Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 april 2013

Gepubliceerd: 5 april 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04434
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b8508535-654b-493a-8266-d7e27b599a7b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%204%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 29453, 29453, 29453, 33436, 33436, 30196, 33436, 27924

Inhoud


Verzoek SP-fractie aan ministers W&R en I&M om toezending Deltares-rapport en een kabinetsreactie daarop.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 4 april 2013 Verzoek SP-fractie aan ministers W&R en I&M om toezending Deltares-rapport en een kabinetsreactie daarop. - 2013Z06738

Besluit: Ministers W&R en I&M verzoeken om een kabinetsreactie op het Deltares-rapport 'Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied' en de Kamer te informeren over het opnemen van een funderingsparagraaf in koopcontracten, de aanpak van lekke rioleringen en de finaciering van de Stichting Platform Fundering Nederland.

Afschrift van de kabinetsreactie op EK-rapport "Verbinding Verbroken?"

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2013 Afschrift van de kabinetsreactie op EK-rapport "Verbinding Verbroken?" - 2013Z06037

Besluit: Agenderen voor tzt te plannen algemeen overleg (nadat Eerste Kamer over de kabinetsreactie heeft kunnen debatteren).
Noot: De cie BiZa heeft besloten tot het instellen van een subcommissie of werkgroep die de behandeling van het rapport in de Tweede Kamer, nadat de behandeling in de Eerste Kamer is voltooid, voorbereidt.

Uitstelbericht inzake diverse toezeggingen over het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020 en over de inzet van stageplaatsen en jonge ambtenaren in het Rijk en over het in dienst nemen van lage loonschalen en arbeidsgehandicapten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 maart 2013 Uitstelbericht inzake diverse toezeggingen over het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020 en over de inzet van stageplaatsen en jonge ambtenaren in het Rijk en over het in dienst nemen van lage loonschalen en arbeidsgehandicapten - 31490-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nulmeting van de omvang van de werkelijke restschuld op eigen woningen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 maart 2013 Nulmeting van de omvang van de werkelijke restschuld op eigen woningen - 29453-304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

Afschrift van de antwoordbrieven aan de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz met betrekking tot de overgangstermijn aanpassing bestaande hypotheken

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 maart 2013 Afschrift van de antwoordbrieven aan de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz met betrekking tot de overgangstermijn aanpassing bestaande hypotheken - 2013Z06207

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

Reactie op een brief van de MWA m.b.t. nationale milieudatabase en milieuprestatieberekening

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 maart 2013

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing.

kabinetsreactie op de eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties (Commissie Hoekstra)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2013 Kabinetsreactie op de eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties (Commissie Hoekstra) - 29453-303

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Toezicht woningcorporaties (van 3 uur) voor het meireces.

Reactie op verzoek commissie inzake betrokkenheid pensioenfondsen bij woonakkoord

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2013 Reactie op verzoek commissie inzake betrokkenheid pensioenfondsen bij woonakkoord - 29453-302

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

Voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten van de Kantorentop

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 maart 2013 Voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten van de Kantorentop - 33400-XII-57

Besluit: Na afstemming met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu agenderen voor een algemeen overleg.

Nota van wijziging over Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 maart 2013 Vierde nota van wijziging - 33436-35

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 maart 2013 Derde nota van wijziging over Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436) - 2013Z05509

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 maart 2013 3e Nota van wijziging - 33436-21

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbieding rapporten over energiebesparing in de gebouwde omgeving

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 maart 2013 Aanbieding rapporten over energiebesparing in de gebouwde omgeving - 30196-190

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing.

Reactie op op de amendementen van het lid Visser (33 436, nrs. 18 en 190 en een nadere toelichting over de samenloop van het einde van de huurovereenkomst en de vergunning

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 maart 2013 Reactie op op de amendementen van het lid Visser (Kamerstuk 33 436, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting over de samenloop van het einde van de huurovereenkomst en de vergunning - 33436-36

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair behandeling Leegstandswet.

Aanbieding rapportage “Ervaringen met erfpacht”

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 maart 2013 Aanbieding rapportage “Ervaringen met erfpacht” - 27924-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.