Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 22 april 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04435
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2143093f-3ee3-4887-a9fb-28541fc04cc1&title=Besluitenlijst%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20procedurevergadering%2018%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29453, 33194, 33515, 32847, 32847, 29453, 32847, 32757, 32847, 32757

Inhoud


voorstel werkbezoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 19 april 2013 voorstel werkbezoek - 2013Z08039

Besluit: Interesse in deelname in een werkbezoek inventariseren. De staf van de commissie zal een notitie opstellen met mogelijkheden voor een werkbezoek en hierin ook een voorstel voor mogelijke data opnemen.

Verzoek mbt voortgang onderhandelingen CAO Rijkspersoneel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 18 april 2013 Verzoek mbt voortgang onderhandelingen CAO Rijkspersoneel - 2013Z07990

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel.

Leegstand kantoren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 18 april 2013 Leegstand kantoren - 2013Z07991

Besluit: Behandeling overnemen van de commissie I&M, algemeen overleg plannen in juni met de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van I&M.

verzoek plannen algemeen overleg Rapportage Rijkshuisvesting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 18 april 2013 verzoek plannen algemeen overleg Rapportage Rijkshuisvesting - 2013Z07985

Besluit: Het algemeen overleg Monumentaal vatgoed zal gehandhaaft blijven op 5 juni en ingekort worden met een uur. Het algemeen overleg Rapportage Rijkshuisvesting zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum voor het zomerreces.

Verzoek om het algemeen overleg Toezicht op Woningcorporaties met 1 uur uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Knops (CDA) - 18 april 2013 Verzoek om het algemeen overleg Toezicht op Woningcorporaties met 1 uur uit te stellen. - 2013Z07984

Besluit: Het algemeen overleg Toezicht op Woningcorporaties op 25 april 2013 zal met 1 uur uitgesteld worden en dus plaatsvinden van 16.00 tot 19.00 uur.

Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting POC-rapport

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 10 april 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting POC-rapport - 2013Z07766

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toename in het aantal huisuitzettingen en kinderen in de opvang

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 april 2013 Toename in het aantal huisuitzettingen en kinderen in de opvang - 29453-306

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rol van de gemeente bij de toetsing van de energienorm

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 april 2013 Rol van de gemeente bij de toetsing van de energienorm - 2013Z07593

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 23 mei 2013.

Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, K. Verhoeven (D66) - 10 april 2013 Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen" - 33194-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 mei 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Na beantwoording feitelijke vragen door de tijdelijke commissie Huizenprijzen, aanmelden voor plenaire behandeling (bij voorkeur voor het zomerreces)

Reactie op het amendement van het lid Klein (33515, nr. 8) over het verlenen van terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verhuurderheffing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 april 2013 Reactie op het amendement van het lid Klein (33515, nr. 8) over het verlenen van terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verhuurderheffing - 33515-9

Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling wetsvoorstel wijziging Wet verhuurderheffing.
Gerelateerde kamerstukken: 33515-9

Kabinetsreactie op de motie van de leden Monasch en Visser (33400 VII, nr. 37) over investeren in huurwoningen in de vrije sector

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 april 2013 Kabinetsreactie op de motie van de leden Monasch en Visser (33400 VII, nr. 37) over investeren in huurwoningen in de vrije sector - 32847-62

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woononderzoek Nederland 2012.

Aanbieding rapport 'Wonen in ongewone tijden; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012'

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 april 2013 Aanbieding rapport 'Wonen in ongewone tijden; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012' - 32847-60

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 april 2013 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woononderzoek Nederland 2012.
Besluit: Agenderen voor deskundigenbijeenkomst na het zomerreces.

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen c.s. (29453, 296) m.b.t. prestatiecontracten gekoppeld aan kortingen op bouwgrond

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 april 2013 Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen c.s. (29453, 296) m.b.t. prestatiecontracten gekoppeld aan kortingen op bouwgrond - 29453-307

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling nog te ontvangen wetsvoorstel tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesing.

De mogelijkheid van een ‘doorstarterslening’ (Reactie op de vraag van het lid Monasch tijdens VAO Woningmarkt van 3 april 2013)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 april 2013 De mogelijkheid van een ‘doorstarterslening’ (Reactie op de vraag van het lid Monasch tijdens het verslag van een algemeen overleg Woningmarkt van 3 april 2013) - 32847-61

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

Uitkomsten van het onderzoek naar de brandveiligheid van zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 april 2013 Uitkomsten van het onderzoek naar de brandveiligheid van zorginstellingen - 32757-60

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 23 mei 2013.

Reactie op een vraag uit het VAO Woningmarkt inzake een rapport over een project van de Duitse regering

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 april 2013 Reactie op een vraag uit het VAO Woningmarkt inzake een rapport over een project van de Duitse regering - 32847-59

Besluit: Betrekken bij behandeling dossier verhuurderheffing (i.c. voor de zomer te ontvangen wetsvoorstel en uitwerking alternatieven en scenario's).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelegeving en energiebesparing d.d. 23 mei 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen (Kamerstuk 32757, nr. 55)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 april 2013 Beantwoording vragen algemene commissie Wonen en Rijksdienst over Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen - 32757-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelegeving en energiebesparing d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Ministers voor Wonen en Rijksdienst en van I&M verzoeken de reactie op het Deltares-rapport en paalrot en funderingsherstel, waar de commissie eerder om verzocht heeft, uiterlijk woensdag 1 mei 2013 aan de Kamer toe te zenden. Deze brief zal tevens geagendeerd worden voor het algemeen overleg Bouwregelgeveing en energiebesparing op 23 mei 2013.