Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04474
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c2ad66e7-fcee-4b9a-8899-bc1c8ac3d97d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2026%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32201, 21501, 21501, 21501, 32670, 31379, 28286, 27428, 27858, 33037, 26991, 28345, 28807, 28286, 28286, 32670, 33037, 31571, 28286, 33529, 21501, 21501, 21501, 31412, 27406, 32637, 22112, 22112, 29023, 32645

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport 'Our Nutritient World' van het VN-Milieuprogramma (Unep)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 27 februari 2013 Verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport 'Our Nutritient World' van het VN-Milieuprogramma (Unep) - 2013Z03843

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport 'Our Nutritient World' van het VN-Milieuprogramma (Unep) wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Dikkers om de technische briefing inzake de Wijziging van de Meststoffenwet nu gepland voor 5 maart 2013 van 16.00 - 17.00 uur eerder te laten plaatsvinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 25 februari 2013 Verzoek van het lid Dikkers om de technische briefing inzake de Wijziging van de Meststoffenwet nu gepland voor 5 maart 2013 van 16.00 - 17.00 uur eerder te laten plaatsvinden - 2013Z03579

Besluit: Het verzoek van het lid Dikkers is gehonoreerd, de technische briefing heeft plaatsgevonden op 27 februari 2013.

Verzoek van het lid Dikkers het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 27 februari 2013 uit te stellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 21 februari 2013 Verzoek van het lid Dikkers het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 27 februari 2013 uit te stellen - 2013Z03485

Besluit: Dit verzoek is bij schriftelijke procedure op 25 februari 2013 afgerond waarbij besloten is dat het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht tot nader order is uitgesteld.
Noot: Zie ook agendapunt 43.

Verzoek van het lid Thieme om een rondetafelgesprek over de implementatie van het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ in het Besluit Houders van Dieren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 21 februari 2013 Verzoek van het lid Thieme om een rondetafelgesprek over de implementatie van het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ in het Besluit Houders van Dieren. - 2013Z03472

Besluit: Het verzoek van het lid Thieme tot het voeren van een rondetafelgesprek over de implementatie van het 'Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' in het Belsuit Houders van Dieren wordt niet gehonoreerd.
Besluit: Het verzoek tot het voeren van een bijzondere procedure op dit punt wordt evenmin gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ouwehand inzake een te organiseren bijzondere procedure speelnatuur op 19 maart 2013, van 17.00 tot 18.30 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 21 februari 2013 Verzoek van het lid Ouwehand inzake een te organiseren bijzondere procedure speelnatuur op 19 maart 2013, van 17.00 tot 18.30 uur. - 2013Z03466

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand tot het voeren van een bijzondere procedure betreffende speelnatuur wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Geurts inzake samenvoegen Natura 2000 gebieden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 21 februari 2013 Verzoek van het lid Geurts inzake samenvoegen Nature 2000 gebieden - 2013Z03465

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts wordt betrokken bij agendapunt 46.

Verzoek van het lid Van Gerven in de nog te ontvangen kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad (relatie tussen intensieve veehouderij en volksgezondheid) in te gaan toezeggingen van de bewindspersonen n.a.v. moties waarin wordt verzocht een wetswijziging Wet Milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening in gang te zetten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven in de nog te ontvangen kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad (relatie tussen intensieve veehouderij en volksgezondheid) in te gaan op moties waarin wordt verzocht een wetswijziging Wet Milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening in gang te zetten. - 2013Z03396

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven honoreren om om de staatssecretaris van EZ te verzoeken bij de toegezegde kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad tevens in te gaan op de toezegging van de voormalige bewindsleden om een wetswijziging in de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening in gang te zetten zodat deze ook weigeringsgrond zullen bieden op basis van gezondheidsrisico’s.

Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) 33 441

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 7 februari 2013 Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) 33 441 - 2013Z02491

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (Kamerstuk 33 441) op 13 februari 2013.

Aanbieding rapport Duurzame visserij: terugblik

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 7 februari 2013 Aanbieding rapport Duurzame visserij: terugblik - 32201-50

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 februari 2013.

Voorstel van de Europese Commissie voor communautaire actie n.a.v. de EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Voorstel van de Europese Commissie voor communautaire actie n.a.v. de EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden - 21501-32-693

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 februari 2013.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 25-26 februari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 februari 2013 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 25-26 februari 2013 - 21501-32-686

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 februari 2013.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2013 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2013 - 21501-32-685

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 februari 2013.

Implementatie Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Implementatie Natura 2000 - 32670-68

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering waarin besloten zal worden over de verdere voortgang van het separaat te voeren algemeen overleg Natura 2000 en het algemeen overleg EHS.
Besluit: Voor de eerstvolgende procedurevergadering zal de staatssecretaris van EZ worden verzocht om een reactie op het verzoek van het lid Geurts betreffende het samenvoegen van Natura 2000 gebieden (zie agendapunt 53), over de uitvoering van de motie van het lid Van Veldhoven c.s. en over de situatie in Overijsel in verband met mogelijke kapitaalvernietiging bij de verkoop van bestaande natuur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen in de verkoop van bestaande natuur voordat dit onderwerp met de Kamer is besproken.

Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de Nederlandse inzet voor de zestiende Conferentie van Partijen bij het CITES verdrag (CoP16) (Kamerstuk 31379, nr. 16)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie de Nederlandse inzet voor de zestiende Conferentie van Partijen bij het CITES verdrag (CoP16) (Kamerstuk 31379, nr. 16) - 31379-17

Besluit: Agenderen voor een eerstvolgend algemeen overleg Biodiversiteit.

Reactie op de aangeboden petitie en op diverse aangenomen moties over het ganzenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Reactie op de aangeboden petitie en op diverse aangenomen moties over het ganzenbeleid - 28286-621

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Ganzenbeleid.

Verslag Stuurgroep Gedragscode Licenties en Uitvoering motie Koopmans (32627, nr. 5) inzake veredelingsvrijstelling in het octrooirecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Verslag Stuurgroep Gedragscode Licenties en Uitvoering motie Koopmans (Kamerstuk 32 627, nr. 5) inzake veredelingsvrijstelling in het octrooirecht - 27428-242

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. In verband met het tot nader order uitstellen van het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht (zie agendapunt 56) zullen tijdens de eerstvolgende procedurevergadering de voor dit algemeen overleg geagendeerde brieven opnieuw worden voorgelegd.

Voortgang van de verbetertrajecten bij het Ctgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Voortgang van de verbetertrajecten bij het Ctgb - 27858-142

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg

Aanpak onderzoek onderbouwing ammoniakemissiefactoren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Aanpak onderzoek onderbouwing ammoniakemissiefactoren - 33037-43

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering de Kamer te informeren of de voor mei 2013 toegezegde informatie over de resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen, eerder naar de Kamer gestuurd kan worden.

Laatste stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 februari 2013 Laatste stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvlees - 26991-339

Besluit: Agenderen voor een spoedig te plannen algemeen overleg Voedselfraude van 3 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.
Besluit: De staatssecretaris van EZ verzoeken de toegezegde nadere informatie en de brief zoals verzocht door het lid Thieme tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 26 februari jl. voor het algemeen overleg Voedselfraude naar de Kamer te sturen.

Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling - 28345-125

Besluit: De vaste commissie voor V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

Buitenloop en vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2013 Buitenloop en vogelgriep - 28807-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij d.d. 14 maart 2013 van 10.00-13.00 uur.

Reactie op de berichtgeving betreffende de veroordeling van een rashondenfokker tot een boete wegens erfelijke aandoeningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2013 Reactie op de berichtgeving betreffende de veroordeling van een rashondenfokker tot een boete wegens erfelijke aandoeningen - 28286-620

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en betrekking bij de besluitvorming rond de nota Dierenwelzijn.

Stand van zaken inzake de Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2013 Stand van zaken inzake de Regeling Agressieve Dieren (RAD) - 28286-618

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en betrekking bij de besluitvorming rond de nota Dierenwelzijn.

Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijkvenen inzake de stand van zaken rondom de PAS en wat dit betekent voor het gebied Engbertsdijkvenen en omliggende percelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 december 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijkvenen inzake de stand van zaken rondom de PAS en wat dit betekent voor het gebied Engbertsdijkvenen en omliggende percelen - 2012Z22936

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur uur met de staatssecretaris van EZ en van I&M.

Aanbieding LEI-rapport Economisch Perspectief van de PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Aanbieding LEI-rapport Economisch Perspectief van de PAS - 32670-65

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur uur met de staatssecretaris van EZ en van I&M.

Reactie op de brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel m.b.t. dierrechten en PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Reactie op de brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel m.b.t. dierrechten en PAS - 2013Z02818

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur uur met de staatssecretaris van EZ en van I&M.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS - 33037-42

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 26 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur uur met de staatssecretaris van EZ en van I&M.

Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (Kamerstuk 31571, nr. 23)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming - 31571-25

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren op 25 maart 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-25

Wijziging in het proces van het ontwerp-besluit gezelschapsdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2013 Wijziging in het proces van het ontwerp-besluit gezelschapsdieren - 28286-616

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren op 25 maart 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.

Stalbranden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 januari 2013 Stalbranden - 33400-XIII-129

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en betrekken bij de besluitvorming rond de nota Dierenwelzijn.

Vooraankondiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek intensieve veehouderij Noord-Brabant d.d. 5 april 2013

Zaak: Brief derden - Provincie Noord-Brabant te Den Bosch - 7 februari 2013 Vooraankondiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek intensieve veehouderij Noord-Brabant d.d. 5 april 2013 - 2013Z02931

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding programma en flyer m.b.t. vierde debatreeks over de toekomst van landbouw en voeding van CLM Onderzoek en Advies

Zaak: Brief derden - CLM Onderzoek en Advies te Culemborg - 4 februari 2013

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voortgang algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2013 Beantwoording resterende vragen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen - 2013Z03644

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 21 maart 2013 van 11.00 tot 13.00 uur.

Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw en Visserij d.d. 10 en 11 maart 2013

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 19 februari 2013 EU-stafnotitie: Inbreng interparlementaire conferentie Landbouw en Visserij 10/11 maart, Dublin - 2013Z03360

Besluit: Ingestemd met de voorgestelde inbreng.

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 31 januari 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw en Visserij d.d. 10 en 11 maart 2013 - 2013Z02674

Besluit: Ingestemd met de afvaardiging van het lid Graus.

Binnenlandse en buitenlandse werkbezoeken 2013

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 12 februari 2013 Voorstel KNAW, mede namens meerdere organisaties, voor workshop 'Wetenschap in Nederland' - 2013Z03191

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over af te leggen werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - HAS Hogeschool te s-Hertogenbosch - 6 februari 2013 Verzoek HAS Hogeschool om werkbezoek aan instellingen Agrarisch Onderwijs - 2013Z02777

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over af te leggen werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Noorwegen (NL) te Den Haag - 14 januari 2013 Uitnodiging Ambassade van Noorwegen voor bezoek aan Noorwegen in mei 2013 - 2013Z00499

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over af te leggen werkbezoeken.

Zaak: Brief derden - Provincie Overijssel te Zwolle - 30 januari 2013 Uitnodiging Provincie Overijssel voor werkbezoek aan Natura 2000 gebieden in Overijssel, incl. Wierdense Veld - 2013Z01792

Besluit: Betrokken bij de besluitvorming over af te leggen werkbezoeken.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 13 februari 2013 Binnen- en buitenlandse werkbezoeken commissie EZ 2013 - 2013Z02895

Besluit: In 2013 zal de commissie twee buitenlandse werkbezoeken afleggen; een aan Noorwegen (in het kader van energie) en een aan Duitsland (in het kader van innovatie). In overleg met de Noorse ambassade zal worden gekeken naar een alternatieve periode, nu de aangeboden data van 6 - 8 mei 2013 voor de diverse woordvoerders niet mogelijk zijn. In een volgende procedurevergadering zal de definitieve samensteling van de beide delegaties, evenals de data waarop de werkbezoeken zullen worden afgelegd, worden vastgesteld. De invulling van het programma's zal vervolgens plaatsvinden in de respectievelijke delegatievergaderingen.
Besluit: In 2014 zal een van de twee door de commissie af te leggen buitenlandse werkbezoeken gewijd zijn aan een onderwerp op het terrein van Landbouw&Natuur.
Besluit: De commissie zal tot aan het zomerreces van 2013 de volgende binnenlandse werkbezoeken afleggen: (1) veehouderijbedrijven en de nieuwe mestwet, (2) bezoek aan Natura 2000 gebied/Wierdense Veld en (3) projecten 'buitengewone varkens' en kalveren bij de koe'

Verzoek Ambassade van Litouwen, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over maatregelen om de economische crisis aan te pakken en de begroting

Zaak: Brief derden - Ambassade van Litouwen (NL) te Den Haag - 13 februari 2013 Verzoek Ambassade van Litouwen, namens de ambassadeur, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Economische Zaken over maatregelen om de economische crisis aan te pakken en de begroting - 2013Z03296

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven aan de minister van EZ om een brief met toelichting proces en tijdpad decentrale duurzame opwekking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 februari 2013 Verzoek van het lid Van Veldhoven aan de minister van EZ om een brief met

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om het kabinet te verzoeken uiteen te zetten wat het tijdpad is van de uitwerking van de bepalingen in het regeerakkoord over decentrale duurzame energieopwekking en of en zo ja op welke wijze dit aansluit bij het wetgevingstraject STROOM of bij het belastingplan 2014, en daarbij tevens aan te geven hoe het kabinet dit proces vormgeeft en welke partijen daarbij onder welke voorwaarden worden betrokken. Dit naar aanleiding van de recente berichtgeving waarin vermeld wordt dat er besprekingen plaatsvinden waarbij geheimhouding als eis gesteld wordt.

Verzoek van het lid Leegte om een rondetafelgesprek te organiseren over Inzichten in de Duitse Energiewende: risico's en kansen voor de Nederlandse energievoorziening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 26 februari 2013 Verzoek van het lid Leegte om een rondetafelgesprek te organiseren over Inzichten in de Duitse Energiewende: risico's en kansen voor de Nederlandse energievoorziening - 2013Z03657

Besluit: Het verzoek tot het organiseren van een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd. Via een emailprocedure zullen fracties worden verzocht suggesties voor genodigden aan te leveren. De volgende procedurevergadering zal de definitieve lijst van genodigden, evenals de indeling van het rondetafelgesprek en de datum waarop het plaatsvindt, worden vastgesteld.

Wetgevingsrapport - Voorstel van wet tot uitvoering in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering van Verordening (EU) betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (33510)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 1 februari 2013 Wetgevingsrapport - Voorstel van wet tot uitvoering in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering van Verordening (EU) betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (33510) - 2013Z02001

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over Wetsvoorstel tot uitvoering in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering van Verordening (EU) betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (33510) op 13 februari 2013 om 12.00 uur

Wetgevingsrapport - Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 4 februari 2013 Wetgevingsrapport Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501) - 2013Z02089

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501) op 13 februari 2013 om 14.00 uur.

Beantwoording schriftelijke vragen in het kader van gaswinning Groningen-veld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over gaswinning Groningen-veld - 33529-17

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld op 14 februari 2013

Uitzonderingsclausule voor de rapportage over betalingen aan regeringen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 februari 2013 Uitzonderingsclausule voor de rapportage over betalingen aan regeringen - 21501-30-303

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 18-19 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 februari 2013 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 18-19 februari 2013 - 21501-30-302

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013

Geannoteerde agenda Energieraad 22 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2013 Geannoteerde agenda Energieraad 22 februari 2013 - 21501-33-406

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Algemeen overleg Energieraad d.d. 22 februari 2013 op 13 februari 2013.

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 februari 2013 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) - 33553

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 maart 2013 om 12.00 uur

Inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2013 Inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 - 31412-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-49

Reactie op de motie van de leden Klever en Jan Vos over een publicatieplicht voor pomphouders (33 400 XIII, nr.120)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2013 Reactie op de motie van de leden Klever en Jan Vos over een publicatieplicht voor pomphouders (33 400 XIII, nr.120) - 33400-XIII-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitwerking Regeerakkoord voor versterking kenniseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Uitwerking Regeerakkoord voor versterking kenniseconomie - 27406-198

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid

Alternatieve financieringsvormen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 februari 2013 Alternatieve financieringsvormen - 32637-49

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Mededeling Ondernemerschap 2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 februari 2013 Fiche: Mededeling Ondernemerschap 2020 - 22112-1571

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Informele Concurrentieraad (1-3 mei 2013) op 18 april 2013 om 12.00 uur

Fiche: Mededeling content in de digitale interne markt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling content in de digitale interne markt - 22112-1561

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Informele Concurrentieraad (1-3 mei 2013) op 18 april 2013 om 12.00 uur

Stand van zaken uitrol slimme meters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2013 Stand van zaken uitrol slimme meters - 29023-140

Besluit: Agenderen voor een tzt te plannen algemeen overleg energie.

Aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2013 Aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten - 32645-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel - 2013Z02709

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afspraken over wind op land met IPO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 januari 2013 Afspraken over wind op land met IPO - 33400-XII-54

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitnodiging Leiden Bio Science Park voor presentatie Life Sciences Café d.d. 28 februari 2013

Zaak: Brief derden - Leiden Bio Science Park te - 20 februari 2013 Uitnodiging Leiden Bio Science Park voor presentatie Life Sciences Café d.d. 28 februari 2013 - 2013Z03456

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Tata Steel en VNP voor innovatiemiddag "Doorbraaktechnologieën cruciaal voor CO2-arme economie" d.d. 25 februari 2013

Zaak: Brief derden - Tata Steel Nederland BV te IJmuiden - 4 februari 2013 Uitnodiging Tata Steel en VNP voor innovatiemiddag "Doorbraaktechnologieën cruciaal voor CO2-arme economie" d.d. 25 februari 2013 - 2013Z02284

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.