Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04438
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=64a0fb96-4f09-471e-9ae4-a0585470bb7a&title=herziene%20convo%20procedurevergadering%20WR%2020%20juni%20let%20op%20wijziging%20tijdstip.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 33104, 32847, 32757, 33330, 31706, 29389

Inhoud


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012, onderdeel Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012, onderdeel Wonen en Rijksdienst - 33605-VII-5 Voorstel: Reeds behandeld in wetgevingsoverleg jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken deel Wonen en Rijksdienst d.d. 19 juni 2013.

Besluit:

Reactie op de nota 'Wordt de SBF-regeling wel correct uitgevoerd?' en de brief ‘SBF-regeling versus Masterplan DJI’ beide van de SBF-groep

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 juni 2013 Reactie op de nota 'Wordt de SBF-regeling wel correct uitgevoerd?' en de brief ‘SBF-regeling versus Masterplan DJI’ beide van de SBF-groep - 2013Z11728 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Zie brief SBF-groep aan minister Wonen en Rijksdienst op brievenlijst nr. 19.

Voortgang SBF-dossier en voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Voortgang SBF-dossier en voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel - 31490-116 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Zie brief SBF-groep aan minister Wonen en Rijksdienst op brievenlijst nr. 19.

Vernieuwing bouwregelgeving: positie bouwconsument

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 juni 2013 Reactie op het jaarverslag 2012 van de Huurcommissie - 2013Z12308 Voorstel: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 juni 2013 Hypotheekverstrekking aan zzp'ers - 2013Z12356 Voorstel: Desgewenst betrekken bij dossier Woningmarkt.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over het Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156) - 2013Z12424 Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 26 juni 2013.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 juni 2013 Vernieuwing bouwregelgeving: positie bouwconsument - 2013Z12125 Voorstel: Aangekondigde nadere informatie over de invoering van een private kwaliteitsborging in de bouw en de versterking van de positie van de bouwconsument (verwacht in het najaar) afwachten en deze betrekken bij het (nog te plannen) algemeen overleg Actieagenda Bouwteam.

Besluit:

Reactie op berichten in de media over de positie van woningcorporaties (Verzoek lid Knops, Regeling van Werkzaamheden 29 mei 2013)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 juni 2013 Reactie op berichten in de media over de positie van woningcorporaties (Verzoek lid Knops, Regeling van Werkzaamheden 29 mei 2013) - 2013Z11939 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, betreffende uitvoering van de verordening bouwproducten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 juni 2013 Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, betreffende uitvoering van de verordening bouwproducten - 2013Z11958 Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 juni 2013 te 12.00

Besluit:
Noot: Voorhangtermijn eindigt op 9 juli 2013.

Voorhang houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 juni 2013 Voorhang houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren - 2013Z11688 Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 juni 2013 te 12.00 uur.

Besluit:
Noot: Voorhangtermijn eindigt op 2 juli 2013.

Stand van zaken inzake het actieplan Studentenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 juni 2013 Stand van zaken inzake het actieplan Studentenhuisvesting - 33104-4 Voorstel: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Studentenhuisvesting.

Besluit:

Toezeggingen AO 7 maart, stresstest CFV en beleidsregels derivaten en herziening beleidsregels derivaten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 juni 2013 Toezeggingen AO 7 maart, stresstest CFV en beleidsregels derivaten en herziening beleidsregels derivaten - 2013Z11645 Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 26 juni 2013.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport 'Wonen in ongewone tijden; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012' (Kamerstuk 32 847, nr. 60)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over het rapport 'Wonen in ongewone tijden; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012' - 32847-74 Voorstel: Betrokken bij Woononderzoek Nederland 2012 d.d. 6 juni 2013.

Besluit:

Afschrift van het antwoord op de brief van de vereniging Vastgoed Belang m.b.t. het portaal “Inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl”

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juni 2013 Afschrift van het antwoord op de brief van de vereniging Vastgoed Belang m.b.t. het portaal “Inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl” - 2013Z11108 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Toezeggingen AO Energiebesparing en Bouwregelgeving 23 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juni 2013 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen overleg van 23 mei 2013 over Energiebesparing en Bouwregelgeving - 32757-69 Voorstel: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te plannen AO Energiebesparing en Bouwregelgeving

Besluit:

Reactie op het rapport dat de ASRE (Amsterdam School of Real Estate) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hebben gepubliceerd onder de titel “Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten: een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2013 Reactie op het rapport dat de ASRE (Amsterdam School of Real Estate) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hebben gepubliceerd onder de titel “Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten: een institutionele analyse van het (over) aanbod van winkels en kantoren” - 33400-XII-68 Voorstel: Reeds behandeld in algemeen overleg Leegstand woningen en kantoren d.d. 5 juni 2013.

Besluit:

Regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhoging

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2013 Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten - 33330-63 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juni 2013 Reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings - 31706-59

Besluit:
Noot: In de procedurevergadering van 23 mei jl. is besloten de brief aan te houden en reactie van de minister op brief van de Nederlandse Woonbond, Platform VG en CG-Raad m.b.t. regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten af te wachten.

Vergrijzing, extramuralisering en toezegging actieplan ouderenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 juni 2013 Vergrijzing, extramuralisering en toezegging actieplan ouderenhuisvesting - 29389-54 Voorstel: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Ouderenhuisvesting.

Besluit: