in het rondetafelgesprek over de Energiewende in Duitsland centraal stonden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2013 Reactie op de hoofdvragen die in het rondetafelgesprek over de Energiewende in Duitsland centraal stonden - 32813-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energiewende op 13 juni 2013 van 10 tot 13 uur.

Verzoek BKB - Het Campagnebureau, namens TVM verzekering, tot aanbieding onderzoeksrapport aan de commissievoorzitter m.b.t. de toekomst van de transportsector d.d. 22 juni 2013

Zaak: Brief derden - BKB - Het Campagnebureau te Amsterdam - 29 mei 2013 Verzoek BKB - Het Campagnebureau, namens TVM verzekering, tot aanbieding onderzoeksrapport m.b.t. de toekomst van de transportsector d.d. 22 juni 2013 - 2013Z11386

Besluit: Ter informatie.
Noot: De voorzitter zal namens de commissie het onderzoeksrapport in ontvangst nemen.

Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Communicatie, Onderwijs en Vervoer d.d. 16 en 17 juni 2013

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussel - 24 april 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Communicatie, Onderwijs en Vervoer d.d. 16 en 17 juni 2013 - 2013Z09190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Provincie Limburg om technische briefing te geven over initiatief O-PAC

Zaak: Brief derden - Provincie Limburg te Maastricht - 27 mei 2013 Verzoek Provincie Limburg om technische briefing te geven over initiatief O-PAC - 2013Z10954

Besluit: Via een e-mailprocedure zal worden geinventariseerd of minimaal vijf leden kunnen deelnemen aan een besloten technische briefing, bij voorkeur te houden voor het zomerreces. Indien dit niet lukt, zal in overleg met de provincie naar een datum na het zomerreces worden gezocht.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor bijeenkomst "Toekomstbestendig ondernemen" d.d. 18 juni 2013

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 3 juni 2013 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor bijeenkomst "Toekomstbestendig ondernemen" d.d. 18 juni 2013 - 2013Z11424

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.