Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 maart 2013

Gepubliceerd: 8 maart 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04430
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9abd3ec-481c-42e0-ae03-715e8620f2aa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%207%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 27926, 33330, 27926, 33330, 29453, 33330, 33330, 32847, 33515


Verzoek om algemeen overleg koopmarkt huisuitzetting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Knops (CDA) - 7 maart 2013 Verzoek om algemeen overleg koopmarkt huisuitzetting - 2013Z04550

Besluit: Algemeen overleg plannen over problematiek koopmarkt, waarbij de antwoorden op de schriftelijke vragen m.b.t. executieveilingen en NHG, de brief van de minister over het beleidsbesluit fiscale aftrek bouwrente en stofkamoperatie, de brief van de minister over huisuitzettingen a.g.v. de economische crisis en de nog te ontvangen reactie van de minister over de overgangstermijn van bestaande hypotheken worden betrokken.

Pur isolatie onder vloeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 7 maart 2013 Pur isolatie onder vloeren - 2013Z04542

Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst zal worden verzocht een reactie te geven op het nog te verschijnen rapport van TNO.
Noot: De reactie van de minister zal t.z.t. worden betrokken bij een nog te plannen het algemeen overleg Bouwmarkt.

Verzoek om een algemeen overleg over het ontzien van een aantal provincies aan de randen van ons land bij de afslanking van de rijksdienst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 7 maart 2013 Verzoek om een algemeen overleg over het ontzien van een aantal provincies aan de randen van ons land bij de afslanking van de rijksdienst - 2013Z04483

Besluit: Besloten wordt een algemeen overleg Rijkshuisvesting (waarin o.a. het beleidskader afslanking rijksdienst aan de orde komt) te plannen voor het zomerreces. De vaste commissie voor OCW zal hiervoor worden uitgenodigd.

Beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in rijksbezit

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 februari 2013 Beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in rijksbezit - 31490-105

Besluit: Agenderen voor (voor het zomerreces te plannen) algemeen overleg over rijkshuisvesting.
Noot: Geïnformeerd zal worden wanneer de nadere informatie kan worden verwacht.

Aanbieding van het rapport 'Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2012'

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 maart 2013 Aanbieding van het rapport 'Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2012' - 27926-194

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

Reactie op de vraag van de heer Paulus Jansen, gesteld tijdens het plenaire dabat op 13 februari jl, m.b.t. het gebruik van huurruimte

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 maart 2013 Reactie op de vraag van de heer Paulus Jansen, gesteld tijdens het plenaire dabat op 13 februari jl, m.b.t. het gebruik van huurruimte - 33330-60

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Vormgeving en effecten van het huurbeleid en de verhuurderheffing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 februari 2013 Vormgeving en effecten van het huurbeleid en de verhuurderheffing - 27926-193

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over waarom het rapport van de ASRE 'De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector' niet tijdig voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging aan de Kamer is gestuurd

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 februari 2013 Beantwoording aanvullende vragen naar onderzoek van de ASRE School van de Universiteit van Amsterdam - 33330-59

Besluit: Desgewenst) betrokken bij plenair debat d.d. 28 februari 2013.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Paulus Jansen over waarom het rapport van de ASRE 'De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector' niet tijdig voor de behandeling van het wetsvoorstel inkomensafhankelijke

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat d.d. 28 februari 2013.

Huisuitzettingen a.g.v. de economische crisis

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 februari 2013 Huisuitzettingen a.g.v. de economische crisis - 29453-293

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Problematiek koopmarkt.

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's# bij de Kamer van Koophandel #33000 VII-74)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 februari 2013 Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (33000 VII-74) - 33400-VII-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE d.d. 27 maart 2013.

Openstaande vragen wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie (33330)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 februari 2013 Openstaande vragen wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie - 33330-57

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 februari 2013 Tweede nota van wijziging - 33330-43

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E.

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Afspraken woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 februari 2013 Afspraken woningmarkt - 32847-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33515-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Wijziging van de Wet verhuurderheffing - 33515

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.