Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 mei 2013

Gepubliceerd: 24 mei 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04436
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4920daae-2202-45df-b5b6-3f51f6666049&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%2023%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 31490, 31490, 31490, 31490, 31490, 31490, 32847, 33194, 30995, 30196, 26643, 32847, 33129, 33330, 32847, 27926, 29453

Inhoud


Verzoek aan minister voor Wonen en Rijksdienst om voor het algemeen oveleg Leegstand woningen en Kantoren een brief te sturen met een reactie op het rapport van het PBL/ASRE.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 7 mei 2013 Verzoek aan minister voor Wonen en Rijksdienst om voor het algemeen oveleg Leegstand woningen en Kantoren een brief te sturen met een reactie op het rapport van het PBL/ASRE. - 2013Z09050

Besluit: Commissie stemt in met het verzoek.

Publicatie Demowijzer

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 mei 2013 Publicatie Demowijzer - 2013Z09927

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier bevolkingsdaling/krimp.

Aanbieding rapport 'Vaste grond onder de voeten'

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 mei 2013 Aanbieding rapport 'Vaste grond onder de voeten' - 2013Z09873

Besluit: Aangekondigde beleidsreactie afwachten.

Reactie op trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 mei 2013 Reactie op trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - 2013Z09834

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.
Besluit: Minister verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie van het lid Visser c.s. over een uitwerking van varianten van de verhuurderheffing (32847-50) voorafgaande aan het te plannen algemeen overleg Woningcorporaties aan de Kamer te doen toekomen.

Uitstel toezending reactie over problematiek rondom hypotheekverstrekking voor zzp’ers

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 mei 2013 Uitstel toezending reactie over problematiek rondom hypotheekverstrekking voor zzp’ers - 2013Z09677

Besluit: Reactie minister over probelamtiek rondom hypotheekverstrekking betrekken bij (nog te plannen) plenair debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken .

Reactie op het rapport “Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving” van SEO Economisch Onderzoek (SEO) en CE Delft (CE)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 mei 2013 Reactie op het rapport “Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving” van SEO Economisch Onderzoek (SEO) en CE Delft (CE) - 2013Z09776

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid d.d. 23 mei 2013.

Voorstel internationaal werkbezoek commissie Wonen en Rijksdienst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 17 mei 2013 Voorstel internationaal werkbezoek commissie Wonen en Rijksdienst - 2013Z09688

Besluit: De commissie stemt in met voorstel voor werkbezoek aan Duitsland en Denemarken. Het onderwerp leefbaarheid van de steden wordt aan het programma toegevoegd. Naast Aedes en VEH worden ook Woonbond en NVM gevraagd aan werkbezoek deel te nemen en bij te dragen aan de organisatie van het werkbezoek. Het werkbezoek zal in een nader te bepalen weekend worden gepland.

Behandeling verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Wetgevingsoverleg plannen over de beleidsartikelen woningmarkt, woonomgeving/bouw, dienstverlenende/innovatieve overheid, arbeidszaken overheid, kwaliteit Rijksdienst, uitvoering Rijkshuisvesting uit het Jaarverslag van ministerie van BZK (hoofdstuk VII) plannen en voorafgaande aan het wetgevingsoverleg (indien tenminste 5 leden zich hebben aangemeld) samen met de commissie BiZa een technische briefing met de Algemene Rekenkamer over hun rapport bij het Jaarverslag.

Onderzoeksrapport van Deloitte naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2013 Onderzoeksrapport van Deloitte naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds - 33400-XII-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leegstand woningen en kantoren d.d. 5 juni 2013.

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor is.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer - 31490-115

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor is.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag voor wat betreft de uitvoeringsorganisaties waar de minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor is.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 8 mei 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013 - 2013Z09401

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 mei 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 - 31490-117

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag.
Besluit: Op de volgende procedurevergadering zal de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst inzake Hervormingsagenda Rijksdienst worden geagendeerd. Voorafgaand hieraan zullen suggesties voor sprekers voor een nader te plannen rondetafelgesprek worden geïnventariseerd.

Voortgang SBF-dossier en voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Voortgang SBF-dossier en voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel - 31490-116

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en reactie bewindspersoon op nota 'Wordt de SBF-regeling wel correct uitgevoerd?' van SBF-groep afwachten

Reactie op een artikel in het Financieel Dagblad van 4 april jl. over mogelijke valse concurrentie door de overheid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Reactie op een artikel in het Financieel Dagblad van 4 april jl. over mogelijke valse concurrentie door de overheid - 31490-118

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg over het Jaarverslag

Reactie op de notitie van het CPB over de Nederlandse woningmarkt, met name de analyse over de hypotheekrente

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2013 Reactie op de notitie van het CPB over de Nederlandse woningmarkt, met name de analyse over de hypotheekrente - 32847-65

Besluit: Betrekken bij (nog te plannen) plenair debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken

Toezeggingen en moties bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 mei 2013 Toezeggingen en moties bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid - 2013Z09614

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid d.d. 23 mei 2013.

Reactie op het Deltares-rapport en paalrot en funderingsherstel

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 mei 2013 Reactie op het Deltares-rapport en paalrot en funderingsherstel - 2013Z09610

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid d.d. 23 mei 2013.

Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, K. Verhoeven (D66) - 10 april 2013 Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen" - 33194-2

Besluit: Fracties die nog geen vragen ingezonden hebben kunnen dit alsnog doen tot maandag 27 mei 2013 om 12.00 uur.
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (voor het zomerreces).
Noot: De antwoorden op de feitelijke vragen worden volgende week woensdag nagezonden.

Besluit van 6 mei 2013 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van het Besluit beheer sociale-huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 mei 2013 Besluit van 6 mei 2013 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van het Besluit beheer sociale-huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak) - 30995-93

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 juni 2013 te 12.00 uur.
Noot: Nahangtermijn eindigt op 16 juli 2013.

Afschrift van het antwoord op de brief van Patrimonium woonstichting te Veenendaal m.b.t. inkomensafhankelijke huurverhogingen en verhuurdersheffing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 mei 2013 Afschrift van het antwoord op de brief van Patrimonium woonstichting te Veenendaal m.b.t. inkomensafhankelijke huurverhogingen en verhuurdersheffing - 2013Z09532

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslaglegging van de vrijwillige keuring van verwarmingssystemen aan de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 mei 2013 Verslaglegging van de vrijwillige keuring van verwarmingssystemen aan de Europese Commissie - 30196-196

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid d.d. 23 mei 2013.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Monasch en Albert de Vries (33400-VII, nr. 38) over glasvezelnetwerken in krimp- en plattelandsgebieden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 mei 2013 Reactie op de aangenomen motie van de leden Monasch en Albert de Vries (33400-VII, nr. 38) over glasvezelnetwerken in krimp- en plattelandsgebieden - 26643-277

Besluit: Aangekondigde nadere informatie over beschikbaarheid van middelen voor aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden afwachten.

Reactie op de berichtgeving in het Financieel Dagblad d.d. 25 april, waarin, op basis van gesprekken met 18 economen en de organisaties Aedes, Woonbond, Vereniging Eigen Huis en NVM, wordt gepleit voor verdere ingrepen op de woningmarkt (verzoek van het lid Klaver)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 mei 2013

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en brief over de samenhang tussen de verschillende beleidsmaatregelen op het terrein van wonen (verwacht in juni) afwachten.

Reactie op de uitspraken van prof. dr. Hans de Jonge, de ex-voorzitter van de Kantorentop, dat partijen, die beloofden de grote leegstand in tien jaar flink te verminderen, zich niet aan de afspraken houden en dat het Convenant daarom nu al feitelijk mislukt is

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Reactie op de uitspraken van prof. dr. Hans de Jonge, de ex-voorzitter van de Kantorentop, dat partijen, die beloofden de grote leegstand in tien jaar flink te verminderen, zich niet aan de afspraken houden en dat het Convenant daarom nu al feitelijk mislukt is - 33400-XII-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leegstand woningen en kantoren d.d. 5 juni 2013.

Antwoord vragen commissie over Actieagenda Bouw

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Antwoord op vragen van de commissie over Actieagenda Bouw - 32847-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Actieagenda Bouwteam.

Aanbieding Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Aanbieding Besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 156) - 33129-52

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 juni 2013 te 12.00 uur.
Noot: Nahangtermijn eindigt op 26 juni 2013.

Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2013 Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten - 33330-63

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en reactie van de minister op brief van de Nederlandse Woonbond, Platform VG en CG-Raad m.b.t. regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten (zie brievenlijst) afwachten.

Twee toezeggingen AO Afspraken woningmarkt van 13 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 april 2013 Twee toezeggingen AO Afspraken woningmarkt van 13 maart 2013 - 32847-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 april 2013 Uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging - 27926-198

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging. d.d. 25 april 2013.

Reactie op verzoek van het lid Monasch om een reactie op het reddingsplan Vestia

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Monasch om een reactie op het reddingsplan Vestia - 29453-309

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.