Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04429
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8787418d-9bf7-4563-aba4-123328ad61dc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20WR%2014%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33436, 33436, 29453, 33330, 33124, 33515, 33330, 32847, 33330, 33330, 29453, 32271, 29453, 29453

Inhoud


Uitnodiging Provinciale Staten Drenthe voor werkbezoek m.b.t. maatschappelijke gevolgen rijksbezuinigingen

Zaak: Brief derden - Provinciale Staten Drenthe te Assen - 30 januari 2013 Uitnodiging Provinciale Staten Drenthe voor werkbezoek m.b.t. maatschappelijke gevolgen rijksbezuinigingen - 2013Z01969

Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken voorstellen gezamenlijk met de commissie Wonen en Rijksdienst op uitnodiging van de Provinciale Staten van Drenthe een werkbezoek te brengen.

Verzoek AEF om bijeenkomst met algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst m.b.t. evaluatie totstandkoming Bouwbesluit 2012 d.d. 7 maart 2013

Zaak: Brief derden - Andersson Elffers Felix (AEF) te Utrecht - 8 februari 2013 Verzoek AEF om bijeenkomst met algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst m.b.t. evaluatie totstandkoming Bouwbesluit 2012 d.d. 7 maart 2013 - 2013Z02856

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden aanwezig kan zijn bij een nog te plannen gesprek met AEF.

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 februari 2013 Nota van wijziging - 33436-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33436-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0 - 29453-292

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Bij het CPB zal worden geïnformeerd of de delen van Wonen 4.0 afzonderlijk kunnen worden doorgerekend.

Reactie op amendementen en antwoorden openstaande vragen m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 februari 2013 Reactie op amendementen en antwoorden openstaande vragen m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330-39

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) d.d. 13 februari 2013.

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 januari 2013 Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie - 33124-27

Besluit: Aangekondigde voorstellen voor verdere implementatie van de EPBD-richtlijn in nationale wet- en regelgeving afwachten.

Afschrift van de reactie op motie van het Eerste Kamerlid Essers c.s. (33405, nr. F) over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 januari 2013 Afschrift van de reactie op motie van het Eerste Kamerlid Essers c.s. (33405, nr. F) over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie - 2013Z01382

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33515-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Wijziging van de Wet verhuurderheffing - 33515

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het nader verzoek over financiële gevolgen van wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33 330) om inzage te geven in de financiële effecten van de huurverhoging zoals voorgesteld in de brief van 16 januari

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 februari 2013 Reactie op het nader verzoek over financiële gevolgen van wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens om inzage te geven in de financiële effecten van de huurverhoging zoals voorgesteld in de brief van 16 januari - 33330-37

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel d.d. 7 en 13 februari 2013

Reactie op verzoek van het lid Monasch over de hypothecaire leennormen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Monasch over de hypothecaire leennormen - 32847-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt.

Financiële gevolgen van wetsvoorstel 33330 (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 februari 2013 Financiële gevolgen van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330-36

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel d.d. 7 en 13 februari 2013

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 februari 2013 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 33330-17

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel d.d. 7 en 13 februari 2013

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 juli 2012 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel d.d. 7 en 13 februari 2013

Beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin van de Eerste Kamer m.b.t. huurbelasting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 februari 2013 Beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin van de Eerste Kamer m.b.t. huurbelasting - 2013Z02193

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Integraal huurbeleid van 3 uur met de door de minister van W&R voor 1 maart 2013 toegezegde brief.

Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst om de stand van zaken bij enkele woningcorporaties die om verschillende redenen met financiële problemen te kampen hebben

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari 2013 Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst om de stand van zaken bij enkele woningcorporaties die om verschillende redenen met financiële problemen te kampen hebben - 29453-291

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 maart 2013.

Behandeling van de Huisvestingswet in relatie tot de Leegstandwet en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 januari 2013 Behandeling van de Huisvestingswet in relatie tot de Leegstandwet en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek - 32271-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De griffie verzoeken het wetsvoorstel Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..) op de plenaire agenda te plaatsen.

Stand van zaken Woningstichting Vitaal Wonen Limbricht (L)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 januari 2013 Stand van zaken Woningstichting Vitaal Wonen Limbricht (L) - 29453-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 maart 2013.

Bedrijfslasten van corporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 januari 2013 Bedrijfslasten van corporaties - 29453-290

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 maart 2013