Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 januari 2013

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A04472
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b7a09b2-9ad3-4757-aa48-9bc25cf193d9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2022%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32637, 32637, 21501, 31239, 32645, 31568, 26643, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 33511, 24095, 24095, 24095, 21501, 31574, 22112, 29023, 25422

Inhoud


Verzoek van het lid Agnes Mulder om een stand van zaken met betrekking tot het te ontvangen (matieriële) wetsvoorstel ACM.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 23 januari 2013 Verzoek van het lid Agnes Mulder om een stand van zaken met betrekking tot het te ontvangen (matieriële) wetsvoorstel ACM. - 2013Z01110

Besluit: Het verzoek van het lid Agnes Mulder om een stand van zakenbrief wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid De Liefde aan het kabinet om een actualisatie van de digitaleagenda.nl, inclusief tijdpad en het verzoek een algemeen overleg Digitale Markt in te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 17 januari 2013 Verzoek van het lid De Liefde aan het kabinet om een actualisatie van de digitaleagenda.nl, inclusief tijdpad en het verzoek een algemeen overleg Digitale Markt in te plannen. - 2013Z00684

Besluit: Het verzoek van het lid De Liefde om een brief van het kabinet voor de volgende procedurevergadering wordt gehonoreerd. De gevraagde informatie zal geagendeerd worden bij het te plannen algemeen overleg digitale markt.
Noot: Zie ook agendapunt 14.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een kabinetsreactie op het bericht dat in 2012 bijna 9000 meldingen inzake cybercrime zijn gedaan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 17 januari 2013 Verzoek van het lid Gesthuizen om een kabinetsreactie op het bericht dat in 2012 bijna 9000 meldingen inzake cybercrime zijn gedaan. - 2013Z00662

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen om een kabinetsreactie wordt gehonoreerd.

Reactie op verzoek van het lid Klever n.a.v. de sluiting van de Willem Alexander Centrale in Buggenum over de relatie tussen werkgelegenheid en de oplopende belastingdruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Klever n.a.v. de sluiting van de Willem Alexander Centrale in Buggenum over de relatie tussen werkgelegenheid en de oplopende belastingdruk - 2013Z00446

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.

Beantwoording schriftelijke vragen eerste termijn begroting Economische Zaken 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 januari 2013 Beantwoording schriftelijke vragen eerste termijn begroting Economische Zaken 2013 - 2013Z00561

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.

Wetgevingsrapport Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 15 januari 2013 Wetgevingsrapport Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) - 2013Z00459

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Informatie over de afspraken in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Informatie over de afspraken in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie - 32637-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012.

Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering - 32637-46

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012.
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op het algemeen overleg Kredietmarkt.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 10-11 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2013 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 10-11 december 2012 - 21501-30-301

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013

Kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2013 Kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+ - 31239-143

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

Nationaal Actieplan als vervolgstap op de Europese stresstest van kerncentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2013 Nationaal Actieplan als vervolgstap op de Europese stresstest van kerncentrales - 32645-44

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

Antwoord op vraag van het lid Schouten, gesteld tijdens Wetgevingsoverleg Ondernemen van 17 december 2012, inzake de inzet van de vrijgevallen middelen van de MEP/SDE voor het invullen van de taaksstelling uit het Begrotingsakkoord 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2012 Antwoord op vraag van het lid Schouten, gesteld tijdens Wetgevingsoverleg Ondernemen van 17 december 2012, inzake de inzet van de vrijgevallen middelen van de MEP/SDE voor het invullen van de taaksstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 - 33400-XIII-37

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

Reguleringskader elektriciteitsvoorziening Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Reguleringskader elektriciteitsvoorziening Caribisch Nederland - 31568-125

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

Beantwoording vragen over DigiNotar

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Beantwoording vragen over DigiNotar - 26643-262

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.

Stand van zaken over de deal met IPO inzake wind op land.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 januari 2013 Stand van zaken over de deal met IPO inzake wind op land. - 33400-XIII-40

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

Rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 17 januari 2013 Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet - 2013Z00704

Besluit: De opzet van de rondetafelgesprek wordt vastgesteld, in blok 2 komt The Idea-Driven Equities Analyses company in plaats van RBB en Copenhagen Economics.

Verslag van de Telecomraad van 20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2013 Verslag van de Telecomraad van 20 december 2012 - 21501-33-402

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Telecomraad op 28 mei 2013.

Fiche: Wijziging Machtigingsverordening Staatssteun

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Wijziging Machtigingsverordening Staatssteun - 22112-1547

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Fiche inzake Mededeling CARS 2020: Actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Fiche inzake Mededeling CARS 2020: Actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie - 22112-1523

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Fiche: Wijziging Procedureverordening Staatssteun

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Wijziging Procedureverordening Staatssteun - 22112-1546

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Fiche: mededeling misleidende marketingpraktijken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2012 Uitstel BNC-fiche inzake de mededeling COM (702) Het beschermen van ondernemingen tegen misleidende marketingpraktijken en zorgen voor doeltreffende handhaving - 22112-1526

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: mededeling misleidende marketingpraktijken - 22112-1542

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Reactie van het CPB op de motie van het lid Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2012 Reactie van het CPB op de motie van het lid Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken - 33400-XVI-125

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het CPB, te plannen na ontvangst van het visitatierapport van de Commissie Beleidsgerichte Toetsing CPB.

Evaluatie experimentenwet Bedrijveninvesteringszones

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 december 2012 Evaluatie experimentenwet Bedrijveninvesteringszones - 33511-1

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel dat de
Noot: De minister is voornemens het wetsvoorstel m.b.t. de Experimentenwet op korte termijn in te dienen.

Verslag van de WCIT-conferentie, 3-14 december 2012 in Dubai

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2013 Verslag van de WCIT-conferentie, 3-14 december 2012 in Dubai - 24095-330

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg digitale markt.

Analytische cookies en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2012 Analytische cookies en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet - 24095-329

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg digitale markt, te plannen voor het krokusreces
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voor de eerstvolgende procedurevergadering te informeren over de stand van zaken op dit dossier en daarbij in te gaan op het voorziene tijdpad m.b.t. eventuele wijziging van regels omtrent cookies.
Noot: zie ook agendapunt

Resultaten multibandveiling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Resultaten multibandveiling - 24095-328

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg telecommunicatie.

Europees semester

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2012 Annual Growth Survey en Alert Mechanism Report - 21501-20-726

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen en beantwoording vragen van het lid Klever

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 januari 2013 Uitkoopregeling hoogspanningslijnen en beantwoording vragen van het lid Klever - 31574-27

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De Kamer zal binnen een maand per brief worden geinformeerd over de uitkoop en verkabeling.

EU-stafnotitie behandelvoorstel EU-mededeling interne energiemarkt COM(2012) 663

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 15 januari 2013 EU-stafnotitie behandelvoorstel EU-mededeling interne energiemarkt COM(2012) 663 - 2012Z21846

Besluit: De mededeling verder behandelen bij de reguliere AO’s Energieraad waarvoor deze geagendeerd staat.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: Mededeling interne energiemarkt - 22112-1530

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 13 februari 2013.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 januari 2013 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) - 33510

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 februari 2013 om 12.00 uur.

Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel - 29023-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199) - 25422-97

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 30 januari 2012 om 12.00 uur. De minister zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen in deze te zetten totdat de beantwoording van het schriftelijk overleg naar genoegen van de Kamer is behandeld.

Uitnodiging Belgische Senaat voor workshop EISC d.d. 25 maart 2013

Zaak: Brief derden - Belgische Senaat te Brussel - 16 januari 2013 Uitnodiging Belgische Senaat voor workshop EISC d.d. 25 maart 2013 - 2013Z00569

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Climate Parliament voor internationaal forum over duurzame energie d.d. 8 maart 2013

Zaak: Brief derden - Climate Parliament te London EC1v 2NX - 15 januari 2013 Uitnodiging Climate Parliament voor internationaal forum over duurzame energie d.d. 8 maart 2013 - 2013Z00616

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek VNG tot aanbieding onderzoeksresultaat over maatschappelijke kosten en baten van lokale duurzame energie initiatieven d.d. 29 januari 2013

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Rotterdam - 9 januari 2013 Verzoek VNG tot aanbieding onderzoeksresultaat over maatschappelijke kosten en baten van lokale duurzame energie initiatieven d.d. 29 januari 2013 - 2013Z00232

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 29 januari 2013.

Uitnodiging OECD voor Parliament dagen d.d. 11-13 februari 2013

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris - 20 december 2012 Uitnodiging OECD voor Parliament dagen d.d. 11-13 februari 2013 - 2012Z22898

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Energy Valley voor bijeenkomst 'Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode' d.d. 24 januari 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Energy Valley te Groningen - 18 december 2012 Uitnodiging Stichting Energy Valley voor bijeenkomst 'Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode' d.d. 24 januari 2013 - 2012Z22318

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.