Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 april 2013

Gepubliceerd: 10 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04477
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98ec2646-3287-41f6-ab5a-089dfeab6696&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%209%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29659, 31389, 29664, 32201, 29664, 33037, 28286, 32336, 33037, 33322, 28973, 33037, 28807, 33490, 26991, 26991, 21501, 32615, 32615, 24095, 29502, 22112, 22112, 28165, 32813, 33529, 29023

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zakenbrief te verzoeken betreffende de recente uitbraken van het BVD-type 2 op kalverbedrijven (berichtgeving in dagblad De Boerderij van heden, 27 maart 2013, pp. 8).

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 27 maart 2013 Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief betreffende de recente uitbraken van het BVD-type 2 op kalverbedrijven - 2013Z06166

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd de staatssecretaris van Economische Zaken om een stand van zakenbrief te verzoeken betreffende de recente uitbraken van het BVD-type 2 op kalverbedrijven (berichtgeving in dagblad De Boerderij van heden, 27 maart 2013, pp. 8).

Verzoek van het lid Klaver het algemeen overleg Dierproeven op 10 april 2013 te verplaatsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Klaver het algemeen overleg Dierproeven op 10 april 2013 te verplaatsen - 2013Z07209

Besluit: Het algemeen overleg Dierproeven wordt tot nader order uitgesteld.

Verzoek van het lid Litjens om een spoed algemeen overleg te houden over dierenleed in de Oostvaardersplassen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD) - 9 april 2013 Verzoek van het lid Litjens om een spoed algemeen overleg te houden over dierenleed in de Oostvaardersplassen. - 2013Z07161

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om stand van zakenbrief betreffende de situatie van de dieren Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleidingduinen, en deze brief uiterlijk maandag 15 april a.s. naar de Kamer te sturen.
Besluit: Na ommekomst van de brief zal deze besproken worden in een extra procedurevergadering op dinsdag 16 april 2013 waarbij besloten zal worden over een spoedig te voeren algemeen overleg.

Verzoek van het lid Dijkgraaf om de staatssecretaris EZ om een stand van zaken brief te vragen inzake de MKZ procedures Kootwijkerbroek en Kamperveen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 8 april 2013 Verzoek van het lid Dijkgraaf om de staatssecretaris EZ om een stand van zaken brief te vragen inzake de MKZ procedures Kootwijkerbroek en Kamperveen - 2013Z07017

Besluit: Het verzoek van het lid Dijkgraaf is gehonoreerd om de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken om een stand van zakenbrief te sturen naar de Kamer betreffende de MKZ-procedures Kootwijkerbroek en Kamperveen.

Verzoek van het lid het lid Dijkgraaf inzake aanmelding van polder Stein als Habitatrichtlijngebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 5 april 2013 Verzoek van het lid het lid Dijkgraaf inzake aanmelding van polder Stein als Habitatrichtlijngebied - 2013Z06861

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende de aanmelding van polder Stein als Habitatrichtlijngebied tot de Kamer zich bij het eerstvolgende AO Natura 2000 hierover heeft uitgesproken.

Verzoek van het lid Dikkers om een brief te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken over een recent onderzoek van de NVWA over honden- en kattenvlees in gehaktballetjes.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 5 april 2013 Verzoek van het lid Dikkers om een brief te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken over een recent onderzoek van de NVWA over honden- en kattenvlees in gehaktballetjes. - 2013Z06864

Besluit: Het verzoek van het lid Dikkers is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over een recent onderzoek van de NVWA over honden- en kattenvlees in gehaktballetjes.

Verzoek van het lid Schouw om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een artikel in Trouw inzake de openbaarmaking van studies naar bijengif.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 5 april 2013 Verzoek van het lid Schouw om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een artikel in Trouw inzake de openbaarmaking van studies naar bijengif. - 2013Z06898

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over de openbaarmaking van studies naar bijengif en tevens een kabinetreactie te geven op de uitspraak van de rechtbank die op 10 april 2013 hierin gedaan zal worden.

Verzoek van het Lid Jacobi een rondetafelgesprek te organiseren over de instrumenten en mogelijkheden voor organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland om samen gaan werken ter bescherming van de natuur tegen vandalen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 4 april 2013 Verzoek van het Lid Jacobi een rondetafelgesprek te organiseren over de instrumenten en mogelijkheden voor organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland om samen gaan werken ter bescherming van de natuur tegen vandalen. - 2013Z06729

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering in verband met afwezigheid van het verzoekende lid.

Reactie op verzoek commissie inzake grondverkoop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 maart 2013 Reactie op verzoek commissie inzake grondverkoop - 29659-100

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondverkoop op 2 april 2013.

Informatie t.b.v. het Nota-overleg Wet dieren op 25 maart a.s. over oa houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 maart 2013 Informatie t.b.v. het Nota-overleg Wet dieren op 25 maart a.s. over oa houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31389-124

Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-12

Informatie over de berekening van het streefbeeld aalbeheerplan en de aanpak van de Commissie Eijsackers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 maart 2013 Informatie over de berekening van het streefbeeld aalbeheerplan en de aanpak van de Commissie Eijsackers - 29664-108

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen van het VAO Visserij op 21 maart 2013.

EU-stafnotitie - Verslag Interparlementaire Conferentie GLB/GVB d.d. 10 en 11 maart 2013, Dublin

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 26 maart 2013 EU-stafnotitie - Verslag Interparlementaire Conferentie GLB/GVB d.d. 10 en 11 maart 2013, Dublin - 2013Z06038

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Het lid Graus zal tijdens de procedurevergadering een toelichting geven.

Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Dijkgraaf c.s. (32201, nr. 51) inzake het opheffen van het vangstverbod van wolhandkrab per 1 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 april 2013 Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Dijkgraaf c.s. (32201, nr. 51) inzake het opheffen van het vangstverbod van wolhandkrab per 1 april 2013 - 32201-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 april om 10.30-13.00uur.

Kabinetsreactie op de visie "Binnenvissers in nieuw perspectief" van de Commissie Toekomst Binnenvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 maart 2013 Kabinetsreactie op de visie "Binnenvissers in nieuw perspectief" van de Commissie Toekomst Binnenvisserij - 29664-107

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Programmatische Aanpak Stikstof: Reactie berichtgeving milieurechten Brabant en investeringen infrastructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 maart 2013 Programmatische Aanpak Stikstof: Reactie berichtgeving milieurechten Brabant en investeringen infrastructuur - 33037-48

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 17 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Stranding zeezoogdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 maart 2013 Stranding zeezoogdieren - 28286-623

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Stand van zaken brief dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2013 Stand van zaken brief dierproeven en alternatieven - 32336-11

Besluit: Agenderen voor het (opnieuw te plannen) algemeen overleg Dierproeven.
Noot: Zie ook het rondvraagpunt onder agendapunt 57.

Besluit over de bestrijding van stuifschade in het veenkoloniaal gebied en Texel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 maart 2013 Besluit over de bestrijding van stuifschade in het veenkoloniaal gebied en Texel - 33037-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (33 322).

Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33322)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2013 Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322-10

Besluit: Zodra de nota van wijziging ontvangen is, de inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 11 juli 2012 (eerste week van het zomerreces).
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht de nota van wijziging uiterlijk 27 juni 2013 naar de Kamer te sturen en de Kamer tijdig te informeren als dit niet lukt.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-10

Stand van zaken m.b.t. de kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s van veehouderijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2013 Stand van zaken m.b.t. de kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s van veehouderijen - 28973-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zakenbrief betreffende de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 33037, nr. 28) over de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 april 2013 Stand van zakenbrief betreffende de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 33037, nr. 28) over de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest - 33037-50

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 17 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Reactie op verzoek van de pluimveesector inzake een ophok- of afschermplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 maart 2013 Reactie op verzoek van de pluimveesector inzake een ophok- of afschermplicht - 28807-156

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in veehouderij op 9 april 2013 om 17.00-20.00uur.

33490 Nota naar aanleiding van het verslag over het ontwerp van de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter implementatie van de biocidenverordening

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33490-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33490-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 november 2012 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden - 33490

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Toezegging WGO Begrotingsonderzoek: verbeterplan Landbouw- en visserijsubsidies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 maart 2013 Toezegging WGO Begrotingsonderzoek: verbeterplan Landbouw- en visserijsubsidies - 33400-XIII-139

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Jaarverslagen 2012.

Stand van zaken Salmonellabesmettingen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2013 Stand van zaken Salmonellabesmettingen in Nederland - 26991-344

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA.

Toezeggingen tijdens het AO Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 maart 2013 Toezeggingen tijdens het AO Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) - 26991-345

Besluit: Het werkbezoek aan de NVWA wordt gepland in de eerste helft van juni 2013.
Besluit: Het algemeen overleg NVWA zal gepland worden in de laatste week van juni of eerste week juli 2013.

Binnenlands werkbezoek aan Overijssel op 22 april 2013.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 8 april 2013 Attendering werkbezoek Overijssel in het kader van Natura 2000 - 2013Z07002

Besluit: Het werkbezoek zal geen doorgang vinden wegens onvoldoende aantal aanmeldingen.

Afspraken EU-informatievoorziening

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 maart 2013 Afspraken informatievoorziening Europese dossiers - 2013Z05597

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Ouwehand om een brief van de minister van EZ over regelingen voor de popmuziek en de stand van zaken over de uitvoering van de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (33400-VIII-89)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Ouwehand om een brief van de minister van EZ over regelingen voor de popmuziek en de stand van zaken over de uitvoering van de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (33400-VIII-89) - 2013Z07326

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand wordt gehonoreerd, de minister van EZ zal worden verzocht om een overzicht van regelingen voor de popmuziek en de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de motie over het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie.

Verzoek van het lid Leegte om een stand van zaken ten aanzien van de Top nucleaire veiligheid en hierbij tevens in te gaan op de positie van de Tweede Kamer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Leegte om een stand van zaken ten aanzien van de Top nucleaire veiligheid en hierbij tevens in te gaan op de positie van de Tweede Kamer.

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd, de minister zal worden verzocht een stand van zaken brief te sturen over de Top nucleaire veiligheid die in 2014 in Nederland zal worden gehouden.

Verzoek van het lid Leegte de minister van Economische zaken te vragen naar uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Leegte inzake het instellen van onafhankelijke autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (32 645, nr. 48)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Leegte de minister van Economische zaken te vragen naar uitvoering van de motie Vos/Leegte inzake een nucleaire inspectiedienst (32 645, nr. 48) - 2013Z07228

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd, de minister zal worden verzocht aan te geven op

Verzoek van het lid Leegte de minister van Economische Zaken te verzoeken een stand van zaken te geven op de eenvoudige energierekening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Leegte de minister van Economische Zaken te verzoeken een stand van zaken te geven op de eenvoudige energierekening - 2013Z07220

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de minister te verzoeken een stand van zaken brief te sturen over zijn voorstel tot een meer inzichtelijke en begrijpelijke energierekening waarop klanten makkelijk kunnen zien welke verschillende kostencomponenten tegen elkaar worden afgewogen.

Verzoek van het lid Leegte om de minister om een globale reactie te vragen op de syllabus na ontvangst van het antwoord een algemeen overleg Energiewende plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 4 april 2013 Verzoek van het lid Leegte om de minister om een globale reactie te vragen op de syllabus na ontvangst van het antwoord een algemeen overleg Energiewende plannen - 2013Z06785

Besluit: De minister zal worden verzocht in algemene zin een reactie te geven op de position papers van de deelnemers aan het rondetafelgesperek over de Energiewende d.d. 4 april 2013.
Besluit: Plannen van een algemeen overleg Energiewende, te houden voor het zomerreces.

Toestemming deelname Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het rondetafelgesprek over Inzichten in de Duitse Energiewende

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2013 Toestemming deelname Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het rondetafelgesprek over Inzichten in de Duitse Energiewende - 2013Z05893

Besluit: Reeds betrokken bij het rondetafelgesprek Energiewende op 4 april 2013.

Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie met bijbehorende Akten; 12 augustus 2008

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 april 2013 Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie met bijbehorende Akten; 12 augustus 2008 - 32879-(R1960)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Guadalajara, 22 oktober 2010

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 april 2013 Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Guadalajara, 22 oktober 2010 - 33600-(R2002)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32440, nr. 83)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32440, nr. 83) - 2013Z06907

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 4 april 2013 Behandelvoorstel EU-voorstel Aanlegkosten breedbandnetwerken – COM(2013)147 - 2013Z06806

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over het EU-voorstel.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2013 EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147 - 2013Z06736

Besluit: Over het EU-voorstel wordt een subsidiariteitstoets uitgevoerd. De procedure zoals beschreven in de stafnotitie zal worden gevolgd, dit met het doel de toets uiterlijk 21 mei a.s. binnen de commissie af te ronden.

Uitstelbrief Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2013 Uitstel toezending Nationaal Hervormingsprogramma 2013 - 21501-20-779

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezichtverslagen PBO 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 24 september 2012 Toezichtverslagen PBO 2010 en 2011 - 32615-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen brief met daarin de stand van zaken en het voorziene tijdpad m.b.t. de opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s).

Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012 Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 32615-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen brief met daarin de stand van zaken en het voorziene tijdpad m.b.t. de opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kennisgeving over een ontwerp-bekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio (Kamerstuk 24095, nr. 337)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de kennisgeving over een ontwerp-bekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio - 24095-341

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nettokostenproblematiek op de postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2013 Nettokostenproblematiek op de postmarkt - 29502-109

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Postmarkt, te plannen na ontvangst van de toekomstvisie op de postmarkt.

Concept kabinetsreactie op het 'Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2013 Concept kabinetsreactie op het 'Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa' - 22112-1596

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 18 april 2013.

Fiche: Verordening voor het markttoezicht op producten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 maart 2013 Fiche: Verordening voor het markttoezicht op producten - 22112-1590

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 18 april 2013.

Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2013 Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie - 2013Z06344

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Groene groei, met een duur van drie uur, te plannen voor het zomerreces.

Reactie op het rapport “16% hernieuwbare energie in 2020- wanneer aanbesteden?”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2013 Reactie op het rapport “16% hernieuwbare energie in 2020- wanneer aanbesteden?” - 2013Z06975

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Het rapport "16% hernieuwbare energie in 2020-wanneer aanbesteden" zal worden afgevoerd van de agenda van het verzamel algemeen overleg Energie van 17 april 2013 en worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Energiewende, al zal ook voor dit algemeen overleg de kabinetsappreciatie naar verwachting nog niet door de Kamer ontvangen zijn.

Reactie op verzoek commissie EZ inzake het inzichtelijk maken van de risico's voor de Nederlandse stroomconsument en de belastingbetaler ingeval van tegenvallers bij Tennet Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 april 2013 Reactie op verzoek commissie EZ inzake het inzichtelijk maken van de risico's voor de Nederlandse stroomconsument en de belastingbetaler ingeval van tegenvallers bij Tennet Duitsland - 28165-158

Besluit: Agenderen voor een eventueel te plannen algemeen overleg Energiewende, te houden voor het zomerreces.
Noot: Zie rondvraagpunt lid Leegte (onder agendapunt 23)

Reactie op verzoek commissie over inzet van het kabinet m.b.t. het voorstel van de Europese Commissie voor het beperken van het gebruik van conventionele biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2013 Reactie op verzoek commissie over inzet van het kabinet m.b.t. het voorstel van de Europese Commissie voor het beperken van het gebruik van conventionele biobrandstoffen - 32813-46

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Nadere informatie over Groningen gaswinning en aardbevingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2013 Nadere informatie over Groningen gaswinning en aardbevingen - 33529-20

Besluit: Agenderen voor voor het verzamel algemeen overleg Energie op 17 april 2013.

Ontwerpbesluit uitbreidingsinvestering TenneT (MOK)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2013 Ontwerpbesluit uitbreidingsinvestering TenneT (Marconistraat Ommoord Krimpen (MOK)) - 29023-143

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek Ambassade van Noorwegen, namens twee Noorse staatssecretarissen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 22 mei 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van Noorwegen (NL) te Den Haag - 2 april 2013 Verzoek Ambassade van Norwegen, namens twee Noorse staatssecretarissen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 22 mei 2013 - 2013Z06642

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd, het gesprek met de Noorse staatssecretaris Torgeir Larsen (Ministry of Foreign Affairs) en staatsscretaris Per Rune Henriksen (Ministry of Petroleum and Energy) zal plaatsvinden op woensdag 22 mei 2013 van 11 tot 12 uur.

Verzoek Consumentenbond tot aanbieding petitie '#beltegoed, mijn tegoed is van mij!' over het verliezen van beltegoeden d.d. 16 april 2013

Zaak: Brief derden - Consumentenbond te Den Haag - 29 maart 2013 Verzoek Consumentenbond tot aanbieding petitie '#beltegoed, mijn tegoed is van mij!' over het verliezen van beltegoeden d.d. 16 april 2013 - 2013Z06476

Besluit: Het verzoek honoreren en een petitieaanbieding organiseren op 16 april 2013 van 13.15 tot 13.30 uur.

Verzoek van de band Hans van Lier & The Sidekicks tot aanbieding van hun nieuwe singel 'Happy Song' i.h.k.v. economie bevorderd project

Zaak: Brief derden - Hans van Lier & The Sidekicks te - 28 maart 2013 Verzoek van de band Hans van Lier & The Sidekicks tot aanbieding van hun nieuwe singel 'Happy Song' i.h.k.v. economie bevorderd project - 2013Z06493

Besluit: Het verzoek honoreren en een petitieaanbieding organiseren op 16 april 2013 van 13.00 tot 13.15 uur.