Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 maart 2013

Gepubliceerd: 21 maart 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04431
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1ed30725-6a9e-45b3-a30a-cb21265c289f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%2021%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 33405, 32757, 32847, 29453, 33405, 33330, 29453, 27926, 33330, 27926

Inhoud


Betrokkenheid pensioenfondsen bij woonakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 21 maart 2013 Betrokkenheid pensioenfondsen bij woonakkoord - 2013Z05710

Besluit: De minister voor W&R verzoeken de Kamer voor het VAO te informeren over de betrokkenheid van pensioenfondsen bij het woonakkoord.

Verzoek door het lid Voortman om een stand van zakenbrief van de minister over Studentenhuisvesting.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 maart 2013 Verzoek door het lid Voortman om een stand van zakenbrief van de minister over Studentenhuisvesting. - 2013Z05261

Besluit: De minister voor W&R verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken in de doelgroepenhuisvesting, en daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan de studentenhuisvesting, en aan zijn betrokkenheid als minister van W&R bij de afstemming van wonen en zorg.

Voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten van de Kantorentop

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 maart 2013 Voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten van de Kantorentop - 33400-XII-57

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en het onderzoek van Deloitte met een kabinetsreactie daarop afwachten.
Besluit: De minister voor W&R verzoeken te reageren op de uitspraken van prof. dr. Hans de Jonge, de ex-voorzitter van de Kantorentop, dat partijen die beloofden de grote leegstand in tien jaar flink te verminderen zich niet aan de afspraken houden en dat het Convenant daarom nu al feitelijk mislukt is.

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 maart 2013

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen - 33436

Besluit: Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 14 maart jl. (eerste termijn) en 20 maart jl. (tweede termijn).

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 maart 2013 Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering - 32847-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over problematiek koopmarkt d.d. 10 april 2013.

Toezegging n.a.v. een vraag van de heer Koolmees tijdens het vragenuur op 29 januari 2013 over fiscale behandeling eigen woning voor expats

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 maart 2013 Toezegging n.a.v. een vraag van de heer Koolmees tijdens het vragenuur op 29 januari 2013 over fiscale behandeling eigen woning voor expats - 33405-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over problematiek koopmarkt d.d. 10 april 2013.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te geven op de CPB-notitie De Nederlandse woningmarkt - hypotheekrente, huizenprijzen en consumptie, waarin o.m. wordt gesteld dat de hypotheekrentes in Nederland volgens ECB-statistieken gemiddeld grofweg 1% punt hogerliggen dan in de ons omringende landen.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-29

Afweging tussen isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 maart 2013 Afweging tussen isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten - 32757-58

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en betrekken bij dossier energielabel.

Aanbieding afschrift van het antwoord op de in de brief van 5 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 maart 2013 Aanbieding afschrift van het antwoord op de in de brief van 5 maart 2013 van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Financiƫn gestelde vragen met betrekking tot het Woonakkoord - 2013Z04675

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013

Reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord (verzoek lid Van Klaveren)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 maart 2013 Reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord (verzoek lid Van Klaveren) - 32847-45

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Klaver en Schouten over het meefinancieren van restschulden (33405, nr.22)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2013 Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Klaver en Schouten over het meefinancieren van restschulden (33405, nr.22) - 29453-294

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsbesluit fiscale aftrek bouwrente en stofkamoperatie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2013 Beleidsbesluit fiscale aftrek bouwrente en stofkamoperatie - 33405-28

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Problematiek koopmarkt d.d. 27 maart 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-28

Kabinetsreactie op het rapport van de ASRE "De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector"

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2013 Kabinetsreactie op het rapport van de ASRE "De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector" - 33330-61

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33330-61

Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0 - 29453-292

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

Beschikbaar stellen WoON 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2013 Beschikbaar stellen WoON 2012 - 27926-195

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

Toezending van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door het departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2013 Toezending van publicaties van onderzoek uit 2012 met de huursector als onderwerp en die door het departement geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd - 33330-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.
Besluit: De commissie besluit de minister te vragen haar te informeren over de vraag welke uitgangspunten hebben gegolden bij het gunningsonderzoek.
Gerelateerde kamerstukken: 33330-62

Onderzoekrapport van het bureau ABF Research over effecten huurbeleid en verhuurderheffing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 maart 2013 Onderzoekrapport van het bureau ABF Research over effecten huurbeleid en verhuurderheffing - 27926-196

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.