Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04473
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4f7095d9-196f-4e01-9a89-58c4ab5aaba8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2030%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32336, 28286, 31379, 32201, 21501, 22112, 21501, 21501, 28625, 22112, 30862, 32627, 32627, 21501, 29664, 26407, 28286, 32670, 32670, 30825, 30825, 30825, 28286, 28286, 33037, 28286, 26407, 33322, 33322, 28625, 28973, 22112, 32336, 30826, 28286, 26407, 27428, 21501, 21501, 27858, 27858, 32372, 27858, 33037, 29246, 29683, 28286, 28286, 31532, 31532, 28141, 32708, 31532, 28973, 28286, 32637, 30196, 30196, 33041, 26485, 32333, 33529

Inhoud


Voorstel tot agenderen van drie stukken voor het algemeen overleg NVWA d.d. 30 januari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2013 Handhaving dierenwelzijn bij diertransporten door de NVWA - 2013Z01573

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 30 januari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’ - 32336-8

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg NVWA op 30 januari 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Situatie diertransporten aan de Turks-Bulgaarse grens - 28286-612

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg NVWA op 30 januari 2013

Verzoek in te stemmen met een schriftelijk overleg vast te stellen op 30 januari 2013 om 14.00 uur inzake Nederlandse Inzet op de komende CITES-conferentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Nederlandse inzet CITES CoP16 - 31379-16

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg is vastgesteld op 30 januari 2013 om 14.00 uur. Verzocht wordt uiterlijk 12 februari te antwoorden zodat, indien wenselijk, tijdig een VSO kan worden gevoerd.

Verzoek van het lid Ouwehand om een Notaoverleg Dierbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 31 januari 2013 Notaoverleg Dierbeleid - 2013Z01799

Besluit: Het algemeen overleg Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren op 14 februari 2013 zal worden omgezet in een notaoverleg.

Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te vragen op de veroordeling van een rashondenfokker tot een boete wegens erfelijke aandoeningen. Tevens verzoek om algemeen overleg te plannen inzake dierenwelzijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 23 januari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te vragen op de veroordeling van een rashondenfokker tot een Boete wegens erfelijke aandoeningen. Tevens verzoek om algemeen overleg te plannen inzake dierenwelzijn. - 2013Z01133

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven om een kabinetsreactie te vragen op de brief over de veroordeling van een rashondenfokker tot een boete wegens erfelijke aandoeningen wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Graus inzake de problematiek van gestrande zeezoogdieren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 9 januari 2013 Verzoek van het lid Graus inzake de problematiek van gestrande zeezoogdieren - 2013Z00221

Besluit: Het verzoek tot het houden van een bijzondere procedure betreffende het strandingsprotocol wordt gehonoreerd.
Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie te vragen op de in het verzoek genoemde

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28 en 29 januari 2013 op 23 januari 2013

Uitkomst onderhandelingen EU-Noorwegen en aanlandplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Uitkomst onderhandelingen EU-Noorwegen en aanlandplicht - 21501-32-679

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28 en 29 januari 2013 op 23 januari 2013

Fiche inzake Tweede verslag geleidelijke afschaffing melkquotaregeling

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 januari 2013 Fiche inzake Tweede verslag geleidelijke afschaffing melkquotaregeling - 22112-1551

Besluit: reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28 en 29 januari 2013 op 23 januari 2013

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2013 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2013 - 21501-32-678

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28 en 29 januari 2013 op 23 januari 2013

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 december 2012 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012 - 21501-32-676

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28-29 januari 2012 op 23 januari 2013

Kwartaalrapportage over de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Kwartaalrapportage over de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 - 28625-157

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28-29 januari 2012 op 23 januari 2013.

Fiche: Mededeling actieplan voor het verminderen van incidentele vangsten zeevogels in vistuig

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: Mededeling actieplan voor het verminderen van incidentele vangsten zeevogels in vistuig - 22112-1531

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 28-29 januari 2012 op 23 januari 2013

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 , onderdeel landbouw en natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over het onderdeel landbouw en natuur - 33400-XIII-36

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33400-F-3

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Toezeggingen naar aanleiding van Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij d.d. 15 november 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2013 Toezeggingen naar aanleiding van Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij d.d. 15 november 2012 - 33400-XIII-39

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Ontpoldering Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 december 2012 Ontpoldering Hedwigepolder - 30862-89

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verlaagde tarieven van de glastuinbouw voor 2013 en 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Verlaagde tarieven van de glastuinbouw voor 2013 en 2014 - 32627-11

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Reactie op de aangenoemen motie van het lid Jacobi c.s. m.b.t. een nader maatregelenpakket om de overschrijdingen bij Dienst Regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en financiële correcties vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies te voorkomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Reactie op de aangenoemen motie van het lid Jacobi c.s. m.b.t. een nader maatregelenpakket om de overschrijdingen bij Dienst Regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en financiële correcties vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies te voorkomen - 33400-XIII-66

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Stand van zaken brief inzake de glastuinbouwsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 januari 2013 Stand van zaken brief inzake de glastuinbouwsector - 32627-10

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.
Noot: In het voorjaar volgt een kabinetsvisie op de tuinbouw.

Wetgevingsrapport Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (33 490)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 14 januari 2013 Wetgevingsrapport Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (33 490) - 2013Z00423

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag van het wetsvoorstel 33 490 op 31 januari 2013.

Toezeggingen over overleg NMa met garnalensector en over artikel 101, lid, VWEU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2013 Toezeggingen over overleg NMa met garnalensector en over artikel 101, lid, VWEU - 21501-32-677

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Visserij.

Aanbieding Toekomstvisie Binnenvisserij: Binnenvissers in nieuw perspectief

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Aanbieding Toekomstvisie Binnenvisserij: Binnenvissers in nieuw perspectief - 29664-106

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Visserij.

Resultaten van de TEEB-studie Bonaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Resultaten van de TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)-studie Bonaire - 26407-84

Besluit: Het algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity op 31 januari 2013 wordt tot nader order uitgesteld, in afwachting van de toegezegde strategische agenda biodiversiteit.
Besluit: Agenderen voor het t.z.t. opnieuw te plannen algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity .

RDA-zienswijze 'Zorgplicht Natuurlijk Gewogen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 januari 2013 Aanbieding RDA-zienswijze 'Zorgplicht Natuurlijk Gewogen' - 28286-611

Besluit: Aanhouden tot de aangekondigde kabinetsreactie op de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) naar de Kamer is gestuurd.

Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijkvenen inzake de stand van zaken rondom de PAS en wat dit betekent voor het gebied Engbertsdijkvenen en omliggende percelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 december 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijkvenen inzake de stand van zaken rondom de PAS en wat dit betekent voor het gebied Engbertsdijkvenen en omliggende percelen - 2012Z22936

Besluit: Aanhouden tot de beantwoording van het schriftelijk overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS naar de Kamer is gestuurd.

Aanbieding LEI-rapport Economisch Perspectief van de PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Aanbieding LEI-rapport Economisch Perspectief van de PAS - 32670-65

Besluit: Aanhouden tot de beantwoording van het schriftelijk overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS naar de Kamer is gestuurd.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de beantwoording van het schriftelijk overleg op korte termijn naar de Kamer te sturen.

Reactie op de brief van commissie voor Economische Zaken over Commentaar Stichting Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Reactie op de brief van commissie voor Economische Zaken over Commentaar Stichting Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen - 32670-66

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Natura 2000/EHS.

Uitkomst bestuurlijk overleg met provincies en besteding € 200 mln

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2013 Uitkomst bestuurlijk overleg met provincies en besteding € 200 mln - 30825-189

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling Ministerie Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw&Natuur.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Natura 2000/EHS.

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2007-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2013 Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2007-2011 - 30825-188

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling Ministerie Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw&Natuur.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Natura 2000/EHS.

Toezegging uitkomst overleg gedeputeerden landelijk gebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Toezegging uitkomst overleg gedeputeerden landelijk gebied - 30825-187

Besluit: Er zal een gesprek worden georganiseerd met dhr. Jansen betreffende het rapport "Provincies, natuurlijk...!".
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natura 2000/EHS.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht op korte termijn haar notitie betreffende de planologische begrenzing van de EHS zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling naar de Kamer te sturen en hieraan voorafgaand de Kamer te informeren wanneer zij verwacht dat dit zal gebeuren.

Stand van zakenbrief implementatie Europese dierenwelzijnsregels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Stand van zakenbrief implementatie Europese dierenwelzijnsregels - 28286-614

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 13 februari 2013.
Besluit: Het verzoek van de staatssecretaris van EZ wordt gehonoreerd, om het algemeen overleg Landbouw- en visserijraad op 13 februari 2013 een half uur later te laten aanvangen en eindigen.
Noot: In plaats van 10.30 tot 13.00 uur zal het algemeen overleg plaatsvinden van 11.00 tot 13.30 uur.

Identificatie en Registratie van Katten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Identificatie en Registratie van Katten - 28286-613

Besluit: Betrekken bij de verdere besluitvorming na ommekomst van de kabinetsvisie op dierenwelzijn.
Noot: Zie ook agendapunt 3, onder Kamerstuk 28 286, nr. 548.

Discussie onderbouwing ammoniakbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Discussie onderbouwing ammoniakbeleid - 33037-41

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over het tijdpad van het nadere onderzoek naar de bevindingen.

Situatie diertransporten aan de Turks-Bulgaarse grens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Situatie diertransporten aan de Turks-Bulgaarse grens - 28286-612

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 30 januari 2013.

Antw vr Van Gerven over de teelt van gansaanlokkende gewassen rondom Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2013 Teelt van gansaanlokkende gewassen rondom Schiphol - 26407-83

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Ganzenbeleid.

kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 januari 2013 kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer - 33322-9

Besluit: Betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamersuk 33 322.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-9

Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 januari 2013 Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet - 33322-8

Besluit: Een technische briefing over de systematiek van de wetswijziging zal plaatsvinden op 14 februari 2013 van 11.00 tot 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een kort na het krokusreces te plannen algemeen overleg Wijziging Meststoffenwet.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-8

Effecten Regeerakkoord en GLB voor land- en tuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2013 Effecten Regeerakkoord en GLB voor land- en tuinbouw - 28625-158

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op de motie van de leden Thieme en Jacobi (28286, nr. 472) m.b.t. megastallen en de uitspraken van hoogleraar Bruil in Nieuwsuur van 10 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2013 Reactie op de motie van de leden Thieme en Jacobi (28286, nr. 472) m.b.t. megastallen en de uitspraken van hoogleraar Bruil in Nieuwsuur van 10 oktober 2012 - 28973-131

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De leden Schouw, Van Dekken en Ouwehand zullen voor een eerstvolgende procedurevergadering met een voorstel komen omtrent de behandeling van de dertigledendebatten betreffende de veehouderij.

Uitstel BNC-fiche inzake de mededeling COM (746) Gezonde EU-regelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2012 Uitstel BNC-fiche inzake de mededeling COM (746) Gezonde EU-regelgeving - 22112-1527

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van een koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 11 januari 2013 Afschrift van een koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven - 32336-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De brieven betreffende dierproeven die aan de commissie EZ overgedragen worden door de commissie VWS zullen voor een eerstvolgende procedurevergadering worden geagendeerd.

Bekrachtiging initiatiefwet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 december 2012 Bekrachtiging initiatiefwet verbod pelsdierhouderij - 30826-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-29

Analyse van individuele financiële tegemoetkoming Q-koorts patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Analyse van individuele financiële tegemoetkoming Q-koorts patiënten - 28286-610

Besluit: Betrekken bij het debat over de Q-koorts.

Uitkomsten zesde vergadering der partijen bij het Cartagena protocol inzake bioveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Uitkomsten zesde vergadering der partijen bij het Cartagena protocol inzake bioveiligheid - 26407-82

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 27 februari 2013.

Reactie op de motie van de leden Ouwehand/ Van Bemmel over een onafhankelijk onderzoek naar de EFSA (27 428, nr. 221)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2012 Reactie op de motie van de leden Ouwehand/ Van Bemmel over een onafhankelijk onderzoek naar de EFSA (27 428, nr. 221) - 27428-241

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 27 februari 2013.

Reactie op motie Van Gerven (21501-32, nr. 646) en het definitieve oordeel EFSA over de studie van Séralini c.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Reactie op motie Van Gerven (21501-32, nr. 646) en het definitieve oordeel EFSA over de studie van Séralini c.s. - 21501-32-675

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden met oog op risico's voor bijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden met oog op risico's voor bijen - 27858-141

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie op wetenschappelijk artikel in Nature inzake gecombineerde toxische effecten van insecticiden op hommels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2013 Reactie op wetenschappelijk artikel in Nature inzake gecombineerde toxische effecten van insecticiden op hommels - 27858-140

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Toezegging tijdens AO gewasbeschermingsmiddelen van 10 oktober 2012 over activiteiten ter versterking van de bijensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2013 Toezegging tijdens AO gewasbeschermingsmiddelen van 10 oktober 2012 over activiteiten ter versterking van de bijensector - 32372-96

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-96

Aanbieding Integriteitscode van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Aanbieding Integriteitscode van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-139

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer schriftelijk te informeren wanneer in het voorjaar de Nota duurzame gewasbescherming naar de Kamer gestuurd wordt.

Mestbureau West (MBW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Mestbureau West (MBW) - 33037-40

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.
Noot: Zie agendapunt 33.

Resultaten implementatie adviezen rapport ‘DR tot uw dienst’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Resultaten implementatie adviezen rapport ‘DR tot uw dienst’ - 29246-31

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Reactie op de motie van het lid Van Gerven c.s. (29683, nr 129) over een andere opzet voor de Gezondheidsdienst voor Dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Reactie op de motie van het lid Van Gerven c.s. (29683, nr 129) over een andere opzet voor de Gezondheidsdienst voor Dieren - 29683-144

Besluit: Betrekken bij het debat over de Q-koorts.

Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen'

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 14 november 2012 Overzicht aangehouden brieven dierbeleid - 2012Z19368

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen' - 28286-596

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op het rapport ‘Naleving dierenwelzijnwetgeving in de vee-industrie’ van Varkens in Nood en de stichting Dier en Recht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Reactie op het rapport ‘Naleving dierenwelzijnwetgeving in de vee-industrie’ van Varkens in Nood en de stichting Dier en Recht - 28286-608

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat Naleving dierenwelzijnswetgeving in de veehouderij.
Noot: Dit debat is aangevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden op 24 oktober 2012 door het lid Van Dekken.

Uitvoering van de motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over houdbaarheidsdata en voedselverspilling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Uitvoering van de motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over houdbaarheidsdata en voedselverspilling - 31532-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari 2013.

Volatiliteit op de agrarische grondstoffenmarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 januari 2013 Volatiliteit op de agrarische grondstoffenmarkten - 31532-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari 2013.

Toekomst Agrologistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 januari 2013 Toekomst Agrologistiek - 28141-12

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari 2013.

Aanbieding 3-jarenoverzicht Platform Verduurzaming Voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2012 Aanbieding 3-jarenoverzicht Platform Verduurzaming Voedsel - 32708-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari 2013.

Stand van zaken voortgang Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Stand van zaken voortgang Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens - 31532-92

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Duurzame veehouderij.

Derde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Derde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij - 28973-130

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Duurzame veehouderij.
Besluit: Het algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen op 6 februari 2013 wordt niet verder uitgebreid.

Verzoek WSPA, namens Supporting Better Dairy, tot aanbieding petitie m.b.t. welzijn van melkkoeien d.d. 13 februari 2013

Zaak: Brief derden - World Society for the Protection of Animals (WSPA) te Den Haag - 15 januari 2013 Verzoek WSPA, namens Supporting Better Dairy, tot aanbieding petitie m.b.t. welzijn van melkkoeien d.d. 13 februari 2013 - 2013Z00536

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 12 februari 2013.
Noot: De datum is afgestemd met de WSPA

Verzoek Stichting Natuur en Milieu tot aanbieding petitie m.b.t. voedselvraagstukken d.d. 5 februari 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Natuur en Milieu te Utrecht - 8 januari 2013 Verzoek Stichting Natuur en Milieu tot aanbieding petitie m.b.t. voedselvraagstukken d.d. 5 februari 2013 - 2013Z00203

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 5 februari 2013, om 13.00 uur.
Noot: De voorzitter van de commissie heeft toestemming verleend de petitieaanbieding buiten plaats te laten vinden.

Rapporteurschap groot project EHS

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 28 november 2012 Rapporteurschap groot project EHS - 2012Z20533

Besluit: De commissie heeft gekozen als rapporteur groot project EHS het lid Houwers (VVD) en als plaatsvervangend rapporteur het lid Van Veldhoven (D66).

Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 januari 2013 Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken - 33400-XIII-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie over de voortgang van de wetsvoorstellen en overige door de Kamer controversieel verklaarde stukken op het terrein van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD) - 28286-548

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 oktober 2012 Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (sts ELI) - 33441

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 februari 2013 om 12.00 uur.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 augustus 2012 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - 33348

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer schriftelijk een indicatie te geven wanneer de aanpassing op het wetsvoorstel naar de Kamer komt.
Noot: Het kabinet geeft aan met een aanpassing te komen op het wetsvoorstel natuurbescherming.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 november 2011 Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting - 30196-152

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu - 30196-151

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland” - 33041-1

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen - 26485-124

Besluit: De commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2012 Controversieel verklaarde wetsvoorstellen en onderwerpen - 32333-72

Besluit: De voortgang van de door de Kamer controversieel verklaarde onderwerpen is besproken. Zie onderstaand voor de besluitvorming per onderwerp.

Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen - 33529-1

Besluit: Openbare technische briefing organiseren op 5 februari 2013 van 17.15 - 18.45 uur.
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op woensdag 6 februari 2013 van 13.00 - 14.45 uur. De leden Van Dekken en Dik-Faber zullen een voorstel voor genodigden aan dit rondetafelgesprek opstellen dat via een emailprocedure aan de leden zal worden voorgelegd.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg op donderdag 7 februari 2013 van 10.00 tot 13.00 uur.