Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04476
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=343f5564-00ff-43bc-891b-f1f50c947776&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2026%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32201, 31532, 26991, 21501, 28625, 21501, 29675, 29659, 18106, 33576, 33441, 32670, 32637, 26991, 29683, 28807, 28807, 28625, 21501, 27858, 27879, 22112, 24095, 22112, 21501, 33493, 33493, 31574, 21501, 29023, 30196

Inhoud


Verzoek van het lid Lodders een aanvullende brief te vragen aan de staatssecretaris van EZ over het verzoek van LTO/NOP en NVP om met spoed een ophokgebod in te stellen voor al het buiten lopende pluimvee

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 21 maart 2013 Verzoek van het lid Lodders om uiterlijk 27 maart een aanvullende brief te vragen inzake het verzoek van LTO/NOP om een ophokgebod - 2013Z05735

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ een aanvullende brief te vragen inzake het verzoek van LTO/NOP om een ophokgebod.

Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief over de voortgang van het gebruik van insecten in diervoer en aquacultuur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 26 maart 2013 Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief over de voortgang van het gebruik van insecten in diervoer en aquacultuur. - 2013Z06076

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht een stand van zakenbrief naar de Kamer te sturen betreffende de voortgang van het gebruik van insecten in diervoer en aquacultuur.

Verzoek van het lid Geurts om een rappèl op de voor maart aangekondigde kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 26 maart 2013 Verzoek van het lid Geurts om een rappèl op de voor maart aangekondigde kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad. - 2013Z06075

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt gerappelleerd op de kabinetsvisie op het advies van de Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen'.

Verzoek van het lid Jacobi om ter voorbereiding van een conferentie van het Plattelandsparlement, met het bestuur te spreken over prioriteiten van beleid voor het Landelijk gebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 22 maart 2013 Verzoek van het lid Jacobi om ter voorbereiding van een conferentie van het Plattelandsparlement, met het bestuur te spreken over prioriteiten van beleid voor het Landelijk gebied - 2013Z05797

Besluit: Het plattelandsparlement zal worden uitgenodigd voor een openbaar gesprek, te plannen voor het zomerreces.

Verzoek van het lid Lodders om een rappèl op de toegezegde kabinetsvisie op het doden van ganzen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 26 maart 2013 Verzoek van het lid Lodders om een rappél op de toegezegde kabinetsvisie op het doden van ganzen. - 2013Z06074

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht kenbaar te maken wanneer precies in het voorjaar de kabinetsvisie op het doden van ganzen naar de Kamer wordt gestuurd.

Verzoek van het lid Lodders om een brief van de staatssecretaris van EZ te vragen inzake perceelsregistratie en aanvullend een verzoek om een stand van zaken brief inzake uitbetaling van toeslagrechten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 20 maart 2013 Verzoek van het lid Lodders om een brief van de staatssecretaris inzake perceelsregistratie en aanvullend een verzoek om een stand van zaken brief inzake uitbetaling van toeslagrechten. - 2013Z05610

Besluit: Het verzoek van het lid Lodders wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een stand van zakenbrief te vragen betreffende perceelsregistratie en uitbetaling van toeslagrechten.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ te vragen in te nog te ontvangen brief inzake uitvoering halal etikettering, in te gaan op uitvoering motie Van Gerven over de kantelbox (31571, nr. 13).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ te vragen in te nog te ontvangen brief inzake uitvoering halal etikettering, in te gaan op uitvoering motie Van Gerven over de kantelbox (31571, nr. 13) - 2013Z03939

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een stand van zakenbrief over de aangenomen motie van het lid Van Gerven over het verbod van de kantelbox in slachterijen (Kamerstuk 31571, nr. 13).

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling. - 2013Z03945

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ een brief te vragen over haar inzet op een volledige kwekersvrijstelling.

Notitie staf commissie - Aanhangige ontwerp-besluiten onder de Wet dieren

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 20 maart 2013 Notitie staf commissie - Aanhangige ontwerp-besluiten onder de Wet dieren - 2013Z05552

Besluit: Ter informatie.

Vergelijking dioxines in wolhandkrab met andere levensmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 maart 2013 Vergelijking dioxines in wolhandkrab met andere levensmiddelen - 32201-58

Besluit: Betrokken bij VAO Visserij op 21 maart 2013 om 18.00uur.

Beantwoording resterende vragen uit het AO over voedsel en voedselprijzen van 6 februari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 maart 2013 Beantwoording resterende vragen uit het algemeen overleg over voedsel en voedselprijzen van 6 februari 2013 - 31532-99

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 21 maart 2013.

Uitvoering van de motie Graus (32500 XIII, nr. 111) over verplichte etikettering van halalvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 maart 2013 Uitvoering van de motie Graus (32500 XIII, nr. 111) over verplichte etikettering van halalvlees - 33400-XIII-137

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedselfraude op 14 maart 2013.

Stand van zaken voedselincidenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 maart 2013 Stand van zaken voedselincidenten - 26991-342

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Voedselfraude op 14 maart 2013.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 25 en 26 februari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 maart 2013 Verslag Landbouw- en Visserijraad 25 en 26 februari 2013 - 21501-32-698

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 13 maart 2013.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - maart 2013 - 28625-159

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart 2013.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013 - 21501-32-697

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart 2013.

Uitkomsten van een risicobeoordeling van het BuRO NVWA over de gezondheidsrisico’s bij consumptie van wolhandkrab uit de gesloten gebieden en de niet gesloten gebieden.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2013 Uitkomsten van een risicobeoordeling van het BuRO NVWA over de gezondheidsrisico’s bij consumptie van wolhandkrab uit de gesloten gebieden en de niet gesloten gebieden - 29675-147

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Visserij van 13 maart 2013 om 18.00-20.00uur.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over grondverkoop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over grondverkoop - 29659-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondverkoop op 2 april 2013 van 19.30 tot 21.30 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om voorafgaand aan het algemeen overleg een brief te sturen waarin een lijst van gebieden is opgenomen waarvan de verkoop is goedgekeurd.

Scopewijziging natuurdoelstelling van het programma Maaswerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Scopewijziging natuurdoelstelling van het programma Maaswerken - 18106-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EHS op 12 juni 2013 van 12.30 tot 15.30 uur.

Brief over het natuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 maart 2013 Brief over het natuurbeleid - 33576-1

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

33441 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33441-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 oktober 2012 Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) - 33441

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Beantwoording vragen over Natura 2000 en de verkoop van bestaande natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Implementatie Natura 2000 en de verkoop van bestaande natuur - 32670-69

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 26 juni 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanbieding van het rapport 'Evaluatie van Smaaklessen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 maart 2013 Aanbieding van het rapport 'Evaluatie van Smaaklessen' - 33400-XIII-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport ‘Het Nederlandse agrocomplex 2012’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Aanbieding van het rapport ‘Het Nederlandse agrocomplex 2012’ - 32637-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Boetesystematiek met betrekking tot voedselfraude (verzoek regeling van werkzaamheden 14 maart 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 maart 2013 Boetesystematiek met betrekking tot voedselfraude (verzoek regeling van werkzaamheden 14 maart 2013) - 26991-343

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie ter voorbereiding van een debat over Q-koorts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 maart 2013 Informatie ter voorbereiding van een debat over Q-koorts - 29683-145

Besluit: Betrekken bij debat over de Q-koorts.

Informatie over de besmetting en de getroffen maatregelen m.b.t. de uitbraak van vogelgriep in Zeewolde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 maart 2013 Informatie over de besmetting en de getroffen maatregelen m.b.t. de uitbraak van vogelgriep in Zeewolde - 28807-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij d.d. 9 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Getroffen maatregelen inzake de uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) in Lochem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 maart 2013 Getroffen maatregelen inzake de uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) in Lochem - 28807-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij d.d. 9 april 2013 van 17.00 tot 20.00 uur.

Studie LEI en Panteia over de gevolgen van financiële maatregelen in het Regeerakkoord en het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (MFK) voor de Nederlandse land- en tuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 maart 2013 Aanbieding studie LEI en Panteia over de gevolgen van financiële maatregelen in het Regeerakkoord en het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (MFK) voor de Nederlandse land- en tuinbouw - 28625-160

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 april 2013 van 10.30-13.00 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 maart 2013 Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013 - 21501-32-699

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 april 2013 van 10.30-13.00 uur.

Stand van zaken vondsten diverse schadelijke organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Stand van zaken vondsten diverse schadelijke organismen - 27858-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 april 2013 van 10.30-13.00 uur.

Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2013

Zaak: Brief derden - Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) te Zoetermeer - 18 maart 2013 Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d. 18 april 2013 - 2013Z05405

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NZO en LTO Nederland voor symposium 'de Duurzame Zuivelketen' d.d. 25 april 2013

Zaak: Brief derden - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) te Zoetermeer - 13 maart 2013 Uitnodiging NZO en LTO Nederland voor symposium 'de Duurzame Zuivelketen' d.d. 25 april 2013 - 2013Z05390

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek van het lid Lodders een werkbezoek te brengen aan het NVWA

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 19 maart 2013 Verzoek van het lid Lodders een werkbezoek te brengen aan het NVWA - 2013Z05407

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende leden (minimaal vijf) zijn voor deelname aan een werkbezoek op 3 juni, 7 juni of 14 juni 2013.

Planning van de binnenlandse werkbezoeken voorjaar 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 19 maart 2013 Planning binnenlandse werkbezoeken voorjaar 2013 - 2013Z05400

Besluit: Het werkbezoek Natura 2000-gebied in Overijssel/Wierdense Veld zal plaatsvinden op maandag 22 april a.s., de leden Houwers, Litjens, Lodders (allen VVD), Jacobi (PvdA) en Geurts (CDA) hebben zich reeds aangemeld. Voor de overige werkbezoeken zijn onvoldoende aanmeldingen ontvangen.

Verzoek van het lid Klever de minister van EZ te vragen wanneer de Structuurvisie Windmolenparken provincies zal worden toegezonden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. Klever (PVV) - 27 maart 2013 Verzoek van het lid Klever de minister van EZ te vragen wanneer de Structuurvisie Windmolenparken provincies zal worden toegezonden. - 2013Z06084

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister te verzoeken de rijksstructuurvisie wind op land, conform de brief van 31 januari 2013 (Kamerstuk 33400 XII, nr. 54) in maart 2013 aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Vos om de minister EZ te vragen om een brief over de uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 26 maart 2013 Verzoek van het lid Vos om de minister EZ te vragen om een brief over de uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee - 2013Z06059

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg Energie op 17 april a.s. te informeren over de uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee en hierbij, in het kader van het hand aan de kraan principe, ook in te gaan op de mate waarin de afgesloten contracten voor de levering van gas flexibel zijn, evenals het winingsperspectief te schetsen van zowel het Slochterenveld als de kleine velden.

Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Vos de minister van EZ te vragen om en stand van zaken brief inzake de uitvoer van de motie 33 400 XIII, nr. 45 over de financiering van de fraudehelpdesk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 25 maart 2013 Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Vos om de minister te vragen om en stand van zaken brief inzake de uitvoer van de motie 33 400 XIII, nr. 45 over de financiering van de fraudehelpdesk - 2013Z05890

Besluit: Het verzoek om een brief met de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie over de financiering van de fraudehelpdesk (Kamerstuk 33400-XIII, nr. 45) wordt gehonoreerd.

Wetgevingsrapport Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 12 maart 2013 Wetgevingsrapport Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553) - 2013Z04841

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over het wetvoorstel Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553) op 21 maart 2013 om 12.00 uur

Wijze van behandeling Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 8 maart 2013 Verzoek om gezamenlijk AO over Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma - 2013Z04609

Besluit: Bij het (mogelijke) plenair debat over het Stabiliteitsprogramma ook het Nationaal Hervormingsprogramma betrekken conform het besluit van de commissie Financiën en van de commissie SZW. De aanwezigheid van de minister EZ bij het plenair debat is gewenst, de griffie plenair zal hierover geïnformeerd worden.

Jaarverslagen NMa en OPTA en terugblik Consumentenautoriteit 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2013 Jaarverslagen NMa en OPTA en terugblik Consumentenautoriteit 2012 - 27879-46

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stroomlijningswet ACM.

Afschrift van de kabinetsreactie op het groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2013 Afschrift van de kabinetsreactie op het "Groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU" zoals die naar de Europese Commissie is verzonden - 22112-1583

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Resultaten van de invulling motie Van Bemmel (24 095 nr. 278) m.b.t. dialoogsessies tussen Agentschap Telecom en de omroepsector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 maart 2013 Resultaten van de invulling motie Van Bemmel (24 095 nr. 278) m.b.t. dialoogsessies tussen Agentschap Telecom en de omroepsector - 24095-338

Besluit: Agenderen voor een te plannen verzamel algemeen overleg Telecommunicatie.

Fiche: Mededeling Europees actieplan detailhandel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 maart 2013 Fiche: Mededeling Europees actieplan detailhandel - 22112-1579

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 18 april 2013.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 18-19 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2013 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 18-19 februari 2013 - 21501-30-304

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 18 april 2013.

Samenstelling delegatie werkbezoek Noorwegen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 maart 2013 Verdeelsleutel voor delegaties die deelnemen aan buitenlandse werkbezoeken - 2013Z05440

Besluit: De definitieve samenstelling van de parlementaire delegatie die het werkbezoek aan Noorwegen zal afleggen bestaat uit de volgende leden: Hamer (voorzitter), Leegte, Jan Vos, Klever, Paulus Jansen, Agnes Mulder, Van Veldhoven en Van Tongeren.

33493 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 maart 2013 Nota van wijziging - 33493-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33493-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2012 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) - 33493

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, waarin tevens moties kunnen worden ingediend.

Stand van zaken van een uitkoopregeling voor woningen die bij hoogspanningsverbindingen staan en over de voortgang van de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 maart 2013 Stand van zaken van een uitkoopregeling voor woningen die bij hoogspanningsverbindingen staan en over de voortgang van de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel - 31574-28

Besluit: Agenderen en plannen van het algemeen overleg Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.
Noot: Binnen drie weken zal het kabinet de uitkomsten van het overleg inzake de uitkoopregeling aan de Kamer aanbieden.

Verslag Energieraad 22 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 maart 2013 Verslag Energieraad 22 februari 2013 - 21501-33-411

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Energieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 11 april 2013.
Besluit: De minister zal t.b.v. het schriftelijk overleg worden verzocht de Kamer te informeren over de Nederlandse inzet in de Energieraad over het instellen van een maximumnorm van 5% aan het gebruik van conventionele (eerste generatie) biobrandstoffen in de richtlijn Hernieuwbare Energie.

Uitstel inwerkingtreding van het wettelijke leveranciersmodel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 maart 2013 Uitstel inwerkingtreding van het wettelijke leveranciersmodel - 29023-142

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 17 april 2013.

Stand van zaken SER-Advies 'Naar een energieakkoord voor duurzame groei'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 maart 2013 Stand van zaken SER-Advies 'Naar een energieakkoord voor duurzame groei' - 30196-189

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie van 17 april 2013 van 14 tot 17 uur.

Uitnodiging MKB-Nederland voor gesprek over actuele onderwerpen in het midden- en kleinbedrijf d.d. 9 april 2013

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 15 maart 2013 Uitnodiging MKB-Nederland voor gesprek over actuele onderwerpen in het midden- en kleinbedrijf d.d. 9 april 2013 - 2013Z05480

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.