Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04480
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cf873f11-a75d-4aaa-9b9e-dc7f851808c5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2028%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 33037, 29664, 32201, 28286, 28286, 32670, 32670, 28286, 31532, 21501, 29628, 28286, 27858, 29446, 32627, 26991, 26991, 31532, 31532, 21501, 31574, 21501, 21501, 21501, 21501, 31239, 21501, 24095, 24095, 33634, 32637, 22112, 22112, 31239, 25422, 29023

Inhoud


Verzoek van het lid Jacobi om instemming voor een tweede spreker aan tafel van één organisatie t.b.v. het rondetafelgesprek Verbetering van het toezicht in de natuur op 29 mei 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 24 mei 2013 Verzoek van het lid Jacobi om instemming voor een tweede spreker aan tafel van één organisatie t.b.v. het rondetafelgesprek Verbetering van de toezicht in de natuur op 29 mei 2013. - 2013Z10192

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om een tweede spreker namens dezelfde organisatie uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Verbetering van het toezicht in de natuur op 29 mei 2013.

Verzoek van het lid Lodders inzake de Wet pelsdierhouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 29 mei 2013 Verzoek van het lid Lodders inzake de Wet pelsdierhouderij - 2013Z10637

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om betreffende de ministriële regelingen zoals opgenomen in de Wet verbod op de pelsdierhouderij een tijdpad naar de Kamer te sturen wanneer de regelingen gereed zijn en naar de Kamer gestuurd worden en wie er ten behoeve van de regelingen geconsulteerd worden.

Verzoek van het lid Lodders een rondetafelgesprek te organiseren over Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 23 mei 2013 Verzoek van het lid Lodders een rondetafelesprek te organiseren over Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ - 2013Z10103

Besluit: Er is voldoende steun voor het voeren van een rondetafelgesprek Tweede nota duurzame gewasbescherming welke plaats zal vinden op 19 juni 2013 van 14.30 tot 16.30 uur.
Besluit: Via een schriftelijke ronde worden suggesties voor genodigden geïnventariseerd waarna de resultaten van de inventarisatie tijdens een eerstvolgende procedurevergadering ter finale besluitvorming worden voorgelegd.
Noot: Omdat de datum van 13 juni 2013 zoals in het oorspronkelijke verzoek stond voor agendatechnische problemen zorgde is voor een alternatieve datum gekozen.

Verzoek van het lid Geurts om een reactie te vragen op het bericht dat gemeenten geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de meeuwenoverlast.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 23 mei 2013 Verzoek van het lid Geurts om een reactie te vragen op het bericht dat gemeenten geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de meeuwenoverlast. - 2013Z10097

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts is gehonoreerd om de staatssecretaris EZ om een reactie te vragen op het bericht dat gemeenten geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de meeuwenoverlast.

Nieuwe agendapunten Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 mei 2013 Nieuwe agendapunten Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 - 21501-32-706

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 26-28 mei 2013 op 16 mei 2013.

Beantwoording vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 13-14 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 13-14 mei 2013 - 21501-32-705

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad van 26-28 mei 2013 op 16 mei 2013.

Inzet vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Inzet vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-63

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum is gesteld op 22 mei 2013 om 12.00 uur.

Reactie op het besluit van de provincie Gelderland over vervroegd afschot van edelherten op de Veluwe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2013 Reactie op het besluit van de provincie Gelderland over vervroegd afschot van edelherten op de Veluwe - 2013Z10079

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VSO Wildbeheer op 23 mei 2013.

Onderwerpen rapporteur en spreektijden WGO Landbouw & Natuur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 23 mei 2013 Notitie staf commissie: Onderwerpen rapporteur en spreektijden WGO Landbouw en Natuur - 2013Z10123

Besluit: De commissie stemt in met de onderwerpen waarover de rapporteur zal spreken tijdens het Wetgevingsoverleg en met het voorstel voor de verdeling van spreektijden, met uitzondering van de spreektijd voor D66 die 6 minuten zal bedragen.

Visserij met krabbenkorven in Westerschelde, Voordelta en Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Visserij met krabbenkorven in Westerschelde, Voordelta en Waddenzee - 29664-109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 van 15.00-17.30 uur.

Uitvoering motie Bosman ‘Herberekening streefbeeld paling ‘ (Kamerstuk 32 201, nr.54)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Uitvoering motie Bosman ‘Herberekening streefbeeld paling ‘ (Kamerstuk 32 201, nr.54) - 32201-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni van 15:00-17:30 uur.

Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2013 Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur - 2013Z10082

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EHS op 12 juni 2013 van 12.30 tot 15.30 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de voor het voorjaar toegezegde hoofdlijnennotitie EHS ruim voor het algemeen overleg EHS op 12 juni a.s. aan de Kamer aan te bieden en haar reactie op dit verzoek uiterlijk dinsdag 4 juni om 14.00 uur aan de Kamer te sturen.

RDA-zienswijze 'Zorgplicht Natuurlijk Gewogen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 januari 2013 Aanbieding RDA-zienswijze 'Zorgplicht Natuurlijk Gewogen' - 28286-611

Besluit: Agenderen voor een t.z.t te plannen algemeen overleg Zorg voor niet gehouden dieren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 RDA-zienswijze 'Zorgplicht Natuurlijk Gewogen' - 28286-629

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Zorg voor niet gehouden dieren.

Voortgang met betrekking tot de aanwijzingsbesluiten Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Voortgang met betrekking tot de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 - 32670-71

Besluit: Agenderen voor het opnieuw voor het zomerreces in te plannen algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 2 juli 2013, van 19.00 tot 22.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 55.

Reactie op artikel uit Elsevier over het Europees natuurbeleid Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Reactie op artikel uit Elsevier over het Europees natuurbeleid Natura 2000 - 32670-72

Besluit: Agenderen voor het opnieuw voor het zomerreces in te plannen algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 2 juli 2013, van 19.00 tot 22.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ is op 15 mei jl. verzocht om uiterlijk 4 juni a.s. een stand van zakenbrief naar de Kamer te sturen betreffende de Westerschelde en de infractieprocedure waarbij tevens wordt verzocht om een afschrift van de internationale correspondentie die hierover is gevoerd. Indien deze brief niet is ontvangen op 4 juni zal een rappel uitgaan.
Noot: Zie ook agendapunt 55.

Aanbieding van de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDa) getiteld Richtsnoer ganzendoden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Aanbieding van de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDa) getiteld Richtsnoer ganzendoden - 28286-627

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ganzenbeleid op 20 juni 2013 van 12.30 tot 14.30 uur.

Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 mei 2013 Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 - 2013Z10084

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op 6 juni 2013 van 11.00 tot 14.00 uur.

Aanbieding Monitor “Voedselverspilling in Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 mei 2013 Aanbieding Monitor “Voedselverspilling in Nederland” - 31532-115

Besluit: Agenderen voor een kort na het zomerreces te plannen algemeen overleg Voedsel.

Verslag schriftelijk overleg over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 - 21501-32-711

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni 2013 om 10.30-13.00 uur.

Uitstel kabinetsreactie op het nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Uitstel kabinetsreactie op het nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie" - 29628-394

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de wettelijke opvangplicht voor gemeente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2013 Reactie op verzoek commissie over de wettelijke opvangplicht voor gemeente - 28286-628

Besluit: Betrekken bij de besluitvorming rond de nota Dierenwelzijn.

EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 22 mei 2013 EU-stafnotitie: behandelvoorstel plant- en diergezondheidspakket - 2013Z10035

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 mei 2013 EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 - 2013Z09389

Besluit: Besloten is het EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 prioritair te verklaren.
Besluit: Besloten is de regering te verzoeken om een versneld BNC-fiche uiterlijk 14 juni a.s. naar de Kamer te sturen.
Besluit: Besloten is om een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel.
Besluit: Besloten is om een subsidiariteitstoets uit te voeren.
Besluit: Besloten is het voor de afwikkeling van het behandelvoorbehoud noodzakelijke specifieke algemeen overleg te plannen op 11 september 2013 van 14.30-15.30 uur, direct voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 15.30-18.00 uur.
Besluit: Besloten is om een technische briefing (videoconferentie) door de Europese Commissie te organiseren op 4 juni 2013 van 17.15-18.15 uur.
Besluit: Besloten is om in de loop van het onderhandelingsproces een (video)overleg te voeren met de nog aan te wijzen rapporteur van het Europees Parlement.
Besluit: Voor de volgende procedurevergadering wordt een stafnotitie opgesteld waarin de mogelijkheden voor het aanstellen van een rapporteur op dit dossier uiteengezet worden.

Aanbieding Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 mei 2013 Aanbieding Nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ - 27858-146

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg Duurzame gewasbescherming. Dit notaoverleg kan plaatsvinden op maandag 1 juli 2013 van 18.00 tot 23.00 uur met zowel de staatssecretaris van EZ als de staatssecretaris van I&M.
Noot: Zie ook het rondvraagpunt van het lid Lodders, agendapunt 62.

Aanbieding van het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 mei 2013 Aanbieding van het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening - 29446-85

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur inzake het Jaarverslag 2012 van het ministerie van EZ op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Reactie te geven op het artikel “Rabobank: kansen vernieuwing glas”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Reactie te geven op het artikel “Rabobank: kansen vernieuwing glas” - 32627-12

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Tuinbouw op 3 juli a.s. van 15.00-17.00 uur.

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over honden- en kattenvlees in gehaktballetjes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2013 Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over honden- en kattenvlees in gehaktballetjes - 26991-359

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 27 juni 2013 van 11.30-14.30 uur.

Voortgangsrapportage van de onderzoeken over paardenvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Voortgangsrapportage van de onderzoeken over paardenvlees - 26991-358

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 27 juni 2013 van 11.30-14.30 uur.

Beschikbaarheid van babymelkpoeder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Beschikbaarheid van babymelkpoeder - 31532-114

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 27 juni 2013 om 11.30-14.30 uur.

Beschikbaarheid babymelkpoeder in Nederlandse detailhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 mei 2013 Beschikbaarheid babymelkpoeder in Nederlandse detailhandel - 31532-113

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 27 juni 2013 om 11.30-14.30 uur.

Uitnodiging Stichting AAP voor opening Europese primatenhal en quarantaine d.d. 10 juli 2013

Zaak: Brief derden - Stichting AAP te Almere - 14 mei 2013 Uitnodiging Stichting AAP voor opening Europese primatenhal en quarantaine d.d. 10 juli 2013 - 2013Z09992

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek om de petitieaanbieding "Teken voor een verantwoord bijtincident" door de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en Gedragscentrum Lelystad, niet plaats te laten vinden op 28 mei 2013, maar uit te stellen naar dinsdag 4 juni 2013.

Zaak: Brief derden - Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden te Amsterdam - 22 mei 2013 Verzoek Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en Gedragscentrum Lelystad om petitieaanbieding 'Teken voor een verantwoord bijtincidentenbeleid' te verzetten naar 4 juni 2013 - 2013Z09976

Besluit: Het verzoek van de aanvragers is honoreerd om de petitieaanbieding te verplaatsen naar dinsdag 4 juni a.s.

Uitnodiging Ctgb voor relatiedag m.b.t. hoe het college zijn werk doet d.d. 11 juni 2013

Zaak: Brief derden - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te Wageningen - 14 mei 2013 Uitnodiging Ctgb voor relatiedag m.b.t. hoe het college zijn werk doet d.d. 11 juni 2013 - 2013Z09276

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 mei 2013 Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces - 2013Z09032

Besluit: Ter informatie; de voorzitter wijst op de vele tot aan het zomerreces geplande commissieactiviteiten en roept leden op om bij een verzoek tot nieuwe commissieactiviteiten eerst te bezien of kan worden aangesloten bij een reeds geplande activiteit dan wel te bezien of reeds geplande activiteiten kunnen worden uitgesteld tot na het zomerreces.

Cohesiebeleid 2014-2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 22 mei 2013 EU-stafnotitie: extra informatie cohesiebeleid - 2013Z09997

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013 Cohesiebeleid 2014-2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO - 21501-08-461

Besluit: De staatssecretaris EZ zal worden verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering een brief sturen met de laatste stand van zaken in de onderhandelingen over het cohesiebeleid en daarmee de afspraken uit het behandelvoorbehoud gestand te doen.

Verzoek van het lid Jan Vos de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op berichten in de media over de kerncentrales in België

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 29 mei 2013 Verzoek van het lid vos de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op berichten in de media over de kerncentrales in België - 2013Z10638

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de minister een reactie te vragen op het voornemen van België om de kerncentrales in Doel en Tihange weer op te starten.

380 kV verbinding Doetinchem-Wesel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 mei 2013 380 kV verbinding Doetinchem-Wesel - 31574-30

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Uitkoopregeling hoogspanningslijnen op 22 mei 2013.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen die op 2 en 3 mei plaatsvond in Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2013 Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen die op 2 en 3 mei plaatsvond in Dublin - 21501-30-309

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Concurrentieraad d.d. 29-30 mei 2013 op 21 mei 2013.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2013 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013 - 21501-30-308

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Concurrentieraad d.d. 29-30 mei 2013 op 21 mei 2013.

Verslag van de Informele Energieraad van 23 en 24 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2013 Verslag van de Informele Energieraad van 23 en 24 april 2013 - 21501-33-420

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad d.d. 6 juni 2013 op 28 mei 2013 om 16.00 uur.

Geannoteerde agenda Energieraad 7 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2013 Geannoteerde agenda Energieraad 7 juni 2013 - 21501-33-421

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad d.d. 6 juni 2013 op 28 mei 2013 om 16.00 uur.

Beantwoording openstaande vragen uit het verzamel Algemeen Overleg Energie van 24 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 mei 2013 Beantwoording openstaande vragen uit het verzamel Algemeen Overleg Energie van 24 april 2013 - 31239-166

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Energie d.d. 15 mei jl.

Geannoteerde agenda Telecomraad 6 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2013 Geannoteerde agenda Telecomraad 6 juni 2013 - 21501-33-422

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 - 19.30 uur.

Compensatie bij storingen in de telecomsector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2013 Compensatie bij storingen in de telecomsector - 24095-345

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Consultatie cookiebepaling en beantwoording vragen over de reclame-inkomsten van de publieke omroep en over de wijze waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 mei 2013 Consultatie cookiebepaling en beantwoording vragen over de reclame-inkomsten van de publieke omroep en over de wijze waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) - 24095-344

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Resultaten van de evaluatie van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2013 Resultaten van de evaluatie van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten - 33634-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Onderwerpen rapporteur en spreektijden WGO Economie en Innovatie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 23 mei 2013 Notitie staf commissie - onderwerpen rapporteur en spreektijden WGO Economie en Innovatie. - 2013Z10061

Besluit: De commissie stemt in met de benoeming van het lid Ziengs (VVD) als rapporteur in plaats van het lid Leegte (VVD). De commissie stemt in met de onderwerpen waarover de rapporteur zal spreken tijdens het Wetgevingsoverleg en met het voorstel voor de verdeling van spreektijden, met uitzondering van de spreektijd voor D66 die 6 minuten zal bedragen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 mei 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013 - 2013Z10078

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het AO kredietmarkt d.d. 20 maart 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 27 maart 2013 Voorstel Verhoeven (D66) - Maak particulieren doorgroei-investeringen (fiscaal) aantrekkelijk - 2013Z06103

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de rapportage bedrijfsfinanciering waarin de kabinetsreactie op het voorstel van het lid Verhoeven wordt opgenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 mei 2013 Stand van zaken toezeggingen gedaan tijdens het AO kredietmarkt d.d. 20 maart 2013 - 2013Z09801

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Instellen Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 mei 2013 Instellen Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke sector - 2013Z09354

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 27 juni 2013 van 15.00 tot 17.30 uur.

Nationaal Techniekpact 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 mei 2013 Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-57

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Nationaal Techniekpact, te houden na het zomerreces met een duur van drie uur en met de ministers EZ en OCW.

Fiche inzake Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 mei 2013 Fiche inzake Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn - 22112-1618

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 16 juli 2013 om 12.00 uur t.b.v. Informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013.

Afschrift kabinetsreactie groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2013 Afschrift kabinetsreactie groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa - 22112-1611

Besluit: Tezamen met de nog te ontvangen brief over de biermarkt agenderen voor een algemeen overleg Handelspraktijken, te plannen na het zomerreces.

Programmavoorstel rondetafelgesprek over de mogelijkheden van Geothermie in Nederland

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 23 mei 2013 Stafnotitie over de mogelijkheden van Geothermie in Nederland - 2013Z10091

Besluit: Het programma en de definitieve lijst van genodigden worden vastgesteld. Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 26 juni 2013 van 10 tot 13 uur.

Leveranciersverplichting hernieuwbare energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2013 Leveranciersverplichting hernieuwbare energie - 31239-170

Besluit: Tezamen met het nog te ontvangen onderzoek naar een kolenbelasting agenderen voor een algemeen overleg energie, te plannen nadat het SER-akkoord inzake energie is gepresenteerd.
Noot: Het onderzoek naar een kolenbelasting zal voor het zomerreces aan de Kamer worden aangeboden.

Conclusie Kernfysische Dienst naar aanleiding van metingen aan het reactorvat van de Kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 mei 2013 Conclusie Kernfysische Dienst naar aanleiding van metingen aan het reactorvat van de Kerncentrale Borssele - 25422-101

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg energie (zie ook onderstaand besluit).

Stand van zaken voorstel tot opstellen van een eenvoudige energierekening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2013 Stand van zaken voorstel tot opstellen van een eenvoudige energierekening - 29023-147

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Organiseren van een technische briefing door het ministerie van EZ over het wetgevingstraject STROOM, te plannen kort na het zomerreces wanneer zowel de beleidsbrief STROOM is ontvangen als het SER-akkoord inzake energie gepresenteerd is.

Aanbod voor werkbezoek aan CPB

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 6 mei 2013 Aanbod voor werkbezoek aan CPB - 2013Z09051

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging PPO voor landelijke congres 'Stimulering ondernemerschap als motor voor de lokale economie' d.d. 19 juni 2013

Zaak: Brief derden - Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties (PPO) te Hengelo - 16 mei 2013 Uitnodiging PPO voor landelijke congres 'Stimulering ondernemerschap als motor voor de lokale economie' d.d. 19 juni 2013 - 2013Z09578

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM13) d.d. 21 en 22 juni 2013

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 29 april 2013 Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM13) d.d. 21 en 22 juni 2013 - 2013Z09182

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.