Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04475
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98669560-c0c6-413b-bcba-98e454283946&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2012%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 21501, 28286, 29446, 28973, 32852, 33037, 31532, 27858, 33037, 32440, 24095, 32637, 33562, 28982, 25422, 25422

Inhoud


Bovengronds uitrijden mest

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 14 maart 2013 Bovengronds uitrijden mest - 2013Z05066

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de uitvoering van de aangenomen motie over het bovengronds uitrijden van mest.

Verzoek van het lid Lodders om een gesprek te organiseren over mestwetgeving in relatie tot bodemvruchtbaarheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 11 maart 2013 Verzoek van het lid Lodders om een gesprek te organiseren over mestwetgeving in relatie tot bodemvruchtbaarheid - 2013Z04681

Besluit: Er zal een gesprek worden georganiseerd van twee uur waarbij in ieder geval een afgevaardigde van Wageningen Universiteit zal deelnemen en nog maximaal twee andere deelnemers.

Verzoek van het lid Ouwehand over presentatie FAO tijdens Grüne Woche.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 12 maart 2013 Verzoek van het lid Ouwehand over presentatie FAO tijdens Grüne Woche. - 2013Z04985

Besluit: De presentatie die namens de FAO is verzorgd tijdens de Grüne Woche in 2013 zal worden opgevraagd en onder de leden worden verspreid.

Verzoek van het lid Geurts betreffende evaluatie pachtrecht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 13 maart 2013 Verzoek van het lid Geurts betreffende evaluatie pachtrecht - 2013Z04982

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief over de evaluatie van het pachtrecht.

Verzoek van het lid Geurts het kabinet te vragen naar haar inzet n.a.v. aangenomen moties en lopende onderhandelingen gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 7 maart 2013 Verzoek van het lid Geurts het kabinet te vragen naar haar inzet n.a.v. aangenomen moties en lopende onderhandelingen gemeenschappelijk landbouwbeleid. - 2013Z04508

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts honoreren om de staatssecretaris van EZ te verzoeken wat haar inzet wordt in de onderhandelingen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid in relatie tot de aangenomen moties van de leden Bemmel cs (21501-32-582), Lodders c.s. (21501-32-666), Pechtold c.s. (21501-20-759) en Lucas c.s. (33000-VIII-84).

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ te vragen in te nog te ontvangen brief inzake uitvoering halal etikettering, in te gaan op uitvoering motie Van Gerven over de kantelbox (31571, nr. 13)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering in verband met afwezigheid van het verzoekende lid.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling. - 2013Z03945

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering in verband met afwezigheid van het verzoekende lid.

Stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvleesproducten en bijgevolg foutieve vermelding op het etiket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 februari 2013 Stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvleesproducten en bijgevolg foutieve vermelding op het etiket - 26991-340

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedselfraude op 14 maart 2013 van 10.00 tot 13.00 uur.

Advisering Raad van State op Nota van Wijziging betreffende de Mestwetgeving

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 7 maart 2013 Notitie staf commissie - Advies Raad van State bij nota van wijziging - 2013Z04538

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer te informeren over het tijdpad van de nota van wijziging inclusief de adviesaanvraag aan de Raad van State.

Visserijzone Mauritanië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 februari 2013 Visserijzone Mauritanië - 21501-32-696

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart 2013 om 10.30-13:00uur.

Toezegging evaluatie ‘Lessons learned from Morgan’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 maart 2013 Toezegging evaluatie ‘Lessons learned from Morgan’ - 28286-622

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op verzoek van het lid Graus over herintroductieprojecten in Nederland (uitzending Zembla)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Graus over herintroductieprojecten in Nederland (uitzending Zembla) - 29446-84

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit of betrekken bij de behandeling van de Wet Dieren, afhankelijk van wat het eerst behandeld wordt.

Toezegging over inzet bij ASCOBANS over de slachting van grienden bij de Faeröer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 maart 2013 Toezegging over inzet bij ASCOBANS over de slachting van grienden bij de Faeröer - 33400-XIII-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart 2013 om 10.30-13.00uur.

Reactie op de motie van de leden Thieme en Jacobi (28286, nr. 472) m.b.t. megastallen en de uitspraken van hoogleraar Bruil in Nieuwsuur van 10 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2013 Reactie op de motie van de leden Thieme en Jacobi (28286, nr. 472) m.b.t. megastallen en de uitspraken van hoogleraar Bruil in Nieuwsuur van 10 oktober 2012 - 28973-131

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Duurzame veehouderij.

Voortgang uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Voortgang uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop - 32852-14

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (33 322).

Veldmetingen ammoniakonderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 maart 2013 Veldmetingen ammoniakonderzoek - 33037-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de uitvoering van de moties over streekproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 februari 2013 Informatie over de uitvoering van de moties over streekproducten - 31532-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 13 maart 2013 om 14.00-16.00uur.

Stand van zaken m.b.t. de tweede Nota duurzame gewasbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Stand van zaken m.b.t. de tweede Nota duurzame gewasbescherming - 27858-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op een uitzending van de KRO over mestvergisters en op een artikel in de Stentor over mestvergisting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op een uitzending van de KRO over mestvergisters en op een artikel in de Stentor over mestvergisting - 33037-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur.

Aanbod RLI om presentatie te houden over adviesrapport 'Ruimte voor duurzame landbouw'

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 6 maart 2013 Aanbod RLI om presentatie te houden over adviesrapport 'Ruimte voor duurzame landbouw' - 2013Z04464

Besluit: Een presentatie wordt gepland op woensdag 20 maart 2013 van 13.00 tot 14.00 uur.

Verzoek van het lid Lucas in verband met een te plannen werkbezoek aan Brussel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 13 maart 2013 Werkbezoek aan Brussel - 2013Z04945

Besluit: Het lid Lucas zal een volgende procedurevergadering een voorstel voor een werkbezoek aan Brussel, incl. mogelijke datum, gespreksonderwerpen en -partners, voorleggen.

Verzoek van het lid Leegte de minister van EZ toepassing artikel 19, lid 4 Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 2012 (33357)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 13 maart 2013 Verzoek van het lid Leegte de minister van EZ een brief te vragen over de financiële consequenties voor kleinere ondernemers n.a.v. de AMvB voorhang aardolieprodukten - 2013Z04939

Besluit: Het verzoek van de heer Leegte wordt gehonoreerd de minister te verzoeken aan te geven op welke wijze artikel 19, lid 4 van de Wet Voorraadvorming

Verzoek van het lid Leegte om de minister van EZ te verzoeken naar de de voortgang van het in kaart brengen van mogelijke risico's voor de Nederlandse consument en belastingbetaler ingeval van tegenvallers bij Tennet Duitsland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 11 maart 2013 Verzoek van het lid leegte aan de minister van EZ om in een brief aan de Kamer inzichtelijk te maken inzake de financiële risico's voor de stroomconsument en de belastingbetaler van mogelijke tegenvallers bij Tennet Duitsland - 2013Z04744

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van Economische Zaken te vragen naar de voortgang van het in kaart brengen van eventuele risico’s voor de Nederlandse stroomconsument en belastingbetaler ingeval van tegenvallers bij TenneT Duitsland.

Verzoek van het lid Leegte om de voorzitter van de SER uit te nodigen voor een (besloten) gesprek over het Energieakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 8 maart 2013 Verzoek van het lid Leegte om de heer Draijer van de SER uit te nodigen voor een technische briefing over het SER energieakkoord - 2013Z04603

Besluit: Het verzoek om de voorzitter van de SER uit te nodigen voor een toelichting op het energieakkoord wordt gehonoreerd. Indien mogelijk zal het gesprek op korte termijn worden gepland.

Verzoek van het lid Lucas om een kabinetsreactie op een rapport van het Rathenau instituut "Coördinatie van publiek-privaat onderzoek:van variëteit naar maatwerk" en rappel kabinetsreactie op de brandbrief van bedrijven over het topsectorenbeleid en TTI's.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 13 maart 2013 Verzoek om een kabinetsreactie op een rapport van het Rathenau instituut "Coördinatie van publiek-privaat onderzoek"van variëteit naar maatwerk" en rappel kabinetsreactie op de brandbrief van bedrijven over het topsectorenbeleid en TTI's. - 2013Z04932

Besluit: Het verzoek van het lid Lucas om een kabinetsreactie op het rapport te ontvangen wordt gehonoreerd. Tevens zal een rappel uitgaan met betrekking tot de nog te ontvangen kabinetsreactie op de brandbrief. Voor beide reacties zal worden verzocht deze uiterlijk 15 april aan de Kamer te sturen i.v.m. het voor het meireces te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid.

Verzoek van het lid Lucas een kabinetsreactie te mogen ontvangen op het rapport van de Commissie beleidsgerichte toetsing CPB 2013 "Uit de lengte of uit de breedte".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 6 maart 2013 Verzoek van het lid Lucas een kabinetsreactie te mogen ontvangen op het rapport van de Commissie beleidsgerichte toetsing CPB 2013 "Uit de lengte of uit de breedte". - 2013Z04355

Besluit: Het verzoek van het lid Lucas om een kabinetsreactie op het rapport te ontvangen wordt gehonoreerd. De nog te ontvangen kabinetsreactie zal worden geagendeerd voor een algemeen overleg CPB van drie uur, te houden na het meireces.
Besluit: Voorafgaand aan het te plannen algemeen overleg wordt een (besloten) technische briefing georganiseerd waarvoor de opstellers van het rapport worden uitgenodigd.

Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2013 Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-83

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 21 maart 2013 te 12.00 uur.

Afschrift van een koninklijk besluit van 23 februari 2013, houdende departementale herindeling met betrekking tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 28 februari 2013 Afschrift van een koninklijk besluit van 23 februari 2013, houdende departementale herindeling met betrekking tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 33400-XIII-135

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken en het voorziene tijdpad met betrekking tot opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Kennisgeving over een ontwerp-bekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 februari 2013 Kennisgeving over een ontwerp-bekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio - 24095-337

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 21 maart 2013 te 12.00 uur.

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 februari 2013 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten - 32637-51

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Ondernemen.

Evaluatie Handelsregisterwet 2007

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 februari 2013 Evaluatie Handelsregisterwet 2007 - 33562-1

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Ondernemen.

Opzet van het onderzoek schaliegas en mogelijke boringen in de Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 maart 2013 Gunning aanbesteding schaliegas onderzoek - 28982-130

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg energie op 17 april 2013 (van 14-17 uur).

Aanbieding rapport “16% hernieuwbare energie in 2020- wanneer aanbesteden?”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2013 Aanbieding rapport “16% hernieuwbare energie in 2020- wanneer aanbesteden?”

Besluit: De minister wordt verzocht om, indien mogelijk, de kabinetsappreciatie reeds voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg energie op 17 april 2013 aan de Kamer aan te bieden.

Rondetafelgesprek Energiewende Duitsland

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 maart 2013 Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek Inzichten in de Duitse Energiewende - 2013Z04469

Besluit: De definitieve lijst van genodigen wordt vastgesteld.
Besluit: Het rondetafelgesprek vindt plaats op donderdag 4 april 2013 van 10.00 - 13.30 uur. De blokken Praktijk en Kennis worden elk met een kwartier verlengd.
Besluit: Er wordt ten behoeve van de Duitse gasten gebruik gemaakt van een tolk. Aan de Voorzitter van de Kamer wordt toestemming gevraagd om de kosten van de tolk, evenals de (eventuele) reis- en verbijfkosten van deze genodigden ten laste te brengen van het budget van de Kamer.

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 (Storingsrapportage 2011)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 februari 2013 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 (Storingsrapportage 2011) - 25422-98

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg energie op 17 april 2013 (van 14-17 uur).

Verslag schriftelijk overleg i.v.m. de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom inzake het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof (PbEU 2011, L 199) (Kamerstuk 25422, nr. 97)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 februari 2013 Verslag schriftelijk overleg over de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom inzake het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof (PbEU 2011, L 199) - 25422-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging LRN voor zomerstages lucht- en ruimtevaart 2013

Zaak: Brief derden - Lucht-en Ruimtevaart Nederland (LRN) te Zoetermeer - 6 maart 2013 Uitnodiging LRN voor zomerstages lucht- en ruimtevaart 2013 - 2013Z04481

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij voor werkbezoek over oplossing problematiek hoogspanningskabels

Zaak: Brief derden - Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij te - 1 maart 2013 Uitnodiging Comité WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij voor werkbezoek over oplossing problematiek hoogspanningskabels - 2013Z04419

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EUFORES voor conferentie 'Energy Efficiency Policies - Reality Check' d.d. 19 maart 2013

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 21 februari 2013 Uitnodiging EUFORES voor conferentie 'Energy Efficiency Policies - Reality Check' d.d. 19 maart 2013 - 2013Z03775

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.