Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04445
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=be5d4973-79d5-42d8-90fc-104306024a9f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20procedurevergadering%2027%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 29984, 27625, 22112, 33193, 33193, 31793, 33136, 33118, 23645, 29665, 31936, 29398, 29398, 29398, 29984, 29984, 33465, 30373, 30373

Inhoud


Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken om een brief over de ontwikkeling van tarieven in het openbaar vervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 28 maart 2013 Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken om een brief over de ontwikkeling van tarieven in het openbaar vervoer - 2013Z06308

Besluit: Over dit onderwerp wordt een schriftelijk overleg met de staatssecretaris gestart, waarvoor de fracties uiterlijk op 3 april 2013 te 12.00 uur inbreng leveren. Voor dit schriftelijk overlg worden de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden De Boer en Lodders (beiden VVD) en het lid Dik-Faber (ChristenUnie) geagendeerd.

Rondvraagpunt van het lid Dijkstra (VVD) om af te zien van aanwezigheid van de minister van VWS bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 27 maart 2013 Rondvraagpunt van het lid Dijkstra (VVD) om af te zien van aanwezigheid van de minister van VWS bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 4 april 2013. - 2013Z06186

Besluit: Het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013 wordt gevoerd met alleen de staatssecretaris voor I&M, dus zonder de minister voor VWS. Er wordt een schriftelijk overleg gepland over de gezondheidsaspecten van de agendapunten van het AO Leefomgeving met inbrengdatum op 4 april 2013 om 10.00 uur.

Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om de minister te verzoeken om een brief inzake het Belgische voornemen om een vignet in te voeren op de Belgische snelwegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de Transportraad van 11 maart 2013 (Kamerstuk 21501-33, nr. 407) - 21501-33-410

Besluit: Omdat er in het verslag van het schriftelijk overleg over de Transportraad reeds informatie is opgenomen over dit voornemen van de Belgische gewesten, is besloten om een schriftelijk overleg in te plannen over dit onderwerp. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. dit schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 3 april 2013 te 12.00 uur.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66): voorstel om reactie te vragen op studie over CO2-uitstoot

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 27 maart 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66): voorstel om reactie te vragen op studie over CO2-uitstoot bij winning en toepassing van biomassa - 2013Z06089

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op een recente studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie naar de CO2-uitstoot bij winning en toepassing van biomassa (hout) en de gevolgen voor het Nederlands klimaat- en energiebeleid.

Voorstel van het lid De Boer (VVD): voorstel om dhr. Wiebes toe te voegen aan het rondetafelgesprek spoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 27 maart 2013 Voorstel van het lid De Boer (VVD): voorstel om dhr. Wiebes toe te voegen aan het rondetafelgesprek spoor - 2013Z06083

Besluit: De heer Wiebes wordt in het programma van het rondetafelgesprek opgenomen. De commissie benadrukt dat dit een uitzondering betreft en dat dit onverlet laat dat de commissie zeer terughoudend omgaat met het toevoegen van extra genodigden aan een reeds vastgesteld programma voor een rondetafelgesprek.

Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake onderzoek naar economische effecten van duurzame mobiliteit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 maart 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven inzake onderzoek naar economische effecten van duurzame mobiliteit - 2013Z05868

Besluit: De minister van I&M verzoeken om een schriftelijke reactie op het rapport ‘An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles’ van de European Climate Foundation naar de economische effecten van een versnelde ontwikkeling naar duurzame wegmobiliteit.

Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om de staatssecretaris te verzoeken om de reeds beschikbare evaluatierapporten inzake geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland tijdig vóór het notaoverleg MIRT van 8 april 2013 aan de Kamer te doen toekomen (zo mogelijk voorzien van een reactie)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 22 maart 2013 Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om de staatssecretaris te verzoeken om de reeds beschikbare evaluatierapporten inzake geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland tijdig vóór het notaoverleg MIRT van 8 april 2013 aan de Kamer te doen toekomen - 2013Z05772

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om de genoemde onderzoeksrapporten, zo mogelijk voorzien van een reactie, vóór het notaoverleg MIRT op 8 april 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van januari en februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2013 Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van januari en februari 2013 - 29984-393

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief attendeert de minister de Kamer op ILT-rapporten, die door plaatsing op de website van de ILT openbaar zijn gemaakt.

Informatie over de redenen van de inbreukprocedure door de Europese Commissie inzake de terugwinning van de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water en de visie van de minister hierop

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2013 Informatie over de redenen van de inbreukprocedure door de Europese Commissie inzake de terugwinning van de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water en de visie van de minister hierop - 27625-287

Besluit: Een (besloten) technische briefing organiseren over de inbreukprocedure inzake de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water.
Noot: In de brief geeft de minister aan dat de informatie die zij de Kamer verstrekt over de inbreukprocedure strikt vertrouwelijk is.

EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 21 maart 2013 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel richtlijn maritieme ruimtelijke ordening - 2013Z05741

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 maart 2013 EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 - 2013Z05503

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden d.d. 24 april 2013.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het BNC-fiche over de richtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geintegreerd kustbeheer uiterlijk op 19 april aan de Kamer te zenden.
Besluit: Een subsidiariteitstoets uitvoeren op de voorgestelde richtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geintegreerd kustbeheer

EU-voorstel: Groenboek Europese strategie kunststofafval COM (2013) 123

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 maart 2013 EU-voorstel: Groenboek Europese strategie kunststofafval COM (2013) 123 - 2013Z05505

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en Afval dat nu gepland staat op 6 juni.
Besluit: Het AO Grondstoffen en Afval vervroegen in verband met de reactietermijn op het Groenboek aan de Europese Comissie (7 juni).

Fiche inzake Wijziging verordening GNSS-Agentschap

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Fiche inzake Wijziging verordening GNSS-Agentschap - 22112-1585

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 5 juni 2013.

Reactie op het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 maart 2013 Reactie op het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” - 33193-7

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven en de EU-staf van de Tweede Kamer verzoeken een notitie op te stellen over het rapport en de kabinetsreactie voorafgaand aan het algemeen overleg over het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 21 november 2012 Rapport van externe onderzoekers in het kader van Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid - 33193-2

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”.

Vervolgbrief over de klimaatconferentie in Doha (26 november tot en met 7 december 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 maart 2013 Vervolgbrief over de klimaatconferentie in Doha (26 november tot en met 7 december 2012) - 31793-76

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013.

Structuurvisie Ondergrond

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 maart 2013 Informatie over de stand van zaken Structuurvisie Ondergrond - 33136-5

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Ruimtelijke Ordening.

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 december 2012 Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012 - 33118-6

Besluit: De minister verzoeken om over deze stelselherziening een technische briefing te laten verzorgen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 16 januari 2013 is besloten dat deze brief zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering die volgt op de ontbijtsessie in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap, opdat de commissie in deze procedurevergadering kan besluiten op welke wijze de brief in behandeling wordt genomen.

Reactie op het artikel “Hogere kosten OV ondanks concurrentie”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 maart 2013 Reactie op het artikel “Hogere kosten OV ondanks concurrentie” - 23645-526

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Om deze brief is tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2013 gevraagd, naar aanleiding van het inmiddels ingetrokken discussion paper “Werkt de markt voor openbaar vervoer” van SEO.

Handhavingsrapportage Schiphol 2012 (1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 maart 2013 Handhavingsrapportage Schiphol 2012 (1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012) - 29665-186

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 maart 2013 Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2012 - 31936-135

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart. Hiervoor zal een datum worden gezocht begin juni.

Uitstel beantwoording van de vraag van het lid Bashir inzake de mogelijkheden om behaalde deelcertificaten voor motorrijbewijzen voor een bepaalde termijn te bevriezen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2013 Uitstel beantwoording van de vraag van het lid Bashir inzake de mogelijkheden om behaalde deelcertificaten voor motorrijbewijzen voor een bepaalde termijn te bevriezen - 29398-365

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer uiterlijk 29 maart 2013 te informeren inzake de mogelijkheden om behaalde deelcertificaten voor motorrijbewijzen voor een bepaalde termijn te bevriezen.

Installeren van een alcoholslot in vrachtwagens en bussen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2013 Installeren van een alcoholslot in vrachtwagens en bussen - 29398-363

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in mei.

Advies Gezondheidsraad over herkeuring voor het rijbewijs in geval van ADHD

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2013 Advies Gezondheidsraad over herkeuring voor het rijbewijs in geval van ADHD - 29398-364

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in mei.

Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 maart 2013 Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2012 - 29984-394

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 2 april 2013.

Prestaties in 2012 en het vervoerplan 2013 van de NS en het Beheerplan 2013 van ProRail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 maart 2013 Prestaties in 2012 en het vervoerplan 2013 van de NS en het Beheerplan 2013 van ProRail - 29984-392

Besluit: Deze brief is reeds geagendeerd voor de technische briefing door NS, ProRail en FMN op 26 maart 2013 en voor het algemeen overleg spoor op 2 april 2013.

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2013 Nota van wijziging - 33465-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012 Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) - 33465

Besluit: Tijdens uw procedurevergadering op 13 maart heeft u het wetsvoorstel reeds plenair aangemeld.

Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes - 30373-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2012 Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes - 30373-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Groen Platform Vecht voor excursie in het Overijsselse Vechtdal d.d. 10 april 2013

Zaak: Brief derden - Groen Platform Vecht te Hardenberg - 22 maart 2013 Uitnodiging Groen Platform Vecht voor excursie in het Overijsselse Vechtdal d.d. 10 april 2013 - 2013Z05817

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek SHB&L, namens inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, tot aanbieding petitie m.b.t. uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 Geluidsoverlast (SWUNG1) en ervaring over hoe deze wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken d.d. 2 april 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) te Hoevelaken - 15 maart 2013 Verzoek SHB&L, namens inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, tot aanbieding petitie m.b.t. uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 Geluidsoverlast (SWUNG1) en ervaring over hoe deze wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken d.d. 2 april 2013 - 2013Z05354

Besluit: Deze petitie zal op 2 april om 13.15 uur worden aangeboden in de Statenpassage. Uw aanwezigheid wordt daarbij op prijs gesteld.

Uitnodiging Provincie Drenthe voor werkbezoek aan Dryport Emmen-Coevorden

Zaak: Brief derden - Provincie Drenthe te Assen - 21 maart 2013 Uitnodiging Provincie Drenthe voor werkbezoek aan Dryport Emmen-Coevorden - 2013Z05684

Besluit: Per e-mail wordt de belangstelling voor dit werkbezoek geïnventariseerd. Indien zich vijf leden melden of meer, dan zal het werkbezoek doorgang vinden.

Uitnodiging Gemeente Lansingerland voor bezoek aan de gemeente over HSL-Zuid d.d. 25 maart 2013

Zaak: Brief derden - Gemeente Lansingerland te Berkel en Rodenrijs - 6 maart 2013 Uitnodiging Gemeente Lansingerland voor bezoek aan de gemeente over HSL-Zuid d.d. 25 maart 2013 - 2013Z04691

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Deze uitnodiging is de leden reeds per mail toegezonden.