Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 december 2012

Gepubliceerd: 13 december 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2012A04427
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=42ed7e7c-4a0f-4fe6-920d-b195619ba9f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2013%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 29453, 33432, 33464, 29453, 29453

Inhoud


Verzoek van het lid Verhoeven over een rappelbrief inzake de doorrekening door het CPB voor wonen 4.0

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 13 december 2012 Verzoek lid Verhoeven over rappel aan minister WR en CPB over Wonen 4.0 - 2012Z21899

Besluit: Het Centraal Planbureau (herhaald) verzoeken een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0. een plan voor integrale hervorming van de woningmarkt van NVM, Aedes, Woonbond en Vereniging Eigen Huis en de Kamer daarover te informeren.

Verzoek Verhoeven inzake huurmaatregelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 11 december 2012 Verzoek Verhoeven inzake huurmaatregelen - 2012Z21566

Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de door het lid Verhoeven in de regeleging van werkzaamheden gevraagde brief uiterlijk op dinsdag 18 december 2012 aan de Kamer te doen toekomen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 - 33400-XVIII

Besluit: Desgewenst) betrekken bij begrotingbehandeling Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (TK 33400 XVIII)

Reactie op het rapport “Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw”

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 december 2012 Reactie op het rapport “Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw” - 32847-36

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 12 december 2012 over Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing.

Effecten huurbeleid kabinet: verschillenanalyse CPB.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 december 2012 Effecten huurbeleid kabinet: verschillenanalyse CPB. - 29453-283

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij begrotingbehandeling Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (TK 33400 XVIII)
Besluit: Het Centraal Planbureau (herhaald) verzoeken een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0. een plan voor integrale hervorming van de woningmarkt van NVM, Aedes, Woonbond en Vereniging Eigen Huis en de Kamer daarover te informeren.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangprocedure definitieve status baten-lastendienst FMHaaglanden (Kamerstuk 33430, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangprocedure definitieve status baten-lastendienst FMHaaglanden (Kamerstuk 33430, nr. 1) - 2012Z21457

Besluit: Instemmen met instellen baten-lastendienst FMHaaglanden

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Logius (Kamerstuk 33432, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 december 2012 Antwoorden op vragen inzake de voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Logius (Kamerstuk 33432, nr. 1) - 33432-2

Besluit: Instemmen met instellen baten-lastendienst Logius

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vorming baten- lastendienst SSC-ICT Den Haag (Kamerstuk 33464, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vorming baten- lastendienst SSC-ICT Den Haag - 33464-2

Besluit: Instemmen met instellen baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag

Afschrift van het overzicht van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen in de komende kabinetsperiode

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 november 2012 Afschrift van het overzicht van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen in de komende kabinetsperiode - 2012Z20803

Besluit: Agenderen voor mogelijk te plannen algemeen overleg over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.
Noot: De commissie BiZa heeft in haar procedurevergadering van 6 december jl besloten dat de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer wordt uitgenodigd voor een gesprek en dat na de behandeling in de Eerste Kamer een eventuele behandeling in de Tweede Kamer nader wordt besproken.

Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de Memorie van Antwoord inzake een overgangsperiode tot 1 april 2013 om een bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een (bank)spaarhypotheek

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 december 2012 Afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de Memorie van Antwoord inzake een overgangsperiode tot 1 april 2013 om een bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een (bank)spaarhypotheek - 2012Z21378

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij begrotingbehandeling Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (TK 33400 XVIII)
Besluit: De minister van Wonen en Rijksdienst verzoeken om de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Jansen over het verruimen van de overgangsperiode voor het omzetten van een bestaande aflossingsvrije hypotheek in een (bank)spaarhypotheek tot 1 april 2013, voor de behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst aan de Kamer te doen toekomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Kamerstuk 32757, nr. 45)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 december

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid d.d. 6 december 2012

Bezoldigingen bij corporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 november 2012 Bezoldigingen bij corporaties - 29453-282

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Woningcorporaties
Besluit: De minister van Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer een update van de stand van zaken bij een aantal woningcorporaties die om verschillende redenen met (financiele) problemen te kampen hebben en een nadere duiding van de verscherping van het toezicht op woningcorporaties te doen toekomen.

Stand van zaken algemeen toezicht corporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 november 2012 Stand van zaken algemeen toezicht corporaties - 29453-281

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Woningcorporaties op 28 november 2012.