Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2012

Gepubliceerd: 7 december 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2012A04448
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4034ea1d-725a-487c-bbcd-52c163518767&title=Besluitenlijst%20pv%20BuHa-OS%206%20dec.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22054, 26485, 31985, 22054, 28973

Inhoud


Hoorzitting/rondetafelgesprek over internationale duurzame handel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 6 december 2012 Hoorzitting/rondetafelgesprek over internationale duurzame handel - 2012Z21292

Besluit: Vóór het AO over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal een hoorzitting/rondetafelgesprek worden georganiseerd over internationale duurzame handel. Onder de leden worden wensen geïnventariseerd voor uit te nodigen deskundigen en organisaties, waarna de staf van de commissie een voorstel voor een programma aan de commissie zal voorleggen ter bespreking in een volgende procedurevergadering. Indien het nodig is om te spreken met personen in het buitenland, zal gebruik worden gemaakt van video-conferencing.

Verzoek kabinetsreactie op het position paper NABC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 6 december 2012 Verzoek kabinetsreactie op het position paper NABC - 2012Z21206

Besluit: Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een reactie te geven op het position paper en deze reactie uiterlijk vrijdag 14 december a.s. aan de Kamer toe te zenden met het oog op het wetgevingsoverleg van 17 december 2012.

Voorstel van het lid De Caluwé voor gesprek met ambassadeur Rwanda dan wel minister van Buitenlandse Zaken Rwanda over betrokkenheid van Rwanda bij de situatie in Oost-Congo

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 5 december 2012 Voorstel van het lid De Caluwé voor gesprek met ambassadeur Rwanda dan wel minister van Buitenlandse Zaken Rwanda over betrokkenheid van Rwanda bij de situatie in Oost-Congo - 2012Z21132

Besluit: Agenderen voor gesprek (samen met commissie Buitenlandse Zaken) op dinsdag 11 december a.s. van 12.30 - 13.30 uur.

Webdossier Verantwoording internationale hulp

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 november 2012 Webdossier Verantwoording internationale hulp - 2012Z20669

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen van lid Jan Vos gedaan tijdens het ordedebat van heden betreffende de rol van Shell in Nigeria

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 27 november 2012 Beantwoording vragen van lid Jan Vos gedaan tijdens het ordedebat van heden betreffende de rol van Shell in Nigeria - 2012Z20434

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vóór het krokusreces

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 november 2012 Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs) - 2012Z20089

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg d.d. 17 december 2012 over deel Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van begroting.

Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012 Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 - 22054-205

Besluit: Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum op donderdag 17 januari 2013 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over wapenexportbeleid met minister voor BuHa-OS en van Buitenlandse Zaken in februari 2013.

Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) - 26485-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vóór het krokusreces

Exportfinanciering en ondersteuning export

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 september 2012 Exportfinanciering en ondersteuning export - 31985-16

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg d.d. 17 december 2012 over deel Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van begroting.

Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 augustus 2012 Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag - 22054-202

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over wapenexportbeleid met minister voor BuHa-OS en van Buitenlandse Zaken in februari 2013.

Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2012 Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94) - 28973-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vóór het krokusreces.

Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012 Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012 - 33000-XIII-193

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg d.d. 17 december 2012 over deel Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van begroting.

Voorstel voor ontvangst mevrouw Micaela Dos Ramos van Holland Gateway

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) - 3 december 2012 Voorstel voor ontvangst mevrouw Micaela Dos Ramos van Holland Gateway - 2012Z20859

Besluit: Agenderen voor gesprek op 11 december a.s. van 16.30 - 17.00 uur.

Verzoek INS, namens dhr. F. Ichsan van Standard Chartered Bank Indonesia, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over economische groei van Indonesië en economische samenwerking

Zaak: Brief derden - Indonesia Nederland Society (INS) te - 26 november 2012 Verzoek INS, namens dhr. F. Ichsan van Standard Chartered Bank Indonesia, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over economische groei van Indonesië en economische samenwerking - 2012Z20484

Besluit: Het lid Leegte zal namens de commissie dhr. Ichsan ontvangen op donderdag 13 december v an 14.00 tot 15.00 uur.