Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04479
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ad45812-dbe7-499f-a81e-56cb311ce564&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2014%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 26991, 27858, 32002, 29675, 29675, 30825, 27924, 33576, 26991, 27428, 31571, 31532, 26991, 28625, 28625, 31490, 32615, 31083, 21501, 21501, 25422, 33613, 33553, 33553, 27406, 24036, 21501, 29362, 26485, 33626

Inhoud


Verzoek van het lid Van Veldhoven om een stand van zaken betreffende de Westerschelde

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 14 mei 2013 Verzoek van het lid Van Veldhoven om een stand van zaken betreffende de Westerschelde - 2013Z09344

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de Westerschelde en de infractieprocedure waarbij tevens wordt verzocht om een afschrift van de internationale correspondentie die hierover gevoerd is.

Verzoek van het lid Litjens mede namens het lid Geurts om een aanvulling te vragen op de brief van de staatssecretaris van EZ inzake aanwijzen van Natura 2000-gebieden en de uitvoering van de motie Geurts.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD) - 14 mei 2013 Verzoek van het lid Litjens mede namens het lid Geurts om een aanvulling te vragen op de brief van de staatssecretaris van EZ inzake aanwijzen van Natura 2000-gebieden en uitvoering te geven aan de motie Geurts. - 2013Z09262

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om in

Verzoek van het lid Lodders een schriftelijk overleg te voeren over het Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 mei 2013 Verzoek van het lid Lodders een schriftelijk overleg te voeren over het Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 2013Z09257

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om over de brief van 8 mei 2013 betreffende de inzet vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2013Z09096) een schriftelijk overleg te voeren waarbij de inbrengdatum wordt gesteld op 22 mei 2013 om 12.00 uur.

Verzoek van het lid Van Gerven om een aanvulling te vragen op de brief van de staatssecretaris van EZ inzake beschikbaarheid van babymelk en reactie te vragen op uitlatingen van P. Moers (retailexpert).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 13 mei 2013 Verzoek van het lid Van Gerven om een aanvulling te vragen op de brief van de staatssecretaris van EZ inzake beschikbaarheid van babymelk en reactie te vragen op uitlatingen van P. Moers (retailexpert). - 2013Z09168

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken een aanvullende brief (op de brief van 8 mei jl., 2013Z09157) over de beschikbaarheid van babymelkpoeder naar de Kamer te sturen waarbij tevens ingegaan wordt op uitlatingen van een retailexpert en tevens een overzicht te geven van de beschikbare export- en productiecijfers betreffende babymelkpoeder.

Verzoek van het lid Van Gerven een brief te vragen aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken inzake natuurverkoop door Staatsbosbeheer in Daarle, Lindevallei en Tjongervallei.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 mei 2013 Verzoek van het lid Van Gerven een brief te vragen aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken inzake natuurverkoop door Staatsbosbeheer in Daarle, Lindevallei en Tjongervallei. - 2013Z09166

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een brief, mede namens de minister van Financiën en te ontvangen woensdag 15 mei a.s., over de gedwongen natuurverkoop door Staatsbosbeheer en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

Verzoek van de leden Bosman en Lodders het schriftelijk overleg over de Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 26-28 mei op 15 mei a.s. uit te stellen tot 16 mei a.s. en aanvullende informatie te ontvangen voor 15 mei 16:00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 14 mei 2013 Verzoek van de leden Bosman en Lodders het schriftelijk overleg over de Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 26-28 mei op 15 mei a.s. uit te stellen tot 16 mei a.s. en aanvullende informatie te ontvangen voor 15 mei 16:00 uur. - 2013Z09338

Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg wordt verplaatst naar 16 mei 2013 om 16.00 uur waarbij de staatssecretaris van EZ wordt verzocht de beantwoording uiterlijk 21 mei om 12.00 uur naar de Kamer te sturen.
Besluit: Het verzoek van de leden Bosman en Lodders honoreren om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om aanvullende informatie m.b.t. het schriftelijk overleg

Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 april 2013 Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 april 2013 - 21501-32-704

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Landbouw- en Visserijraad d.d. 13-14 mei 2013 op 2 mei 2013.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 en informatie over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 april 2013 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 en informatie over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 - 21501-32-703

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Landbouw- en Visserijraad d.d. 13-14 mei 2013 op 2 mei 2013.

Beantwoording aanvullende vragen van de commissie over de paardenvlees-affaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2013 Beantwoording aanvullende vragen van de commissie over de paardenvlees-affaire - 26991-357

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Voedselfraude (derde termijn) op 25 april 2013.

Onderzoek risico's vleesketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2013

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedselfraude (derde termijn) op 25 april 2013.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand m.b.t. neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Ouwehand m.b.t. neonicotinoïden - 27858-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bijensterfte op 16 mei 2013.

Reactie op de berichtgeving inzake een failliete schaapsherder op de Veluwe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2013 Reactie op de berichtgeving inzake een failliete schaapsherder op de Veluwe - 2013Z08361

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wildbeheer op 23 april 2013.

Oordeel over amendement van het lid Van Veldhoven (32002, nr. 26) over het verduidelijken van de strekking van de in de wet opgenomen verwijzing naar de visserijwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 april 2013 Oordeel over amendement van het lid Van Veldhoven (Kamerstuk 32002, nr. 26) over het verduidelijken van de strekking van de in de wet opgenomen verwijzing naar de visserijwetgeving - 32002-28

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen in verband met de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone.
Gerelateerde kamerstukken: 32002-28

Programmavoorstel rondetafelgesprek "toekomstvisie binnenvisserij"

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 7 mei 2013 Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek toekomstvisie binnenvisserij - 2013Z09083

Besluit: Er is ingestemd met het programmavoorstel en de lijst met genodigden. Het rondetafelgesprek is gepland op 30 mei 2013 van 13.00-16.00 uur.
Besluit: Het lid Jacobi zal voor de extra procedurevergadering op 21 mei a.s. een voorstel doen om een vertegenwoordiger van de Waddenvisserij toe te voegen aan dit rondetafelgesprek.

Programmavoorstel rondetafelgesprek "verbetering van het toezicht in de natuur".

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 7 mei 2013 Programmavoorstel Rondetafelgesprek verbetering van het toezicht in de natuur - 2013Z09053

Besluit: Er is ingestemd met het programmavoorstel en de lijst met genodigden. Het rondetafelgesprek is gepland op 29 mei a.s. van 11.30-13.30 uur.

Uitkomsten van het Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 april 2013 Uitkomsten van het Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS) - 29675-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 om 15.00-17.30 uur.

Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee - 29675-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni van 15.00-17.30 uur en voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 juli van 18.00-22.00 uur.

Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2013 Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017 - 30825-191

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 juli van 18.00-22.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris EZ verzoeken om een brief over de financiële gevolgen van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017.

Afschrift van de brief aan Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart m.b.t. onderzoek naar zeehonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Afschrift van de brief aan Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart m.b.t. onderzoek naar zeehonden - 2013Z08182

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 juli van 18.00-22.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris EZ verzoeken om een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen op de foto van een gezenderde zeehond.

Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 april 2013 Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013 - 27924-58

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Verkenning naar stadslandbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 april 2013 Verkenning naar stadslandbouw - 33576-2

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding open brief van de non-gouvermentele organisatie PAN Europe 'Handhaving Moratorium Neonicotinen ook voor de gezondheid van de mens van groot belang'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2013 Aanbieding open brief van de non-gouvermentele organisatie PAN Europe 'Handhaving Moratorium Neonicotinen ook voor de gezondheid van de mens van groot belang' - 26991-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bijensterfte op 16 mei 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Afschrift van het antwoord aan de stichting Foodwatch m.b.t. Nederlandse opschorting van toelating neonicotinoïden volgend op uitstel besluitvorming door EU landbouwministers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2013 Afschrift van het antwoord aan de stichting Foodwatch m.b.t. Nederlandse opschorting van toelating neonicotinoïden volgend op uitstel besluitvorming door EU landbouwministers - 2013Z08349

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bijensterfte op 16 mei 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Verzoek tot uitstel beantwoording over volledige kwekersvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2013 Verzoek tot uitstel beantwoording over volledige kwekersvrijstelling - 27428-244

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van reactie op brief van Dierenbescherming over identificatie en registratie van katten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013

Besluit: Betrekken bij de besluitvorming rond de nota Dierenwelzijn.

Toestemming voor het afleggen van een werkbezoek door de commissie aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Toestemming voor het afleggen van een werkbezoek door de commissie aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 2013Z08170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox (31571, nr. 13)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox - 31571-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-26

Aanbieding van het eindrapport betreffende de evaluatie van de EZ-taken van het Voedingscentrum Nederland (VCN)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 april 2013 Aanbieding van het eindrapport betreffende de evaluatie van de EZ-taken van het Voedingscentrum Nederland (VCN) - 31532-111

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel.

Stand van zaken betreffende de voortgang van het gebruik van insecten in diervoeder en aquacultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 april 2013 Stand van zaken betreffende de voortgang van het gebruik van insecten in diervoeder en aquacultuur - 26991-354

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 19 juni om 10.30-13.00 uur.

Stand van zaken met betrekking tot de betaling van de Bedrijfstoeslagregeling 2012 (BTR 2012) en de perceelsregistratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2013 Stand van zaken met betrekking tot de betaling van de Bedrijfstoeslagregeling 2012 (BTR 2012) en de perceelsregistratie - 28625-161

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur over de verantwoordingsstukken 2012 op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Evaluaties subsidieregelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2013 Evaluaties subsidieregelingen - 28625-162

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur over de verantwoordingsstukken 2012 op 26 juni 2013 van 19.30 tot 22.00 uur.

Uitnodiging Gemeente Westland voor informatiebijeenkomst 'landbouwspecialisten'

Zaak: Brief derden - Gemeente Westland te Naaldwijk - 6 mei 2013 Uitnodiging Gemeente Westland voor informatiebijeenkomst 'landbouwspecialisten' - 2013Z09086

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ambassade van Frankrijk voor diner met delegatie van Franse Senaat tijdens hun werkbezoek m.b.t. Nederlandse vleesketen aan Nederland d.d. 6 of 7 juni 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Frankrijk (NL) te Den Haag - 3 mei 2013 Uitnodiging Ambassade van Frankrijk voor diner of werklunch met delegatie van Franse Senaat tijdens hun werkbezoek m.b.t. Nederlandse vleesketen aan Nederland d.d. 6 of 7 juni 2013 - 2013Z09084

Besluit: De Franse Ambassadeur zal worden geïnformeerd dat de commissie geen gebruik zal maken van dit aanbod.

Aanbod RLI om advies 'Onbeperkt Houdbaar, Naar een robuust natuurbeleid' te komen toelichten

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 26 april 2013 Aanbod RLI om advies 'Onbeperkt Houdbaar, Naar een robuust natuurbeleid' te komen toelichten - 2013Z09078

Besluit: Een toelichting door het RLI op het advies 'Onbeperkt houdbaar, Naar een robuust natuurbeleid' zal plaatsvinden op 13 juni 2013 van 15.00 tot 16.00 uur.

Verzoek Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en Gedragscentrum Lelystad tot aanbieding petitie 'Teken voor een verantwoord bijtincidentenbeleid' d.d. 28 mei 2013

Zaak: Brief derden - Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden te Amsterdam - 6 mei 2013 Verzoek Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en Gedragscentrum Lelystad tot aanbieding petitie 'Teken voor een verantwoord bijtincidentenbeleid' d.d. 28 mei 2013 - 2013Z09054

Besluit: De petitieaanbieding, ondersteund door beeldmateriaal, zal plaatsvinden op 28 mei 2013.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Duurzaamheid Intensieve veehouderij' d.d. 22 mei 2013

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 3 mei 2013 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Duurzaamheid Intensieve veehouderij' d.d. 22 mei 2013 - 2013Z09049

Besluit: Een besloten briefing door de ARK over het rapport 'Duurzaamheid intensieve veehouderij' zal plaatsvinden op 22 mei 2013 van 10.00 tot 11.00 uur.

Uitnodiging Beroepsvereniging Natuurboeren voor werkbezoek of gesprek m.b.t. belangen natuurboeren

Zaak: Brief derden - Beroepsvereniging Natuurboeren te - 23 april 2013 Uitnodiging Beroepsvereniging Natuurboeren voor werkbezoek of gesprek m.b.t. belangen natuurboeren - 2013Z08673

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging FPG voor werkbezoek m.b.t. particulier natuur- en landschapsbeheer

Zaak: Brief derden - Federatie Particulier Grondbezit (FPG) te Veenendaal - 23 april 2013 Uitnodiging FPG voor werkbezoek m.b.t. particulier natuur- en landschapsbeheer - 2013Z08629

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 8 mei 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013 - 2013Z09401

Besluit: Ter Informatie

Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 mei 2013 Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces - 2013Z09032

Besluit: Ter informatie.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Algemene Rekenkamer Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de verantwoordingsstukken.
Noot: Het rapport gaat ondermeer in TNO, Agentschap NL, NVWA en Staatsbosbeheer.

Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2013 Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) - 32615-8

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 mei a.s. om 16.00 uur.

Verzoek van het lid Ouwehand om een bijzondere procedure te organiseren over schaliegas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 14 mei 2013 Verzoek van het lid Ouwehand om een bijzondere procedure te organiseren over schaliegas - 2013Z09288

Besluit: Het verzoek tot het voeren van een bijzondere procedure wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid De Liefde om het algemeen overleg Postmarkt op 6 juni 2013 uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 7 mei 2013 Verzoek van het lid De Liefde om het algemeen overleg Postmarkt op 6 juni 2013 uit te stellen. - 2013Z09073

Besluit: Het verzoek van het lid de Liefde wordt gehonoreerd, het algemeen overleg Postmarkt zal worden verplaatst naar 27 juni 2013 van 19.00 tot 21.30 uur.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht de nota naar aanleiding van het nader verslag Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht voor 1 juni 2013 aan de Kamer te sturen, dit om plenaire behandeling van het wetsvoorstel nog voor het zomerreces mogelijk te maken.

Voorstel lid Van Tongeren voor een rondetafelgesprek over de mogelijkheden van geothermie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 10 mei 2013 Voorstel lid Van Tongeren voor een rondetafelgesprek over de mogelijkheden van geothermie - 2013Z09165

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over geothermie, te houden voor het zomerreces, wordt gehonoreerd. Middels een schriftelijke inventarisatie zal de fracties worden gevraagd suggesties voor genodigden aan te leveren. De fracties van VVD, PvdA, PVV, SP, D66 en GL zullen in elk geval bij het rondetafelgesprek aanwezig zijn.

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie beleidsgerichte toetsing CPB

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2013 Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie beleidsgerichte toetsing Centraal Planbureau (CPB) - 31083-45

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg CPB op 21 mei 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Concurrentievermogen 2 en 3 mei 2013 te Dublin

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2013 Beantwoording vragen commissie over de Informele Raad voor Concurrentievermogen 2 en 3 mei 2013 te Dublin - 21501-30-307

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 21 mei a.s. over de Concurrentieraad d.d. 29-30 mei 2013.

Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2013 Nationaal Hervormingsprogramma 2013 - 21501-07-1040

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma op 25 april jl.

Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over de beantwoording van zijn Kamervragen over de mogelijke verkoop van URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over de beantwoording van zijn Kamervragen over de mogelijke verkoop van URENCO - 25422-100

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Energie van 24 april jl.

Resultaten regionale roaming, stand van zaken andere consumentenonderwerpen in de telecommarkt en de positie van de zakelijke gebruiker

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 mei 2013 Resultaten regionale roaming, stand van zaken andere consumentenonderwerpen in de telecommarkt en de positie van de zakelijke gebruiker - 2013Z09048

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Besluit tot aanwijzing van de verzorger van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2013 Besluit tot aanwijzing van de verzorger van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden - 2013Z09027

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Aanbieding advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid “Diensten Waarderen”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2013 Aanbieding advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid “Diensten Waarderen” - 2013Z09025

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Fiche inzake Verordening steekproefenquête arbeidskrachten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Fiche inzake Verordening steekproefenquête arbeidskrachten - 2013Z08998

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 mei 2013 om 14.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg op 22 mei a.s. over de Concurrentieraad d.d. 29-30 mei 2013 wordt omgezet naar een schriftelijk overleg.

BNC fiche over het EU-voorstel voor een verordening over kostenreductie van aanleg van breedbandnetwerken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2013 Reactie op het verzoek over versnelde toezending van het BNC fiche over het EU-voorstel voor een verordening over kostenreductie van aanleg van breedbandnetwerken - 33613-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Fiche inzake Verordening kostenreductie infrastructuur breedband - 2013Z08997

Besluit: Betrekken bij de subsidiariteitstoets over de Verordening kostenreductie infrastructuur breedband.
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 mei 2013 van 17.30 tot 19.30 uur.

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 mei 2013 Nota van wijziging - 33553-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33553-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33553-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33553-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 februari 2013 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) - 33553

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2013 Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht - 33622

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 18 juni 2013 om 15.00 uur.

Beleidsreactie op het advies "De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken" en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2013 Beleidsreactie op het advies "De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken" en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - 27406-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

Reactie op het verzoek inzake regelingen voor de popmuziek en de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (33 400 VIII, nr.89)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2013 Reactie op het verzoek inzake regelingen voor de popmuziek en de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (33 400 VIII, nr.89) - 2013Z09022

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

Aanbieding Autoriteit Consument en Markt (ACM) studie 'Marges op de hypotheekmarkt'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 april 2013 Aanbieding Autoriteit Consument en Markt (ACM) studie 'Marges op de hypotheekmarkt' - 24036-397

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de studie naar extra hypotheekbetalingen en hogere winsten van banken

Commissiemededelingen ex ante coördinatie van hervormingen en instrument voor convergentie en concurrentievermogen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2013 Commissiemededelingen ex ante coördinatie van hervormingen en instrument voor convergentie en concurrentievermogen - 21501-20-780

Besluit: De vaste commissie voor Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2013 Programmabrief "Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017" - 29362-212

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 mei 2013 om 12.00 uur.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Resultaten Transparantiebenchmark 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2013 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Resultaten Transparantiebenchmark 2012 - 26485-163

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Ondernemen en regeldruk.

Annulering gesprek Noorse staatssecretarissen met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 22 mei 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Noorwegen (NL) te Den Haag - 6 mei 2013 Annulering verzoek Ambassade van Noorwegen, namens twee Noorse staatssecretarissen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 22 mei 2013 - 2013Z09055

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van de commissie voor EZ inzake Top nucleaire veiligheid 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) - 33400-V-130

Besluit: De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2013 Besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor - 33626-1

Besluit: Vragen van nadere inlichtingen middels het voeren van een schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 om 12.00 uur. Het vragen van nadere inlichtingen stuit automatisch de termijn waarop de Kamer kan reageren op de voorhangprocedure. De plenaire griffie zal worden geinformeerd, aangezien het vragen van nadere inlichtingen een besluit van de Kamer vergt.

Aanbod voor werkbezoek aan CPB

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 6 mei 2013 Aanbod voor werkbezoek aan CPB - 2013Z09051

Besluit: Schriftelijk wordt geïnventariseerd of er voldoende leden zijn (minimaal vijf) voor een werkbezoek aan het CPB op 7 juni a.s..

Uitnodiging OECD voor parlementair seminar "From Economic Turbulence to Inclusive Growth: Lessons from the Nordic Model?" d.d. 17 en 18 juni 2013

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te - 22 april 2013 Uitnodiging OECD voor parlementair seminar "From Economic Turbulence to Inclusive Growth: Lessons from the Nordic Model?" d.d. 17 en 18 juni 2013 - 2013Z09003

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ambassade van Turkije, namens de Turkish Grand National Assembly, voor de 18e EUREKA interparlemtaire conferentie d.d. 16 mei 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Turkije (NL) te Den Haag - 17 april 2013 Uitnodiging Ambassade van Turkije, namens de Turkish Grand National Assembly, voor de 18e EUREKA interparlementaire conferentie d.d. 16 mei 2013 - 2013Z08506

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.