Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2013

Gepubliceerd: 18 januari 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04428
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2ba28d2d-97a0-4fb8-a52c-a2a2f67c2da6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%2017%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33330, 33330, 33330, 32757, 29453, 31490, 31490, 31490, 32847, 29453, 29453

Inhoud


Verzoek van het lid Visser om een voortgang van de uitwerking van de Actieagenda van het Bouwteam.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 17 januari 2013 Verzoek van het lid Visser om informatie over voortgang van de uitwerking van de Actieagenda van het Bouwteam. - 2013Z00694

Besluit: De minister van Wonen en Rijksdienst verzoeken om de Kamer voorafgaande aan het algemeen overleg Bouwteam en uiterlijk 24 januari a.s. te informeren over de voortgang van de uitwerking van de Actieagenda van het Bouwteam.

Verzoek van het lid Visser om een brief van de minister van WR over de behandeling van de Huisvestingswet, de Leegstandswet en de evalautie van de Rotterdamwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 17 januari 2013 Verzoek van het lid Visser om een brief van de minister van WR over de behandeling van de Huisvestingswet, de Leegstandswet en de evalautie van de Rotterdamwet - 2013Z00693

Besluit: Minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer voorafgaande aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..), te informeren over de relatie tussen dit wetsvoorstel en de Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen en de mogelijke wijziging van Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de Rotterdamwet).

Planning commissieactiviteiten

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 15 januari 2013 Planning commissieaciviteiten Wonen en Rijksdienst - 2013Z00483

Besluit: - Algemeen overleg Energiebesparing gebouwen wordt gepland nadat de Kamer is geinformeerd over de nadere uitwerking van de Green Deals, het proces rond nieuw wetsvoorstel EPBD en de inventarisatie van de sanctionering door andere lidstaten van de richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen; - (verzamel) Algemeen overleg plannen over Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's; - Na ontvangst rapportage ouderenhuisvesting (verwacht in april 2013) een algemeen overleg plannen; - Algemeen overleg leegstand woningen en kantoren plannen na ontvangst brief over voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en uitkomsten Kantorentop (half februari); - Algemeen overleg huurbeleid/woningmarkt plannen begin maart 2013 (van 4 uur) na ontvangst brief van de minister over de uitkomsten van nadere analyses, en een uitwerking van de in het Regeerakkoord opgenomen verhuurderheffing vanaf 2014 en de voorstellen tot wijziging van het huurbeleid (WOZ in relatie tot woningwaarderingsstelsel, huursombenadering).
Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst wordt verzocht de commissie te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de motie Verhoeven/Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van vve's bij de Kamer van Koophandel (33000 VII-74), die betrokken zal worden bij de evaluatie van de Handelsregisterwet.
Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken om een brief over de voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten Kantorentop

Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33 330)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2013 Nota van wijziging - 33330-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33330-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 januari 2013 Informatie inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330-7

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 24 januari 2013 te 14.00 uur.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen - 32757-55

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 31 januari 2013 te 14.00 uur
Noot: Voorhangtermijn eindigt op 11 februari 2013

Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties - 29453-286

Besluit: Kabinetsreactie op het rapport afwachten en agenderen voor algemeen overleg.

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Wijziging van de Wet verhuurderheffing - 33515

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 januari te 14.00 uur

Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2012 Aanbieding van de tweede nota's van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 en inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 en verzoek tot niet verder behandelen van de wetsvoorstellen vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 en vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 - 33400-XVIII-3

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire behandeling begroting Wonen en Rijksdienst (33400 XVIII).

Voortgang Toekomstagenda monumentaal vastgoed in rijksbezit

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2012 Voortgang Toekomstagenda monumentaal vastgoed in rijksbezit - 31490-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg rijkshuisvesting en rijksvastgoed (te plannen voor het krokusreces).

Voortgangsrapportage masterplannen kantoorhuisvesting rijksoverheid december 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2012 Voortgangsrapportage masterplannen kantoorhuisvesting rijksoverheid december 2012 - 31490-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg rijkshuisvesting en rijksvastgoed (te plannen voor het krokusreces).

Reorganisatie rijksdienst in relatie tot krimpgebieden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2012 Reorganisatie rijksdienst in relatie tot krimpgebieden - 31490-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg rijkshuisvesting en rijksvastgoed (te plannen voor het krokusreces).

Reactie op verzoek van het lid Knops inzake verkenning dhr. Van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank NIBC inzake huizenfinanciering

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2012 Reactie op verzoek van het lid Knops inzake verkenning dhr. Van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank NIBC inzake huizenfinanciering - 32847-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen aangekondigde rapportage van de heer Van Dijkhuizen (verwacht in eerste kwartaal 2013) afwachten.

Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van het onderdeel Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2012 Schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste termijn van de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van het onderdeel Wonen en Rijksdienst - 2012Z22754

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire behandeling begroting Wonen en Rijksdienst (33400 XVIII).

Reactie verzoek Van Hijum om een brief met uitleg waarom het niet mogelijk is het eerdere voorstel, van onder andere het betreffende lid, om een incidentele dekking van €50 mln voor energiebesparing en bouwsector te gebruiken

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2012 Reactie verzoek Van Hijum om een brief met uitleg waarom het niet mogelijk is het eerdere voorstel, van onder andere het betreffende lid, om een incidentele dekking van €50 mln voor energiebesparing en bouwsector te gebruiken - 33400-VII-48

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire behandeling begroting Wonen en Rijksdienst (33400 XVIII)

Rapportage “Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2011” van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2012 Rapportage “Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2011” van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) - 29453-284

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties (te plannen voor het herfstreces).

Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg van 28 november jl. over woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 december 2012 Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg van 28 november jl. over woningcorporaties - 29453-285

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties (te plannen voor het krokusreces).